Nápověda:Reference

Jako reference se na Wikipedii označují odkazy na zdroje, ze kterých byly čerpány informace v článku. Takový zdroj (pramen) musí být důvěryhodný, veřejně dostupný a vhodně popsaný, aby bylo možné informace uváděné v článku ověřit. Zdroj může být například tištěná nebo elektronická kniha či časopis, seriózní internetová stránka (tedy nikoli např. osobní blog) apod. Referencí (zdrojem) by měly být opatřeny informace (fakta, čísla, tvrzení atd.), názory (názory bez vhodného zdroje na Wikipedii nepatří), citace autorů apod., obecně všechny informace, které by čtenáři článku mohli mít důvod zpochybnit nebo si chtít ověřit.

Význam referencí je pro kvalitu a důvěryhodnost Wikipedie klíčový. Články jsou kolektivním dílem více či méně anonymních tvůrců, kvalita a důvěryhodnost nejsou podložené renomovanými nakladateli, redaktory a autory, jak je tomu u klasických encyklopedií a dalších publikací. Uvádění zdrojů je proto jediný způsob, jak kvalitu a důvěryhodnost obsahu článku doložit. Vynaložená práce s doplňováním referencemi, které jsou zdánlivě jen jakýmsi doplňkem článku, je pro kvalitu Wikipedie stejně důležitá, jako zpracování vlastního textu.

Co jsou to reference editovat

Reference jsou obdobou číslovaných poznámek pod čarou, které dokládají, odkud pocházejí konkrétní informace v článku. V článku vypadají reference tak, že za konkrétní informací (např. údajem o počtu obyvatel) nebo i za celým odstavcem je malé číslo reference v hranatých závorkách – příklad: [1]. Popis zdroje se objevuje pod článkem pod nadpisem „Reference“ a lze jej zobrazit kliknutím na číslo reference v textu. Před textem reference (popisem zdroje) je malá šipka ↑, která odkazuje (kliknutím) zpět na místo-informaci v textu, kterou reference dokládá. V případě opakovaného použití stejné reference jsou jednotlivá místa rozlišena malými písmeny za šipkou.

Ustálený způsob popisu zdroje se nazývá citace. Pojmy reference a citace se někdy částečně zaměňují.

Reference nejsou doplňující informace rozvíjející text článku, které se v omezených případech uvádějí jako poznámky.

Literatura a externí odkazy nejsou reference

Referencemi se opatřuje každá jednotlivá informace přímo v textu článku. Naproti tomu publikace a internetové stránky uvedené pod nadpisy „Literatura“ a „Externí odkazy“ informují čtenáře, kde může čerpat další informace. Nemohou sloužit jako náhrada referencí, protože není zřejmé, které z informací uvedených v článku obsahují, ani ve které z uvedených publikací či externích stránek ji máme hledat. V praxi je běžné, že např. některá z knih v sekci Literatura je současně uváděna i u jednotlivých informací v článku jako reference (s uvedením stránky obsahující dokládanou informaci).

Jaké informace opatřovat referencemi editovat

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Wikipedie:Uvádění zdrojů.

Doložit zdrojem je potřeba především doslovné citace jiných autorů a ty údaje, které by mohly být zpochybněny, tedy např. negativní údaje o osobách či skupinách osob, sporné údaje, publikované názory a hodnotící soudy (o kvalitě, morálnosti ap.). Dobrý článek by však měl mít referencemi opatřeny všechny důležité údaje, které by si čtenář mohl chtít ověřit nebo si k nim dohledat další informace.

Nedoložené informace

Dobrý článek by měl mít všechny podstatné informace doloženy referencemi. Pokud je v článku uvedena informace bez vhodného zdroje, může být označena takto[zdroj?] jako nedoložená, což se provádí vložením kódu (šablony) {{doplňte zdroj}} na místo chybějící reference. Pokud článek obsahuje větší množství sporných a nedoložených informací, může se celý označit šablonou {{Neověřeno}}, přísněji {{Zpochybněno}}. Text, který není vhodně doložen, může být také rovnou smazán. V praxi se zohledňuje, nakolik je nepřítomnost zdroje závažná. Např. text, že Praha je hlavní město České republiky nejspíš za neozdrojovaný nikdo neoznačí, opačný extrém, tvrzení, že ten a ten politik je zloděj, bude rovnou smazáno, protože bez seriózních referencí jde o pomluvu.

