Biskupské heslo je motto, které si biskup (ať už diecézní, nebo titulární) či arcibiskup volí po svém jmenování. Uvádí se na stuze umístěné pod štítem znaku biskupa. Heslo vyjadřuje cíl snažení biskupa nebo jeho životní motto. Tak například v biskupském hesle Mons. Baxanta „Ut videam“ („Ať vidím“) je obsaženo přání objektivně se seznámit s nelehkou situací v litoměřické diecézi, kterou nedokázal vyřešit jeho předchůdce Pavel Posád.[zdroj?]

V řadě případů se jedná o citát z Bible, popřípadě o obrat z nějaké modlitby. Biskupské heslo bývá vyjádřeno v jazyce, kterým biskup hovoří, nebo v některém z tradičních liturgických jazyků (v římskokatolické církvi v latině, v řeckokatolické církvi ve staroslověnštině apod.). Své heslo mají i kardinálové, a to i když obdrželi dispens od biskupského svěcení.

Biskupská hesla některých katolických biskupů a kardinálů editovat

biskup (arcibiskup) biskupské heslo český překlad původ hesla
Mons. Jan Baxant Ut videam Ať vidím Mk 10, 51
prof. ThDr. Josef kardinál Beran Eucharistia et labor Eucharistie a práce
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle Non ego sed tu Ne já, ale ty
ThLic. Dominik kardinál Duka OP In spiritu veritatis V duchu pravdy
Mons. ThDr. Petr Esterka Euntes in mundum universum Jděte do celého světa Mk 16, 15
Mons. Jan Graubner Quod dixerit vobis facite Co vám řekne, učiňte Jan 2, 5
Mons. Karel Herbst SDB Misericordiam volo Milosrdenství chci Mt 12, 7
Mons. Vasiľ Hopko Da vsi jedino budut Aby všichni byli jedno Jan 17, 21
Mons. Josef Hrdlička Vos dixi amicos Nazval jsem vás přáteli Jan 15, 5
Mons. ThDr. RNDr. Ladislav Hučko Světlo světa Jan 8, 12
Mons. Josef Kajnek In humilitate servire V pokoře sloužit
Mons. Ján Eugen Kočiš Můj Ježíši, milosrdenství
Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul Via, veritas, vita Cesta, pravda, život Jan 14, 6
Mons. ThDr. Josef Koukl Deus caritas est Bůh je láska 1Jan 4, 8
Mons. ThDr. Vlastimil Kročil Amare et servire Domino Milovat a sloužit Bohu
Mons. ThDr. Ambróz Lazík Ave crux Kříž buď pozdraven hymnus liturgie Svatého týdne
Mons. ThDr. Antonín Liška CSsR Evangelizare pauperibus Hlásat evangelium chudým Lk 4, 18
Mons. Ivan Ljavinec Hospoď kriposť moja Hospodin je má pevnost Žl 27, 1
Mons. František Lobkowicz OPraem Pro vita mundi Za život světa Jan 6, 51
Mons. Václav Malý Pokora a pravda
Jan Nepomuk Neumann Bete und arbeite ohne Unterlass! Modlit se a pracovat neustále!
Mons. ThLic. Karel Otčenášek Caritas Dei, patientia Christi, honorificentia populi nostri Láska Boží, trpělivost Kristova, čest našeho lidu
Mons. Jiří Paďour OFMCap Dominus Deus magnus est Pán Bůh je veliký
Mons. Pavel Posád Duc in altum Zajeď na hlubinu Lk 5, 4
Mons. František Radkovský Credidimus caritati Uvěřili jsme v lásku 1Jan 4, 16
Mons. ThDr. Jaroslav Škarvada Ut omnes unum sint Aby všichni byli jedno Jan 17, 21
František kardinál Tomášek Laxabo rete Rozprostřu sítě Lk 5, 5
ThDr. Štěpán kardinál Trochta SDB Actio – sacrificium – caritas Práce – oběť – láska
prof. ThDr. Tomáš kardinál Špidlík SJ Ex toto corde Z celého srdce
PhDr. Miloslav kardinál Vlk Ut omnes unum sint Aby všichni byli jedno Jan 17, 21
Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál Sub tuum praesidium Pod tvou ochranou modlitba Pod ochranu tvou
Karol Józef kardinál Wojtyła Totus Tuus Celý tvůj