Ústřední orgán státní správy

složka státní moci

Ústřední orgán státní správy (nebo také ústřední správní úřad) je složka státní moci, která vykonává správu na věcně vymezeném úseku fungování společnosti. Jde o správní úřad, který stojí na vrcholu správní hierarchie a jemuž není nadřízen žádný jiný úřad, ale zpravidla vláda. Příkladem ústředního orgánu státní správy je ministerstvo.

Obecné soudy ve své rozhodovací praxi dovodily, že postavení ústředního orgánu státní správy nepřísluší automaticky každému úřadu, který jinému správnímu úřadu nepodléhá, ale toto postavení mu musí být přiznáno tzv. kompetenčním zákonem, příp. jiným zvláštním zákonem, jímž se ústřední orgány státní správy zřizují a jímž se vymezuje jejich působnost a vzájemné vztahy.[1] Ústavní soud však proti tomuto formálnímu pojetí za ústřední orgány státní správy chápe všechny orgány, které splňují následující materiální kritéria:

 • věnují se především státní správě,
 • mají celostátní působnost a
 • nejsou podřízeny jinému ústřednímu orgánu státní správy.[2]

Ústřední orgány státní správy v České republice

editovat

Současný kompetenční zákon v České republice rozlišuje ústřední orgány státní správy podle toho, zda v jejich čele je člen vlády či nikoliv.[3] Všechny ústřední orgány státní správy sídlí v Praze, s výjimkou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí a Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, které sídlí v Brně, a Energetického regulačního úřadu se sídlem v Jihlavě.

Ministerstva

editovat
Související informace naleznete také v článku Ministerstvo.

Následující tabulka obsahuje ústřední orgány státní správy, v jejichž čele stojí člen české vlády.[4]

Kód rozpočtové

kapitoly

Ministerstvo Ministři Údaje

za rok

Počet
zaměstnanců

v organizačních
složkách[5]

Průměrný

plat v
organizačních
složkách/Kč

Počet
zaměstnanců

v příspěvkových
organizacích[6]

Průměrný

plat v
příspěvkových
organizacích/Kč

Reference
306 Ministerstvo zahraničních věcí Seznam 2007 2063 25458 118 22557 [7] (str. 76)
307 Ministerstvo obrany Seznam 2007 37398 24810 1013 18895 [7] (str. 90)
312 Ministerstvo financí Seznam 2007 25513 25914 0 0 [7] (str. 130)
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí Seznam 2007 18573 22389 183 16515 [7] (str. 146)
314 Ministerstvo vnitra Seznam 2007 71395 29293 1324 18656 [7] (str. 160)
315 Ministerstvo životního prostředí Seznam 2007 1941 25321 1985 23331 [7] (str. 175)
317 Ministerstvo pro místní rozvoj Seznam 2007 565 32014 160 27374 [7] (str. 189)
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu Seznam 2007 1632 30383 522 28385 [8] (str. 12)
327 Ministerstvo dopravy Seznam 2007 924 29822 94 21485 [8] (str. 28)
329 Ministerstvo zemědělství Seznam 2007 6693 23638 314 23139 [8] (str. 56)
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Seznam 2007 1181 27653 219209 19871 [8] (str. 74)
334 Ministerstvo kultury Seznam 2007 256 31561 6639 18694 [8] (str. 90)
335 Ministerstvo zdravotnictví Seznam 2007 3708 25648 3035 21341 [8] (str. 105)
336 Ministerstvo spravedlnosti Seznam 2007 23197 25298 74 14253 [8] (str. 120)

Další ústřední orgány státní správy

editovat

Následující tabulka obsahuje ústřední orgány státní správy, v jejichž čele nestojí člen vlády České republiky. Předsedu Českého statistického úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Energetického regulačního úřadu jmenuje a odvolává na návrh vlády prezident republiky. Předsedu Úřadu pro ochranu osobních údajů jmenuje a odvolává prezident republiky na návrh Senátu. Předsedu Národní sportovní agentury jmenuje a odvolává vláda na návrh předsedy vlády. Předsedy ostatních úřadů jmenuje a odvolává vláda České republiky.

