Latinská rčení, I

seznam na projektech Wikimedia

V tomto článku jsou uvedena některá známá latinská rčení, začínající písmenem I.

Latina měla na evropskou kulturu hluboký a dlouho trvající vliv. Od římské antiky přes křesťanství a humanismus až do 18. století byla její znalost u vzdělaných lidí samozřejmostí. V některých oborech se s latinskými názvy stále pracuje, užívají se různé obraty a ve starší literatuře se najde množství latinských citátů. Protože latinských obratů, rčení a přísloví je mnoho, je seznam vybraných seřazen podle abecedy a rozdělen podle počátečních písmen do samostatných článků.

Latinská rčení – vyberte písmeno:

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V

Iniciála I (Kodex Bruchsal)

I editovat

(I a J se v klasické latině nerozlišují)

 • I, fuge. Sed poteras tutior esse domi. – „Jdi, utíkej. Doma jsi mohl být bezpečnější.“ (Martialis)
 • I pede fausto – „Kráčej šťastnou nohou.“ Heslo Antilských ostrovů
 • Iactura paucorum servat multos – „Oběť několika prospěje mnohým.“
 • Iam tua res agitur paries cum proximus ardet – „Už když hoří u sousedů, jde i o tebe."
 • Iam seges est, ubi Troia fuit – „Je teď obilí, kde stála Trója.“
 • Ibi debet quis puniri, ubi quis deliquitur – „Tam má být každý potrestán, kde zločin spáchal.“
 • Ibidem (ibid.) – „Tamtéž (tamt.)“, při odkazu na stejný pramen, literaturu
 • Id est (i. e.) – „to jest, tj.“; běžné v angličtině
 • Id fecit cui prodest – „Spáchal to ten, komu (čin) prospěl“
 • Idem ius omnibus – „stejné právo pro všechny“
 • Idem velle atque idem nolle, ea demum firma amicitia est – „Totéž chtít a totéž nechtít, to je teprve pevné přátelství.“
 • Čtyři hlavní zdroje lidských omylů podle F. Bacona:
  • Idola specus – „Modly jeskyně“ – z temných hlubin duše
  • Idola theatri – „Modly divadla“ – z předváděné tradice
  • Idola fori – „Modly tržiště“ – z nekritického užívání jazyka
  • Idola tribus – „Modly kmene“ – chyby rozumu
 • Jesus Nazarenus rex Iudeorum (INRI) – „Ježíš Nazaretský král židovský“, nápis na Kristově kříži (podle Jana 19,19)
 • Jesus (IHS) – „Ježíš“; monogram IHS byl řecký, písmena iota, éta, sigma

Ig editovat

 • Ignava ratio – „tupý, zbabělý rozum“, stoické označení pro odpůrce, kteří popírali lidskou svobodu
 • Ignem ab igne – „oheň z ohně“
 • Igni et ferro – „ohněm a mečem“, násilím
 • Ignis aurum probat – „Ohněm se zlato zkouší“
 • Ignis et aquae interdictio – „zákaz ohně a vody“, přísné vyhnanství: vyhnaného nesměl nikdo pozvat k ohni ani dát mu napít
 • Ignis, mare, mulier tria mala – „Trojí zlo: oheň, moře, žena“ (z řečtiny)
 • Ignoramus et ignorabimus – „nevíme a nedozvíme se“ (Émile du Bois-Reymond)
 • Ignorantia iuris nocet – „Neznalost práva vadí“, není omluvou
 • Ignorantia legis non excusat – „Neznalost zákona neomlouvá“
 • Ignorantia non est argumentum – „Nevědomost není argument“
 • Ignoratio elenchi – „neznalost důkazu“, logická chyba, když se zapomene, co se mělo dokázat
 • Ignotum per ignotius – „neznámé více neznámým“, kritika argumentu, který jako vysvětlení je většině posluchačů méně známé a srozumitelné než koncept
 • Ignotus – „neznámý“
 • Ignoto deo – „neznámému bohu“, podle Bible (Sk17,23) nápis na oltáři v Athénách
 • Iliacos intra muros / peccatur et extra. – „Trojané hřešili uvnitř hradeb i vně.“
 • Ilias post Homerum – „Ilias po Homérovi“, jako naše „objevovat Ameriku“
 • Ille crucem sceleris pretium tulit, hic diadema. – „Jeden byl za zločiny ukřižován, tento dostal korunu.“ (Iuvenalis)
 • Illud amicitiae quondam venerabile nomen – „to kdysi ctihodné slovo přátelství“
 • Imago animi sermo est. – „Řeč je obraz duše.“
 • Imago Dei – „obraz Boží“ (podle Bible, Gn 1,26)
 • Imitatio Dei – „Napodobení, následování Boha“
 • Imitatio Christi – „Následování Krista“, kniha Tomáše Kempenského
 • Imitatores servum pecus – „Herci (ti, kdo napodobují) je otrocký dobytek“ (Horatius, Listy I.19.19)
 • Imperare sibi maximum imperium est. – „největší vladařské umění je vládnout sám sobě“ (Seneca mladší, Listy Luciliovi 113,30)
 • Imperia sic excelsa fortunae obiacent. – „Tak skvělé říše propadají osudu“ (Seneca)
 • Imperium in imperio – „říše v říši“, jako „stát ve státě“
 • Imperium sine fine - „říše bez konce“, podle Vergiliovy Aeneis Řím
 • Imprimatur – „ať se tiskne“, formule cenzora
 • Imprimi potest – „může se tisknout“, povolení cenzora

In editovat

 • In absentia - „v nepřítomnosti“, např. u soudu
 • In aeternum - „na věky, věčně“
 • In arte voluptas - „radost z umění“ (heslo spolku Schlaraffia)
 • In articulo mortis – „ve chvíli smrti“, v posledním tažení
 • In brevi - „v krátkosti, stručně“
 • In camera - „v (tajné) poradě“, v komoře panovníka
 • In casu – „v (tomto) případě“
 • In casum - „pro případ“
 • In corpore – 1. „tělesně“, 2. „korporativně“, všichni společně
 • In cunabulis – „v kolébce"; odtud inkunabule, prvotisk
 • In dubio mitius - „při pochybnosti (trestat) mírněji“
 • In dubio pro reo - „při pochybnostech (rozhodnout) pro obviněného“
 • In duplo - „dvojmo“
 • In effigie – „ve vlastní osobě“
 • In extenso - (citovat) „v plném rozsahu, nezkráceně“
 • In fidem - „podle“ (někoho), podle jeho svědectví
 • In flagrante delicto, in flagranti -„přímo při činu“
 • In flore - „v plném květu“
 • In foro - „před soudem“
 • In hoc signo vinces - „V tomto znamení (kříže) zvítězíš“, zjevení císaře Konstantina před bitvou na Milvijském mostě roku 313, viz též IHS
 • In humilitatae servire. – „V pokoře sloužit.“ Biskupské heslo Josefa Kajneka
 • In illo tempore - „za onoho času“
 • In loco - „na místě samém“
 • In loco parentis - „v zastoupení rodiče“
 • In manus tuas commendo spiritum meum - „Do tvých rukou odevzdávám svou duši“, podle Bible (Lk 23,46) poslední Ježíšova slova na kříži
 • In medias res, medias in res- „doprostřed děje, událostí“ (Horatius)
 • In memoriam - „na památku“
 • In natura - „v originále“
 • In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas. – „V nezbytných věcech jednotu, v nejistých svobodu, ve všech lásku“, o poměrech v církvi (mylně připisován Augustinovi)
 • In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti - „Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“ Křesťanská modlitební formule, vyznání Boží Trojice (podle Mt 28,19)
 • In nova fert animus mutatas dicere formas corpora – „Mysli se chce vyprávět, jak se bytosti proměňují do nových těl“, počátek Ovidiových Proměn (Metamorphoseos libri)
 • In nuce - „v jádře, ve stručnosti“
 • In omni adversitate fortunae infelicissimum genus infortunii est fuisse felicem. – „Při každé ráně osudu je nejhorší neštěstí, když byl člověk předtím šťasten.“
 • In omnia paratus - „na všechno připraven“
 • In paradisum deducant te angeli – „Do ráje ať tě dovedou andělé...“, liturgická modlitba za zemřelé
 • In partibus infidelium - „v krajích nevěřících“, označení bývalých církevních provincií, později obsazených islámem; titul biskupa, který nemá vlastní diecézi
 • In patriam reducere. – „Vrátit vlasti“, dobýt zpět
 • In pectore - „v srdci“, o rozhodnutí, které ještě nebylo zveřejněno
 • In perpetuam (rei) memoriam - „na věčnou paměť (věci)“, úvodní formule latinských listin
 • In principio erat verbum. –„Na počátku bylo Slovo...“, začátek evangelia podle Jana
 • In rerum natura - „v povaze věcí“
 • In saecula saeculorum – „na věčné věky“, biblická modlitební formule
 • In saeculo – „v (tomto) věku“, v tomto světě
 • In statu nascendi - „ve stavu zrodu“
 • In situ- „na (původním) místě“
 • In spe - „v naději“, v očekávání, např. o pretendentovi na trůn, o kandidátovi na funkci
 • In Spiritu Veritatis. – „V duchu pravdy.“ Biskupské heslo arcibiskupa Dominika Duky
 • In toto – „vcelku, souhrnem“
 • In tyrannos - „(proti) tyranům“
 • In unum vertere - obrátit v jedno, sjednotit, možný původ výrazu universitas
 • In utroque iure - (učenec) v obojím právu
 • In varietate concordia - „V rozmanitosti svornost“, heslo Evropské unie
 • In vino veritas. - „Ve víně je pravda“
 • In vitro- „ve skle“, ve zkumavce

Inc editovat

 • Incipe, dimidium facti est coepisse. – „Začni, začátek je půl díla.“
 • Incipit vita nova. – „Začíná nový život.“ (Aubrey Beardsley)
 • Incipit - „začíná“
 • Incipe pollicitis addere facta tuis. - „Začni ke svým slibům přidávat skutky.“
 • Incidit in Scyllam, qui vult vitare Charybdim. – „Spadl do Scilly, když se chtěl vyhnout Charybdě.“
 • Incredibile dictu - „ani se nechce věřit“
 • Inde datae leges, ne firmior omnia posset. – „Proto jsou dány zákony, aby silnější nemohl všechno.“ (Ovidius, Kalendář 3,279)
 • Index librorum prohibitorum - „seznam zakázaných knih“ katolické církve (zrušen roku 1966)
 • Infantes perhibent et stultos dicere verum. – „Děti a blázni říkají pravdu.“
 • Iniqua nunquam regna perpetuo manent. – „Ničemná království netrvají věčně.“
 • Iniquissimam pacem iustissimo bello antefero. – „Nejhoršímu míru dávám přednost před nejspravedlivější válkou.“
 • Initia in potestate nostra sunt, de eventu fortuna iudicat. – „Počátky jsou v naší moci, o výsledku rozhoduje osud.“ (Seneca mladší, Listy Luciliovi 14,14)
 • Initium sapientiae timor Domini. – „Počátek moudrosti je bázeň boží.“ (Žalm 111,10)
 • Inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te. – „Nepokojné je naše srdce dokud nespočine v tobě (Bože)“ (Augustinus, Vyznání 1)

Int editovat

 • Integer vitae scelerisque purus – „Celistvého života a bez zločinu“ (Horatius, Ody I.22.1)
 • Intellectus agens – „činný rozum“ (Tomáš Akvinský)
 • Intellectus purus - „čistý rozum“ (Descartes podle Aristotela)
 • Intellexeram, inquit, si tacuisses. – „Rozuměl bych, říká, kdybys byl mlčel.“
 • Intentio obliqua / recta- „nepřímý / přímý úmysl“
 • Inter alia - „mezi jiným“
 • Inter arma silent leges – „Ve válce právo mlčí“ (Cicero)
 • Inter arma silent Musae – „Ve válce mlčí Múzy“
 • Inter pedes puellarum magna voluptas puerorum est – „Mezi nohama dívek je největší potěšení chlapců“
 • Interregnum - „bezvládí“ po smrti krále
 • Inter spem et metum - „mezi nadějí a strachem“
 • Inter vivos - „mezi živými“
 • Interim velim a sole non obstes. - „Zatím mi nezacláněj Slunce“, Diogenés k Alexandrovi Velikému
 • Intra muros - „uvnitř hradeb“, neveřejně
 • Introite, nam et hic dii sunt. - „Vstupte, i zde jsou bohové.“ (Epikúros)
 • Intus Hecuba, foris Helena - „Vevnitř Hekuba (čarodějnice), zvenčí Helena“

