Latinská rčení, C

seznam na projektech Wikimedia
Latinská rčení – vyberte písmeno:

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V

Iniciála C (Boethius)

Ca editovat

 • Cacoëthes carpendi – „posedlost sbíráním“
 • Cacoëthes regnandi – „posedlost vládnout“
 • Cacoëthes scribendi – „posedlost psaním“, grafomanie (Juvenalis, Satirae 7)
 • Caeca invidia est – „závist je slepá“
 • Caeci sunt oculi, cum animus alias res agit – „oči nevidí, když se duše zabývá něčím jiným“ (Publius Syrus)
 • Caecior Tiresia – „víc slepý než (Homérův) Teiresias“
 • Caelestem ergo admirabilem ordinem incredibilemque constantiam, ex qua conservatio et salus omnium omnis oritur, qui vacare mente putat is ipse mentis expers habendus est – „Kdo by tedy úžasný řád nebes a jeho neuvěřitelnou stálost, na níž závisí zachování a záchrana všech, považoval za bezduchý, toho pokládáme za bezduchého“ (Cicero, De natura deorum 3)
 • Caelo tegitur, qui non habet urnam – „Kdo nemá urnu, toho přikryje nebe“
 • Caelum, non animum mutant, qui trans mare currunt – „Těm, kdo jezdí za moře, se mění obloha, ne duše“ (Horatius, Dopisy 1.11.27)
 • Caesar ad Rubiconem – „César na Rubikonu“, tj. v rozpacích, zda má či nemá pokračovat
 • Caesar non supra grammaticos – „císař nemůže poroučet gramatikům (učencům)“; o císaři, který se spletl v gramatice a chtěl, aby se podle toho upravila
 • Caesarem vehis eiusque fortunam – (Neboj se,) „vezeš císaře s jeho Štěstěnou“; César podle Plutarcha lodníkovi, který se v bouři bál vyplout
 • Canes mordent ultimum – „psi koušou toho posledního“
 • Canes timidi vehementius latrant – „bázliví psi víc štěkají“
 • Canis a non canendo – „pes (se nazývá canis), protože nezpívá (canó)“
 • Capiat qui capere possit – „ber (chop se toho), kdo můžeš“
 • Captatio benevolentiae – řečnická lichotka posluchačům
 • Caput mundi – „hlava světa“, o městě Římu
 • Caput Nili quaerere – „hledat pramen Nilu“, pustit se do nemožného úkolu
 • Caret periclo, qui etiam cum est tutus, cavet – „Nebezpečí se vyhne, kdo bdí, i když bezpečný je“ (Publius Syrus)
 • Carpe diem – „využij (chop se tohoto) dne“, nevěř zítřejšímu (Horatius, Ódy 1.11.8)
 • Carpe ventum – „využij větru“
 • Carpent tua poma nepotes – „tvá jablka budou sbírat vnuci“
 • Carum est, quod rarum est – „drahé je to, co je vzácné“
 • Casus belli – to, kvůli čemu bude válka; dostatečný důvod pro válku
 • Casus foederis – situace, kdy se uplatní smluvní závazek pomoci spojenci
 • Casus magister alius et paene numerosior – „náhoda je jiný a skoro častější učitel“ (Plinius starší)
 • Casus obliquus – „šikmý pád“, neobvyklé použití gramatického pádu; protiklad: casus rectus
 • Causa criminalis non praeiudicat civili – trestní rozsudek (např. za krádež) neurčuje výsledek občanského sporu (např. o náhradu škody)
 • Causa finita – „případ je uzavřen“; Roma locuta, causa finita – „Řím promluvil a věc je (tím) uzavřena“ (Augustinus)
 • Cave canem – „pozor na psa“, nápis na mozaice v Pompejích
 • Caveat emptor – „ať se stará příjemce“, riziko nese kupující
 • Caveat lector – „čtenáři, dej si pozor“, autor neručí za správnost napsaného
 • Caveat venditor – „ať se stará prodejce“, riziko nese prodávající

Ce editovat

 • Cedant arma togae – „zbraně ať ustoupí soudcovskému rouchu“, mírovému jednání a rozsouzení
 • Cedo maiori – „ustupuji většímu (staršímu)“
 • Cedo nulli – „neustoupím nikomu“
 • Centum sunt causae, cur ego semper amem – „je sto důvodů, abych vždycky miloval“ (Ovidius, Ars amatoria)
 • Cessante causa cessat effectus – „když přestane působit příčina, přestává i účinek“
 • Cessante iure cessat lex ipsa – „když padne právo, padne i zákon“
 • Cetera desunt – „zbytek (např. textu) chybí“
 • Ceteris paribus – „jinak za stejných podmínek“
 • Ceterum censeo (Carthaginem esse delendam) . „ostatně soudím, že Kartago má být zničeno“; podle Plutarcha končil Marcus Portius Cato každou řeč v senátu, ať byla o čemkoli, touto (obsedantní) myšlenkou

Ch editovat

 • Character indelebilis – „nesmazatelné znamení“, v katolické církvi účinek svěcení, který nelze zrušit
 • Christianos ad leones – „křesťany lvům“
 • Christum diligere melius est omnibus scire – „milovat Krista je lepší než všechno vědět“
 • Christus mihi vita, mors lucrum – „Kristus je pro mne život a smrt je tedy zisk“
 • Christus vincit, Christus regnat – „Kristus vítězí, Kristus vládne“

Ci editovat

 • Circa (cca ) – „asi, kolem“, přibližně
 • Circulus in demonstrando – „kruh v důkazu“, důkaz kruhem, který už předpokládá, co by měl dokázat
 • Circulus vitiosus – „bludný, mylný kruh“
 • Cistercium mater nostra – „Citeaux je naší matkou“ (heslo Cisterciáckého řádu vyjadřující pevný vztah všech klášterů ke kolébce řádu prostřednictvím filiačních vazeb)
 • Citius, altius, fortius – „Rychleji, výš, silněji“, heslo moderních Olympijských her
 • Cito! – „rychle“, expresní zásilka
 • Cito arescit lacrima, praesertim in alienis malis – „slzy rychle uschnou, zvlášť nad cizím neštěstím“
 • Cito maturum, cito putridum – „rychle uzrálo, rychle se zkazí“
 • Civilitas successit barbarum – „občanství nahradilo barbarství“, heslo státu Minnesota
 • Civis romanus sum – „Jsem římský občan“ (obhajoba apoštola Pavla, Sk 22)
 • Civitas sibi faciat civem – „stát si dělá občana“, rozhoduje, kdo je občanem

Cl editovat

 • Clarior ex tenebris – „jasněji z temnot“, šlechtické heslo
 • Claude os, aperi oculos – „zavři ústa a otevři oči“
 • Clausula rebus sic stantibus – „za předpokladu, že věci zůstanou jak jsou“
 • Clausulae insolitae inducunt suspicionem – „nezvyklé podmínky budí podezření“
 • Claves Sancti Petri – „klíče svatého Petra“ (Mt 16,18), symbol papežské pravomoci
 • Clavis regni – „klíč království“, vstup do (nebeského) království
 • Clericus clericum non decimat – „klerik od klerika nevyžaduje desátek (daň)“
 • Clara pacta – boni amici – „Jasné smlouvy – dobří přátelé“, jasně sepsané smlouvy dělají dobré přátele

