Ministerstvo vnitra České republiky

ministerstvo České republiky

Ministerstvo vnitra České republiky (zkratka MV ČR) je ústřední orgán státní správy pro vnitřní věci státu, zejména pro veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti. Plní koordinační úlohu v oblasti výkonu veřejné správy a voleb, je nadřízeno např. Policii České republiky.

Ministerstvo vnitra
České republiky
SídloNad Štolou 3, 170 34 Praha 7
Souřadnice
MinistrVít Rakušan (STAN)
NáměstekLenka Zátorská
Radek Kaňa
Lukáš Hendrych
Státní tajemníkJosef Postránecký
Webová stránkawww.mvcr.cz
(otevřená data)

Oblasti působnosti

editovat
 
Stará budova MV ČR na Letné
 
Nová budova MV ČR na Letné

Ministerstvo bylo zřízeno zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. Tento kompetenční zákon (ve znění pozdějších předpisů) také vymezuje základní působnost ministerstva:

Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy pro:

Ministerstvo vnitra dále zajišťuje:

 • telekomunikační síť Policie České republiky a metodicky usměrňuje šifrovou službu,
 • spolupráci v rámci mezinárodní organizace Interpol.[1]

Je také koordinátorem zdravotně-humanitárního programu MEDEVAC Czech.

Vedení ministerstva

editovat
 
Současný ministr vnitra Vít Rakušan
 1. Vít Rakušan – ministr vnitra
 2. Jindřich Fryč - nejvyšší státní tajemník
 3. Jan Paďourek - vrchní ředitel sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání
 4. Josef Postránecký - státní tajemník v Ministerstvu vnitra
 5. Petr Vokáč - vrchní ředitel sekce legislativy a státní správy
 6. Eduard Šuster - vrchní ředitel sekce ekonomiky a provozu
 7. Jiří Koubek - vrchní ředitel sekce veřejné správy
 8. Tomáš Hrubý - vrchní ředitel sekce informačních technologií
 9. Vladimír Vlček - generální ředitel Hasičského záchranného sboru
 10. Lenka Zátorská - náměstek člena vlády
 11. Radek Kaňa - náměstek člena vlády
 12. Lukáš Hendrych - náměstek člena vlády

Organizační struktura

editovat

Organizační struktura ministerstva k červnu 2019:[2]

 • Organizační jednotky spadající přímo pod ministra vnitra
  • Kabinet ministra vnitra
  • Kancelář ministra vnitra
  • Odbor interního auditu a kontroly
  • Bezpečnostní odbor
  • Odbor tisku a public relations
 • Sekce pro státní službu
  • Kancelář náměstka ministra vnitra pro státní službu
  • Odbor systemizace, organizace a koordinace státní služby
  • Odbor vzdělávání a mezinárodní spolupráce ve státní službě
  • Samostatné oddělení právní podpory státní služby
 • Sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání
  • Kancelář prvního náměstka ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání
  • Odbor bezpečnostní politiky
  • Odbor prevence kriminality
  • Odbor azylové a migrační politiky
  • Odbor mezinárodní spolupráce a Evropské unie
  • Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání
  • Samostatné oddělení soukromých bezpečnostních služeb
 • Sekce státního tajemníka
  • Kancelář státního tajemníka
  • Odbor personální
  • Samostatné oddělení systemizace a podpory bezpečnostních sborů
  • Odbor sociálního zabezpečení
  • Odbor zdravotnického zabezpečení
 • Sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy
  • Kancelář náměstka ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy
  • Odbor legislativy a koordinace předpisů
  • Odbor právní
  • Odbor archivní správy a spisové služby
  • Odbor správní
  • Odbor všeobecné správy
  • Odbor správních činností
  • Odbor voleb
  • Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
  • Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy
 • Sekce ekonomiky a provozu
  • Kancelář náměstka ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky a provozu
  • Ekonomický odbor
  • Odbor účetnictví a statistiky
  • Odbor programového financování
  • Odbor správy majetku
  • Odbor strukturálních fondů
  • Odbor fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí
  • Odbor projektového řízení
  • Samostatné oddělení strategií a ESIF
 • Sekce informačních a komunikačních technologií
  • Kancelář náměstka ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií
  • Odbor eGovernmentu
  • Odbor Hlavního architekta eGovernmentu
  • Odbor provozu informačních technologií a komunikací
  • Odbor centrálních informačních systémů
  • Odbor provozu a rozvoje EKIS
  • Odbor kybernetické bezpečnosti a koordinace informačních a komunikačních technologií
  • Odbor koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

