Miloš Sládek

český archivář a literární historik

Miloš Sládek (* 7. srpna 1964 Kladno) je český bohemista, literární historik, vysokoškolský učitel, archivář a editor. Zabývá se starší českou literaturou, zejména texty z období baroka.

doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Narození7. srpna 1964 (59 let)
Kladno
Alma materFilozofická fakulta Univerzity Karlovy
Povoláníarchivář, spisovatel, literární historik a vysokoškolský učitel
ZaměstnavateléKatolická teologická fakulta Univerzity Karlovy (od 2011)
Literární archiv Památníku národního písemnictví
Některá data mohou pocházet z datové položky.

V roce 1986 vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a získal titul PhDr.

V letech 1986–1990 působil v Okresním muzeu Praha-západ v Jílovém u Prahy, od roku 1990 je odborným pracovníkem Literárního archivu Památníku národního písemnictví v Praze, kde mj. uspořádal řadu písemných pozůstalostí významných osobností, k nimž vyhotovil inventáře. Účastnil se přípravy digitalizované verze Průvodce po fondech Literárního archivu PNP (dokončeno roku 2000) a projektu soupisu polonik (2003) a hungarik (2018), uložených v témže archivu.

Externě vyučoval v letech 1994–1997 na katedře historie UJEP v Ústí nad Labem, od roku 1998 přednáší starší českou literaturu na Pedagogické fakultě UK a od roku 2011 také na Katolické teologické fakultě UK (nejprve v Ústavu dějin křesťanského umění, později na Katedře církevních dějin a literární historie). Zde absolvoval doktorské studium církevních a obecných dějin a v roce 2010 získal titul Ph.D. Na olomoucké Univerzitě Palackého se habilitoval pro obor historie (2018, Doc.).

Věnuje se problematice literatury českého baroka (zejména baroknímu kazatelství a divadlu) a lidových vlivů na literární tvorbu. Předmětem jeho zájmu jsou i dějiny oboru literární historie. Editorsky připravil několik antologií a komentovaných edic raně novověkých literárních památek; převážně se specializuje na duchovní texty.

Publikoval řadu odborných článků v časopisech Dějiny a současnost, Tvar, Posel z Budče aj., a ve sbornících (Literární archiv, Historická demografie, Bibliotheca Strahoviensis, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka aj.). Organizuje akce literárního a kulturního charakteru (např. rekonstrukce barokní pouti do Hájku u Prahy, literární pořady či scénická vystoupení, účast na tvorbě výstav apod.).