Co editovat

 • Cogitationis poenam nemo patitur – „za myšlenky se nikdo netrestá“
 • Cogito ergo sum – „myslím, tedy jsem“ (Descartes)
 • Coincidentia oppositorum – „protiklady spadají v jedno“, kryjí se (Mikuláš Kusánský)
 • Compos mentis – „při plném vědomí“, při zdravém rozumu
 • Conceptus pro iam nato habetur – „počatý (plod) se pokládá za již narozeného“
 • Concordia cum veritate – „souhlas, svornost s pravdou“
 • Concordia domi, foris pax – „v domě soulad, navenek mír“
 • Concordia res parvae crescunt – „svorností i malé věci rostou“ (heslo města Emden)
 • Condicio illicita habetur pro non adiecta – „nedovolená podmínka jako kdyby nebyla“
 • Conditio sine qua non , „podmínka, bez níž ne(platí)“, podmínka nutná
 • Confer (cf.) – „srovnej (srv.)“
 • Confessio est non probatio – „přiznání není důkaz“
 • Confiteor Deo omnipotenti – „Vyznávám se Bohu všemohoucímu...“, začátek liturgického vyznání viny
 • Confiteor, laudant illa, sed ista legunt – „uznávám, že ono (tebe) chválí, toto (mne) ale čtou“ (Martialis proti Horatiovi)
 • Confoederatio Helvetica (C.H.) – „Švýcarská konfederace“, oficiální název Švýcarska
 • Confusio linguarum – „zmatení jazyků“
 • Confusione extinguitur obligatio – „spojením se ruší závazky“ (Digesta 34.3.21)
 • Consecutio temporum – „následnost časů“ v gramatice
 • Consilio, non impetu – „radou, ne násilím“
 • Consilium abeundi – „rada odejít“, opustit školu pro špatný prospěch
 • Consuetudinis magna vis est – „zvyk je veliká síla“
 • Consuetudo (quasi) altera natura – „zvyk je (jako) druhá přirozenost“ (Cicero)
 • Consuetudo est optima legum interpres – „obyčej je nejlepší vykladač zákonů“
 • Consummatum est – „dokonáno jest“ (Poslední Kristovo slovo na kříži, J 19,30)
 • Contentus paucis lectoribus – „spokojím se s málo čtenáři“ (Horatius)
 • Contemptus saeculi – „pohrdání tímto světem (tohoto světa)“
 • Contra receptam opinionem – „proti (obecně) přijatému mínění“
 • Contra torrentem – „proti proudu“
 • Contra verbosos noli / contendere verbis – „mnohomluvným lidem neodporuj slovy“ (Cato)
 • Contra vim mortis non est medicamen in hortis – „proti síle smrti nepomohou žádné byliny“
 • Contra vim non valet ius – „proti násilí se právo neprosadí“
 • Contradictio in adjecto – „protiklad v přísudku, ve spojení“
 • Contradictio per se – „protimluv sám o sobě“
 • Contraria contrariis curantur – „opak se léčí opakem“, zásada allopatické medicíny
 • Contumax confitetur – „kdo zmeškal (při), uznává (nárok protivníka)“
 • Contumax non appellat – „kdo zmeškal (při), nebude se odvolávat“
 • Cooperatores veritatis – „spolupracovníci pravdy“ (heslo papeže Benedikta XIV.)
 • Cor cordium – „srdce srdcí“ (náhrobní nápis básníka Shelleyho)
 • Cor meum, beatum miraculum – „mé srdce, blažený zázrak“ (z Vánočního oratoria J. S. Bacha)
 • Cor plumbeum – „srdce z olova“, bez citu
 • Cor primum vivens et ultimum moriens – „Srdce první ožívá a poslední umírá“
 • Coram notario et testibus – „před notářem a svědky“
 • Coram populo (coram publico) – „před lidem (na veřejnosti)“
 • Corpus Christi – „tělo Kristovo“
 • Corpus delicti – „doličný předmět“, např. vražedná zbraň
 • Corrige praeteritum, praesens rege, discerne futurum – „Napravuj minulost, vládni přítomnému, rozpoznej budoucí“ (na slunečních hodinách)
 • Corruptio optimi pessima – „když se zkazí to nejlepší, stane se z něho to nejhorší“; „nejhorší je, když se to nejlepší zkazí“
 • Corruptissima re publica, plurimae leges – „nejhorší stát má nejvíc zákonů“

