Latinská rčení, A

seznam na projektech Wikimedia
Latinská rčení – vyberte písmeno:

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V

Iniciála A (Rukopis z kláštera Reichenau)

A editovat

 • A bove maiori discit arare minor – „od staršího vola orat se učí mladší“
 • A cane non magno saepe tenetur aper – „I malý pes často zastaví kance“ (Ovidius, Ars amatoria), srv. „tichá voda břehy mele“
 • A capite usque ad calcem – „od hlavy k patě“
 • A contrario – „naopak“, argument z opaku
 • A die insinuationis recepti – „ode dne doručení“
 • A fortiore (a fortiori) – doslova „od silnějšího“, znamená obvykle „což teprve“, „tím spíše“ nebo naopak „tím méně“
 • A limine – „od (samého) prahu“, původně soudní výrok na samém začátku řízení, v přeneseném smyslu „rozhodně, naprosto, bez diskuse“, například „odmítnout a limine“.
 • A maiore ad minus – „od většího k menšímu“, logický postup od silnějšího, obecnějšího
 • A mari usque ad mare – „od moře k moři“, heslo Kanady. Podle Žalmu 72.
 • A mensa et toro – doslova „od stolu a polštáře“, rozvod od stolu a lože
 • A minore ad maius – „od menšího k většímu“, logický postup od slabšího k silnějšímu
 • A mundo condito – „od stvoření světa“
 • A pedibus usque ad caput – „od nohou až k hlavě“, srv. české „od hlavy k patě“
 • A posse ad esse – „od moci k být“ (aristotelská a tomistická definice vzniku)
 • A posteriori – „od pozdějšího, následujícího“, soud na základě zkušenosti
 • A priori – „od předchozího“, soud odvozený z pojmů samých bez odvolání na zkušenost
 • A solis occasu, non ab ortu, describe diem – „Od Slunce západu, ne od východu popisuj den“. Srv. české „Nechval den před večerem.“
 • A solis ortu usque ad occasum – „od východu Slunce až do západu“, tj. po celý den (Žalm 113,3)
 • A verbis legis non est recendum – „od slov zákona nelze ustoupit“

Ab editovat

 • Ab aeterno – „od věčnosti“
 • Ab equis ad asinos – „od desíti k pěti“, doslova „od kobyly k oslu“
 • Ab extra – „zvenčí“, ne ze sebe sama
 • Ab hinc – „od nynějška, od této chvíle“
 • Ab hoc et ab hac – „páté přes deváté“
 • Ab homine homini cotidianum periculum – „člověk člověku každodenním nebezpečím“
 • Ab igne ignem – „od ohně oheň“
 • Ab imo pectore – „z hloubi srdce (prsou)“; „z celého srdce“ (Titus Lucretius Carus, De rerum natura, kap. 3)
 • Ab initio – „od (samého) počátku“
 • Ab instanitia absolutio – „osvobození pro nedostatek důkazů“
 • Ab intestato – (dědictví) „od zemřelého bez závěti“
 • Ab intra – „zevnitř, ze sebe sama“
 • Ab Iove principium generis – „původ rodu sahá až k Bohu samému“ (Vergilius, Aeneis VII.)
 • Ab irato – „od hněvivého“, v hněvu, v afektu
 • Ab omnibus sua perspici probus cupit – „poctiví se s ničím netají“
 • Ab origine – „od počátku“
 • Ab ovo – „z vejce“. Líčit nějaký děj ab ovo je jako naše „od Adama“.
 • Ab ovo usque ad mala – „od vajec po jablka“, obvyklý pořad římské hostiny
 • Ab uno disce omnes – „podle jednoho poznej ostatní“
 • Ab urbe condita – „od založení města“, údaj letopočtu od založení Říma (753 př. n. l.)
 • Abiit ad plures – „přešel k většině“
 • Abiit, non obiit – „odešel, nezemřel“, citát z Cicerona, užíval se na náhrobcích
 • Abiturus – ten, kdo se chystá odejít. Odtud abiturient.
 • Absens heres non erit – „nepřítomný dědit nebude“
 • Absente cadavere – (pohřeb) „bez mrtvoly“
 • Absente reo – (proces) „bez obžalovaného“
 • Absiste moveri – „přestaň se znepokojovat“
 • Absit! – rozhodně ne, Bůh uchovej!
 • Absit iniuria verbis – „ať řeč nikoho neurazí“ (Livius, Dějiny)
 • Absit invidia dicto – „není v tom žádná závist“ (v tom, co bylo řečeno)
 • Absit invidia verbo – „nebudiž vykládáno za zlé“
 • Absit violentia rebus – „ať se věci dějí bez násilí“ (Jan Amos Komenský)
 • Absolvo te – dávám ti rozhřešení, latinská zpovědní formule
 • Absque nota – bez údaje, chybí označení, N/A
 • Abundans cautela non nocet – „přílišná péče není na škodu“
 • Abusus digitorum – „zneužití prstů“
 • Abusus non tollit usum – „zneužití není námitka proti (řádnému) používání“
 • Abyssus abyssum invocat – „propast volá propast“, srv. „Z neštěstí do neštěstí“ (Bible, Ž 41,8)