editovat

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. května 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb.[3] Přístup ke Sbírce zákonů je na webu Ministerstva vnitra. Ministerstvo vnitra v současné době připravuje na základě zákona č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv), elektronickou podobu Sbírky zákonů a mezinárodních smluv.

Migrační a azylová politika České republiky

editovat

Úkoly Ministerstva vnitra v oblasti vstupu a pobytu cizinců na území České republiky a mezinárodní ochrany:

 • na základě zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“) zabezpečuje výkon státní správy v oblasti migrace, v tomto smyslu úzce spolupracuje s dalšími resorty, státními a nevládními organizacemi včetně organizací mezinárodních
 • rozhoduje o vydání povolení k dlouhodobému pobytu podle zákona o pobytu cizinců, o prodloužení a zrušení platnosti tohoto povolení (vydává se občanům tzv. třetích států)
 • rozhoduje o vydání povolení k přechodnému pobytu, prodloužení a zrušení platnosti tohoto povolení (vydává se rodinným příslušníkům občanů Evropské unie, Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska)
 • vydává potvrzení o přechodném pobytu na území České republiky (vydává se občanům Evropské unie, Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska) a o zrušení přechodného pobytu občanů těchto států na území České republiky
 • rozhoduje o vydání povolení k trvalému pobytu, o prodloužení platnosti průkazů o povolení k pobytu cizincům, kterým byl povolen trvalý pobyt, o zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu a vydává potvrzení o oprávnění k trvalému pobytu na území
 • rozhoduje o vydání a odnětí cizineckého pasu
 • rozhoduje o udělení dlouhodobého víza (tj. víza k pobytu nad 90 dnů) a o prodloužení doby pobytu a platnosti tohoto víza
 • rozhoduje o vydání zaměstnanecké karty, o prodloužení nebo zrušení její platnosti
 • rozhoduje o vydání modré karty a o prodloužení nebo zrušení její platnosti
 • rozhoduje o přiznání a o zrušení postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta na území
 • rozhoduje o úhradě nákladů spojených se správním vyhoštěním zajištěného cizince a vymáhá jejich úhradu, pokud o jejich úhradě nerozhoduje policie
 • rozhoduje o žádosti cizince o dobrovolný návrat
 • v rozsahu své působnosti rozhoduje o přestupcích cizinců
 • vydává závazné stanovisko pro Ministerstvo práce a sociálních věcí k žádosti o udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání právnické nebo fyzické osobě
 • je zřizovatelem a provozovatelem zařízení pro zajištění cizinců a azylových zařízení
 • pro rozhodování o správním vyhoštění vydává na základě vyžádání policie závazná stanoviska, zda je vycestování cizince možné
 • vyhlašuje seznam hraničních přechodů a jejich provozní dobu a uveřejňuje tento seznam včetně jeho změn formou sdělení ve Sbírce zákonů České republiky
 • po projednání s Ministerstvem zahraničních věcí stanovuje okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza (vyhláška č. 428/2010 Sb., ve znění vyhlášky č. 20/2014 Sb.)
 • sjednává anebo se podílí na sjednávání mezinárodních smluv v oblasti mezinárodní migrace (smlouvy o bezvízovém styku, hraničním režimu, malém pohraničním styku, policejní spolupráci, o readmisi)
 • je gestorem za oblast schengenské problematiky
 • na základě zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů zabezpečuje výkon státní správy ve věci mezinárodní a dočasné ochrany
 • vytváří státní integrační programy zaměřené na pomoc azylantům a osobám požívajícím doplňkové ochrany při jejich začlenění do společnosti
 • je koordinátorem politiky integrace cizinců v rámci ČR (agenda spojená s koordinací integrace cizinců byla z rozhodnutí vlády převedena na Ministerstvo vnitra z Ministerstva práce a sociálních věcí v červenci 2008)
 • spolupracuje s dalšími resorty, státními a nevládními organizacemi včetně organizací mezinárodních, ve spolupráci s policií a Mezinárodní organizací pro migraci se podílí na vypracování repatriačních programů a přímo zajišťuje repatriace (dobrovolné návraty) cizinců do zemí jejich původu
 • rozvíjí oblast mezinárodní spolupráce na bilaterální úrovni i multilaterální úrovni a aktivně se zapojuje do formulování azylové a migrační politiky rámci Evropské unie[4]

