Wikipedista:Standazx/Adam a Eva

Pozn. Toto je pracovní verze stránky Rodokmen potomků Adama a Evy. Vznikla kvůli tomu, aby plná verze neobsahovala text, který slouží vlastně pouze jako poznámky, ale aby tento text byl v případě potřeby k dispozici. Tato pracovní verze je založena na revizi 10225778 ze dne 2013-04-19, aby bylo předejíto možným problémům s autorskými právy, byly v první verzi této pracovní stránky odstraněny editace provedené od založení "ostré" stránky do 2013-04-19 provedené ostaními uživateli. Tato pracovní verze tak byla založena pouze na editacích z IP adres 147.32.160.178, 147.32.160.185 a 147.32.160.187, které jsem provedl já.

 • Současníci potomků Adama a Evy přesunuti na stránku Současníci potomků Adama a Evy
 • Rodokmen lidí doby královské přesunut na stránku Současníci potomků Adama a Evy

Rodokmen potomků Adama a Evy, prvních lidí podle Bible, sestavilo v minulosti několik lidí, jeden z příkladů zaměřující se především na linii od Adama po Ježíše je uveden v [1].

Lidé před potopouEditovat

První člověk, který byl na Zemi stvořen byl Adam.[2] Druhým člověkem byla Eva.[3]. Eva Adamovi porodila Kaina a Ábela.[4]

Kain měl se svoji ženou syna Enocha.[5] Enoch byl otcem Írada, Írad otcem Mechújáela, Mechújáel otcem Metúšáela, Metúšáel otcem Lámecha.[6] Lámech měl dvě ženy Ádu a Silu.[7] Áda byla matkou Jábala a jeho bratra Júbala.[8] Sila byla matkou Túbal-kaina a jeho sestry Naamy.[9]

Adam a Eva měli po vraždě Ábela Kainem syna Šéta.[10] Šét byl otcem Enóše.[11][12] Adam pak měl ještě další syny a dcery.[13] I Šét měl další syny a dcery.[14] Enóš byl otcem Kénana a dalších synů a dcer.[15] Kénan byl otcem Mahalalela a dalších synů a dcer.[16] Mahalalel byl otcem Jereda a dalších synů a dcer.[17] Jered byl otcem Henocha a dalších synů a dcer.[18] Henoch byl otcem Metuzaléma a dalších synů a dcer.[19] Metuzalém byl otcem Lámecha a dalších synů a dcer.[20] Lámech byl otcem Noea a dalších synů a dcer.[21] Noe byl otcem Šéma, Cháma a Jáfeta[p 1].[22][23][24][25] Noe a jeho žena a Noeovi synové a jejich ženy byli uchráněni před potopou.[26][27][28][29][30][31]

Protože si Henocha vzal Bůh,[32] je šálemský král Malkísedek[33] ztotožňován s Henochem navráceným na zem.[34]

Lidé po potopěEditovat

 
Země Noeových potomků

Šém byl otcem Élama, Ašúra, Arpakšáda, Lúda a Arama.[35] Po Akpakšádovi měl Šém ještě další syny a dcery.[36] Aramovi synové byli Ús, Chúl, Geter a Maš.[37] Arpakšád byl otcem Šelacha, ten otcem Hebera.[38] Arpakšád i Šelach měli další syny a dcery.[39][40] Heber měl dva syny: Pelega a Joktána.[41] Kromě nich měl Heber i další syny a dcery.[42] Joktán byl otcem Almódada, Šelefa, Chasarmáveta, Jeracha, Hadórama, Úzala, Dikly, Óbala, Abímaela, Šeby, Ofíra, Chavíly a Jóbaba.[43] Peleg byl otcem Reúa a dalších synů a dcer.[44] Reú byl otcem Serúga a dalších synů a dcer.[45] Serúg byl otcem Náchora a dalších synů a dcer.[46] Náchor byl otcem Teracha a dalších synů a dcer.[47] Terach byl otcem Abrama, Náchora a Hárana.[48][49]

Chám byl otcem Kúše, Misrajima, Púta a Kenaana.[50][51] Kúš byl otcem Seby, Chavíly, Sabty, Raemy, Sabteky a Nimroda.[52] Raema byl otcem Šeby a Dedána.[53] Misrajim byl předkem Lúďanů, Anámců, Lehábanů, Naftúchanů, Patrúsanů, Kaslúchanů a Kaftórců.[54] Kaslúchané byli předci Pelištejců.[55] Kenaan byl otcem Sidóna a Chéta.[56] Kenaanovými dalšími potomky byli Jebús, Emorej, Girgašej, Chivej, Arkej, Síňan, Arvád, Semár a Chamát.[57]

Jáfet byl otcem Gomera, Magóga, Mádaje, Jávana, Túbala, Meška a Tírase.[58] Gomer byl otcem Aškenaze, Rífata a Togarmy.[59] Jávan byl otcem Elíši, Taršíše, Kiteje a Dódana.[60]

Abrahamova rodinaEditovat

Abram, později přejmenován na Abrahama,[61] byl synem Teracha a měl bratry Náchora a Hárana[p 2].[62] Abramova žena byla Sáraj (později přejmenovaná na Sáru)[63].[64] Sára měla s Abramem společného otce, ale ne matku.[65][p 3] Protože Sáraj dlouho nemohla otěhotnět, stal se Abram otcem Izmaela se Sářinou otrokyní Hagar.[68][69][70] Když bylo Abrahamovi 100 let, porodila mu Sára syna Izáka.[71][72] Po Sářině smrti se Abraham oženil s Ketúrou[p 4].[73] Ta mu porodila syny Zimrána, Jokšána, Medána, Midjána, Jišbáka a Šúacha.[74] Jokšán byl otcem Šeby a Dedána, Dedánovi potomci byli Ašúrejci, Letúšejci a Leumejci.[75] Midján byl otcem Efy, Efera, Chanóka, Abídy a Eldáy.[76]

Abramův bratr Náchor měl ženu Milku, dceru Hárana[p 2], který byl otcem Milky a Jisky.[77] Milka porodila Náchorovi syny Úsa, Búza, Kemúela, Keseda, Chazóa, Pildáše, Jidláfa a Betúela.[78] Reúma porodila Náchorovi Tabecha, Gachama, Tachaše a Maaku.[79] Kemúel byl otcem Arama.[80] Betúel byl otcem Rebeky.[81][82] Rebeka měla bratra Lábana.[83][84] Lában měl dcery Leu a Ráchel. Kromě nich ještě syny.[85] Kromě sestry Rebeky měl Lában ještě bratry.[86][87]

Abramův bratr Háran[p 2] měl syna Lota.[88] Ten měl ženu a dvě dcery.[89][90][91] Obě Lotovy dcery otěhotněly se svým otcem.[92] Starší dcera měla se svým otcem syna Moába.[93] Mladší dcera měla se svým otcem syna Ben-amího.[94]

Izmaelovi synové byli Nebajót, Kédar, Adbeel, Mibsám, Mišma, Dúma, Masa, Chadad, Téma, Jetúr, Náfiš a Kedma.[95] Izák si za ženu vzal Rebeku, dceru Aramejce Betúela, sestru Aramejce Lábana.[96][97] Rebeka Izákovi porodila dvojčata Ezaua a Jákoba.[98][99]

Ezauova rodinaEditovat

Ezau se oženil s Jehúditou, dcerou Chetejce Beéra, a Basematou, dcerou Chetejce Elóna.[100] Později si vzal ještě Machalatu, dceru Abrahamova syna Izmaela, sestru Nebajótovu.[101]

Áda, dcera Chetejce Elóna,[102] porodila Ezauovi Elífaza.[103][104] Basemat, dceru Izmaelova, sestra Nebajótova,[105] porodila Ezauovi Reúela.[106][107] Oholíbama, dcera Anova, vnučka Chivejce Sibeóna,[108] porodila Ezauovi Jeúše, Jaelama a Kóracha[p 5].[110][111]

Elífaz byl otcem Témana, Ómara, Sefóa, Gátama a Kenaza.[112] Timna Elífazovi porodila Amáleka.[113] Reúel měl syny Nachata, Zeracha, Šamu a Mizu.[114]

Oholíbamin děd Sibeón byl synem Chorejce Seíra, měl ještě bratry Lótana, Šóbala, Ana, Dišóna, Esera a Díšana.[115] Lótan měl syny Chorího a Hémama, měl také sestru Timnu.[116] Šóbal měl syny Alvána, Manachata, Ébala, Šefóa a Ónama.[117] Sibeón měl kromě Oholíbamina otce Any ještě syna Aju.[118] Ana měl kromě Ezauovi ženy Oholíbamy ještě syna Dišóna.[119] Dišón měl syny Chemdána, Ešbána, Jitrána a Kerana.[120] Eser měl syny Bilhána, Zaavana a Akána.[121] Díšan měl syny Úse a Arana.[122]

Jákobova rodinaEditovat

 
Země rozdělená izraelským kmenům na mapě z roku 1759
 
Země rozdělená izraelským kmenům

Jákob, později přejmenovaný na Izraela,[123][124] po sedmi letech služby u bratra své matky Lábana dostal za ženu jeho starší dceru Leu, protože u Lábana nebylo zvykem, aby se mladší sestra vdávala dříve než prvorozená.[125] Po té dostal za ženu i jeho mladší dceru Ráchel, kvůli které u Lábana sloužil dalších sedm let.[126] Jako služebnice dostaly Lea otrokyni Zilpu, Ráchel otrokyni Bilhu.[127][128] Lea Jákobovi porodila syny Rúbena, Šimeóna, Léviho a Judu.[129] Ráchelina otrokyně Bilha Jákobovi porodila syny Dana a Neftalího.[130] Leina služka Zilpa Jákobovi porodila syny Gáda a Ašera.[131] Po té Lea porodila Jákobovi ještě syny Isachara a Zabulóna a dceru Dínu.[132][133] Ráchel pak porodila Josefa.[134] Na cestě od Lábana zpět do domu Izáka Ráchel porodila syna Benjamína a zemřela.[135] Jákob měl tedy celkem 12 synů.[136] Jákobův syn Rúben se zapletl s Bilhou a Jákob (Izrael) se o tom doslechl.[137]

Rúben měl syny Chanóka, Palúho, Chesróna a Karmího.[138][139][140] Palú měl syna Elíaba.[141] Elíab měl syny Nemúela, Dátana a Abírama.[142][143][144][145] Dátan a Abíram měly ženy, syny a děti.[146]

Další Rúbenovi potomci:

Šimeón měl syny Jemúela, Jamína, Ohada, Jakína, Sóchara a Šaula, Šaul byl syn kenaanské ženy.[156][157][158]

Další Šimeónovi potomci:

Lévi měl syny Geršóna, Kehata a Merarího.[167][168][169][170] Geršón měl syny Libního a Šimeího.[171][172] Kehat měl syny Amráma, Jishára, Chebróna a Uzíela.[173][174] Merarí měl syny Machlího a Mušího.[175][176] Amrám měl za manželku svou tetu Jókebed, která mu porodila Árona a Mojžíše a Mirjam.[177][178] Jókebed byla dcera Léviho.[179] Jishár měl syny Kóracha, Nefega a Zikrího.[180][181] Uzíel měl syny Míšaela, Elsáfana a Sitrího.[182][183][184] Kórach měl syny Asíra, Elkánaho a Abíasafa.[185]

Další Léviho potomci:

Juda si vzal za ženu dceru Kenaance Šúy.[188] Měl s ní syny Éra, Ónana a Šelu.[189][190] Ér měl ženu Támar, ale zemřel bezdětný.[191] Támar pak optěhotněla s Judou.[192] Porodila Judovi dvojčata Perese a Zeracha.[193][194] Juda tak měl celkem pět synů, Peres pak měl syny Chesróna a Chámula.[195][196]

Judův syn Zerach měl syna Zabdího, Zabdí měl syna Karmího, Karmí měl syna Akána.[197][198][199] Akán měl syny a dcery.[200]

Peresův syn Chesrón měl syna Ráma, Rám byl otcem Amínadaba.[201] Amínadab měl syna Nachšóna a dceru Elíšebu.[202][203][204][205][206][207][208] Nachšón byl otcem Salmy.[209] Elíšeba se stala manželkou Árona.[210] Salmón byl otcem Bóaza.[211] Bóaz si vzal za ženu Rút, vdovu po Machlónovi.[212][213] Rút Boazovi porodila Obéda.[214][215] Obéd byl otcem Jišaje, Jišaj měl syna Davida.[216][217][218][219][220][221] Kromě Davida měl Jišaj ještě sedm dalších synů, mezi nimi byli nejstarší Elíab, Abínádab a Šama.[222][223] David byl nejmladší.[224]

Elímelek, Bóazův příbuzný,[225][226] se svou ženou Noemi a svými syny Machlónem a Kiljónem odešli v době hladu z Betléma na Moábská pole.[227] Jeho synové se tam oženili s Moábkami Orpou a Rút.[228] Po smrti svého muže a svých synů se Noemi vrátila zpět do Betléma se svojí ovdovělou snachou Rút.[229] Na Bóazově poli se Rút setkala s Bóazem.[230] Aby si Bóaz mohl Rút vzít za manželku, musel se nejprve domluvit s bližším Elímelekovým příbuzným, že on zájem nemá.[231][232]

Král Saul slíbil Davidovi za ženu svou dceru Mérab, ale ta byla dána Adríelovi Mechólatskému.[233] Saul pak dal Davidovi za ženu svou dceru Míkal.[234] David si později vzal ještě Abígajilu z Karmelu, vdovu po Nábalovi, Kálebovci.[235][236][237][238] Davidovou další ženou byla Achínoama z Jizreelu.[239][240] Ovšem Míkal byla dána Paltímu, synu Lajišovu.[241]

David měl syna Šalomouna, Šalomoun měl syna Rechabeáma, Rechabeám měl syna Abijáma, Abijám měl syna Ásu, Ása měl syna Jóšafata, Jóšafat měl syna Jórama, Jóram měl syna Achazjáše, Achazjáš měl syna Jóaše, Jóaš měl syna Amasjáše, Amasjáš měl syna Azarjáše (zmiňovaného také jako Uzijáš), Azarjáš měl syna Jótama, Jótam měl syna Achaze, Achaz měl syna Chizkijáše, chizkijáš měl syna Menašeho, Menaše měl syna Amóna, Amón měl syna Jóšijáše, Jošiáš měl syna Eljakíma, kterému byl změno jméno na Jójakím, Eljakím/Jójakím měl syna Jójakína, Jójakín měl syna Salatiela, Salatiel měl syna Zorobabela, Zorobabel měl syna Abiuda, Abiud měl syna Eliakima, Eliakim měl syna Azóra, Azór měl syna Sádoka, Sádok měl syna Achima, Achim měl syna Eliuda, Eliud měl syna Eleazara, Eleazar měl syna Mattana, Mattan měl syna Jákoba, Jákob měl syna Josefa, který měl ženu Marii, matku Ježíše.[242]

Další Judovi potomci:

Káleb měl dceru Aksu.[259][260] Tu dostal za ženu Otníel, syn Kenazův,[261][262] Kálebův příbuzný.

Isachar syny Tólu, Púvu, Jóba a Šimróna.[263][264]

Další Isacharovi potomci:

Zabulón měl syny Sereda, Elóna a Jachleela.[272][273]

Další Zabulónovi potomci:

Gádovi synové byli Sifjón, Chagí, Šúni, Esbón, Éri, Aródi a Aréli.[281][282]

Další Gádovi potomci:

Ašer měl syny Jimnu, Jišvu, Jišvího a Beríu a dceru Serach, Bería měl syny Chebera a Malkíela.[289][290]

Další Ašerovi potomci:

Dan měl syna Chušíma.[298][299]

Další Danovi potomci:

Neftalí měl syny Jachseela, Gúního, Jesera a Šiléma.[311][312]

Další Neftalíovi potomci:

Josef v Egyptě za ženu dostal Asenat, dceru Ónského kněze Potífery.[320] Ta mu porodila syny Manasese a Efrajima.[321][322][323][324][325][326] Manases měl syna Makíra (Josef zažil ještě Makírovi syny a syny Efrajima do třetího pokolení).[327][328][329][330][331] Dalším Manasesovým synem byl Jaír, zakladatel Jaírových vesnic.[332][333]

Makír měl syna Gileáda.[334][335][336] Gileád měl syny Íezera, Cheleka, Asríela, Šekema, Šemída a Chefera.[337][338] Chefer měl syna Selofchada a ten neměl syny, měl pouze dcery Machlu, Nóu, Choglu, Milkau a Tirsu.[339][340][341] Ty se vdaly za syny svých strýců.[342]

Efrajim měl syny Šútelacha, Bekera a Tachana.[343] Šútelach měl syna Erána.[344]

Další Josefovi potomci:

Benjamín měl syny Belu, Bekera, Ašbela, Géru, Naamána, Échiho, Róše, Mupíma, Chupíma a Arda.[391] Kromě nich měl ještě syny Achírama, Šefúfama a Chúfama.[392] Bela měl syny Arda a Naamána.[393]

Další Benjamínovi potomci:

Saul měl syna Jónatana.[407][408][409][410][411][412][413][414] Kromě něho měl ještě syny Jišvího a Malkíšúaa a dcery Mérab a Míkal.[415] Saulovou ženou byla Achínoam, dcera Achímaasova.[416] Saulův otec Kíš měl bratra Néra.[417] Nér měl syna Abínéra (Abnéra).[418][419][420]

Saul slíbil Davidovi za ženu svou dceru Mérab, ale ta byla dána Adríelovi Mechólatskému.[421] Saul pak dal Davidovi za ženu svou dceru Míkal.[422][423]

Mojžíšova rodinaEditovat

Mojžíš měl starší sestru Mirjam.[424][425] Mojžíšovým bratrem byl Áron.[426] Áron byl starší než Mojžíš.[427]

Mojžíš měl manželku Siporu, která mu porodila syna Geršóma.[428][429] Sipora byla dcera midjánského kněze Reúela[p 6], jedna z jeho sedmi dcer.[433][434] Kromě dcer měl Reúel syna Chóbaba.[435] Mojžíš měl před návratem z Midjánu do Egypta už více synů.[436] Druhý Sipořin syn se jmenoval Elíezer.[437] Později si Mojžíš vzal za ženu Kúšanku.[438] Že se ale jedná od ruhou Mojžíšovu ženu, bývá zpochybňováno a Kúšanci jsou ztotožňováni s Midjánci, takže v tomto případě je jako Kúšanka označena Mojžíšova žena Sipora.[439] Toto ztotožnění vychází z toho, že na některých místech v bibli označení Kúš a Midján splývají, takže to zda Mojžíš měl jednu či dvě ženy, je nejasné.[440][p 7]

Áron měl za manželku Elíšebu, dceru Amínadaba, sestru Nachšóna, která mu porodila Nádaba, Abíhúa, Eleazara a Ítamara.[441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455] Nádab a Abíhú neměli syny.[456] Eleazar měl za manželku jednu z dcer Pútíelových, která mu porodila syna Pinchasa.[457][458][459][460][461][462][463]

Z Egypta Mojžíše následovalo kolem 600 000 izraelských mužů kromě dětí.[464]

Doba královskáEditovat

Elkána, Efratejec, syn Jeróchama, syna Elíhúa, syna Tochúa, syna Súfa měl dvě ženy, Chanu a Peninu.[465] V době, kdy Chana byla byl ještě bezdětná, Penina již děti měla.[466] Chana pak Elkánovi porodila syna Samuela.[467] Chana pak měla ještě další 3 syny a dvě dcery.[468] Samuel měl syny Jóela a Abijáše.[469]

Élí, kněz v Šílu, měl syny Chofního a Pinchase.[470][471][472] Pinchasova manželka po smrti svého muže porodila syna Í-kábóda.[473] Íkábod měl bratra Achítúba, ten měl syna Achijáše.[474] Achítúb měl také syna kněze Achímeleka.[475][476] Achímelek měl syna Ebjátara.[477][478]


Ilustrativní schéma potomků dle Českého ekumenického překladuEditovat

Šablona:Rodokmen/step2 Šablona:Rodokmen/step2 Šablona:Rodokmen/step2 Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen Šablona:Rodokmen/konec