Ac editovat

 • Accepto damno ianuam claudo – „když mě vykradli, zamykám dveře“
 • Accidit in puncto, quod non speratur in anno – „v jediném okamžiku se přihodí, co by člověk nečekal za celý rok“, heslo Ferdinanda I. Habsburského
 • Accingunt omnes operi – „všichni se chystají do práce“
 • Accipere quam facere praestat iniuriam – „křivdu lépe snášet než způsobit“ (Cicero, Disputationes tusculanae, podle Platóna)
 • Accusare nemo se debet nisi coram Deo – „nikdo nemá obviňovat sám sebe, leda před Bohem“
 • Acta deos nunquam mortalia fallunt – „činy lidské nikdy nejsou tajny bohům“
 • Acta est fabula, plaudite – „představení skončilo, zatleskejte!“, závěr římských komedií, také poslední slova císaře Augusta.
 • Acta non verba – „činy, ne slova“
 • Actam rem agere – dělat, co je hotové, znovu jednat o již rozhodnuté věci
 • Acti labores iucundi – „minulá námaha těší“
 • Actio nata – „žaloba se narodí“, okamžik, kdy se subjektivní právo mění na nárok a kdy tedy lze podat žalobu k soudu
 • Actio recta non erit, nisi recta fuerit voluntas – „jednání není dobré, pokud není z dobré vůle“
 • Actio–sacrificium–caritas. – „Práce–oběť–láska.“ Biskupské heslo Štěpána Maria kardinála Trochty
 • Actio semel extincta non reviviscit – „jednou vyhaslý (právní) nárok neobživne“
 • Actioni nondum natae non praescribitur – „nevzniklá žaloba se nepromlčuje“
 • Actus reus – „zločin“, čin, který vytvořil vinu