Kód rozpočtové

kapitoly

Název Počet
zaměstnanců
(2007)[5]
Počet
zaměstnanců
(2015)[9]
304 Úřad vlády České republiky 454 555
308 Národní bezpečnostní úřad 288 303
328 Český telekomunikační úřad 463 612
343 Úřad pro ochranu osobních údajů 100
344 Úřad průmyslového vlastnictví 241 214
345 Český statistický úřad 1764 1339
346 Český úřad zeměměřický a katastrální 5430 5062
348 Český báňský úřad 211 187
349 Energetický regulační úřad 95 239
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 120 235
362 Národní sportovní agentura
364 Digitální a informační agentura
371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 42
374 Správa státních hmotných rezerv 420 338
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 294 207
378 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Úřad vlády České republiky sice je uveden ve výčtu ust. § 2 zákona č. 2/1969 Sb., kompetenční zákon, není ovšem správním úřadem (dle starší terminologie orgánem státní správy). Nevykonává veřejnou správu, není proto správním úřadem, ale toliko tzv. pomocným úřadem, který technicky a organizačně zajišťuje činnost vlády České republiky.[zdroj⁠?]

Zrušená ministerstva a další ústřední orgány státní správy

editovat

Zásady činnosti ústředních orgánů státní správy

editovat

Ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy plní v okruhu své působnosti úkoly stanovené v zákonech a v jiných obecně závazných právních předpisech, jakož i úkoly vyplývající z členství České republiky v Evropské unii a v ostatních integračních seskupeních a mezinárodních organizacích. Při své činnosti se řídí ústavními zákony, zákony a usneseními vlády. V okruhu své působnosti zpracovávají koncepce rozvoje a řešení stěžejních otázek, připravují návrhy zákonů a jiných právních předpisů a za svá odvětví předkládají podklady potřebné pro sestavení návrhu státního rozpočtu. Zaujímají stanovisko k návrhům, které předkládají vládě jiné ústřední orgány státní správy, pokud se týkají okruhu jejich působnosti. Dále také prostřednictvím závazných směrnic koordinují činnosti orgánů krajů a orgánů obcí při výkonu přenesené působnosti. Činnost ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy řídí, kontroluje a sjednocuje vláda, která jako svůj poradní orgán zřizuje Legislativní radu, v jejímž čele stojí člen vlády.

Ústřední orgány státní správy na Slovensku

editovat

Na Slovensku panuje odobná právní situace jako v České republice. Ústřední orgány státní správy Slovenské republiky jsou vyjmenovány v zákoně č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. Jsou to ministerstva a tzv. ostatní ústřední orgány státní správy, teoreticky i vláda. Pojem se poprvé objevil v československém zákoně z roku 1953, běžněji byl používán od 60. let 20. století.

Ministerstva

editovat

Na Slovensku působí tato ministerstva, v jejichž čele stojí člen vlády:

Další ústřední orgány státní správy

editovat

Další ústřední orgány státní správy působící na Slovensku jsou:

Zrušené ústřední orgány státní správy

editovat

Související články

editovat

Reference

editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Ústredný orgán štátnej správy na slovenské Wikipedii.

 1. Např. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 4. 1993, sp. zn. 6 A 98/93, zveřejněné ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod č. 40/1994 (sešit 3, str. 84), nebo usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 7. 2004, sp. zn. Komp 1/2004, publikované pod č. 339/2004 Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.
 2. Usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 11. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 52/04 Dostupné online.
 3. § 1 a 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 4. § 1 zákona č. 2/1969 Sb. České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky - znění od 15.12.2022
 5. a b Státní závěrečný účet za rok 2007 Archivováno 1. 11. 2012 na Wayback Machine. - G. Tabulková část[nedostupný zdroj] - strana 31 dokumentu - (Tabulka č. 10, strana 6 tabulky)
 6. Státní závěrečný účet za rok 2007 Archivováno 1. 11. 2012 na Wayback Machine. - G. Tabulková část[nedostupný zdroj] - strana 32 dokumentu - (Tabulka č. 10, strana 7 tabulky)
 7. a b c d e f g Státní závěrečný účet za rok 2007 Archivováno 1. 11. 2012 na Wayback Machine. - Souhrn závěrečných účtů kapitol - Sešit 1: Kapitoly 301-321[nedostupný zdroj]
 8. a b c d e f g Státní závěrečný účet za rok 2007 Archivováno 1. 11. 2012 na Wayback Machine. - Souhrn závěrečných účtů kapitol - Sešit 2: Kapitoly 322-349[nedostupný zdroj]
 9. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2015, Kapitola H. Výsledky rozpočtového hospodaření kapitol. [1]