Latinská rčení, N

seznam na projektech Wikimedia

V tomto článku jsou uvedena některá známá latinská rčení, začínající písmenem N.

Latina měla na evropskou kulturu hluboký a dlouho trvající vliv. Od římské antiky přes křesťanství a humanismus až do 18. století byla její znalost u vzdělaných lidí samozřejmostí. V některých oborech se s latinskými názvy stále pracuje, užívají se různé obraty a ve starší literatuře se najde množství latinských citátů. Protože latinských obratů, rčení a přísloví je mnoho, je seznam vybraných seřazen podle abecedy a rozdělen podle počátečních písmen do samostatných článků.

Latinská rčení – vyberte písmeno:

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V

Iniciála N (anglický rukopis, 12. stol.)

Na editovat

 • Natura abhorret vacuum. – „Příroda se hrozí prázdnoty“ (Aristotelés)
 • Natura fundit ingenium, provehit usus. – „Příroda zakládá schopnosti, užívání je rozvíjí“
 • Natura naturans / naturata – „Příroda tvořící / stvořená“
 • Natura nihil frustra facit. – „Příroda nic nedělá zbytečně“ (Aristotelés)
 • Natura non facit saltus – „Příroda nedělá skoky“, mění se povlovně (Carl von Linné)
 • Natura plus trahit quam septem boves. – „Přirozenost (povaha) táhne víc než sedm volů“
 • Naturae convenienter vive. – „Žij v souladu s přírodou“
 • Naturalia non sunt turpia. – „Přirozené věci nejsou nečisté“ (Euripidés)
 • Naturam expelles furca, tamen usque recurret. – „I kdybys přirozenost vyhodil vidlemi, přece se vrátí“ (Horatius, Listy 1.10.24)
 • Navigare necesse est, vivere non est necesse. – "Vyplout je nutné, žít není nutné" („Na moře se musí, žít se nemusí“)
 • Navita de ventis, de tauris narrat arator, enumerat miles vulnera, pastor oves. – „Námořník mluví o větrech, oráč o býcích, své rány počítá voják a ovce pastýř“ (Propertius, Elegie)

Ne editovat

 • Ne bis in idem – „Ne dvakrát v téže věci“, právní zásada
 • Ne quid nimis – „Ničeho příliš“, řecky méden agán (nápis na Apollónově chrámu v Delfách)
 • Ne sutor ultra crepidam. – „Ševče, drž se svého kopyta“ (Plinius starší)
 • Nec laudibus, nec timore – „Ani chválami, ani strachem“ (se nedám pohnout), heslo biskupa von Galen za nacismu
 • Nec possum tecum vivere, nec sine te – „Nemohu žít s tebou ani bez tebe“ – „I am able to live / I can live neither with you, nor without you.“ (Martial)
 • Nec temere nec timide – „Ani pošetile, ani bázlivě“
 • Nemine contradicente (nem. con.) – „Nikdo nebyl proti“, jednomyslné usnesení
 • Neminem laedere – „Nikomu neškodit“
 • Nemo dat quod non habet. – „Nikdo nedává co nemá“
 • Nemo ante mortem beatus. – „Před smrtí nikdo není šťasten (blažený)“, teprve po smrti (Ovidius, Proměny 3.136)
 • Nemo ita pauper vivit quam natus est. – „Nikdo nežije tak chudě, jak se narodil“
 • Nemo me impune lacessit. – „Nikdo mě nebude dráždit beztrestně“, vojenské heslo
 • Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet. – „Nikdo nemůže druhému převést víc práv než sám má“ (Ulpianus)
 • Nemo nascitur sapiens, sed fit. – „Nikdo se moudrý nenarodil, ale stal“ (Seneca)
 • Nemo tenetur se ipsum accusare – „Nikdo není povinen obviňovat sám sebe“
 • Neque caro est neque piscis. – „Není to ani maso, ani ryba“, o postním jídle
 • Neque mel neque apes – „Ani med, ani včely“
 • Neque semper arcum tendit Apollo. – „Ani Apolón nenapíná vždycky luk“, nehrozí
 • Nervi belli, pecunia infinita. – „Nervy války, to je nekonečně mnoho peněz“ (Cicero)
 • Nervi rei publicae – „nervy státu“ jsou podle Cicerona peníze
 • Nervus rerum – „nerv věcí“, to hlavní (z řečtiny)