editovat

 • Ad – předložka k, ke; „ad 2)“ – k bodu 2 (někdy používáno nesprávně ve smyslu (definice) „za druhé: …“)
 • Ad absurdum – (dovést úvahu) „k nesmyslu“
 • Ad acta – (odložit) „mezi akty“, do archivu, a považovat tedy za vyřízené
 • Ad alta – „k výšinám!“
 • Ad analogia – podle analogie, analogicky
 • Ad aram confugere – „utéci se k oltáři“, kde platí právo azylu
 • Ad arma! – „ke zbraním!“, odtud italské „all´arme!“ a naše alarm.
 • Ad astra per aspera, také jako Per aspera ad astra – „Trnitou cestou ke hvězdám“, heslo státu Kansas (překládáno většinou jako „Přes překážky (útrapy) ke hvězdám“)
 • Ad audiendum verbum – něco si vyslechnout, jít na kobereček, na slovíčko, výtka mezi čtyřma očima
 • Ad augusta per angusta – doslova „úzkou cestou k vznešenému“, překládáno někdy také jako „Přes překážky ke hvězdám“ nebo „Přes úskalí k výšinám“[1]
 • Ad balneum – ke koupeli (na lékařských předpisech)
 • Ad bestias – (být předhozen) dravým zvířatům v cirku
 • Ad capsulas – do tobolek, do kapslí (na lékařských předpisech)
 • Ad capsulas amylaceas – do oplatek (na lékařských předpisech)
 • Ad capsulas gelatinosas – do želatinových tobolek (na lékařských předpisech)
 • Ad captandum vulgus – „aby na to chytil lid“, o demagogovi a demagogii
 • Ad chartam, ad chartas' – do váčku, do váčků (na lékařských předpisech)
 • Ad deliberandum – na uváženou, k uvážení, k rozvaze
 • Ad Deum – „k Bohu“
 • Ad diagnosim – k diagnostickým účelům (na lékařských předpisech)
 • Ad exemplum – například, kupříkladu, jako příklad
 • Ad fictile – do kelímku (na lékařských předpisech)
 • Ad finem – na konec, koncem
 • Ad fontes – „k pramenům“, heslo humanismu
 • Ad fundum – „do dna“
 • Ad gloriam – pro slávu, pro oslavení někoho
 • Ad hoc – „k tomuto“ (jednotlivému případu), improvizovaně
 • Ad hominem – „ke člověku“; argument ad hominem využívá něčeho, co se týká osoby protivníka
 • Ad honorem – „ke cti, k poctě“
 • Ad illustrandum – pro ilustraci, pro názornost, na dokreslení, praktický příklad
 • Ad infinitum – „do nekonečna“
 • Ad informandum – pro informaci, na vědomí
 • Ad informationem medici – k informaci lékaře (na lékařských předpisech)
 • Ad interim – „na přechodnou dobu“, provizorně
 • Ad Kalendas Graecas – „do řeckých Kalend“, tj. odložit do nekonečna, neboť Řekové žádné Kalendy neměli
 • Ad libitum – „podle libosti“, například v hudebním zápisu znamená improvizaci
 • Ad litem – „k procesu“, o přizvaných osobách
 • Ad litteram – „do písmene“, doslova
 • Ad lucem – „ke světlu“, motto lisabonské univerzity
 • Ad Maiorem Dei Gloriam (AMDG) – „k větší slávě boží“, heslo jezuitského řádu i J. S. Bacha
 • Ad manus medici – „k rukám lékaře“
 • Ad manus proprias – do vlastních rukou
 • Ad marginem – na okraji, poznámka na okraj
 • Ad multos annos – „na mnohá léta“, přípitek
 • Ad nauseam – (opakovat něco) „až ke zvracení“
 • Ad notam nebo ad notitiam – na vědomí, na vědomost
 • Ad oculos – (předvést přímo) „před oči“, doložit, ukázat
 • Ad omne opus bonum parati – „Připraveni ke každému dobrému dílu“
 • Ad perpetuam (rei) memoriam – „na věčnou památku (věci)“
 • Ad patres – k předkům, (odebrat se) za svými otci – zemřít
 • Ad personam – osobně, vlastní osobě, pro vlastní osobu, sám sobě
 • Ad publicandum – k uveřejnění, ke zveřejnění, k opublikování
 • Ad rationem – na účet
 • Ad referendum – o čem třeba podat zprávu (kvalifikovanou informaci), věcně referovat
 • Ad rem – „k věci“
 • Ad sanitatem – „na zdraví“
 • Ad spectatores – k publiku, k divákům
 • Ad tempus concessa post tempus censetur denegata – „co se připustilo na čas, je po jeho uplynutí automaticky odepřeno“ (Codex Justiniani, 10,61,1)
 • Ad usum Delphini – „pro potřebu Dauphina“, původně o knihách, které nechal král Ludvík XIV. zbavit choulostivých míst, než je dal číst mladému princi.
 • Ad usum proprium – „k vlastní potřebě“
 • Ad valorem – podle hodnoty, dle ceny, za cenu
 • Ad verbum audiendum – k domluvě, k napomenutí, vyslechnutí pokynů, dle ústní domluvy, podle ústního přání
 • Ad vitrum – do lahvičky (na lékařských předpisech)
 • Ad vocem – stran něčeho, týkající se něčeho
 • Adaequatio intellectus et rei – „připodobnění mysli a věci“, definice pravdy (Tomáš Akvinský)
 • Addito salis grano – „když se přidá zrnko soli“
 • Adhuc flagranti crimine – (chytit) „přímo při činu“
 • Adsum – „jsem přítomen, zde!“
 • Adveniat regnum tuum – „přijď království tvé“, verš z modlitby Otče náš
 • Adventus – „příchod“
 • Advocatus diaboli – „advokát ďáblův“, při procesech svatořečení odpůrce kanonizace; odtud přeneseně pro člověka, který hájí opačné stanovisko, než s jakým souhlasí (zpravidla „z principu“, aby se nepřehlédly námitky nebo negativa dané věci)