Jaké používat zdroje informací editovat

Podrobnější nápovědu naleznete na stránkách Wikipedie:Věrohodné zdroje a Nápověda:Sekundární zdroj.

Zdroj by měl být v prvé řadě důvěryhodný. K takovým zpravidla patří publikace renomovaných vědců nebo oficiální webové stránky, naopak např. knížka vydaná vlastním nákladem nebo osobní blog jsou zpravidla považované za nevěrohodné. Věrohodnost je třeba posuzovat ve vztahu k čerpané informaci a není sama o sobě zárukou, že je daná informace pravdivá.

Přednost se pokud možno dává lépe dostupným zdrojům, tj. volně dostupným internetovým stránkám nebo publikacím dostupným v knihovnách a přednostně psaným v češtině, příp. v některém světovém jazyce.

Jak vkládat reference editovat

Vložení reference a popis zdroje editovat

Reference se vkládají do textu přímo za dokládanou informaci, např. za číselný údaj, za celou větu (za tečku) nebo na konec celého odstavce. Zdroj je třeba správně popsat, aby bylo možné informaci ověřit. Uvádí se např. odkaz na webovou stránku nebo se vyplňují potřebné údaje o knize (autor, název, vydavatel, místo a rok vydání, číslo stránky).

ve Ve Vizuálním editoru zvolte v záhlaví položku   Citace a vložte popis zdroje. Nejčastější typy zdrojů můžete volit v záložce Ručně, záložku Automaticky můžete využít pro popis zdroje zadáním ISBN nebo URL. Výslednou citaci je obvykle třeba upravit.

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Reference ve Vizuálním editoru.

Při klasické editaci ve wikikódu můžete popis zdroje vložit pomocí ikony   v záhlaví editačního okna nebo kliknutím v tabulce pod ním, aby se vložily značky pro reference:

<ref>Popis zdroje.</ref>

Zdroj můžete popsat také panelem referencí, který dle typu zdroje nabídne k vyplnění formulář a údaje převede do podoby vhodné citační šablony.

Podrobnější nápovědu naleznete na stránkách Nápověda:Reference ve wikikódu a Nápověda:Reference na příkladu.

Opakované a rozsáhlejší reference editovat

Pokud opakovaně odkazujete na různé stránky jedné knihy, je vhodným popisem zdroje zkrácený název knihy (obvykle jméno jejího autora) a stránka. Např. Novák (1998), s. 25.

ve Ve Vizuálním editoru zvolte záložku Ručně a poté Základní podoba, kde přímo zapíšete vhodný text.

Při klasické editaci musí kód vypadat takto:

<ref>Jméno autora (rok vydání), s. číslo stránky.</ref>

Je také možné odkazovat na různých místech na stejnou referenci (webovou stránku, stejné stránky publikace ap.)

veVe Vizuálním editoru otevřete dialog pro vkládání referencí, stiskněte tlačítko Použít existující referenci a vyberte referenci k opakovanému vložení.

Při klasické editaci je třeba si první referenci pojmenovat:

<ref name="Název reference">Popis zdroje.</ref>

A na další místa vložit již jen odkaz na pojmenovanou referenci (s lomítkem za mezerou):

<ref name="Název reference" />

Odkaz na pojmenovanou referenci je také možné využít k umístění rozsáhlejších referencí mimo vlastní text článku a tím zpřehlednit jeho zdrojový kód. Více informací naleznete v podrobnější nápovědě.

Přehled referencí pod článkem editovat

Přehled referencí se zobrazuje v závěrečných sekcích pod textem článku pod nadpisem Reference. Umístění a úroveň nadpisu odpovídá zvolené variantě závěrečných sekcí dle doporučení Vzhled a styl. Pokud článek obsahuje nadpis Odkazy, následují Reference jako podnadpis.

Aby se reference zobrazily, je třeba pod nadpis Reference vložit značku pro výpis referencí (vkládá se pouze jednou – pokud ještě v článku žádné reference nebyly).

ve Ve Vizuálním editoru použijete tlačítko Vložita vyberete z nabídky Seznam referencí(může být v nabídce schováno pod položkou Více).

Při klasické editaci se pro stejný účel používá tento kód:

<references />

Související stránky editovat