Sčítání lidu, domů a bytů 2021 v Česku

sčítání lidu, domů a bytů v Česku

Sčítání lidu, domů a bytů 2021[1][2][3]Česku, zkráceně též SLDB 2021[4][5][6][7] a Sčítání 2021,[3][8][9] byl v pořadí třetí populační census konaný v 21. století a zároveň třetí v samostatné České republice. Probíhal od 27. března do 11. května 2021. Účelem sčítání bylo vytvořit a zpřístupnit statistické informace za celé území České republiky o fyzických osobách, domácnostech, bytovém a domovním fondu k rozhodnému okamžiku sčítání. Provedl ho Český statistický úřad (ČSÚ), který také zpracoval ze sčítání získaná data a zveřejnil výsledky ve formě statistických informací. Část dat získal z dostupných databází, část sbíral metodou sebesčítání. Legislativním podkladem byl zákon č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.[10][11][12] První výsledky budou dle plánu široké veřejnosti bezplatně k dispozici na přelomu let 2021 a 2022.[13]

Logo sčítání

Předchozí sčítání lidu, domů a bytů se uskutečnilo v roce 2011, první československé sčítání lidu proběhlo před 100 lety, v roce 1921.

Průběh sčítání

editovat

Pro Sčítání 2021 úřad využil existující registry státní správy a ke zjištění dotazováním zbylo o polovinu údajů méně než při předchozím sčítání. Takto např. zcela odpadlo vyplňování formulářů za domy, vypustily se i dotazy směřující na majetkové poměry nebo zdraví. Celkově se oproti předchozímu sčítání redukoval počet otázek ze 47 na 23.[14]

Tzv. rozhodným okamžikem sčítání byla půlnoc z 26. na 27. března 2021. Všechny zjišťované údaje se tedy zjišťovaly s platností k tomuto datu.[14] Od toho okamžiku také bylo spuštěno online samosčítání prostřednictvím interaktivního elektronického sčítacího formuláře. Fáze elektronického sčítání byla původně ohlášena s termínem ukončení 9. dubna, později bylo její ukončení posunuto až na 11. května.[15][16] Kromě hlavní možnosti sčítání online přes webovou stránku scitani.cz ČSÚ také nabídl mobilní aplikaci Sčítání21 pro systémy Android a iOS k vyplnění sčítacího formuláře prostřednictvím chytrého mobilního telefonu.[17]

Kdo se nesečetl online, měl zákonnou povinnost od 17. dubna do 11. května 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář.[18]

K 30. březnu ve 14 hodin bylo sečtených online 2,25 milionu obyvatel.[19]

ČSÚ zveřejňoval denní statistiky o sečtenosti domácností podle podílu odeslaných formulářů na 100 bytů, což přibližně odpovídalo, i když nepřesně,[20] podílu populace jež se už sečetla.[21][20]

Sčítací formulář

editovat

Sčítací formulář byl zpřístupněn ve webové aplikaci online v češtině, angličtině, němčině, polštině, romštině, ruštině, ukrajinštině a vietnamštině.[22] Sčítací formulář pro domácnost se skládal ze dvou částí: z části s údaji o bydlení a složení domácnosti a z části za jednotlivé osoby.[22] Pro vyplnění listinného sčítacího formuláře (vydávaný až od 9. dubna pouze tomu, kdo se nesečetl online) byl určen pouze originální výtisk v českém jazyce. Pro cizí státní občany a příslušníky národnostních menšin byly připraveny překlady do výše uvedených cizích jazyků.[23]

Pro sebesčítání se používaly tři druhy formulářů:[24]

 • Formulář pro domácnost – Základní možnost pro osoby bydlící v zařízení s partnerem či rodinou anebo bydlící samy v bytě. Formulář mohla vyplnit i jedna osoba za celou domácnost, nebo každý zvlášť.
 • Dodatečný formulář pro domácnost – tento formulář byl připraven jako pokračování Formuláře pro domácnost tam, kde společně bydlí více než 5 osob v jednom bytě či jiném typu obydlí. V takovém případě se prvních 5 osob zapisovalo do původního Formuláře pro domácnost a dalších nejvíce 6 osob do tohoto formuláře. Při více než 11 osobách bydlících společně se vyplňovalo více těchto formulářů.
 • Samostatný formulář pro osobu – Tento formulář vyplňovaly pouze osoby, které žily jako jednotlivci/klienti v hromadných ubytovacích zařízeních, zařízeních sociální péče apod. Patřil sem: rekreační objekt (např. chata), nezkolaudovaný dům, nouzové obydlí, přístřeší, mobilní/pohyblivé obydlí (např. maringotka, obytná loď, karavan), ubytovací zařízení (např. ubytovna, domov pro seniory), žádné obydlí (lidé bez domova).