Ae editovat

 • Aegrescit medendo – „stůně z léčení“, léčba je horší než sama nemoc
 • Aegri somnia – „sny nemocného“. (Horatius, Ars poetica 7.)
 • Aequat omnes cinis – „popel všechny srovná“, o rovnosti lidí ve smrti
 • Aetas nulla ad discendum sera – „v žádném věku není na učení pozdě“ (Augustinus)
 • Aetas volat – „věk (čas) letí“
 • Affidavit – „odpřisáhl“, potvrdil
 • Age, quod agis – „co děláš, udělej“ (řádně)
 • Agenda – „věci k udělání“, agenda
 • Agnus Dei – Beránek boží, symbol Ježíše Krista

Al editovat

 • Alea iacta est – „kostky jsou vrženy“. Výrok připisovaný Juliu Caesarovi, který roku 49 př. n. l. váhal před řekou Rubikon v severní Itálii, až přišel neznámý pastýř a zatroubil k útoku. Tím byly „kostky vrženy“. Ve skutečnosti Caesar tento výrok nikdy neřekl, poprvé se objevil až ve Shakespearově tragédii Julius Caesar[zdroj?]
 • Alia res sceptrum, alia plectrum – „žezlo je něco jiného než loutna“
 • Alias – „jinak“, například pseudonym nebo přezdívka
 • Alibi – „jinde“, podezřelý se obhájí, pokud prokáže, že byl jinde
 • Aliena nobis, nostra plus aliis placent – Nám se víc líbí cizí, to naše jiným (Publius Syrus)
 • Alieni iuris – (osoba) „cizího práva“, o nesvéprávných osobách (žena, děti), jejichž právní postavení se odvozuje od statutu otce
 • Aliquid haeret – „něco přece uvízne“, např. z pomluvy, i když je vyvrácena
 • Aliis ne feceris, quod tibi fieri non vis – „co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim“, tzv. Zlaté pravidlo
 • Alis volat propriis – „létá na vlastních křídlech“, kdysi heslo státu Oregon
 • Alma mater – „Živící matka“ – obecně (s malými písmeny) označení absolvované školy, zejména vysoké; heslo univerzity v Bologni
 • Alter ego – „druhé já“, původně o blízkém příteli
 • Alterius contractu nemo obligatur – „cizí smlouva nikoho nezavazuje“
 • Alterius lucra dolet invidus ut sua damna – prospěch druhého mrzí závistivce jako vlastní škoda
 • Alterius veste nemo vestitur honeste – cizí šaty nikdo se ctí nenosí
 • Alumnus – „žák, chovanec“, v USA bývalý student (absolvent)