Ni editovat

 • Nihil enim minus in nostra est potestatem quam animus. – „Nic totiž nemáme méně ve své moci než svého ducha“ (Pierre Abélard v dopise Héloise)
 • Nihil est in intellectu, quod non sit prius in sensu. – „Nic není v mysli, co dříve nebylo ve smyslech“ (Tomáš Akvinský De veritate II.3)
 • Nihil nisi punctum petebat Archimedes, quod esset firmum et immobile, ut integram terram loco dimoveret. – „Nic než bod, pevný a nehybný, si přál Archimédés, aby pohnul Zemí z místa“
 • Nihil nocere (Primum nil nocere) – „(Především) v ničem neškodit“, (Hippokratova první zásada
 • Nihil (nil) novi sub sole – „Nic nového pod sluncem“ (Bible, Kaz 1,9)
 • Nihil obstat – „Nic nepřekáží“, předběžné schválení cenzurou
 • Nil admirari – „Nic neobdivovat“ (Pythagoras)
 • Nil dictum quod non dictum prius. – „Nic není řečeno, co by nebylo řečeno dříve“
 • Nil fit, quod Deus non vult. – „Nestane se nic, co Bůh nechce“
 • Nil nisi bene – „nic než dobré“, např. o mrtvých
 • Nil satis nisi optimum – „Dost dobré je jen to nejlepší“ heslo fotbalového klubu Everton FC
 • Nil similius insano quam ebrius. – „Nikdo se nepodobá bláznu víc než opilec“
 • Nil sole et sale utilius. – „Nic potřebnějšího než slunce a sůl“
 • Nil volenti difficile. – „Nic není obtížné tomu, kdo chce“
 • Nisi dominus frustra – „Bez Pána, nadarmo“ (Bible, Žalm 127; heslo města Edinburghu)
 • N. N. – viz Nomen nescio

No editovat

 • Nocere facile est, prodesse difficile. – „Škodit je snadné, prospívat obtížné“ (Quintilianus)
 • Nocet empta dolore voluptas. – „Vášeň, vykoupená bolestí, je na škodu“ (Horatius)
 • Nolens (aut) volens – „chtě nechtě“
 • Noli equi dentes inspicere donati. – „Darovanému koni zuby neprohlížej“
 • Noli me tangere – „Nedotýkej se mne“
 • Noli turbare circulos meos. – „Nepokaž mi mé kruhy“, řekl prý Archimédés vojákovi, který ho pak zabil
 • Nolle in causa est, non posse praetenditur. – „Ve skutečnosti nechce, předstírá, že nemůže“
 • Nolle prosequi – „nepronásleduj“, zastavení trestního stíhání
 • Nolo episcopari. – „Nechci být biskupem“ (Augustinus)
 • Nomen (est) omen – „Jméno je osud“, nese význam
 • Nomen nescio/Nomen nominandum (N. N.) – „jméno neznámé“ (doslova "jméno nevím", užívá se v situacích, kdy mluvčí konkrétní jméno nemůže nebo nechce uvést), anonym
 • Nomina si tollas, nulla est cognito rerum. – „Když odejmeme jména, nebude poznání věcí.“
 • Nomina stultorum semper parietibus haerent. – „Jména hloupých všude po zdech“
 • Nomina sunt odiosa. – „Jménům se vyhýbat“, raději nejmenovat
 • Non compos mentis / sui – „nepříčetný“
 • Non decipitur, qui scit se decipi – „Není klamán, kdo ví, že je klamán“
 • Non expedit - „Není záhodno“, „není vhodné, žádoucí“ - název buly papeže Pia IX.
 • Non mihi solum – „ne mně samotnému“
 • Non multa, sed multum. – „Ne mnohé (tj. rozmanité), ale mnoho“
 • Non multi, sed multa. – „Ne mnozí (muži), ale mnoho (činů)“ (heslo 312. československé stíhací perutě RAF)
 • Non obstante veredicto – „bez ohledu na výrok poroty“
 • Non occides. – „Nezabiješ“, páté přikázání (Bible, Ex 20,13)
 • Non olet viz Pecunia non olet
 • Non omnia possumus omnes. – „Nemůžeme všichni všechno“
 • Non omnis moriar. – „Nezemřu celý“, něco zůstane
 • Non plus ultra. – "takový, nad něhož není" (tedy "nejlepší"; někdy ironicky), „Dál už ne!“
 • Non quia difficilia sunt non audemus, sed quia non audemus difficilia sunt. – „Není to tak, že bychom se neodvážili, protože je to těžké; těžké je to proto, že chybí odvaha“ (Seneca)
 • Non vitae, sed scholae discimus – „Neučíme se pro život, ale pro školu“ (Seneca)
 • Non scholae, sed vitae discimus – „Ne pro školu, pro život se učíme“ (Seneca, Listy 106,12)
 • Non sequitur – „(z toho to) neplyne“, logická chyba
 • Non serviam – „Nebudu sloužit“
 • Non testatum – „neověřeno“
 • Nosce te ipsum. – „Poznej sám sebe“, řecky gnóthi sauton, nápis v Delfách
 • Noscitur ex socio, qui non cognoscitur ex se. – „Koho nepoznáš na něm samém, poznáš podle přátel“
 • Nosse velint omnes, sed mercedem solvere nemo – „Vědět by chtěl každý, ale zaplatit nikdo“ (Juvenalis, Satiry, 7.157)
 • Nota bene (n. b.) – „Dobře si všimni, pamatuj“, je to důležité
 • Novissima verba – „poslední slova“ umírajícího
 • Novus ordo seclorum – „Nový řád věků“ (Vergilius o době Augustově)
 • Novus rex, nova lex – „Nový král, nový zákon“

Nu editovat

 • Nulla dies sine linea – „Každý den aspoň řádku“, „Ani den bez čárky“ (Plinius mladší)
 • Nulla poena sine culpa – „Žádný trest, kde není vina“, bez zavinění
 • Nulla poena sine lege – „Žádný trest bez zákona“
 • Nulla salus bello... – „Ve válce není záchrana, prosíme o mír“ (Vergilius)
 • Nullum crimen sine lege – „Žádný trestný čin bez zákona“
 • Nullum est iam dictum, quod non sit dictum prius – „A nemůže se říci nic, co dřív už někdo neřekl“ (P. Terentius Afer)
 • Numerantur sententiae, non ponderantur. – „Počítají názory, ale neváží je“
 • Numerus clausus – „uzavřený (omezený) počet“
 • Numquam accedo, quin a te abeam doctior. – „Nikdy jsem (k tobě) nepřišel, abych neodešel poučenější“
 • Numquam periculum sine periculo vincitur. – „Žádné nebezpečí se nepřekoná bez nebezpečí“
 • Numquam retrorsum. – „Nikdy zpět“
 • Nunc totus Graias nostrasque habet orbis Athenas. – „Teď naše řecké Athény patří celému světu“ (Juvenalis)
 • Nunc tuum ferrum in igne est. – „Teď je tvé želízko v ohni“
 • Nusquam est, qui ubique est. – „Nikde není, kdo je všude“ (Seneca, Dopisy Luciliovi I.2.2)
 • Nutrit pax Cererem, pacis amica Ceres. – „Mír živí Cereru (úrodu), Ceres je přítelkyní míru“
 • Nutritur vento, vento restinguitur ignis. – „Oheň se živí větrem a větrem uhašuje“

Odkazy editovat

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Liste lateinischer Phrasen na německé Wikipedii.

Literatura editovat

 • Moudrost věků. Lexikon latinských výroků, přísloví a rčení. Praha: Svoboda 1994. ISBN 80-205-0401-X

Externí odkazy editovat