PoznámkyEditovat

 1. v Českém ekumenickém překladu je jméno uvedeno jako Jefet, varianta Jáfet podle Bible kralické je uvedena kvůli konzistenci s již na Wikipedii existujícím článkem o Jáfetovi.
 2. a b c d e Háran je poprvé zmíněn jako bratr Abrama a Náchora a otec Lota v Gn 11,27 a později jako otec Milky a Jisky v Gn 11,29 ovšem není jasné, zda se jedná o jednu nebo dvě osoby. Na anglické Wikipedii (cit. 2013-03-11) je uvažován jako jedna osoba jako otec Lota, Milky a Jisky, ovšem bez uvedení zdroje, ze kterého to plyne. Na indonéské Wikipedii (cit. 2013-03-11) jsou Háranové uvažováni jako dvě osoby
 3. Podle Rašiho jsou Jiska a Sára jedna osoba, Háranova dcera - při takovémto výkladu tedy nemají ani společného otce. Ztotožnění Sáry s Jiskou uvádí také Josef ben Matitjahu ve svém díle Židovské starožitnosti. Použití Jména Jiska místo jména Sáraj může být způsobeno chybou při překladu Genesis z babylónštiny do hebrejštiny, neboť v babylónském písmu jsou znaky ze kterých se skládají jména Sáraj a Jiska velmi podobné.[66] Existuje také domněnka, že Jiska byla manželka Lota.[67]
 4. Ketúra je v některých rabínských komentářích ztotožňována s Hagar.
 5. V [109] je Kórach zmíněn také jako vnuk Ády a o dva verše později opět jako syn Oholíbamy.
 6. Reúel je zmiňován také jako Jitro, např. v [430][431][432]. Existuje názor, že i Pútíel (otec manželky Áronova syna Eleazara) je také jiné Reúelovo jméno.
 7. Toto ztotožnění ale nebere v úvahu, že jak Midján, tak Kúš jsou v Genezis zmíněni, Kúš jako syn Cháma a Midján jako syn Abrahama a Ketúry.
 8. O Sáře je řečeno, že má stejného otce jako Abram/Abraham, ale ne stejnou matku. Není řečeno, kteří z bratrů Hárana, Abrama a Náchora mají stejnou matku a zda matka Sáry take není matkou Hárana či Náchora.
 9. Příbuzný dle Bible kralické. V Ekumenickém překladu je uvedeno "mladší bratr Kálebův".

ReferenceEditovat

 1. Rodokmen člověka od Adama po Ježíše, dostupné na http://www.kubak.cz/Bible/Rodokm-e.htm, cit. 2013-03-07
 2. Šablona:Citace bible, jako Adam je pojmenován až v Šablona:Citace bible
 3. Šablona:Citace bible, jako Eva je pojmenována až v Šablona:Citace bible
 4. Šablona:Citace bible
 5. Šablona:Citace bible
 6. Šablona:Citace bible
 7. Šablona:Citace bible
 8. Šablona:Citace bible
 9. Šablona:Citace bible
 10. Šablona:Citace bible
 11. Šablona:Citace bible
 12. Šablona:Citace bible
 13. Šablona:Citace bible
 14. Šablona:Citace bible
 15. Šablona:Citace bible
 16. Šablona:Citace bible
 17. Šablona:Citace bible
 18. Šablona:Citace bible
 19. Šablona:Citace bible
 20. Šablona:Citace bible
 21. Šablona:Citace bible
 22. Šablona:Citace bible
 23. Šablona:Citace bible
 24. Šablona:Citace bible
 25. Šablona:Citace bible
 26. Šablona:Citace bible
 27. Šablona:Citace bible
 28. Šablona:Citace bible
 29. Šablona:Citace bible
 30. Šablona:Citace bible
 31. Šablona:Citace bible
 32. Šablona:Citace bible
 33. Šablona:Citace bible
 34. Od potopy světa k Abrahámovi na t-b-from.cz (Křesťanské biblické badatelství)
 35. Šablona:Citace bible
 36. Šablona:Citace bible
 37. Šablona:Citace bible
 38. Šablona:Citace bible
 39. Šablona:Citace bible
 40. Šablona:Citace bible
 41. Šablona:