Am editovat

 • Ama et fac, quod vis – „miluj, a pak dělej co chceš“ (Augustinus)
 • Amantes amentes – „milenci – šílenci“ (Terentius, Andria I.3.)
 • Amanti nihil difficile – „milujícímu nic nepřijde zatěžko“
 • Amantium ira amoris integratio est – „hněvání milenců upevňuje lásku“ (Publius Syrus)
 • Amat victoria curam – „štěstí přeje připraveným“ (anglicky: victory loves preparation)
 • Amici, diem perdidi – „přátelé, den jsem ztratil“ (Suetonius, Titus 8)
 • Amici fures temporum – „přátelé jsou zloději času“
 • Amicitia nisi inter bonos esse non potest – „přátelství může být jen mezi dobrými lidmi“
 • Amicitiae immortales, mortales inimicitiae debent esse – „přátelství má být nesmrtelné, nepřátelství smrtelné“
 • Amicos secundae res parant, adversae probant – Úspěch přátele získává, neštěstí prověřuje (Seneca ml.,] Kniha mravních naučení 51)
 • Amicus certus in re incerta cernitur – „přítel se pozná v nejisté situaci“
 • Amicus curiae – „přítel soudu“, v anglosaském právu přizvaná osoba
 • Amicus omnibus, amicus nemini – „přítel všech není přítelem nikoho“
 • Amicus Plato, sed magis amica veritas – „Platón je přítel, ale pravdě musím dát přednost“, připisováno Aristotelovi
 • Amor fati – láska k osudu
 • Amor gignit amorem – „láska plodí lásku“
 • Amor tollit timorem – „láska zbavuje strachu“ (Bernard z Clairvaux)
 • Amor vincit omnia – „láska všechno přemáhá“ (Vergilius, Zpěvy pastýřské 10,69)

An editovat

 • Anima Mundi – „duše světa“
 • Anima naturaliter Christiana – „duše od přírody křesťanská“
 • Anima vegetativa, sensitiva, cogitativa – „duše rostlinná, vnímající a myslící“, rozdělení duší u Aristotela
 • Animarum dies – „den dušiček“, 2. listopad
 • Animus celandi, decipiendi – úmysl utajit, klamat
 • Animus iniurandi – „záměr urážet“
 • Animus rem sibi habendi – „záměr mít věc pro sebe“
 • Animal laborans – „pracující živočich“ (Hannah Arendtová)
 • Animal rationale – „rozumný živočich“. Ciceronův překlad řeckého zóon logon echon.
 • Animal symbolicum – „symbolický živočich“ (Ernst Cassirer)
 • Animo aequo – s klidnou, vyrovnanou myslí
 • Anni currentis (praeteriti, futuri) – „tohoto (minulého, budoucího) roku“
 • Anno aetatis suae XX – „v XX roce svého věku“, častý nápis u portrétů
 • Anno Domini (A. D.) – „léta Páně“ (křesťanského letopočtu)
 • Anno salutis – „léta naší spásy“ (křesťanského letopočtu)
 • Annuit cœptis – (Bůh) „schválil naše počínání“
 • Annus civilis – „občanský rok“
 • Annus mirabilis – „zázračný rok“
 • Ante bellum – „před válkou“
 • Ante cibum (a. c.) – „před jídlem“ (na lékařském předpisu)
 • Ante Christum natum – „před narozením Krista“ čili před Kristem, př. n. l.
 • Ante litteram – „než se tak říkalo“; Ikaros byl pilot ante litteram
 • Ante meridiem (a. m.) – „před polednem“
 • Anulus piscatorius – „rybářský prsten“ římských papežů

Ap editovat

 • Apage Satanas – „jdi pryč, Satane!“ citát z evangelia (Mt 16,23)
 • Apertis oculis – s otevřeným očima
 • Apollini et Musis – (věnováno) „Apollónovi a múzám“; nápis na muzeích, divadlech a koncertních síních
 • Aqua vitae – „voda života“
 • Aquila non captat muscas – „orel nechytá mouchy“