Sčítací formulář bylo možné vyplnit i soukromě bez sdílení obsahu vlastních údajů se zbytkem domácnosti. To bylo vhodné, pokud se osoba z jakéhokoliv důvodu chtěla sečíst odděleně a měla obavu o soukromí, např. v citlivých otázkách jako národnost, pohlaví a víra. Pro tento způsob bylo nutné získat speciální kód, který webová aplikace vygenerovala až po vyplnění základního formuláře pro domácnost někým jiným. Poté již bylo možno zbývající údaje vyplnit soukromě (nezávisle) bez ohledu na ostatní členy domácnosti.[25]

Formulář pro osoby

editovat

Formulář pro fyzické osoby obsahoval nejprve otázky na místo obvyklého pobytu. Zjišťovalo se nejen to k rozhodnému okamžiku sčítání, ale také rok před sčítáním a v době narození.

Další sada otázek směřovala k ekonomickým aktivitám a zaměstnání. Tyto informace spolu s údaji o vzdělání a věku poskytovaly podrobnější pohled na složení obyvatelstva v různých lokalitách a regionech a mohly být využívány např. jako podklad při plánování a realizaci programů pro podporu zaměstnanosti, vzdělávání nebo naopak prevence nežádoucích jevů.

Sčítací formulář rovněž zjišťoval, kam a jak často lidé cestují do práce či do školy a jaké k tomu využívají dopravní prostředky. Ženy ve věku 15 a více let v rámci sčítání také vyplňovaly, kolik se jim narodilo dětí.

Formulář o bydlení

editovat

Do formuláře o bydlení lidé zaznamenávali způsob svého bydlení (např. byt v domě, rekreačním objektu, mobilním obydlí), zda bydlí ve vlastním či v nájmu, a základní parametry bytu, tedy podlahovou plochu, počet místností a polohu bytu v domě. Následovaly otázky na připojení na plyn a vodovod a na způsob vytápění a používané palivo. Poslední oddíl v této části formuláře pak zjišťoval počet osob v domácnosti a vztahy mezi nimi (např. otec, matka, děti, babička…).[22]

Distribuce a sběr sčítacích formulářů

editovat

Oproti předchozímu sčítání byla elektronická forma sebesčítání zvolena jako základní.[24] Pro vyplnění listinného formuláře ČSÚ připravil kontaktní místa a pověřil sčítací komisaře. Kromě možnosti vyzvednutí formuláře na pobočkách České pošty zajistil roznos formulářů těm, kteří nevyplnili formulář online.[24] Vzhledem k tomu, že sčítání připadlo na období probíhající pandemie koronaviru SARS-CoV-2, byla zvolena forma distribuce odpovídající protiepidemickým požadavkům, aby došlo k omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem.[26] Vrácení vyplněných formulářů bylo naplánováno buď odesláním v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty, nebo odevzdáním na kontaktních místech.[26]

Zjišťované údaje

editovat
 
Propagace přihlášení se k moravské národnosti během sčítání.
 
Plakát využívající těšínské nářečí k propagaci polské národnosti během sčítání.

Sčítání se skládalo z 29 otázek. Kromě běžných údajů o bydlení, osobách, vzdělání, práci či podnikání, se některé otázky zaměřily na vnitřní migraci obyvatelstva po narození a rok před Sčítáním.[27][28] Jiné otázky se zaměřily na osobní pocity a přesvědčení.[29][30] Otázka náboženské víry umožňovala jednu ze tří možností: buď Věřící v nějaké církvi, a lze vepsat název, nebo Věřící bez církve, a nebo Bez náboženské víry.[30] Bylo možno uvést jakoukoliv církev, náboženskou společnost, hnutí, směr nebo víru. Statistici ale apelovali na občany, aby uváděli název co možná nejpřesněji podle registrovaného názvu.[30][31] Bylo možno uvést i víru, která není registrována v České republice.[30] Otázka národnosti byla pojata liberálně, ale bylo možné uvést pouze 2 národnosti.[29] Mezinárodní migrace, jakožto i vnitřní, byla nadto podchycena v úvodní otázce Kde bydlíte?[32] Údaj o místě narození sice nebyl požadován, ale byl dostupný z jiných registrů obyvatel mimo Sčítání lidu. Sčítání také zjišťovalo například i mateřský jazyk, a nikoliv pouze národnost. Bylo možno uvést maximálně 2 rodné jazyky.[33]

Otázka ohledně víry ve sčítání v roce 2011 byla kritizována jako zásah do soukromí, na základě čehož ve sčítání roku 2021 podle návrhu ve formuláři neměla být kolonka o náboženském vyznání. Při schvalování zákona o sčítání lidu, domů a bytů 2021 v Poslanecké sněmovně byla otázka na víru do zjišťování znovu zařazena (jako nepovinná).[34][35][36][37] To samé se týkalo i zjišťování národnosti. Tato otázka má postupem doby s každým dalším sčítáním liberálnější parametry, je výlučně otázkou osobní volby, osobní identity, dobrovolnosti a vlastního pocitu ztotožnění se s něčím,[38][39][40] a nikoliv pouze jazyka a dalších "objektivních" kritérií (jako: cestovní pas té které země, místo narození, státní příslušnost, absolvované školy a pod.), jak tomu bylo v minulosti. Odpověď na tuto otázku byla věcí svobodné volby. Při posledním sčítání bylo zjištěno celkem 77 různých samostatných národností.[41]

Před začátkem sčítání zahájili moravští aktivisté kampaň, aby se obyvatelé dozvěděli, že mají možnost se k moravské národnosti přihlásit.[42][43][44] Tato kampaň označovala obyvatele Moravy (ale i Slezska) za „Podčechy“, resp. „Čechy druhé kategorie“, kteří měli přihlášením se ke zvláštní moravské národnosti získat rovnoprávnost s „Nadčechy“ a zabránit odtoku peněz do Prahy.[45] Moravskou národnost a jazyk uznáváme a evidujeme samostatně, říká ČSÚ.[46] Vznikla též iniciativa slezské národnosti.[47][48] Stejně tak byla evidována například i romská národnost [49] či evropská (evropan) (Evropanství, potažmo (občan EU))[50]a evropská národnost.[51][52][53][54] Za kampaní stál Puls Evropy. Toto poselství hnutí pomáhali šířit klimatičtí aktivisté nebo herečka Aňa Geislerová. K této iniciativě už se sdílením přidala řada osobností.[55][56]

Povinná účast

editovat

Účast na sčítání byla povinná pro všechny obyvatele s trvalým i přechodným pobytem, včetně cizinců[57][58] a občanů ČR žijících v zahraničí.[14][59][60][61] Vyplnění sčítacího formuláře byla zákonná povinnost a nesplnění této povinnosti mohlo být trestáno pokutou ve výši až 10 tisíc Kč.[60][62]

Provozní potíže a kritika

editovat
 
Nedostupná služba na mobilu
 
Nedostupný sčítací formulář na počítači

Krátce po spuštění v sobotu 27. března 2021 byl online formulář v dopoledních hodinách pro značné zatížení znepřístupněn. Problémy se projevily už okolo 6:00 ráno, následně ČSÚ v 8:15 systém pozastavil. Data z již vyplněných formulářů však podle ČSÚ nebyla nijak ohrožena.[63][64]

Vlnu kritiky ukazující žalostný stav digitalizace Česka[65] a problémy se sčítáním podle odborníků jen zvýraznily problémy státu s IT.[65]

Mezi další problémy patřilo i to, že se formulář během vyplňování nezálohuje, uložen je až po odeslání. Lidé, kteří informace zadávali a nestihli formulář odeslat, tak budou muset údaje zadávat znovu. Pouze pokud si občané v průběhu vyplňování formuláře uložili pod heslem, tak šlo se k němu později vrátit.[66][67]

