Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

fakulta Univerzity Karlovy

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (zkratka PedF UK) je jednou z fakult Univerzity Karlovy. Fakulta vznikla v listopadu 1946 na základě dekretu prezidenta republiky Edvarda Beneše a zákona o zřízení pedagogických fakult na všech tehdejších univerzitách.

Pedagogická fakulta
Univerzita Karlova
Facultas Paedagogica, Universitas Carolina
Faculty of Education, Charles University
Vedení fakulty
Děkanprof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
Proděkandoc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
Proděkanprof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Proděkankadoc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.
ProděkankaPhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
Proděkankadoc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
ProděkankaPhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D.
Proděkandoc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Předsedkyně ASprof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
TajemniceIng. Ivana Kočová
Základní informace
Datum založení1946
Statusveřejná
Kontaktní údaje
AdresaPedF UK
Magdalény Rettigové 47/4
Praha 1, Nové Město
116 39 Praha 1
Telefon221 900 111 (ústředna)
DIČCZ00216208
Souřadnice
www.pedf.cuni.cz
Dvůr fakulty
Interiér školy

Slavnostnímu otevření pedagogické fakulty, které proběhlo 15. listopadu 1946 v Domě umělců v Praze (dnešní Rudolfinum), byl přítomen prezident republiky Edvard Beneš.[1] V důsledku různých opakovaných reforem se fakulta v letech 19531959 jmenovala Vysoká škola pedagogická, která zahrnovala Fakultu společenských věd a Fakultu přírodních věd (obě pro studující tzv. středoškolské profesury), spolu s ní koexistovala ve stejné budově a pod hlavičkou stejného děkanátu i Vyšší škola pedagogická (pro učitelství dnešního 2. st. ZŠ), později byla fakulta sloučena s Pedagogickým institutem v Brandýse nad Labem (původně pro učitelství 1. a 2. stupně škol),[2] a od roku 1964 opět Pedagogická fakulta.[3][pozn. 1] V době existence fakulty pod názvem Vysoká škola pedagogická nabízela i studium tzv. středoškolské profesury oboru deskriptivní geometrie.

Výuka probíhá v budovách sídlících v ulici M. D. Rettigové 4 (děkanát a většina kateder), Celetné ulici 13 (jazykové katedry), Myslíkově 7 (Katedra psychologie a Ústav pro výzkum a rozvoj školství), Vratislavově (Ústav pro pedagogické vzdělávání) v Brandýse nad Labem (Katedra tělesné výchovy).

Studium

editovat

Vedle učitelských kombinací pro všechny stupně a typy škol (od , , ZUŠ, , VOŠ a škol speciálních a praktických), fakulta nabízí také obory speciální sbormistrovství a psychologie. Fakulta má akreditaci pro vyučování učitelství VVP (= všeobecně vzdělávacích předmětů) všech oborů kromě latiny, španělštiny, fyziky, zeměpisu a deskriptivní geometrie. Fakulta vypisuje též obory speciální pedagogiky, environmentální výchovy a zdravovědy. Ze starého tzv. modulového systému studia fakulta v rámci tzv. Boloňského programu přešla na trojstupňový systém studia se stupni bakalář (Bc.), magistr (Mgr.) a doktor (Ph.D.). Fakulta je také akreditována pro rigorózní řízení doktorátu filozofie (PhDr.) a poskytuje habilitační (doc.) a profesorská (prof.) řízení v příslušných oborech. Vedle oborových didaktik fakulta umožňuje studium v doktorském čtyřletém programu Historické vědy (obor České a československé dějiny), Filozofie (obor Filozofie výchovy) a Psychologie (obor Pedagogická psychologie).

Struktura

editovat

Pedagogická fakulta se kromě děkanátu a studijního oddělení dnes člení na 1) vědecko-výzkumná, 2) výzkumně-výuková, 3) výuková a 4) ostatní pracoviště. Základními prvky jsou tedy ústavy, katedry, kabinety a centra (nebo střediska a vydavatelství). Katedry se mohou dále členit na oddělení.

V 90. letech 20. stol. byl součástí fakulty Institut základů vzdělanosti se studijním oborem Základy humanitních věd, který se později osamostatnil jako pracoviště univerzity a dnes transformoval ve Fakultu humanitních studií UK.

Fakulta disponuje širokou sítí fakultních škol (mateřských, základních, středních, vyšších, speciálních a praktických), výchovným ústavem, pedagogicko-psychologickými poradnami a diagnostickým ústavem v Praze a také Brandýse nad Labem.

Katedry, ústavy, střediska

editovat

Katedry

editovat
 • Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
 • Katedra anglického jazyka a literatury
 • Katedra biologie a environmentálních studií
 • Katedra české literatury
 • Katedra českého jazyka
 • Katedra dějin a didaktiky dějepisu
 • Katedra francouzského jazyka a literatury
 • Katedra germanistiky
 • Katedra hudební výchovy
 • Katedra chemie a didaktiky chemie
 • Katedra informačních technologií a technické výchovy
 • Katedra matematiky a didaktiky matematiky
 • Katedra občanské výchovy a filozofie
 • Katedra pedagogiky
 • Katedra preprimární a primární pedagogiky
 • Katedra psychologie
 • Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
 • Katedra speciální pedagogiky
 • Katedra tělesné výchovy
 • Katedra výtvarné výchovy

Zrušená pracoviště po roce 1989

editovat
 • Katedra fyziky
 • Katedra geografie a geologie
 • Katedra marxismu-leninismu
 • Katedra branné výchovy
 • Katedra lidovýchovy
 • Katedra polytechnické výchovy

Katedra andragogiky a managementu vzdělávání

editovat

V souvislosti se vznikem pedagogických fakult dekretem prezidenta republiky a na základě zákona už v roce 1945 byla ustanovena Katedra lidovýchovy. Výukovou činnost začala roku 1947–88 s vedoucím katedry T. Trnkou, ale již v roce 1953 byla katedra zrušena, a o dva roky později byl otevřen na tehdejší Fakultě žurnalistiky obor Osvětová výchova, ale po zániku této fakulty roku 1972 na nějakou dobu obor přešel na Filozofickou fakultu. Po roce 1989 se změnil jak název oboru, tak pracoviště jako Katedra andragogiky a personálního řízení a existuje dodnes paralelně vedle Katedry andragogiky a managementu vzdělávání na Pedagogické fakultě, jejíž katedra byla založena pod tímto názvem roku 2018 (před tím jako Centrum školského managementu).

Katedra biologie a environmentálních studií

editovat

Vznikla spolu s fakultou a za svou historii prošla katedra několika změnami názvů (v 60. letech jako Katedra biologie a základů zemědělské výroby, letech 90. jako Katedra biologie a ekologické výchovy). V roce 1979 došlo dokonce k jejímu zrušení a opětovnému otevření oborů učitelství přírodopisu a biologie až v roce 1994. Na katedře působily významné osobnosti české didaktiky jako Antonín Altmann a další.[4] Dnes kromě oborových předmětů zajišťuje katedra i výuku společného základu (ekologie, antropologie).[5]

Katedra informačních technologií a technické výchovy

editovat

Katedra se transformovala z původní dlouholeté Katedry polytechnické výchovy, která zajišťovala obory Pracovní vyučování pro 1. stupeň ZŠ a Technická výchova pro 2. stupeň ZŠ (později Základy techniky, dnes Informační a technická výchova pro ZŠ a SŠ). Technické vybavení dílen bylo v detašovaném pracovišti v Brandýse n.L.

Katedra českého jazyka

editovat

Na Katedře českého jazyka byl sestaven Slovník osobností jazykovědné bohemistiky (přístupný online).[6] Katedra vydává Didaktické studie (od roku 2004 jako sborník, od roku 2009 jako časopis)[7] a obnovila vydávání sborníku Filologické studie.[8]

Katedra chemie a didaktiky chemie

editovat

Na katedře se kromě oboru Učitelství chemie pro 2. stupeň ZŠ a SŠ studuje také aprobace Rodinná výchova pro 2. stupeň ZŠ.

Katedra české literatury

editovat

Obsáhlá Encyklopedie literárních žánrů (2004) byla sepsána převážně vyučujícími KČL.

Pozn: Katedra českého jazyka a Katedra české literatury fungovaly svého času jako jedna katedra (Katedra českého jazyka a literatury, KČJL).

Katedra pedagogiky

editovat

Katedra vypisuje kromě oboru Učitelství pedagogiky pro SŠ i obor Zdravotní výchova pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a Učitelství odborného výcviku pro SOU a vychovatelství. Katedra zajištuje obecnou pedagogiku a oborovou pedagogiku v programech učitelství VVP, nikoli pedagogické obory pro 1. stupeň ZŠ a MŠ, které přísluší Katedře preprimární a primární pedagogiky. Také nezahrnuje léčebnou pedagogiku či psychopedii, logopedii, surdopedii a ergopedii, kterými se zabývá Katedra speciální pedagogiky.

Střediska

editovat
 • Středisko pedagogické praxe
 • Středisko vzdělávací politiky
 • Vydavatelství pedagogické fakulty
 • Středisko informačních technologií
 • Oddělení pro vědeckou činnost
 • Oddělení pro rozvoj a projekty
 • Centrum celoživotního vzdělávání

Ústavy

editovat
 • Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání
 
Caretto-millesimovský palác v Celetné ulici

Fakulta sídlí celkem ve čtyřech budovách:

 • V historické budově čp. 597/I v Celetné ulici 13 s dochovanými gotickými sklepy býval pozdně barokní palác rodiny Caretto̠-Millessimo z roku 1756, kopie jeho plastického znaku je nad vchodem [9].
 • Školní budova čp. 47/II–48/II v ulici Magdalény Rettigové 4 je umístěna v původně novorenesanční budově Městského dívčího gymnasia Elišky Krásnohorské s funkcionalistickými úpravami z let 1932–1934, které bylo vystaveno v letech 1882–1884 na místě zbořeného barokního konventu řádu trinitářů od kostela Nejsvětější Trojice.[10]
 • V Brandýse nad Labem stojí moderní jednopatrová čtyřkřídlá budova s bazénem, postavená roku 1965 na východním okraji rudolfinské zámecké zahrady pro Pedagogický institut.
 • Budovy čp. 208/II v Myslíkově ulici 7 (od architekta Matěje Blechy, stejně jako ve Vratislavově ulici pod Vyšehradem, sídlí v činžovních domech z přelomu 19.–20. století.[11] Od roku 2007 trvající právní spor o vlastnictví budov a pozemků v ulicích Celetné a M. D. Rettigové mezi Univerzitou Karlovou a hlavním městem Praha skončil v roce 2014 smírem (mimosoudním vyrovnáním): UK od té doby vlastní budovu a pozemek v Celetné, město budovu a pozemek v M. Rettigové; škola městu po dobu 50 let platí nájemné 12 000 Kč ročně.[12]

Významní vyučující

editovat

Anglický jazyk a literatura

editovat
 • doc. PhDr. Anna Grmelová, CSc., dr. h. c., vedoucí katedry v letech 1993–2009, ve spolupráci s Britskou radou iniciovala vznik anglickojazyčné studovny v Celetné 13
 • doc. PhDr. Josef Grmela, CSc., anglista, amerikanista

Biologie

editovat

Český jazyk

editovat
 • prof. PhDr. Radoslava Kvapilová Brabcová, CSc. (1935), vedoucí katedry (současná mluva)
 • Alois Jedlička (v letech 1952–1955 byl proděkanem Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, poté prorektorem Vysoké školy pedagogické (1955–1959))[13]
 • František Cuřín (1903–1986)
 • prof. PhDr. Přemysl Hauser, CSc. (1959–1975)[14][15] (podle časopisu Slovo a slovesnost, 3/2011, s. 240, odešel na VŠP již roku 1954)
 • prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (1970), vedoucí katedry od roku 2009. Organizovala přípravu doktorského studia Didaktika českého jazyka, akreditovaného na Pedagogické fakultě UK od roku 2013

Česká literatura

editovat

Dějepis

editovat
 • doc. RNDr. Milan Rojko, CSc. (1962–71), didaktik fyziky
v současné době katedra fyziky na PedF UK neexistuje.

Hudební výchova

editovat
 • prof. Adolf Cmíral, skladatel a teoretik hudby
 • doc. PhDr. Václav Drábek, CSc., muzikolog a pedagog hudby
 • prof. PaedDr. Jaroslav Herden, CSc., hudební pedagog, ved. katedry (1990–2001)
 • PhDr. Eduard Herzog, muzikolog, hudební režisér
 • prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc., muzikoložka a hudební pedagožka
 • prof. PhDr. Miloš Jůzl, CSc., hudební estetik, ved. katedry est. a proděkan na FF UK
 • doc. PhDr. Oldřich Kadlec, CSc., ved. katedry (1982–1990)
 • prof. PaedDr. Jiří Kolář, CSc., sbormistr a hudební pedagog
 • PhDr. Jiří Laburda, skladatel a hudební pedagog
 • MgA. Milan Malý, sbormistr opery Národního divadla, uměl. šéf Čes. pěv. sboru
 • prof. PhDr. Jaroslav Mihule, CSc., muzikolog, pedagog, skladatel, diplomat, prorektor, proděkan
 • prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr., hudební pedagog, děkan, ved. katedry (2001–2007)
 • PaedDr. Zdeněk Nouza, muzikolog, hudební redaktor
 • doc. MgA. Jana Palkovská, klavíristka, hudební pedagožka, ved. katedry (2007–2018)
 • prof. PhDr. Josef Plavec, DrSc., hudební pedagog, muzikolog, sbormistr, první ved. katedry (1952–1967)
 • prof. PhDr. Ivan Poledňák, DrSc., muzikolog, hudební publicista
 • doc. PhDr. František Sedlák, CSc., hudební psycholog, hudební pedagog, ved. katedry (1970–1982)
 • PaedDr. Alena Tichá, Ph.D., hudební pedagožka
 • prof. PaedDr. Luděk Zenkl, CSc., muzikolog, hudební teoretik
 • prof. PhDr. Radim Palouš, dr.h.c. (chemik, filosof), rektor UK
 • prof. Ing. František Liška, CSc. (chemik)

Informační technologie a technická výchova

editovat
 • Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D. (lektor, autor, editor a propagátor vzdělávacích technologií)
 • PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. (konzultant vzdělávání, lektor, didaktik informatiky)
 • prof. Ing. Boris Šimák, CSc. (bývalý děkan FEL ČVUT)
 • doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (autor učebnic a didaktik algoritmizace a programování)

Matematika

editovat
 • prof. RNDr. Milan Hejný, CSc., (didaktik matematiky)
 • prof. RNDr. Emil Kraemer, CSc. (1910–1981), vyučoval deskriptivní geometrii v letech 1946-1981, prorektor UK
 • prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr., DSc., (slovenský matematický filozof a teoretik vědy)
 • doc. RNDr. Oldřich Odvárko, CSc., (autor středoškolských učebnic matematiky)
 • doc. RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D., (autor středoškolských učebnic matematiky)
 • prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. (didaktička matematiky, vedoucí katedry)

Občanská výchova a filozofie

editovat
 • doc. PhDr. Soňa Dorotíková, DrSc., (filosofie hodnot, axiologie, etika)
 • doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D., (filozof, překladatel a zakladatel občanského sdružení Socialistický kruh)
 • prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc., (filosofka, fenomenoložka)
 • prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D., (historik)
 • prof. ThDr. et ThDr. Otakar Antoň Funda (filozof, náboženský spisovatel, profesor, publicista, překladatel, religionista a teolog)
 • doc. PhDr. Zdeněk Pinc, (filozof)
 • prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc., ministr školství (pedagog, filosof, novinář, politik)
 • doc. PhDr. Josef Špůr, CSc. (fenomenolog)
 • prof. PhDr. Jaroslava Pešková, CSc. (filozofka, komenioložka)

Ruský jazyk a literatura

editovat
 • prof. PhDr. Stanislav Jelínek, CSc., vedoucí katedry (didaktika ruštiny, lingvodidaktika)
 • univ. prof. PhDr. Leontij Vasiljevič Kopeckij, DSc., (1894–1976), vedoucí katedry, rusista (lexikograf, autor dosud nejrozsáhlejšího šestisvazkového výkladového Velkého slovníku česko-ruského a rusko-českého)
 • prof. PhDr. Zdeněk František Oliverius, CSc., vedoucí katedry, profesor (1962–1978), profesor na Mohasnově univerzitě v Melbourne v Austrálii (lingvista, metodik ruského jazyka, autor celostátních učebnic ruštiny)

Speciální pedagogika

editovat
 • prof. MUDr. PhDr. Miloš Sovák, DrSc., zakladatel české logopedie, první vedoucí katedry
 • prof. PaedDr. František Kábele, dr. h. c., logoped, somatoped, náměstek ministra školství

Pedagogika

editovat
 • akad. prof. Dr. Otokar Chlup, první děkan fakulty, výzkumník Výzkumného ústavu pedagogického AV ČSSR
 • Jiří Kyrášek (dějiny pedagogiky, komeniologie)
 • prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. (obecná didaktika, komparativní pedagogika), členka-korespondentka ČSAV
 • doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc., (historička pedagogiky)
 • prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc. (komparativní pedagogika)

Psychologie

editovat
 • prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc., dr.h.c., děkan (autor skript dětské psychologie)
 • prof. Dr. Jan Jiránek, DrSc., autor učebnic dětské a vývojové psychologie
 • prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., vedoucí katedry, prorektor UK pro rozvoj, ministr školství ČR (červen až prosinec 2017)

Vyučovací technika

editovat

Výtvarná výchova

editovat

Zeměpis

editovat
v současné době katedra zeměpisu na PedF UK neexistuje, studijní obor byl otevřen v akademickém roce 2017/2018

Studentské spolky

editovat

V současné době[kdy?] zažívá Pedagogická fakulta obrodu v podobě studentských aktivit. Do roku 2013 existoval na fakultě pouze jeden spolek, a to PPPPP (První pražská pedagogická pivní peruť), který fungoval především na Katedře dějin a didaktiky dějepisu.

V roce 2013 vznikl studentský spolek Agora a svojí činností dal impulz ke vzniku dalším spolkům. Od roku 2013 přibyly další dva spolky, a to Pedagogický spolek Emil na Katedře primární pedagogiky a studentský spolek Drosophila na Katedře biologie. Tato nová vlna spolků se již nepodílí pouze na fakultní či katederní úrovni, ale i na univerzitní prostřednictvím senátu AS UK či Studentské unie UK.

První pražská pedagogická pivní peruť (PPPPP)

editovat

PPPPP je neformální studentsko-profesorská organizace,[16] která vznikla v roce 1994 na Katedře dějin a didaktiky dějepisu (KDDD). Jedná se o jeden z nejstarších fungujících spolků na UK s členskou základnou čítající několik stovek současných a bývalých studentů a pedagogů PedF UK.

Výkonným orgánem je náčelník, kterého volí předsednictvo, které se skládá z pěti podnáčelníků za jednotlivé studijní ročníky a jejich zástupců, dále z tajemníka a pokladníka, kaplana, členů rady a exnáčelníků. Čestným prezidentem PPPPP je prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. a Čestným viceprezidentem PaedDr. František Parkan.

Páteřními akcemi PPPPP jsou společenské večery s obsáhlým programem, které se pořádají 3-4x do roka.[17]

Oficiálním časopisem PPPPP je Byltén PPPPP, který vychází nepravidelně.

Nadační fond PPPP se podílel na vzniku a vydávání sborníku KDDD Marginalia Historica. Od roku 2015 zaštítil cyklus vycházkového semináře na KDDD. Od roku 2014 společně se studentským spolkem Agora pořádá seznamovací kurz pro obory Dějepis a ZSV.

Náčelníci:

 • Tomáš Mikeska (1994–1997)
 • František Grunt (1997–1999)
 • Miroslav Houska (1999–2001)
 • Petr Mikeska (2001–2004)
 • Petr Procházka (Dačický) (2004–2007)
 • Martin Okleštěk (Oki) (2007–2010)
 • Filip Teigiser (2010–2014)
 • Martin Zelinka (2014–2021)
 • Linda Bendová (2021–doposud)

Studentský spolek Agora z.s.

editovat

Agora vznikla v roce 2013 z iniciativy studentů Katedry dějin a didaktiky dějepisu a Katedry občanské výchovy a filozofie.[18] Zakládajícími členy byli studenti Tomáš Bederka, Marek Rod a Petr Hatala.

Spolek prošel v prvních letech své existence poměrně prudkým vývojem a ze tří zakládajících členů se počet prozatím ustálil na cca 50. Po několikeré změně stanov je organizační struktura následující:

 • Předseda
 • Místopředseda
 • Tajemník
 • Radní pro komunikaci
 • Radní pro marketing
 • Radní pro projekty[19]

Současné vedení spolku (volební období 2020-2021)[20]:

 • Předseda – Lenka Nováková
 • Místopředseda – František Posolda
 • Tajemník – Miroslav Kotrs
 • Radní pro komunikaci – Lucie Benýšková
 • Radní pro marketing – Tomáš Malimánek
 • Radní pro projekty – Zuzana Rybařová

Hlavním cílem Agory je reforma pražské pedagogické fakulty skrze udržitelné změny. Druhým neméně důležitým cílem je vzdělávání a profesní posun samotných členů, aby byli co nejlépe připraveni na učitelské povolání.

Spolek založil fakultní festivaly Dvorky a Letní piknik.

Spolek vydával časopis Post Septem, kam přispívali studenti fakulty.[21]

Agora byla také aktivním členem Studentské unie UK.

Jednoho ze zakladatelů a zároveň prvního předsedu spolku Tomáše Bederku vystřídala na postu předsedy v červnu roku 2015 Daniela Čechová. Současnou předsedkyní spolku je od června 2016 Zuzana Režná.[22]

Předsedové spolku[23]

 • Tomáš Bederka
 • Daniela Čechová
 • Zuzana Režná
 • Veronika Müllerová
 • Lenka Nováková

Čestnými členy 1. stupně, za mimořádné zásluhy jsou[24]

 • Mgr. Tomáš Bederka
 • prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
 • PhDr. Josef Stracený, CSc.
 • Mgr. David Pavlorek
 • Mgr. Jiří Svintek

Pedagogický spolek Emil

editovat

Emil[25] vznikl prozatím jako neformální sdružení studentů v roce 2014 na Katedře primární pedagogiky. Na jeho založení se podílel Studentský spolek Agora z.s., který předával svoje zkušenosti z chodu podobné organizace.

3. července 2015 byl spolek zapsán do obchodního rejstříku.

Spolek se zabývá alternativními přístupy v pedagogice, zpřístupněním metody výuky matematiky podle pana profesora Milana Hejného, organizováním aktivit pro děti v rámci fakulty i univerzity. V seznamu jeho aktivit toho ale lze najít mnohem víc.

Zásadním počinem pro spolek je obnovení tradice Dne dětí, učitelů a rodičů (tzv. D-DUR).

Současnou předsedkyní je Veronika Matějová. Rada spolku má celkem čtyři členy.

Významní studenti

editovat

Poznámky

editovat
 1. „Tyto zde jen ve stručnosti nastíněné změny vedly v praxi k tomu, že do sklonku osmdesátých let 20. století neexistoval v dějinách fakulty ročník, který by studium absolvoval podle stejných předpisů, učebních plánů a dokonce mnohdy ani názvů oborů, s jakými studium začínal.“[3]

Reference

editovat
 1. Mareš, J. (2007). Šedesátiletí pedagogických fakult: hledání svébytnosti. Pedagogika, 312-325. Dostupné online: [1]
 2. http://www.pedf.cuni.cz/index.php?menu=20 Archivováno 6. 7. 2011 na Wayback Machine.
 3. a b c Archivovaná kopie. tarantula.ruk.cuni.cz [online]. [cit. 2011-11-17]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-01-18. 
 4. Dostál, P. (2010). Didaktika biologie–vývoj a současnost. Scientia in educatione, 1(1).
 5. Historie | Katedra biologie a environmentálních studií. pages.pedf.cuni.cz [online]. [cit. 2019-06-08]. Dostupné online. 
 6. Archivovaná kopie. kcjl.modry.cz [online]. [cit. 2011-09-13]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2013-09-15. 
 7. Archivovaná kopie. web.pedf.cuni.cz [online]. [cit. 2013-10-01]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-10-05. 
 8. Archivovaná kopie. web.pedf.cuni.cz [online]. [cit. 2013-10-01]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-10-04. 
 9. Originál byl přenesen do Lapidária Národního muzea, viz Pavel Vlček a kolektiv: Umělecké památky Prahy I., Staré Město a Josefov, Praha 1996, s. 398-399
 10. Růžena Baťková a kolektiv, Umělecké památky Prahy II, Nové Město a Vyšehrad, Praha 1998, s. 205
 11. Růžena Baťková a kolektiv, Umělecké památky Prahy II, Nové Město a Vyšehrad, Praha 1998, s. 255
 12. http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_a_univerzita_karlova_se_dohodly_na.html
 13. Archivovaná kopie. web.pedf.cuni.cz [online]. [cit. 2011-11-25]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-03-05. 
 14. http://www.muni.cz/people/512/cv[nedostupný zdroj]
 15. docs.google.com [online]. [cit. 2022-10-20]. Dostupné online. 
 16. Zájmové spolky. Univerzita Karlova [online]. [cit. 2022-10-20]. Dostupné online. 
 17. Archivovaná kopie. www.petipecko.org [online]. [cit. 2015-03-20]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-04-02. 
 18. Studentský spolek Agora z. s. , Praha IČO 01495950 - Obchodní rejstřík firem. rejstrik-firem.kurzy.cz [online]. [cit. 2022-10-20]. Dostupné online. 
 19. Archivovaná kopie. spolek-agora.cz [online]. [cit. 2015-03-20]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-04-03. 
 20. Rada spolku. Spolek Agora [online]. [cit. 2020-09-04]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2020-08-17. 
 21. Archivovaná kopie. spolek-agora.cz [online]. [cit. 2015-03-20]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-04-03. 
 22. Studentský spolek Agora | Zvolena nová rada našeho spolku!. spolek-agora.cz [online]. [cit. 2016-10-09]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-10-10. 
 23. Zakladatelé a bývalí předsedové. Spolek Agora [online]. [cit. 2020-09-04]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2020-06-06. 
 24. Čestní členové. Spolek Agora [online]. [cit. 2020-09-04]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2020-06-06. 
 25. Pedagogický spolek Emil. www.facebook.com [online]. [cit. 2022-10-20]. Dostupné online. 
 26. Radim Palouš. www.phil.muni.cz [online]. [cit. 2022-10-20]. Dostupné online. 
 27. http://www.nase-rodina.cz/article.php?clanek=1199[nedostupný zdroj]

Externí odkazy

editovat