Integrace cizinců na území České republiky

editovat
 
Vzor občanského průkazu

Základní cílovou skupinou integrace cizinců jsou občané třetích zemí (tj. zemí mimo země EU) pobývající legálně na území ČR, kteří nejsou žadateli ani poživateli mezinárodní ochrany, a ve výjimečných krizových případech také občané EU. Pro integraci azylantů jsou určena specifická opatření Státního integračního programu.

Cílená specifická opatření, která mají sloužit jako klíčové předpoklady úspěšné integrace cizinců v ČR, jsou:

 • znalost českého jazyka cizinci,
 • ekonomická soběstačnost cizince,
 • orientace cizince ve společnosti,
 • vzájemné vztahy cizinců a majoritní společnosti.

Koncepce integrace cizinců byla přijata usnesením vlády ČR ze dne 11. prosince 2000 č. 1266. Vycházela ze Zásad koncepce integrace cizinců na území ČR přijatých usnesením vlády ČR ze dne 7. července 1999 č. 689, z vnitrostátní právní úpravy postavení cizinců v jednotlivých oblastech integrace cizinců a z mezinárodních dokumentů v dané oblasti. Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců byla přijata usnesením vlády ČR ze dne 8. února 2006 č. 126. Usnesením vlády ČR ze dne 23. července 2008 č. 979 byla koordinační role při realizaci Koncepce integrace cizinců na území ČR převedena z Ministerstva práce a sociálních věcí na Ministerstvo vnitra.[5]

Veřejná správa

editovat

Ministerstvo vnitra má koordinační a metodickou roli v oblasti veřejné správy. Po roce 1989 například vedlo tzv. reformu veřejné správy, která odstraňovala centralizovaný systém národních výborů. Reformou byly vytvořeny územní samosprávné celky a tím systém samosprávných krajů, obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností. Reformou byl zaveden spojený model veřejné správy, ve kterém obecní a městské úřady vykonávají vedle samostatné působnosti také část přenesené státní správy. V roce 2019 došlo k dokončení reformy schválením zákona o územně správním členění státu, který například zrušil staré krajské členění dle zákona z roku 1960.[6]

V této souvislosti koordinuje a řídí vývoj v jistých správních činnostech – vydávání osobních dokladů (občanské průkazy, cestovní doklady), agendy matričních úřadů, rodných čísel nebo evidence obyvatel. Ministerstvo vnitra rovněž koordinuje zajištění konání voleb a referend. Zabezpečuje také činnost Státní volební komise.

V neposlední řadě má ve své působnosti rozvoj veřejné správy, kde v průběhu let realizovalo či stále realizuje cíle strategických rozvojových dokumentů, jako Smart Administration (2007–2015) nebo Strategický rámec rozvoje veřejné správy (2014–2020). V současné době připravuje novou koncepci Klientsky orientovaná veřejná správa 2030.