Cr editovat

 • Cras, cras, semper cras. At sic elabitur aetas. – „Zítra, zítra, vždycky zítra. Tak uplyne věčnost“; srv. české „Zítra, zítra, dnes jsem nemoh / říká každý hloupý lenoch“
 • Cras legam – „zítra si (to) přečtu“; s těmito slovy prý César odložil varovný dopis před svým zavražděním.
 • Creatio continua – „stálé, trvající tvoření“ proti představě jednorázového stvoření
 • Creatio ex nihilo – „stvoření z ničeho“
 • Crede experto – „věř zkušenému“
 • Credite: mentiri non didicere ferae! – „Věřte, že zvířata se nenaučila lhát“ (Martialis)
 • Credite posteri. – „Věřte (mi), potomci!“
 • Credo, quia absurdum. – „Věřím, protože je to proti rozumu.“ (Tertullianus)
 • Credo, ut intellegam. – „Věřím, abych porozuměl“
 • Credula res amor est. – „Láska je důvěřivá“ (Ovidius)
 • Crescit amor nummi, quantum ipsa pecunia crescit. – „Láska k penězům roste, jak jich přibývá“ ((Juvenalis)
 • Crescit eundo – „Roste cestou“, za pochodu (Lucretius)
 • Crescit sub pondere virtus – „ctnost (statečnost) roste pod tlakem“
 • Crescite et multiplicamini – „Rosťte a množte se...“ (Bible, Gn 1,28)
 • Crescunt anni, decrescunt vires. – „Přibývají léta, ubývá sil.“
 • Creta notare – „zapsat křídou“, schválit
 • Cretenses semper mendaces... – „Kréťané vždycky lžou...“ (paradox lháře, citát z Bible, Tit 1,12)
 • Crocodli lacrimae – „krokodýlí slzy“; podle Plinia krokodýl oplakává svoji oběť, předstírá lítost
 • Crucifige! – „Ukřižuj (ho)!“ tj. Ježíše z Nazaretu (Bible, Mk 15,14)
 • Crux mihi ancora – „kříž je moje kotva“, naděje

Cu editovat

 • Cucullus non facit monachum – „kutna nedělá mnicha“
 • Cui bono? – „Komu (to) prospívá?“, důležitá otázka při vyšetřování: podezřelý je ten, komu čin přináší prospěch. Cui prodest scelus, is fecit (Seneca, Medea)
 • Cui honorem, honorem – „Komu čest, tomu čest“
 • Cuius regio, eius religio – „Čí země/panství, toho náboženství“ (augsburský mír, 1555)
 • Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis perseverare in errore. – „Každý se může mýlit, ale jen hlupák v omylu zůstává.“ (Cicero, Filipiky 12,5)
 • Culpa in contrahendo – „Vina z (nedodržené) smlouvy“
 • Culpa lata – „hrubá chyba“, zavinění
 • Culpa lata dolo comparabitur – „Hrubá nedbalost je srovnatelná se zlým úmyslem“
 • Culpa levis – „lehká chyba“
 • Cum auxilio Divino. – „S Boží pomocí.“ Biskupské heslo Júlia Gábriše
 • Cum caput aegrotat, corpus simul omne laborat. – „Když je hlava nemocná, trpí tím celé tělo“
 • Cum grano salis – „se zrnkem soli“, kriticky
 • Cum hoc ergo propter hoc – „spolu s tím, a tedy z té příčiny“, logická chyba, která ze souvislosti usuzuje na příčinu
 • Cum ira et studio – „s hněvem a usilovně“; opak: Sine ira et studio
 • Cum laude – „s pochvalou“, např. při promoci
 • Cum tempore (c.t.) – „s časem“ (prodlevou): přednáška „c.t.“ začíná o čtvrt hodiny později („akademická čtvrthodinka“)
 • Cura in eligendo – „péče při výběru“
 • Cura posterior – „pozdější (druhořadá) starost“
 • Curriculum vitae (CV) – „běh (doslova: vozíček) života“

Odkazy editovat

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Liste lateinischer Phrasen na německé Wikipedii.

Literatura editovat

 • Moudrost věků. Lexikon latinských výroků, přísloví a rčení. Praha: Svoboda 1994. ISBN 80-205-0401-X

Externí odkazy editovat