Premiér ČR Andrej Babiš sdělil „Je to neuvěřitelné, já tomu nerozumím. Vyzval jsem pana ředitele, aby okamžitě informoval občany, co se děje. Aby šel do médií. A v pondělí na vládu ať nám předloží, jak vybral firmu a ať nám předloží kopii smlouvy, kterou podepsal“.[65]

Předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček uvedl, že příčinou výpadku on-line sčítání je „závada modulu pro vyplňování adres, která způsobila zahlcení databázových serverů a přetížení systémů“. Problém nebyl podle něj v samotném počtu přihlášených lidí. Vyloučil také, že by šlo o kybernetický útok. Nemohl okamžitě odhadnout, kdy bude sčítání obnoveno, protože se systém musel po odstranění závady opět otestovat.[65]

Web scitani.cz a onlinescitani.cz byl již normálně dostupný následující dny, ale ČSÚ 27. března označil 170 tisíc lidí najednou za „enormní“ zájem,[68] ačkoliv měli připravit web na mnohonásobně větší kapacitu, aby zaručili bezchybnost v jakémkoliv okamžiku. 28. března se opět vyjádřili, že 150 tisíc najednou je hodně.[69] Rojíček 29. března při slyšení na vládě ČR uvedl, že příčinou kolapsu sobotního prvního dne sčítání lidu byla technická závada, za kterou podle smlouvy „hrozí dodavateli služby velké sankce, které se uplatní.“[70] Výše požadované náhrady ale není ČSÚ vyčíslena a chce o ní jednat s dodavatelem až po dokončení celého Sčítání 2021.[70] Také zdůraznil, že se omlouvá a o své rezignaci neuvažuje.[70] ČSÚ uvedla, že „konečné vyúčtování s dodavateli bude provedeno až po ukončení sčítání, kdy bude zpětně vyhodnocena i kvalita plnění všech požadavků zadavatele projektu.“[71] Kvůli prodloužení sčítání lidu o měsíc má celkový účet za online sčítání povyrůst o maximálně 5 milionů korun, zatímco sankce, jež bude možné uplatnit, jsou podstatně nižší.[72][73] Prodloužení sčítání online nebylo, dle tiskové mluvčí Voldánové,[74] zavedeno kvůli výpadku služby, ale bylo zvažováno již během února 2021 vzhledem k nepříznivé pandemické situaci v ČR.[71]

Online sčítání čelilo kritice kvůli problému při přihlašování osob se starými listinnými občanskými průkazy ČR ve formě knížky vydávané do roku 1999, které v době sčítání vlastnilo odhadem přibližně 15-20 tisíc nejstarších obyvatel. Ministerstvo vnitra ČR a ČSÚ pracovaly na legislativní a technologické nápravě v řádu dnů. Kromě online sčítání existovala možnost požádat příbuzné nebo vyplnit listinný formulář.[75][76][77][78]

Bezpečnost

editovat

Sčítání 2021 využilo nejmodernější technologie a vysoké bezpečnostní standardy při sběru a zpracování údajů. Osobní údaje se zpracovávaly pouze zákonným způsobem a pro zákonem stanovené účely. Nebyly nikomu poskytovány a jejich správcem byl výhradně Český statistický úřad. Jakékoli nakládání s daty bylo důsledně dokumentováno a osobní data podléhala kompletní anonymizaci, vymazání a zničení. Zveřejňovány budou pouze souhrnné statistické výsledky, a to takovým způsobem, že z nich nebude možné dovodit vztah ke konkrétním osobám.

Přístupnost

editovat

Web sčítání a mobilní aplikace byly částečně v souladu se zákonem o přístupnosti osobám se zdravotním postižením.[79][80][81] Pro sluchově postižené byl k dispozici tlumočník do znakové řeči.[82][83][84]

Výsledky

editovat
 
Počet obyvatel dle vyznání na základě sčítání lidu

První výsledky Sčítání 2021 zveřejnil Český statistický úřad dne 13. ledna 2022.[85]

Výstupy jsou zveřejňovány postupně v uživatelsky přívětivé formě jako součást veřejné databáze ČSÚ. Uživatelé si mohou vybrat z předdefinovaných datových sad a sestavit si výstupy podle vlastních požadavků. Výstupy jsou jak tabulkové, tak i v podobě grafů, vše je přehledné a jednoduché na ovládání a orientaci v zobrazovaných datech.

Reference

editovat
 1. CIESLAR, Jan. Sčítání lidu 2021 hledá logo. www.czso.cz [online]. Český statistický úřad, 2018-10-15 [cit. 2021-03-31]. Dostupné online. 
 2. VOLDÁNOVÁ, Jolana. Za dva dny startuje sčítání lidu. www.czso.cz [online]. Český statistický úřad, 2021-03-21 [cit. 2021-03-31]. Dostupné online. 
 3. a b VOLDÁNOVÁ, Jolana. Sčítání 2021 je přístupné i osobám se zdravotním postižením. www.czso.cz [online]. Český statistický úřad, 2021-03-29 [cit. 2021-03-31]. Dostupné online. 
 4. Český statistický úřad - Smlouva o dílo - Vypracování věcného záměru zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a strategie realizace SLDB 2021 [online]. smlouvy.gov.cz, 2017-03-23 [cit. 2021-04-01]. Dostupné online. 
 5. Informace o možnostech praxe pro studenty demografie v rámci SLDB 2021 [online]. Přírodovědecká fakulta - Univerzita Karlova, 2021-03-28 [cit. 2021-02-21]. Dostupné online. 
 6. Osobní údaje nezneužijeme. Otázky na národnost a víru jsou dobrovolné, říká mluvčí Sčítání 2021 Voldánová [online]. eurozpravy.cz, 2021-03-23 [cit. 2021-04-01]. Dostupné online. 
 7. Sčítání lidu 2021 – jak vyplnit formulář online a vzor [online]. skutecnost.cz, 2021-03-28 [cit. 2021-04-01]. Dostupné online. 
 8. Kontakty. www.scitani.cz [online]. Český statistický úřad, [20--?] [cit. 2021-03-31]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2021-03-28. 
 9. VOLDÁNOVÁ, Jolana. Nová poštovní známka připomíná blížící se Sčítání 2021. www.czso.cz [online]. Český statistický úřad, 2021-01-19 [cit. 2021-03-31]. Dostupné online. 
 10. Zákon č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. In: Sbírka zákonů. 2020. Dostupné online. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 11. Zákon o Sčítání 2021 [online]. Parlament České republiky, 2020-07-22 [cit. 2021-03-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-03-28. 
 12. {{{typ}}} č. {{{číslo}}} ze dne 2019-10-15, Vládní návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 - EU - RJ, § Schváleno, 332/2020 Sb., příloha Platné znění s vyznačením změn. [cit. 2021-03-30]. Dostupné online.
 13. Průběh sčítání. Sčítání 2021 [online]. Český statistický úřad, [20--?] [cit. 2021-03-31]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2021-03-31. 
 14. a b c PETERKA, Jiří. Sčítání lidu, domů a bytů 2021: jak bude fungovat elektronicky?. Lupa.cz [online]. 2021-03-22 [cit. 2021-03-29]. Dostupné online. 
 15. mas; opa. Elektronické sčítání lidu se prodlouží o více než měsíc kvůli sobotnímu výpadku. ČT24 [online]. Česká televize, 2021-03-28 [cit. 2021-03-29]. Dostupné online. 
 16. KOTTOVÁ, Anna (ako); ČTK. Online už se sečetl přes milion lidí. Termín pro vyplnění formuláře se posune o měsíc. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2021-03-28 [cit. 2021-03-29]. Dostupné online. 
 17. Sčítání v mobilu (Android) a Sčítání v mobilu (iOS)
 18. Listinné sčítání [online]. ČSÚ [cit. 2021-03-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-03-17. 
 19. ČSÚ: Své údaje ve sčítání lidu odeslalo elektronicky dosud 2,25 mil. lidí [online]. ČSÚ [cit. 2021-03-30]. Dostupné online. 
 20. a b Průběh sčítání. Aktivita obyvatel jednotlivých krajů ve Sčítání 2021. Údaje v kartogramu ovšem nepředstavují podíl sečtených bytů v ČR a v krajích, protože za jeden byt může být odeslán více než jeden elektronický sčítací formulář. Data v kartogramu se vztahují k půlnoci aktuálního dne, aktualizována budou každý den do 9:30. [online]. ČSÚ [cit. 2021-04-01]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-03-31. 
