Pod ochranu tvou (řecky Ὑπὸ τὴν σὴν εὐσπλαγχνίαν, latinsky Sub tuum praesidium) je jedna z tradičních mariánských křesťanských modliteb. Doložena je již na řecky psaném egyptském papyru datovaném do třetího nebo čtvrtého století jako součást vánoční liturgie koptské církve. Je nejstarší dochovanou modlitbou k Marii jakožto Bohorodičce. Používá se v koptské, byzantské, ambroziánské i římské liturgii. Základní historické verze modlitby jsou v řečtině, latině a staroslověnštině, staroslověnská verze byla v ruské pravoslavné církvi upravena při liturgické reformě roku 1586, modlitba byla přeložena i do mnoha moderních jazyků a mnohokrát zhudebněna.

Ukrajinská ikona Plášť Bohorodičky z poloviny 17. století

Modlitba nevychází přímo z biblického textu. Jako její možné nepřímé inspirační zdroje jsou uváděny například některé verše z Písně písní nebo z knihy Ester, kde vystupují ženské postavy jako ochránkyně.

V katolické církvi je modlitba spojena s částečnými odpustky.[1]

Česká verze

editovat
aktuální katolická verze[2] starší překlad[3]
Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko.
Neodmítej naše prosby v našich potřebách,
ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,
Panno slavná a požehnaná!
(Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše,
u Syna nám smilování vypros,
Synu svému nás doporuč,
k Synu svému nás doprovoď.)
Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko.
Prosbami našimi nezhrdej v potřebách našich,
ale ode všeho (všech) nebezpečenství vysvoboď nás vždycky,
ó slavná, požehnaná Panno Maria!
(Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše,
se Synem svým nás smiř,
Synu svému nás poroučej,
Synu svému nás obětuj.)

Slova v závorkách jsou pozdější dodatek připisovaný sv. Bernardovi.[4]

Řecký originál

editovat
 
Papyrus s nejstarším dochovaným záznamem (3. nebo 4. stol.)

Nejstarší dochovaný záznam modlitby se nachází na papyru datovaném některými badateli do čtvrtého, jinými do třetího století. Papyrus byl objeven v Alexandrii, r. 1917 jej získala John Rylands Library v Manchesteru, poprvé byl publikován r. 1938. Navzdory poškození obsahuje rozeznatelné fragmenty textu modlitby (srv. obrázek):

[Υ]ΠΟ [ΤΗΝ CΗΝ]
ΕΥCΠΛ[ΑΓΧΝΙΑΝ]
ΚΑ[Τ]ΑΦΕ[ΥΓΟΜΕΝ]
ΘΕΟΤΟΚΕ Τ[ΑC ΗΜΩΝ]
ΙΚΕCΙΑC ΜΗ Π[Α]
ΡΙΔΗC ΕM ΠΕΡΙCΤΑCΕΙ
ΑΛΛ ΕΚ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΡΥCΑΙ ΗΜΑC
Μ[Ο]ΝΗ Α[ΓΝΗ, ΜΟΝ]
Η ΕΥΛΟ[ΓΗΜΕΝΗ]

Aktuální verze byzantské liturgie:

text transliterace orientační překlad
Ὑπὸ τὴν σὴν εὐσπλαγχνίαν
καταφεύγομεν, Θεοτόκε.
Τὰς ἡμῶν ἱκεσίας
μὴ παρίδῃς ἐν περιστάσει,
ἀλλ᾽ ἐκ κινδύνων λύτρωσαι ἡμᾶς,
μόνη Ἁγνή, μόνη εὐλογημένη.
Hypo tén sén eusplanchnian
katafeugomen, Theotoke.
Tas hémón hikesias
mé paridés en peristasei,
all'ek kindynón lytrósai hémas,
moné hagné, moné eulogémené.
Pod tvou slitovnost
se utíkáme, Bohorodičko.
Naše prosby
neodmítej v nouzi,
ale od nebezpečenstev vysvoboď nás,
jediná svatá, jediná požehnaná.

Latinské verze

editovat

V latině existuje verze římská, z níž vycházejí i novodobé překlady včetně českého, a verze ambroziánská (milánská):

římská verze ambroziánská verze
Sub tuum præsidium confugimus,
sancta Dei Genitrix.
Nostras deprecationes ne despicias
in necessitatibus,
sed a periculis cunctis
libera nos semper,
Virgo gloriosa et benedicta.
Sub tuam misericordiam confugimus
Dei Genitrix
(ut) nostram deprecationem ne inducas
in tentationem
sed de periculo
libera nos
sola casta et benedicta

Římská verze používá i pozdější dodatek:

Domina nostra, mediatrix nostra, advocata nostra,
tuo filio nos reconcilia,
tuo filio nos commenda,
tuo filio nos repræsenta.

Církevněslovanské verze

editovat

Nejstarší církevněslovanské rukopisy uvádějí toto znění modlitby:

text orientační překlad
Подъ твою милость,
прибѣгаемъ богородице дѣво,
молитвъ нашихъ не презри в скорбѣхъ.
но ѿ бѣдъ избави насъ,
едина чистаѧ и благословеннаѧ.
Pod tvou milost
se utíkáme, Bohorodičko, Panno,
modlitby naše nepřehlížej v nouzi,
ale od běd nás vysvoboď,
jediná čistá a požehnaná.

Starověrci používají tuto formu dodnes. Po reformách moskevského patriarchy Nikona přijala ruská pravoslavná církev nový překlad:

text orientační překlad
Подъ твое благотробїе
прибѣгаемъ Богородице,
моленїѧ наша не презри во ωбстоѧнїй,
но ѿ бѣдъ исбави ны,
едина Чистаѧ, и Благословеннаѧ
Pod tvé milosrdenství
se utíkáme, Bohorodičko,
modlitby naše nepřehlížej v našich potřebách,
ale od běd nás vysvoboď,
jediná čistá a požehnaná.


Reference

editovat

V tomto článku byly použity překlady textů z článků Sub tuum praesidium na italské Wikipedii a Sub tuum praesidium na anglické Wikipedii.

  1. http://www.ourladyswarriors.org/indulge/g57.htm
  2. Pod ochranou tvou, web Katolická církev v České republice, Česká biskupská konference, 2011
  3. Lenka Horáková: Vývoj novověkých rukopisně tradovaných modlitebních knih na území jižní Moravy, dizertační práce, Ústav pomocných věd historických a archivnictví, Filosofická univerzita Masarykovy univerzity, Brno, 2010
  4. SCHNEIDER, Josephus. Manuale Sacerdotum. [s.l.]: J. P. Bachem, 1900. Dostupné online. (latinsky) 

Externí odkazy

editovat