Ar editovat

 • Arbiter elegantiarum – „rozhodčí ve věcech vkusu“
 • Arbor vitae – strom života
 • Arma virumque cano, Troiae qui primus ab oris Italiam fato profugus Laviniaque venit. „O válce zpívám a reku, jenž první z krajiny trójské připlul k italské zemi, hnán osudem, k lavinským břehům.“ (Vergilius – Aeneis: 1, I–II)
Gorlice: latinská fráze na budově galerie
 • Arcanum boni tenoris animae – „Tajemství dobré nálady“ (heslo Pivovaru Starobrno)
 • Ardua res est regi simul carum esse et gregi – „Těžko se současně zalíbit králi i lidu“
 • Argenteis pugna armis atque omnia vinces – „Bojuj stříbrnou zbraní (tj.penězi) a všechno zmůžeš“
 • Argumentum ab impossibili – z nemožnosti
 • Argumentum ad hominem – k osobě, osobní
 • Argumentum ad ignorantiam – z neznalosti
 • Argumentum ad misericordiam – z milosrdenství
 • Argumentum ad oculos – z očividného, před očima
 • Argumentum ad rem – k věci, věcný
 • Argumentum ad veritatem – z pravdivosti
 • Argumentum ambiguum – nejistý, dvojznačný
 • Argumentum baculinum – argument holí
 • Argumentum e contrario – z opaku, z protikladu
 • Argumentum ex silentio – z mlčení (pramene, dokumentu)
 • Ars longa, vita brevis – „umění (učení) je dlouhé, život krátký“ (Užívá se v běžné řeči vzdělanců a omlouvá nedostatečnost každého vědění, obtížnost nekonečného vzdělávání.)
 • Ars moriendi – „umění (dobře) umírat“
 • Ars vivendi – „umění (dobře) žít“
 • Artificem commendat opus – Dílo doporučuje (svého) umělce
 • Artis Bohemiae Amicis – „Přátelům českého umění“ (medaile Ministerstva kultury ČR k ocenění dlouhodobé a významné činnosti fyzické osoby, jež cílevědomě přispěla nebo přispívá k šíření dobrého jména české kultury v tuzemsku i v zahraničí)
 • At vero – „na druhou stranu…“

Au editovat

 • Audentes fortuna iuvat – „Štěstěna přeje odvážným“
 • Audemus jura nostra defendere – „nebojíme se bránit svá práva“, heslo státu Alabama
 • Audi – „slyš!“
 • Audiatur et altera pars – „vyslechněte i druhou stranu“
 • Audio, video, disco – „slyším, vidím, učím se“
 • Audi, vide, tace – „poslouchej, dívej se a mlč“ (heslo Bezpečnostní informační služby ČR: dobře naslouchat, dobře se dívat a o své práci mlčet)
 • Aurea mediocritas – „zlatý střed“ (Horatius, Odae)
 • Auri sacra fames – „prokletý hlad po zlatu“ (Vergilius, Aeneis 3,56)
 • Austriae est imperandum orbi universo – „Rakousko musí panovat celému světu“
 • Aut Caesar aut nihil – „buď císař, anebo nic“; heslo Cesare Borgia
 • Aut vincere aut mori – „zvítězit nebo zemřít“
 • Ave atque vale – „buď zdráv a sbohem“ (Catullus na hrobě svého bratra)
 • Ave Caesar, morituri te salutant – „Buď zdráv Césare, na smrt jdoucí tě zdraví“; odsouzenci před zápasem v naumachii. (Suetonius, Claudius 21.)
 • Ave Maria – „buď zdráva, Maria“, citát z evangelia (Lk 1,28) a začátek modlitby Zdrávas Maria. Často zhudebněna.

Odkazy editovat

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Liste lateinischer Phrasen/A na německé Wikipedii.

 1. Lexikon latinských výroků, přísloví a rčení. Praha : Nakladatelství Svoboda, 1988, s. 385

Literatura editovat

Externí odkazy editovat

(anglicky)

(německy)