 21. Od dnešního dne jsou na webu http://scitani.cz pravidelně zveřejňovány informace o vyplňování sčítacích formulářů v jednotlivých krajích v přehledném kartogramu. Data ukazují podíl odeslaných formulářů na 100 bytů. [online]. ČSÚ, 2021-03-31 [cit. 2021-04-01]. Dostupné online. 
 22. a b c Vyplněný vzor formulářů v mnoha jazycích [online]. ČSÚ [cit. 2021-03-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-03-28. 
 23. Formulář v cizích jazycích, Nápověda [online]. ČSÚ [cit. 2021-03-26]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-03-28. 
 24. a b c fry; var. Sčítání lidu 2021: Termín, formulář, otázky, pokuta, online. E15.cz [online]. 2021-03-17 [cit. 2021-03-29]. Dostupné online. 
 25. ČSÚ [online]. [cit. 2021-03-26]. Video (čas 3:34-3:59), Jak vyplnit elektronický sčítací formulář? (včetně znakového jazyka). Dostupné online. 
 26. a b ROHÁČKOVÁ, Kristina (kro). PŘEHLEDNĚ: Začíná celostátní sčítání lidu. Kde a kdy ho můžete vyplnit a na co se statistici ptají?. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2021-03-26 [cit. 2021-03-29]. Dostupné online. 
 27. [B4] „Kde bylo Vaše obvyklé bydliště jeden rok před sčítáním (tedy 26. 3. 2020)?“ [online]. [cit. 2021-03-26]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-03-25. 
 28. [B5] „Kde bylo Vaše první obvyklé bydliště po narození?“ [online]. [cit. 2021-03-26]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-03-25. 
 29. a b [B9] „Uveďte Vaši národnost (příslušnost k národu, národnostní nebo etnické menšině, ke které se hlásíte).“ [online]. [cit. 2021-03-26]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-03-25. 
 30. a b c d [B10] „Uveďte Vaši náboženskou víru (náboženský směr, hnutí, církev nebo společnost, ke které se hlásíte).“ [online]. [cit. 2021-03-26]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-03-25. 
 31. Rejstříky registrovaných církví a náboženských společností a dalších právnických osob založených registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi a registrovaných nebo evidovaných podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech [online]. [cit. 2021-03-26]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-11-22. 
 32. [A1] „Kde bydlíte?“ [online]. [cit. 2021-03-26]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-03-25. 
 33. [B8] „Jaký je Váš mateřský jazyk?“ [online]. [cit. 2021-03-26]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-03-25. 
 34. Marek Rojíček: Sčítání bude letos jednodušší. Statistika&My [online]. ČSÚ, 2021-01-12 [cit. 2021-03-22]. Dostupné online. 
 35. Jste věřící? Otázka se zřejmě nakonec ve sčítání lidu 2021 objeví, žádá to výbor. Aktuálně.cz [online]. Economia, 2020-02-06 [cit. 2021-03-22]. Dostupné online. 
 36. Sněmovna schválila nová pravidla pro sčítání lidu v příštím roce. Bude se odpovídat na méně otázek.. Lidovky.cz [online]. 2020-06-05 [cit. 2021-03-22]. Dostupné online. 
 37. Stát by měl zjišťovat víru svých obyvatel, doporučil sněmovní výbor.. Seznam Zprávy [online]. Seznam.cz, 2020-02-20 [cit. 2021-03-22]. Dostupné online. 
 38. Cenzus jako předmět antropologického výzkumu. [online]. Jitka Zalabáková, 2012 [cit. 2021-03-25]. Dostupné online. 
 39. Sčítání lidu, domů a bytů 2011 v optice teorií identity [online]. Jitka Zalabáková, 2012 [cit. 2021-03-25]. Dostupné online. 
 40. Národnost jako jeden z rozměrů identity dětí [online]. Mirjam Moravcová, 2018-03-20 [cit. 2021-03-25]. Dostupné online. 
 41. Uvedení národnosti je svobodnou volbou - Český statistický úřad 2021
 42. Sčítání lidu 2021 – moravská národnost, moravský jazyk
 43. Napište si moravskou národnost, vyzývají plakáty po celé Moravě. Kdo za tím stojí? [online]. zpravyzmoravy.cz, 2021-03-16 [cit. 2021-03-23]. Dostupné online. 
 44. Moravanství. Morava1918 [online]. [cit. 2021-03-24]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2021-03-28. 
 45. Čechistan a Nadčeši aneb Jak moravští nacionalisté zneužívají sčítání lidu
 46. Sčítání lidu bude poprvé hlavně online. Moravskou národnost a jazyk uznáme, potvrdil úřad [online]. zpravyzmoravy.cz, 2020-11-11 [cit. 2021-03-23]. Dostupné online. 
 47. Jsou Moravané Čechy druhé kategorie? Kampaň za národnost běží i ve Slezsku. bruntalsky.denik.cz [online]. Deník.cz, 2021-03-16 [cit. 2021-03-23]. Dostupné online. 
 48. Jsem Moravan, Slezan, katolík. Přihlaste se ke své identitě, vyzývají organizace. sumpersky.denik.cz [online]. Deník.cz, 2021-03-22 [cit. 2021-03-23]. Dostupné online. 
 49. Nestydím se za to, že jsem Rom. Spot vyzývá, aby se Romové během sčítání přihlásili k romské národnosti [online]. romea.cz, 2021-02-23 [cit. 2021-03-23]. Dostupné online. 
 50. KINZELOVÁ, Lenka. Evropská a regionální identita [online]. Univerzita Palackého, 2011 [cit. 2021-03-29]. Dostupné online. 
 51. Přihlaste se k evropské národnosti. Pojďme vybudovat silnou evropskou menšinu (většinu?) v Česku. [online]. Pulse of Europe - Czech Republic, 2021-03-12 [cit. 2021-03-23]. Dostupné online. 
 52. Solidární Evropa - Jsme Evropané Nebo Jenom Češi? Diskuse o našem vztahu k Evropě. [online]. Festival Demokracie 2018, Solidární Česko, Spiralis nezisková organizace, 2018 [cit. 2021-03-29]. Dostupné online. 
 53. Evropan, jsem Evropan? Pirát se tak sečetl, ale přišel ohlas. A spor: Co Romové... [online]. ParlamentniListy.cz, 2021-03-29 [cit. 2021-03-29]. Dostupné online. 
 54. Sčítání jako příležitost. Uveďte, že jste Rom či věřící, apelují kampaně [online]. idnes.cz, 2021-03-27 [cit. 2021-03-29]. Dostupné online. 
 55. Aňa Geislerová posílí EU. To Brusel spasí. Můžete taky. www.parlamentnilisty.cz [online]. 2021-03-18 [cit. 2021-03-23]. Dostupné online. 
 56. Evropa je náš domov [online]. PulsEvropy.cz [cit. 2021-03-23]. Dostupné online. 
 57. Sčítání lidu se týká i cizinců [online]. ČSÚ, 2021-03-18 [cit. 2021-03-23]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-03-28. 
 58. Sčítání lidu 2021: Termín, formulář, otázky, pokuta, online. E15.cz [online]. [cit. 2021-03-29]. Dostupné online. 
 59. Sčítání 2021 se týká i českých občanů žijících v zahraničí [online]. ČSÚ, 2021-03-22 [cit. 2021-03-23]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-03-28. 
 60. a b Časté dotazy, Sčítání 2021 [online]. ČSÚ [cit. 2021-03-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-03-28. 
 61. Koho se sčítání týká [online]. ČSÚ [cit. 2021-03-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-03-01. 
 62. Nesplnění povinnosti sečíst se [online]. ČSÚ, Parlament ČR [cit. 2021-03-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-03-28. 
 63. Novinky; ČTK. ČSÚ pozastavil sčítání lidu. Formulář nefunguje. Novinky.cz [online]. Borgis, 2021-03-27 [cit. 2021-03-27]. Dostupné online. 
 64. ČTK. Začátek sčítání lidu provází problémy. Statistický úřad akci pozastavil, systém je přetížený. Lidovky.cz [online]. MAFRA, 2021-03-27 [cit. 2021-03-27]. Dostupné online. 
 65. a b c d Opozice kritizuje selhání sčítání lidu, připomíná e-shop se známkami [online]. ceskenoviny.cz, 27.03.2021, 13:54, rev. 27.03.2021 15:08 [cit. 2021-03-27]. Dostupné online. 
