Biskupský sněm

Biskupský sněm nazývaný též Biskupský synod (lat. Synodus Episcoporum) je stálá instituce sboru biskupů katolické církve. Instituce byla založena papežem Pavlem VI. dne 15. září 1965, který tak reagoval na přání koncilních otců II. vatikánského koncilu mít takovou instituci. Biskupský sněm byl ustanoven apoštolským listemMotu proprio Apostolica sollicitudo. Toto shromáždění zástupců katolického episkopátu má za úkol pomáhat svou radou papeži při řízení univerzální církve.

Fungování biskupského sněmuEditovat

Biskupský sněm je stanoven Kodexem kanonického práva z roku 1983 v kánonech 342-348 a také Kodexem kánonů východních církví kán. 46. Biskupský sněm podléhá přímo papeži, který jej svolává, který mu předsedá, a který ho uzavírá.[1]

ČlenovéEditovat

Členy biskupského sněmu mohou být ti, kteří patří do sboru biskupů svátostným svěcením, jsou v plném společenství s katolickou církví, byli buď zvoleni svými biskupskými spolubratřími nebo přímo jmenováni papežem. Biskupského sněmu se mohou zúčastnit také nebiskupové, kteří byli pozváni z důvodu své odbornosti nebo i z dalších důvodů. Jejich úloha na sněmu je definována případ od případu.

FormaEditovat

Biskupský sněm se koná ve třech formách:[2]

  • Řádné valné shromáždění – zástupci biskupů z celého světa se pravidelně sejdou (v současné době každé tři roky), aby prodiskutovali hlavní záležitosti;
  • Mimořádné valné shromáždění – užší reprezentace biskupů z celého světa se schází podle potřeby k projednání naléhavých otázek;
  • Zvláštní shromáždění – širší zastoupení biskupů náležejících k určité zeměpisné oblasti, se schází podle potřeby k projednání otázek týkajících se jejich oblasti.

KompetenceEditovat

Názory a hlasování biskupského sněmu jsou poradní, nemají právní sílu rozhodovací.[3] Nicméně obvykle papež bývá inspirován závěry sněmu a po jeho skončení zveřejní postsynodální apoštolskou exhortaci, nebo jiný dokument magisteria, který je pro celou církev odrazem práce biskupského sněmu.

Seznam generálních sekretářůEditovat

Seznam konaných shromážděníEditovat

Od svého založení až do roku 2012 některým shromážděním předcházela „presynodální sympozia“.

Rok Pořadí Forma Téma Závěrečný dokument nebo apoštolská exhortace
1967 I. řádné valné shromáždění Zachování a posílení katolické víry
1969 I. mimořádné valné shromáždění Spolupráce mezi Svatým stolcem a biskupskými konferencemi
1971 II. řádné valné shromáždění Kněžství a spravedlnost ve světě Spravedlnost ve světě[4]
1974 III. řádné valné shromáždění Evangelizace v současném světě Evangelii nuntiandi[5]
1977 IV. řádné valné shromáždění Katecheze v naší době Catechesi tradendae[6]
1980 zvláštní shromáždění Pastorační situace v Nizozemsku Závěry zvláštního sněmu nizozemských biskupů[7]
1980 V. řádné valné shromáždění Křesťanská rodina Familiaris consortio[8]
1983 VI. řádné valné shromáždění Pokání a smíření v misijním poslání církve Reconciliatio et paenitentia[9]
1985 II. mimořádné valné shromáždění Dvacáté výročí zakončení II. vatikánského koncilu
1987 VII. řádné valné shromáždění Povolání a poslání laiků v církvi a ve světě Christifideles laici[10]
1990 VIII. řádné valné shromáždění Kněžská formace v současných podmínkách Pastores dabo vobis[11]
1991 I. zvláštní shromáždění Evropa
1994 I. zvláštní shromáždění Afrika Ecclesia in Africa[12]
1994 IX. řádné valné shromáždění Zasvěcený život a jeho role v církvi a ve světě Vita consecrata[13]
1995 zvláštní shromáždění Libanon Ecclesia in Libanon[14]
1997 zvláštní shromáždění Amerika Ecclesia in America[15]
1998 zvláštní shromáždění Asie Ecclesia in Asia[16]
1998 zvláštní shromáždění Oceánie Ecclesia in Oceania[17]
1999 II. zvláštní shromáždění Evropa Ecclesia in Europa[18]
2001 X. řádné valné shromáždění Biskup: Služebník evangelia Ježíše Krista naděje světa Pastores gregis[19]
2005 XI. řádné valné shromáždění Eucharistie: zdroj a vrchol života a poslání církve Sacramentum caritatis[20]
2008 XII. řádné valné shromáždění Synod o Božím slově v životě a poslání církve Verbum Domini[21]
2009 II. zvláštní shromáždění Afrika Africae munus[22]
2010 zvláštní shromáždění Blízký východ Ecclesia in Medio Oriente[23]
2012 XIII. řádné valné shromáždění Nová evangelizace pro předávání křesťanské víry
2014 III. mimořádné valné shromáždění Rodina jako pastorační výzva v kontextu evangelizace
2015 XIV. řádné valné shromáždění Povolání a poslání rodiny v církvi a současném světě

Sněm jakožto poradní orgán končí seznamem návrhů a úvah, které dodali synodální otcové římskému biskupovi.

Řádnému valnému shromáždění předchází proces přípravy ze strany sekretariátu biskupského sněmu tzv. Lineamenta. Lineamentum je přípravný dokument rozebírající témata určená pro sněm podle požadavků biskupů z celého světa.

Následně zpracování témat je v jiném přípravném dokumentu, který se nazývá Instrumentum laboris. Toto Instrumentum laboris vždy formuluje sekretariát sněmu.

Po skončení sněmu obvykle papež, který je inspirován probíraným tématem, vydává apoštolskou exhortaci, která syntetizuje závěry biskupského sněmu. V ní jsou popsány problémy i apoštolská napomenutí promulgovaná papežem.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Sinodo dei vescovi na italské Wikipedii.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat