Občanský průkaz

průkaz totožnosti používaný v Česku
Tento článek je o dokumentu. O filmu pojednává článek Občanský průkaz (film).

Občanský průkaz je průkaz totožnosti používaný v Česku a na Slovensku (dříve také v Československu) k identifikaci obyvatel – k prokázání totožnosti. Občanský průkaz je vydáván všem občanům s trvalým pobytem na území státu po dosažení patnácti let věku nebo v případě zájmu prakticky ihned po narození (avšak za příplatek 100 Kč a platností pouze 5 let) a v případě potřeby je možné pomocí něj prokázat svou totožnost (nebo např. pomocí cestovního pasu). Poslední vzory vydávané od roku 2000 obsahují strojově čitelné kódy a je možné se jimi identifikovat kdekoli v Evropské unii.

Občanský průkaz lze použít i jako cestovní doklad místo cestovního pasu do některých zemí,[1][2] např. všech balkánských států (státy bývalé Jugoslávie a Albánie) a dále Gruzie a Moldavska. Kosovo vyžaduje biometrický občanský průkaz, který ČR vydává od 2. srpna 2021. Podněstří ke vstupu vyžaduje identifikační doklad.[3] Občanský průkaz lze využít také jako cestovní doklad po cestách v Evropské unii a schengenském prostoru.[4]

Od ledna 2024 je možné se prokazovat elektronickým stejnopisem občanského průkazu přes aplikaci eDoklady.[5]

Historie

editovat

V ČSR (období první republiky) byly občanské průkazy zavedeny vládním nařízením č. 481/1919 Sb. z. a n., kterým se zavádějí všeobecné občanské legitimace, vydaného k provedení císařského nařízení č. 31/1857 ř. z., o zavedení nového pasového systému. Tato legitimace byla dobrovolná a obsahovala fotografii.

První povinná legitimace byla zavedena během německé okupace 17. března 1939 nařízením říšského protektora Konstantina von Neuratha. Tento průkaz byl navržen podle podobného dokumentu s fotografií z Třetí říše a byl přezdíván kennkarta (německy die Kennkarte je průkaz totožnosti, doslovně poznávací karta).

V zásadě totožný byl zákon č. 198/1948 Sb., o občanských průkazech. S účinností od 1. ledna 1949 však zavedl povinnost mít občanský průkaz v celním pohraničním pásmu. Vládní nařízení č. 61/1953 Sb., o občanských průkazech, vydané na základě zmocňovacího zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu), již stanovilo povinnost mít občanku bez výjimky (období komunistického režimu). Občanský průkaz rozšířený na několikastránkový doklad v červených, původně plátěných, později plastových deskách obsahoval osobní informace o jeho držiteli. Kromě dětí, rodičů a manželů to byly také například údaje o jeho rodném čísle, zaměstnavateli, nejvyšším dosaženém vzdělání, branném poměru (voják/nevoják), zdravotnické údaje (očkování proti tetanu, krevní skupina a podskupina, údaje o závažných chorobách) a omezení způsobilosti k právním úkonům. Tento občanský průkaz byl vydáván československým občanům při dosažení věku 15 let a to okresním oddělením Sboru národní bezpečnosti (nebo jeho ekvivalentem).

Současnost

editovat

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, v § 2 odst. 3 stanoví: „Občanský průkaz je povinen mít[pozn. 1] občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena.“

Od 1. 1. 2012 pak navíc lze občanský průkaz na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky (§ 2 odst. 4). Od roku 2012 se stalo dobrovolným uvádění rodinného stavu do občanského průkazu.[6] V případně nutnosti prokázat rodinný stav při jeho neuvedení na občanském průkazu je možné využít výpisu z evidence obyvatel.[6]

K podobě zakotvení prokázání totožnosti v českém právu dodal ministr spravedlnosti České republiky následující:

V policii přetrvává pocit, že každý u sebe musí nosit občanský průkaz, což dávno není pravda. Občanský průkaz u sebe vůbec nemusíte mít.
— JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., ministr spravedlnosti České republiky, 3. května 2016 pro Českou televizi

Od roku 2018 bude vydáván pouze tzv. elektronický občanský průkaz.[7]

Prokázat svou totožnost lze v mnoha případech i jinak, nejen občanským průkazem, například cestovním pasem. Alternativně též může být užíván služební pas či diplomatický pas. Pokud konkrétní zákon výslovně neuvádí povinnost prokázat svou totožnost některými z uvedených dokladů, lze svou totožnost případně prokázat i jinými způsoby, například řidičským průkazem, sdělením osobních údajů PČR, přičemž tyto bývají porovnány v příslušné databázi včetně fotografie apod.