Io editovat

 • Iovi Optimo Maximo (IOM) – „Diovi nejlepšímu a největšímu“, věnování na oltářích a náhrobcích
 • Ipse dixit - „(on) sám to řekl“, řecky autos efa, uznání autority původně o Pythagorovi, později o Aristotelovi
 • Ipsissima verba - „jeho nejvlastnější slova“
 • Ipso facto - „samým činem, tím samým“, automaticky
 • Ira furor brevis. – „Hněv je krátká zuřivost.“ (Horatius, Listy I.2.62)
 • Ira initium insaniae. – „Hněv je počátek šílenství.“ (Cicero, Tuskulské hovory 4.23.52)
 • Irascendum non esse magister iracududissimus disputat. - „Že se nemáme hněvat, vykládá rozhněvaný učitel.“ (Seneca)
 • Ire docetur eundo. – „Chodit se člověk učí chůzí.“
 • Is fecit, huic prodest – „Ten to udělal, tomu to prospělo.“
 • Ita est vita hominum. - „Takový je lidský život.“
 • Ite, missa est. – Závěr latinské mše: „Jděte, propouštím vás.“

Iu editovat

 • Iudex damnatur, cum nocens absolvitur. – „Odsoudit soudce, pokud osvobodil viníka.“
 • Iudex non calculat. – „Soudce nepočítá (důvody)“, nýbrž váží je
 • Iudice Fortuna cadat alea. – „Štěstěna soudí kostkami.“ (Petronius, Satirikon 122,174)
 • Iudicis est innocentiae subvenire. – „Soudce má podporovat nevinnost.“
 • Iudicium dei – „Boží soud“, Ordál
 • Iulio et Caesare consulibus – „za konsulů Julia a Césara“, který roku 59 př. n. l. vládl sám
 • Iura novit curia – „Soud zná právo“, právo se u soudu nedokazuje
 • Iura pudorque et coniugii sancta fides fugiunt aulas. – „Právo, stud a manželská věrnost se nedrží při dvorech“ (Seneca)
 • Iure meritoque – „po právu a po zásluze“
 • Iuris praecepta sunt haec; honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere. – „Právo přikazuje toto: počestně žít, druhému neškodit, každému dávat, co mu náleží.“ (Ulpianus)
 • Iuris utriusque doctor - doktor obojího práva (současný zkrácený titul JUDr.)
 • Ius civile – „občanské právo“
 • Ius cogens – „donucující právo“
 • Ius de non appellando - „právo bez odvolání“, v poslední instanci
 • Ius divinum - „božské právo“
 • Ius est ars aequi et boni – „Právo je umění spravedlivého a dobrého“ (Celsus)
 • Ius gentium - „právo národů“
 • Ius primae noctis - „právo první noci“ s nevěstou
 • Ius sanguinis - „právo pokrevní“, které občanství odvozuje od rodičů (původu)
 • Ius soli - „právo územní“, kde občan je ten,. kdo se narodil na území státu
 • Ius summum saepe summa est iniuria. - „Nejvyšší právo je často největší nespravedlnost“
 • Ius utriusque - obojí právo
 • Iustitia fundamentum regni – „Spravedlnost základem království“ (heslo Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ) ČR)
 • Iuvat o miminisse beati temporis. – „Jak člověka těší vzpomínat na šťastné časy“

Odkazy editovat

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Liste lateinischer Phrasen na německé Wikipedii.

Literatura editovat

 • Moudrost věků. Lexikon latinských výroků, přísloví a rčení. Praha: Svoboda 1994. ISBN 80-205-0401-X

Externí odkazy editovat