Bibliografie

editovat
 • Soupisy osobních fondů uložených v Památníku národního písemnictví (Edice Inventáře): Josef Vašica, František Škroup, Jan Nepomuk Štěpánek, Josef Kajetán Tyl, Antonín Truhlář, Antonín Škarka, Karel Doskočil, Václav Havlíček, Čeněk Zíbrt, Rudolf Urbánek, Josef Bartsch, Jaromír Jech ad.
 • Česká literatura doby baroka. Sborník příspěvků k české literatuře 17. a 18. století. Literární archiv 27. Vyd. Památník národního písemnictví, Praha 1994, 283 s. (spoluautor)
 • Malý svět jest člověk aneb Výbor z české barokní prózy. Vyd. H&H, Jinočany, 1995, 255 s. ISBN 80-85787-84-9. (editor a autor průvodního textu)
 • Jan Adam Svoboda: Nový křížovník s červeným srdcem a nový mučedlník od prolité v srdci krve svatý Jan Nepomucký. Barokní kázání zlonického děkana z roku 1736. Vyd. OÚ Kladno a Nadace V. V. Štecha, Slaný, 1995, 25 s. (editor a autor předmluvy spolu s Vladimírem Přibylem)
 • Dodatky k Průvodci po fondech literárního archivu PNP (1988-1995). Vyd. Památník národního písemnictví, Praha 1996. 79 s. (editor a vedoucí autorského kolektivu)
 • Šel psotník po humnech aneb Zaříkání, (s)prosté pohádky, potěšitelné studie a vyprávění z českého venkova i města minulého století (z rukopisů, které Čeněk Zíbrt odložil do hloubi redakčního stolu časopisu Český lid, vybrali a edičně připravili Jana Štursová a Miloš Sládek) (spoluautorka Jana Štursová) Vyd. Petr Nový, Tanvald 1997, 211 s. ISBN 80-238-2433-3.
 • Františkánský klášter v Hájku v literatuře 17. a počátku 18. století. Vyd. Římskokatolická farnost u kostela sv. Petra a Pavla v Unhošti, 2000. XXVI + 64 s. (spoluautor textu a editor barokních kázání; další autoři textů Karel Beránek a Petr Alkantara František Houška OFM) Ku přečtení zde
 • Vítr jest život člověka aneb Život a smrt v české barokní próze. Vyd. H&H, Jinočany 2000, 323 s. ISBN 80-86022-47-1. (editor a autor průvodního textu)
 • Soupis polonik uložených v Literárním archivu PNP v Praze : soupis obsahuje údaje ze zpracovaných, uspořádaných a částečně uspořádaných fondů (spoluautor; zpracovali Jan Linka a Miloš Sládek), vyd. Památník národního písemnictví, Praha 2003.
 • Heslo Kázání in: Dagmar Mocná - Josef Peterka a kol.: Encyklopedie literárních žánrů. Vyd. Paseka, Praha - Litomyšl 2004.
 • Svět je podvodný verbíř aneb Výbor z českých jednotlivě vydaných svátečních a příležitostných kázání konce 17. a prvních dvou třetin 18. století. Praha : Argo 2005, 525 s. ISBN 80-7203-709-9. (editor a autor průvodního textu)
 • Martin z Kochemu: Veliký život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše a jeho nejsvětější a nejmilejší matky Marie Panny. Přeložil Edelbert Nymburský, edičně upravili Miloš Sládek, Lucie Peisertová a Tomáš Breň, předmluva Lucie Hučínová a Miloš Sládek. Vyd. Argo, Praha 2007, 1053 s. ISBN 978-80-7203-919-7.
 • Tvůrce literárních děl in: Václav Bůžek - Pavel Král (edd.), Člověk českého raného novověku. Vyd. Argo, Praha 2007.
 • Jan František Beckovský: Milá choť nebeského miláčka, blahoslavená Anežka panna. Vyd. Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou, Praha 2011, ISBN 978-80-260-5859-5 (editor textu; doslov napsal Jan Linka). (Druhé, nezměněné vydání vydal Zdeněk Bergman, Praha 2017, ISBN 978-80-270-1470-5).
 • Krátké věčného spasení upamatování : k životu a době jezuity Antonína Koniáše, uspořádali a k vydání připravili Kateřina Bobková-Valentová, Miloš Sládek a Martin Svatoš. Vyd. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha 2013 (spoluautor ediční přípravy textů). ISBN 978-80-85778-91-5.
 • Karlova kolébka : karlovská výstava stá a čtvrtá, aneb, Osobnost Karla IV. v české novověké literatuře : komentované pohlednice z výstavy; autoři a kurátoři: Daniel Rejman, Miloš Sládek, vyd. LA PNP, Praha 2016, 37 s.
 • Slovo ze srdce jejich aneb Nedělní kázání v pobělohorských bohemikálních postilách a tradiční perikopní systém. Vyd. Památník národního písemnictví, Praha 2017, edice Depozitář, řada Studie, 707 s. ISBN 978-80-87376-36-2.
 • Bůh mně ústa má otevříti může. Výbor z českých nedělních postil prvních dvou třetin 18. století. Vyd. ÚČL AV ČR a Host, Brno 2019, 419 s. ISBN 978-80-275-0130-4.

Externí odkazy

editovat