V zemích, které povinné občanské průkazy z doby totalitní minulosti zavedeny nemají, se může totožnost člověka obvykle prokazovat jinak (např. USA, Británie) – typicky řidičským průkazem, sdělením osobních údajů a jejích porovnáním v databázi s fotografií atp.

Československo

editovat
Vzor 48
 
Titulní strana občanského průkazu vzor 48

Vydáván od roku 1948 do roku 1953. Platnost ukončena k 31. prosinci 2005.

Vzor 53
 
Titulní strana občanského průkazu vzor 53

Vydáván od roku 1953 do roku 1960 v české a slovenské verzi. Platnost ukončena k 31. prosinci 2005. Jedná se o první povinný občanský průkaz pro osoby nad 15 let.

Vzor 60
 
Titulní strana občanského průkazu vzor 60

Vydáván od roku 1960 do roku 1973 v české a slovenské verzi. Platnost ukončena k 31. prosinci 2005. Desky dokladu byly poprvé vyrobeny z PVC a nově byly také v průkazu údaje o rodičích držitele.

Vzor 77
 
Titulní strana občanského průkazu vzor 77

Vydáván od roku 1976 do poloviny roku 1985 v české a slovenské verzi. Platnost ukončena k 31. prosinci 2005.

Vzor 85
 
Titulní strana občanského průkazu vzor 85

Vydáván od poloviny roku 1985 do začátku roku 1991 v české a slovenské verzi. Platnost ukončena k 31. prosinci 2005. K jeho výrobě byl používán jiný materiál a rozměr průkazu i rozměr používané fotografie byl přizpůsoben mezinárodní normě. Z obsahu byly některé nadbytečné údaje vypuštěny, jiné upraveny. Zápisy o zaměstnání byly rozšířeny i na studium, odděleně byl zapisován trvalý a přechodný pobyt. Novou rubrikou byly údaje zdravotnické a omezení způsobilosti k právním úkonům.

Vzor 91
 
Titulní strana občanského průkazu vzor 91

Vydáván od roku 1991 do 30. dubna roku 1993 v české a slovenské verzi. Platnost ukončena k 31. prosinci 2005. Doklad poprvé ve své historii změnil barvu desek z červené na hnědou.

Pro občany narozené před rokem 1936 však tento druh dokladu stále platí, pokud v něm mají vyznačeno „bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“.[8]

Česká republika

editovat

Do roku 1992 Česká republika vlastní občanské průkazy nevydávala, její občané dostávali pouze občanské průkazy federace, v nichž občanství národních republik ani nebylo přímo uváděno.

Vzor 93
 
Titulní strana občanského průkazu vzor 93
Vydáván od 1. května roku 1993 do 30. listopadu roku 1994 (pouze v české verzi). Platnost ukončena k 31. prosinci 2005 až 31. prosinci 2008 v závislosti na datu vydání průkazu. Doklad je poprvé ve své historii vydáván formou ID karty.
Vzor 94
 
Titulní strana občanského průkazu vzor 94
Vydáván od 1. prosince roku 1994 do roku 2000 (pouze v české verzi).

Platnost ukončena k 31. prosinci 2005 až 31. prosinci 2008 v závislosti na datu vydání průkazu. Doklady vydané po 1. listopadu 1996 obsahovaly ve fólii hologram.

Vzor 2000
 
Titulní strana občanského průkazu vzor 2000
Vydáván od roku 2000 do konce roku 2004 a platí po dobu v něm uvedenou. Je v mezinárodním formátu ID2. Přední strana obsahuje vedle základních údajů o držiteli (např. jméno, příjmení, rodné číslo, datum a místo narození) také tištěnou podobu a podpis držitele dokladu. Doklad obsahuje strojově čitelnou oblast. Zadní strana obsahuje povinné údaje trvalý pobyt, rodné příjmení a rodinný stav, omezení či zbavení způsobilosti k právním úkonům nebo uložení zákazu pobytu) případně nepovinné údaje (údaje o manželovi, manželce, dětech a titulech).

Názvy položek na přední straně a některé názvy položek na zadní straně dokladu jsou v českém a anglickém jazyce.

