Západní svět

geopolitické označení pro některé státy Evropy, USA a Kanady, tedy západní civilizační okruh
(přesměrováno z Západní civilizace)
Západní civilizace ve světě po Studené válce podle Huntingtona

Západní svět, západní civilizace nebo Západ je pojmenování užívané pro v Evropě vzniklé civilizační rysy, které se během historického vývoje rozšířily i mimo Evropu, obvykle do míst, kde měly evropské mocnosti rozhodující vliv. Termínem západní svět bývá zpravidla myšlen soubor sociálních a společenských norem,etických a estetických pravidel, ale také konvencí, vztahu k vládě, k náboženství nebo k technice a technologiím. Někteří autoři (např. Benjamin Kuras) vymezují západní civilizaci i na základě rasové příslušnosti.[1] Termín západní civilizace bývá užíván či popularizován mimo jiné některými politiky či intelektuály (např. Samuel Huntington) v rámci jejich snah o charakteristiku či definování jejich rodné civilizace a její vymezení vůči ostatním cizím civilizacím.[2]

Formování západní civilizaceEditovat

Související informace naleznete také v článcích Dějiny křesťanství, Římská říše, Keltové, Germáni a Stěhování národů.

Západní civilizace navazuje mimo jiné na antickou civilizaci, ve které se na počátku 1. tisíciletí n. l. začalo šířit křesťanství. Křesťanství v západní části Římské říše prošlo poněkud odlišným vývojem, než v její východní části - tento rozdílný vývoj byl způsoben nejen odlišnosti římské a řecké kultury, ale také teologickým i politickým rozdělením západního Katolického (později též Protestantského) a východního Pravoslavného křesťanství.[3] Formování západního křesťanství bylo ovlivněno jak vznikem instituce papežství,[4] tak vlivnými teology jako např. svatý Augustin[5][6] či Tomáš Akvinský. Vývoj v západní části Evropy byl dále ovlivněn zánikem centrální politické moci na území zaniklé Západořímské říše a specifickým kulturním i politickým vlivem keltských, germánských či slovanských etnik - v rámci christianizace západoevropanů docházelo zároveň k pronikání některých původních pohanských kulturních či náboženských prvků do formálně křesťanské kultury, např. nové přidělení křesťanského významu původním pohanským svátkům a posvátným místům, náhrada různých pohanských bohů katolickými světci či nahrazení kultů bohyní plodnosti kultem Mariánským.[7][8][9][10] Světovou dominanci západní civilizace a šíření jejího vlivu přinesl kolonialismus.[11] Podle názoru Samuela Huntingtona to bylo dáno kulturní nadřazeností západní Evropy, ovšem existují i ekonomické či technologické důvody pro rozšíření vlivu této civilizace.[12]

VymezeníEditovat

Západní svět lze chápat z hlediska:

Jednotlivá vymezení se od sebe mohou značně lišit.

Západní civilizace podle Samuela HuntingtonaEditovat

 
Huntingtonova mapa světových civilizací

Americký politický teoretik Samuel Huntington přinesl svou teorii západní civilizace. Přestože západní civilizace se díky své koloniální expanzi rozšířila do různých částí světa, až do začátku 20. století hrál primární roli původní kontinent, ze kterého západní civilizace z větší části vyšla – Evropa.

V historii tohoto kontinentu se vytvářelo množství mocných států, které pak v některých historických obdobích dokázaly ovlivňovat významné události nejen na kontinentu, ale ve značné části ostatního světa[13] (zejména v době kolonizace). Od 18. století se v Evropě ustálil systém tzv. pentarchie, tedy dominantního vlivu pěti mocností,[14] které byly ve větší či menší míře v průběhu staletí navzájem rovnocenné (nebo byly rovnocenné spolky a aliance, které tyto státy utvářely). Mezi tyto velmoci patřily Velká Británie, Francie, Německo (před lety 1870–1871 Prusko), Ruské imperium a Rakousko-Uhersko (případně Rakouské císařství či Habsburská monarchie).

Po první světové válce se však následkem ustanovení versailleského míru tento systém zhroutil (úpadek Německa následkem ekonomické krize a válečných reparací, rozpad Rakousko-Uherska na národní státy, komunistická revoluce a občanská válka v Rusku). Následkem vyčerpání Velké Británie a Francie během zákopové války nebyly tyto dvě země, které vyšly z bojů první světové války vítězně, schopny udržet politický systém Evropy, který se postupně vytvořil během mírových jednání ve Versailles). Po Druhé světové válce dochází definitivně k úpadku starých velmocí a na jejich místo nastupují Spojené státy Americké a Sovětský svaz, při čemž důsledkem rivality těchto dvou velmocí byla studená válka. Tento celosvětový konflikt a rivalita ideologií, která byla vedle vojenských a ekonomických zájmů další hnací silou konfliktu, zatlačily evropské (ale v určité míře i světové) kulturní aspekty částečně do pozadí.[15]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. a b KURAS, Benjamin. Soumrak bílého muže. Praha: EMINENT, 2012. 
 2. HUNTINGTON, S. Střet civilizací: Boj kultur a proměna světového řádu, Praha: Rybka publishers, 2001
 3. ŘÍČAN, Rudolf; MOLNÁR, Amadeo. 12 století církevních dějin. Praha: Kalich, 1989. 
 4. KÜNG, Hans. Malé dějiny katolické církve. Praha: Vyšehrad, 2005. Kapitola Církev papežů. 
 5. VEBER, Václav. Dějiny sjednocené Evropy, Praha, 2004, s. 9–39.
 6. Svatý Augustin a donatismus in Svatý Augustin - život, dílo a víra, dostupné online zde
 7. ELIADE, Mircea. Mýtus a skutečnost. Praha: OIKOMENH, 2011. Kapitola Přežívání a maskování mýtů. 
 8. SUCHÁNEK, Drahomír; DRŠKA, Václav. Církevní dějiny - antika a středověk. Praha: Grada, 2013. Kapitola Křesťanské učení a teologie. 
 9. Dušan Třeštík: Vznik Velké Moravy, s. 130, Nakladatelství Lidové Noviny, Praha 2010
 10. Petr Sommer: "Začátky křesťanství v Čechách - Kapitoly z dějin raně středověké duchovní kultury" Garasmond (edice Historica), Praha 2001
 11. https://www.theguardian.com/politics/2005/aug/20/past.hearafrica05 - The wealth of the west was built on Africa's exploitation Richard Drayton
 12. http://www.nytimes.com/2001/01/13/arts/an-old-key-to-why-countries-get-rich.html - An Old Key To Why Countries Get Rich
 13. HUNTINGTON, S. Střet civilizací: Boj kultur a proměna světového řádu, Praha: Rybka publishers, 2001 (dále jen „Střet civilizací“), str. 44.
 14. Pentarchie [online]. CoJeCo, 2000-03-14, rev. 2006-07-18 [cit. 2015-09-30]. Dostupné online. 
 15. Střet civilizací, str. 139.

LiteraturaEditovat

 • FERGUSON, Niall. Civilizace: Západ a zbytek světa. Překlad Emanuel Geissler. Praha: Argo/Dokořán, 2014. 348 s. (Zip; sv. 43). 
 • SPENGLER, Oswald. Zánik Západu. Obrysy morfologie světových dějin. Překlad Milan Váňa. Praha, Academia, 2010. 772 s.
 • CHLUP, Vladimír. Západ. Kronika naší kultury. Olomouc: chlup.net 2017. 1238 s.

Související článkyEditovat