Západní Evropa

oblast v Evropě

Západní Evropa je region prostírající se v západní části Evropy. Přestože je toto označení často používáno, neexistuje jeho jednoznačná definice.

Návrh Stálého výboru pro zeměpisná jména na vymezení západní Evropy

V průběhu dějin se totiž vnímání pojmu „západní Evropa“ měnilo v závislosti na okolnostech. V antických dobách mezi 3. a 5. stoletím n. l. byla jakožto západní Evropa vnímána Západořímská říše, která spolu s Východořímskou říší představovala dva hlavní útvary rozprostírající se na území tehdejšího Římského impéria. Jejich rozpad v roce 476/480[p 1] a dlouhodobé náboženské rozkoly předznamenaly Velké schizma, které v 11. století rozdělilo evropské křesťanství na západní (katolický) proud a východní (pravoslavný, ortodoxní) proud. V širokém smyslu se tak „západní Evropa“ stala označením pro oblast západního křesťanství (uznávajícího papeže), tedy zahrnovala i Evropu severní, střední a jižní (bez Řecka).

Během novověku došlo v rámci této rozsáhlé oblasti ke zřetelné diferenciaci vývoje mezi dynamickými mocnostmi okolo Lamanšského průlivu (Anglie, Francie, Nizozemí), upadajícími středomořskými velmocemi, izolovanou a řídce osídlenou Skandinávií, rozdrobeným středem Evropy (Svatá říše římská) a nesourodými habsburskými državami. Lze tak od této doby definovat západní Evropu jako skupinu nejvyspělejších a nejbohatších zemí těžících ze silné centrální moci a přírodních a kulturních podmínek vhodných k obchodu a koloniálním výbojům (mírné klima, velká lidnatost, mnoho přirozených přístavišť s přístupem na volný oceán). V 19. století se pak v souvislosti s rozvojem velkoněmecké ideologie a konceptu Mitteleuropy („Střední Evropy“) pojetí západní Evropy komplementárně zúžilo na území západně od Německa (jak se mu zpravidla rozumí i dnes).

Po druhé světové válce se pojem přizpůsobil faktu vzniku Železné opony napříč Evropou, a během čtyř dekád tzv. studené války představovalo označení západní Evropa protiváhu vůči Východnímu bloku. V užším smyslu se jednalo o země jako první integrované do Evropských společenství (státy Beneluxu, Francie a Západní Německo), v širším pak všechny evropské země mimo Východní blok.

Po pádu železné opony a přeměně původní Západoevropské unie na Evropskou unii začala být pro Evropu uplatňována nová rozdělení, zejména z důvodu funkčního obnovení pojmu Střední Evropy. V tomto kontextu tvoří západní Evropu země Beneluxu, Francie, Irsko, Monako a Spojené království. Do klasifikace západní Evropy je též někdy zahrnováno Německo, Španělsko, Portugalsko a Itálie (a související ministáty), někdy rovněž alpské země (Rakousko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko).[1]

Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu, v reliéfu převažuje úrodná nížina nebo pahorkatiny.

Státy editovat

Podle nejčastějšího pojetí tvoří region tyto státy:

Státy západní Evropy
Stát Počet obyvatel (2019) Rozloha (km²) Hlavní město
Francie  Francie 66 990 000 643 801 Paříž
Spojené království  Spojené království 66 650 000 242 495 Londýn
Nizozemsko  Nizozemsko 17 280 000 41 543 Amsterdam
Belgie  Belgie 11 460 000 30 689 Brusel
Irsko  Irsko 4 904 000 70 273 Dublin
Lucembursko  Lucembursko 613 894 2 586 Lucemburk
Monako  Monako 38 000 2 Monaco

Společnost editovat

Obyvatelstvo mluví románskými, germánskýmikeltskými jazyky. Z hlediska náboženské vyznání tradičně převažuje křesťanství (katolíciprotestanti), které vyznává zhruba 70 % tamější populace,[2] početné zastoupení zde ale má i islám, judaismus a další náboženství (třeba buddhismus, hinduismus nebo džinismus).[3]

Politickým systémem států západní Evropy je zastupitelská demokracie. Z většiny se jedná o konstituční monarchie, pouze Francie a Irsko jsou republiky.

Ekonomika editovat

Z hlediska ekonomického systému je uplatňována regulovaná tržní ekonomika. V hospodářství převažují služby (terciární sektor) nad průmyslem a zemědělstvím. Jedná se o hospodářsky vyspělou oblast Evropy a jeden z nejvyspělejších regionů celého světa; hrubý domácí produkt západoevropských států je v rámci kontinentu nadprůměrný.[4]

V Severním moři se nacházejí významná ložiska ropy a zemního plynu. Většina států západní Evropy je členskými zeměmi Evropské unie a eurozóny.

Odkazy editovat

Poznámky editovat

  1. O přesném datu se vedou spory.

Reference editovat

  1. Field listing: Location [online]. CIA World Factbook [cit. 2011-05-24]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-05-24. 
  2. Being Christian in Western Europe [online]. Pew Research Center, 2018-05-29 [cit. 2020-04-05]. Dostupné online. 
  3. Migration and Religion in Europe. Příprava vydání Gallo Ester. Londýn: Routledge, 2016. 272 s. Dostupné online. ISBN 9781409429739. (anglicky) 
  4. List of European countries by GDP per capita 2016. statisticstimes.com [online]. [cit. 2017-12-20]. Dostupné online. 

Související články editovat

Externí odkazy editovat