 66. ČSÚ pozastavil on-line sčítání lidu, obnovené by mělo být odpoledne [online]. ceskenoviny.cz, 27.03.2021, 07:45, rev. 27.03.2021 15:10 [cit. 2021-03-27]. Dostupné online. 
 67. Sčítání přerušené kvůli technické chybě bude pokračovat ještě v sobotu. Šéf statistiků musí problém vysvětlit vládě [online]. ČT24.cz, 2021-03-27 [cit. 2021-03-27]. Dostupné online. 
 68. „Systém je v současnosti velmi vytížen, doporučujeme sečíst se později. Zájem o sčítání online je v tuto chvíli enormní (přibližně 170 tis. lidí najednou). Omlouváme se za případná zdržení a děkujeme za trpělivost.“ [online]. ČSÚ [cit. 2021-03-30]. Dostupné online. 
 69. Milion z vás už se sečetlo online. V některých chvílích vyplňuje formulář i více než 150 tisíc osob najednou. [online]. ČSÚ, 2021-03-28 [cit. 2021-03-30]. Dostupné online. 
 70. a b c Rojíček vysvětlil vládě příčiny kolapsu sčítání, jeho rezignaci nikdo nežádal [online]. ceskenoviny.cz, 2021-03-29 [cit. 2021-03-30]. Dostupné online. 
 71. a b Prodloužení online sčítání především zohledňuje epidemickou situaci [online]. ČSÚ, 2021-04-01 [cit. 2021-04-01]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-04-21. 
 72. Za delší sčítání připlatí stát 5 milionů. Stejné firmě, které selhal formulář. [online]. idnes.cz, 2021-03-31 [cit. 2021-04-01]. Dostupné online. 
 73. Online sčítání mělo výpadek skoro deset hodin, pak web čelil náporu lidí. [online]. idnes.cz, 2021-03-27 [cit. 2021-04-01]. Dostupné online. 
 74. Tiskovou mluvčí Sčítání 2021 je Jolana Voldánová [online]. ČSÚ, 2020-11-04 [cit. 2021-04-01]. Dostupné online. 
 75. Při sčítání se zapomnělo na 20 tisíc seniorů se starými občankami. Novinky.cz [online]. Borgis, 2021-04-01 [cit. 2021-04-05]. Dostupné online. 
 76. On-line formulář sčítání lidu nebere starší občanky. Statistici to začali řešit až teď [online]. Blesk.cz, 2021-04-03 [cit. 2021-04-05]. Dostupné online. 
 77. Další problém sčítání lidu. Senioři se starší občankou se nemohou přihlásit [online]. Aktualne.cz, převzato od ČTK, 2021-04-03 [cit. 2021-04-05]. Dostupné online. 
 78. Všichni senioři se mohou sečíst. Ti se starými doklady mohou požádat příbuzné nebo vyplnit listinný formulář [online]. ČSÚ, 2021-04-03 [cit. 2021-04-05]. Dostupné online. [nedostupný zdroj]
 79. Prohlášení o přístupnosti. [online]. ČSÚ [cit. 2021-04-01]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-03-28. 
 80. Zákon č. 99/2019 Sb. Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. [online]. 2019-04-09. vyd. Zákony pro lidi - Sbírka zákonů ČR v aktuálním konsolidovaném znění [cit. 2021-04-01]. Dostupné online. 
 81. Sčítání 2021 je přístupné i osobám se zdravotním postižením [online]. scitani.cz, 2021-03-29 [cit. 2021-04-01]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-03-30. 
 82. Nápověda – Asistence pro osoby se sluchovým postižením [online]. [cit. 2021-04-01]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-03-28. 
 83. Uživatel ČSÚ na Twitteru: „Zítra od 9 hodin bude profesionální tlumočník do znakového jazyka překládat dotazy ke sčítání osob se sluchovým postižením. …“ [online]. ČSÚ [cit. 2021-04-01]. Dostupné online. 
 84. Sčítání lidu, domů a bytů 2021 přístupně [online]. Statistika&My, Český statistický úřad, 2021-03-29 [cit. 2021-04-01]. Dostupné online. 
 85. Češi stárnou. Statistický úřad představil výsledky sčítání lidu. Novinky.cz [online]. Borgis, 2022-01-13 [cit. 2022-01-13]. Dostupné online. 

Externí odkazy

editovat