Historie ministerstva

editovat

První republika

editovat

Jedním z prvních zákonů po 28. říjnu 1918 byl zřízen „Úřad pro správu vnitřní“, který byl záhy přejmenován na Ministerstvo vnitra. Úřad převzal v plném rozsahu agendu bývalého c. k. ministerstva vnitra. Základní organizační schéma ministerstva, které se utvářelo v letech 1919 a 1920, v podstatě vycházelo ze vzoru bývalého místodržitelství a přetrvalo až do roku 1945, respektive 1948. V zásadě sestávalo z prezidia, jednotlivých odborů, oddělení a pomocných úřadů. Prvním ministrem vnitra byl v letech 1918–1920 agrární politik Antonín Švehla (do své smrti v roce 1933 také předseda agrární strany).[7]

Tehdejší ministerstvo vnitra se zabývalo záležitostmi státní správy, otázkou bezpečnosti, volební legislativou, obecním řízením, záležitostmi státních hranic, organizací politické správy a úřadů, agendou správního a trestního řízení a problematikou polepšoven a donucovacích pracoven. Kromě toho Ministerstvo vnitra řešilo problematiku četnictva, otázky státního občanství a pasů, přistěhovalectví a vystěhovalectví, odškodňování obyvatel poškozených válkou, otázky sčítání populace a statistiku, problematiku pojišťoven a spořitelen, záležitosti národnostní a jazykové, automobilismu, vzduchoplavectví aj.

Česká republika

editovat

V roce 2010 obdrželo ministerstvo negativní Cenu Velkého bratra v kategorii „Největší úřední slídil“ za bojkotování přípravy legislativy, která by mohla zlepšit ochranu osobních údajů při využívání kamerových systémů, odposlechů a databází DNA.[8]

V roce 2017 mělo ministerstvo rozpočet téměř 60 mld. Kč, oproti roku 2014 o 18 % vyšší.[9] V roce 2017 také bylo vytvořeno Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám pod Ministerstvem vnitra.[10]

Kontroverze

editovat

Dne 28. října 2022, v den výročí vzniku Československa a v období války na Ukrajině, bylo vyvěšeno umělecké zpodobnění mrtvoly Vladimira Putina.[11]

Reference

editovat
 1. a b www.mvcr.cz [online]. www.mvcr.cz [cit. 2016-05-18]. Dostupné online. 
 2. Organizační struktura - Ministerstvo vnitra České republiky. www.mvcr.cz [online]. [cit. 2019-06-13]. Dostupné online. 
 3. aplikace.mvcr.cz [online]. aplikace.mvcr.cz [cit. 2016-05-24]. Dostupné online. 
 4. www.mvcr.cz [online]. www.mvcr.cz [cit. 2016-05-18]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-03-19. 
 5. www.mvcr.cz [online]. www.mvcr.cz [cit. 2016-05-24]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-04-25. 
 6. Vláda schválila zákon o územně správním členění státu - Ministerstvo vnitra České republiky. www.mvcr.cz [online]. [cit. 2019-06-13]. Dostupné online. 
 7. www.mvcr.cz [online]. www.mvcr.cz [cit. 2016-05-18]. Dostupné online. 
 8. Cenu Big Brother Awards za dlouhodobé slídění získala Policie ČR [online]. 2010-11-10 [cit. 2010-11-23]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-06-22. 
 9. SHABU, Martin. Vnitro. Titán mezi vlivovými úřady. Lidové noviny. 10.4.2017, s. 4. 
 10. Centrum proti terorismu: dezinformaci našlo jednu, chystá se na volby. iDNES.cz.
 11. Ministerstvo vnitra vyvěsilo českou a ukrajinskou vlajku. Mezi nimi je Putin ve vaku na mrtvoly. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2022-10-28 [cit. 2022-10-30]. Dostupné online. 

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat