Latinská rčení, V

seznam na projektech Wikimedia

V tomto článku jsou uvedena některá známá latinská rčení, začínající písmenem V.

Latina měla na evropskou kulturu hluboký a dlouho trvající vliv. Od římské antiky přes křesťanství a humanismus až do 18. století byla její znalost u vzdělaných lidí samozřejmostí. V některých oborech se s latinskými názvy stále pracuje, užívají se různé obraty a ve starší literatuře se najde množství latinských citátů. Protože latinských obratů, rčení a přísloví je mnoho, je seznam vybraných seřazen podle abecedy a rozdělen podle počátečních písmen do samostatných článků.

Latinská rčení – vyberte písmeno:

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V

Iniciála V (Bible. Toskánsko, 12. stol.)

Va editovat

 • Vacat – „chybí, prázdný“ (vynechaná stránka)
 • Vade ad formicam o piger – „Podívej se na mravence, lenochu...“ (Bible, Př 6)
 • Vade in pace – „jdi v míru (v pokoji)“ (Bible Ex 4,18 aj.)
 • Vade mecum – „pojď se mnou“, průvodce
 • Vade retro! – „ustup, zpátky!“ (Terentius)
 • Vade retro Satana! – „ustup, Satane!“ (Bible Mk 8,33)
 • Vae soli. – „Běda samotnému!“ (Bible Kaz 4,10)
 • Vae victis! – „Běda poraženým!“ (Livius Dějiny 5.48.9)
 • Vale – „Buď zdráv, sbohem!“ (pozdrav při rozloučení)
 • Valeas. – „ať se ti daří“ (závěr dopisu)
 • Valere malo quam dives esse – „raději zdráv než bohatý“ (Cicero O povinnostech 2,88)
 • Vanitas vanitatum, omnia vanitas – „Marnost nad marnost, všechno je marnost“ (Bible, Kaz 1,2)
 • Varia – „různé“ (zprávy, události atd.)
 • Varia lectio (v.l.) – „odlišné čtení, různočtení“ (např. v jiném rukopise)
 • Variatio delectat. – „Změna je příjemná“ (Cicero)
 • Vasa vacua maxime sonant. – „Prázdné sudy (nádoby) nejvíc duní“
 • Vaticinium ex eventu – „(dodatečné) proroctví podle události“
 • Velle non discitur – „Chtění se nelze učit“

Ve editovat

 • Veni, creator spiritus. – „Přijď, Stvořiteli, Duchu...“, svatodušní hymnus
 • Veni, vidi, audi. – „Přišel jsem, viděl jsem, slyšel jsem." Cicero
 • Veni, vidi, vici. – „Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem.“ Výrok Caesarův o válce v Pontu (Plutarchos, Caesar 50,2)
 • Veni, vidi, fugi. – „Přišel jsem, viděl jsem, utekl jsem.“
 • Venite adoremus. – „Pojďte se klanět“, vánoční hymnus
 • Venia legendi (docendi) – „oprávnění přednášet“
 • Venia sit dicto. – „s odpuštěním“
 • Ver, autumnus, hiems, aestas dominantur in anno. – „Jaro, podzim, zima léto vládnou v roce“
 • Ver sacrum – „posvátné jaro“, jarní obřad, při němž mladí muži opouštěli domov
 • Vera causa – „pravá příčina“
 • Vera redit facies, dissimulata perit. – „Pravá tvář se vrací, předstíraná mizí.“
 • Verum index sui et falsi. – „Pravda ukazuje samu sebe i nepravdu.“ (Spinoza)
 • Verba docent, exempla trahunt. – „Slova poučují, příklady táhnou.“
 • Verba movent, exempla trahunt. – „Slova hýbají, příklady táhnou.“
 • Verba et voces – „(jen) slova a hlasy“ (Horatius Listy 1.1.34)
 • Verba volant scripta manent. – „Slova uletí, napsané zůstává.“
 • Verbatim et litteratim – „do slova a do písmene“
 • Verbis castigare – „trestat slovy“ (Cicero)
 • Verbis parvam rem magnam facere – „slovy udělat z malé věci velkou“ (Livius Dějiny 41.24.17, srv. Platón, Protagoras)
 • Verbum Dei manet in aeternum. – „Slovo Boží zůstává na věky“ (Bible, Iz 40,8)
 • Verbum sat sapienti. – „Moudrému stačí (napovědět) slovo.“ (Terentius)
 • Veritas Dei vincit. – „Pravda Boží vítězí.“ (husitské heslo)
 • Veritas odium parit. – „Pravda plodí nenávist.“ (Terentius)
 • Veritas omnia vincit. – „Pravda nade vším vítězí.“ (3 Esdr 3,24 - biblický apokryf, citovaný Janem Husem v dopisech)
 • Veritas vincit. – „Pravda vítězí.“ (motto českého prezidenta)
 • Versus (vs.) – „naproti tomu, oproti“
 • Vestigia premo maiorum. – „Kráčím ve stopách předků.“
 • Vestigia terrent - "Stopy (mě) děsí" (Horatius)
 • Vestigium Dei – „Stopa Boží“ (ve stvořeném světě)
 • Veto. – „Zakazuji.“

Vi editovat

 • Virgo intacta – „netknutá panna
 • Viribus unitis – „Spojenými silami“ (heslo císaře Františka Josefa I.)
 • Vis absoluta – „absolutní násilí“, když oběť nemůže vůbec nic
 • Vis compulsiva – „přinucující násilí“
 • Vis legis – „síla zákona“
 • Vis maior – „vyšší moc“, kterou nebylo možné předvídat a jíž se nelze bránit
 • Via hostibus, qui fugiant, munienda. – „Prchajícím nepřátelům se musí nechat cesta“
 • Via media – „střední cesta“
 • Via trita est tutissima. – „Vyšlapaná cesta je nejjistější.“
 • Vias tuas doce me domine. – „Nauč mne svým cestám, Pane“ (Bible Iz 2,3)
 • Vice versa – „když si vymění místa, obráceně, naopak“
 • Victi vicimus. – „(ač) poraženi vítězíme“
 • Victrix causa diis placuit, sed victa Catoni. – „Vítězná věc (strana) se líbila bohům, poražená Catonovi“ (Lukianos Pharsalia, 1,128)
 • Vide infra (v. i.) – „viz níže“
 • Vide supra (v. s.) – „viz výše“
 • Vincere aut mori – „zvítězit nebo zemřít“
 • Vincere scis, Hannibal, victoria uti nescis. – „Vítězit Hannibale umíš, ale vítězství využít ne.“ (připisováno kartaginskému veliteli Maharbalovi)
 • Videant consules. – „Ať se starají konsulové.“ (Cicero)
 • Video meliora proboque deteriora sequor. – „Vidím a schvaluji lepší, ale řídím se horším.“ (Ovidius)
 • Videre licet (videlicet, viz) – „jak je vidět“, totiž
 • Vim vi repellere licet – „Je dovoleno zahánět násilí násilím“
 • Vinum laetificat cor hominum. – „Víno obveseluje srdce člověka“ (Žalm 104,15)
 • Virtus est medium vitiorum et utrimque reductum. – „Ctnost je střed mezi dvěma neřestmi, od obou vzdálený“ (Horatius podle Aristotela)
 • Virtutes paganorum splendida vitia. – „Ctnosti pohanů jsou zářivé neřesti.“ (Augustinus)
 • Virtuti et merito – „Za ctnost (statečnost) a zásluhy“ (vyznamenání)
 • Visio beatifica – „blažené nazírání“ (v ráji)
 • Vita activa / vita contemplativa – „ Život činný/aktivní (nebo) život rozjímavý“. Cidero
 • Vita somnium breve. – „Život je krátký sen.“ (Pindar)
 • Vitam regit fortuna, non sapientia. – „Životu vládne osud, ne moudrost.“
 • Vitiis nemo sine nascitur. – „Nikdo se nerodí bez chyb.“
 • Vitium fuit, nunc mos est assentatio. – „Lichotit bývala neřest, nyní je to obyčej.“ (Publilius Syrus)
 • Vivat, crescat, floreat! – „Ať žije, roste a kvete!“
 • Vivat Slovakia! – „Ať žije Slovensko!“ (předvolební hit HZDS)
 • Vive Jesus. – „Živý Ježíši.“ Z Vyznání (svatého Augustina)
 • Vivere militare est. – „Žít je bojovat.“ (Seneca)
 • Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango. – „Živé svolávám, mrtvé oplakávám, blesky zaháním“ (nápis na zvonu)

Vo editovat

 • Volens nolens – „chtě nechtě“
 • Volentem ducunt fata, nolentem trahunt. – „Svolného osud vede, vzdorného vleče.“ (Seneca)
 • Volenti non fit iniuria – „Svolnému se neděje křivda“ (právní zásada)
 • Volo non valeo. – „Chci, ale nedokáži.“
 • Vos autem dixi amicos. – „Nazval jsem vás přáteli.“ Bible, J 15,15; biskupské heslo Christopha Schönborna
 • Vox et praeterea nihil. – „Hlas a nic víc“ (prázdná řeč)
 • Vox humana – „lidský hlas“ (rejstřík u varhan)
 • Vox populi, vox Dei. – „Hlas lidu, hlas boží“ (Alkuin z Yorku)
 • Vox clamantis in deserto – „Hlas volajícího na poušti“, tj. marně (Bible Iz 40,3; Mk 1,3 aj.)
 • Vulgo – „lidově“, také „přezdívka“
 • Vulpes pilum mutat, non mores - "Liška mění kožich, ne zvyky" (Suetonius 8,16, Titus)

Odkazy editovat

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Liste lateinischer Phrasen na německé Wikipedii.

Literatura editovat

 • Moudrost věků. Lexikon latinských výroků, přísloví a rčení. Praha: Svoboda 1994. ISBN 80-205-0401-X

Externí odkazy editovat

(anglicky)

(německy)