 
Zadní strana občanského průkazu vzor 2005
Vzor 2005
 
Titulní strana občanského průkazu vzor 2005

 
Titulní strana občanského průkazu vzor 2005 vydávaná od září 2005 s opravenou chybou ve francouzském textu
Vydáván od 1. ledna 2005 a platí po dobu v něm uvedenou. Oproti předchozímu vzoru byl přidán překlad názvů položek do francouzštiny a byl přesunut údaj o místě narození. Od roku 2006 je na zadní stranu jako další údaj zaznamenáváno uzavření registrovaného partnerství a jako nepovinný údaj též údaje o partnerovi. Obsahuje také strojově čitelnou oblast. Od září 2005 byla vydávána verze dokladu s opravou chyby ve francouzském textu na správné: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - CARTE D'IDENTITÉ (původně chybný přízvuk nad E ve slovech „TCHÉQUE“ a „IDENTITÈ“).
 
Zadní strana občanského průkazu vzor 2005
Vzor 2012
 
Titulní strana občanského průkazu vzor 2012
Vydáván od 1. ledna 2012 a platí po dobu v něm uvedenou. Nově ve formátu ID1 (platební karta). Názvy položek opět jen v českém a anglickém jazyce. Do OP již nelze zapsat děti, manžela, manželku, partnera, partnerku. Obsahuje kromě „klasické“ strojově čitelné oblasti také 2D kód. Elektronický čip, který je nepovinný a jen za příplatek, nenese, kromě čísla průkazu, žádné další informace o nositeli. Lze však na něj svépomocí nahrát certifikát k elektronickému podpisu.

Od srpna 2018 jsou všechny OP vydávány s kontaktním čipem zdarma. Aktivace čipu je dobrovolná.

 
Zadní strana občanského průkazu vzor 2012

 
Zadní strana občanského průkazu vzor 2012 bez čipu
Vzor

2021

  Dne 2. srpna 2021 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 ze dne 20. června 2019, které zavadí novou podobu občanského průkazu a standardizuje jeho vzhled po celé Evropské unii. Občanský průkaz má v levém horním rohu vlajku EU s inverzními písmeny CZ (jako na Evropském řidičském průkazu), obsahuje bezkontaktní čip (technologie NFC RFID). Na tomto čipu jsou biometrické údaje a otisky dvou prstů.[9] Na reversu průkazu přibyl symbol biometriky.

Na přední straně občanského průkazu nad podpisem držitele (pod státním znakem) je uvedeno číslo - jedná se o technický údaj pomocí kterého oprávněný orgán může načíst údaje ze strojově čitelné zóny dokladu v případě, že namísto speciální čtečky strojově čitelných údajů disponuje speciální aplikací. V takovém případě orgán oprávněný ke kontrole dokladu zadá pro účely načtení údajů ze strojově čitelné zóny právě toto číslo.

 

Poznámky

editovat
  1. Povinnost mít jej vystaven, nikoliv však mít jej u sebe.

Reference

editovat
  1. Podmínky vycestování z ČR [online]. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 24.11.2017. Dostupné online. 
  2. Sdělení č. 288/2016 Sb. [online]. 12.09.2016. Dostupné online. 
  3. Frequently Asked Questions [online]. Ministerstvo zahraničních věcí Podněsterské moldavské republiky [cit. 2017-12-05]. Dostupné online. (English) 
  4. Cestovní doklady pro občany EU. Your Europe [online]. [cit. 2024-01-21]. Dostupné online. 
  5. ECHO24. Občanský průkaz už je možné nosit v mobilu. Vláda zprovoznila aplikaci eDoklady - Echo24.cz. echo24.cz [online]. 2024-01-19 [cit. 2024-01-21]. Dostupné online. 
  6. a b VÁLKOVÁ, Hana. Údaj ženatý/vdaná z nových občanek zmizel, lidé ho musí doložit jinak. idnes.cz [online]. 28. února 2012 13:10, aktualizováno 17:31. Dostupné online. 
  7. PŘEHLED: Do Česka míří povinné občanky s čipem. Na co se připravit?. iDNES.cz [online]. 2016-02-02 [cit. 2023-06-03]. Dostupné online. 
  8. Máte platný občanský průkaz?. www.mvcr.cz [online]. [cit. 2016-11-24]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-03-26. 
  9. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1157 [online]. 2019-06-20 [cit. 2023-06-03]. Dostupné online. 

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat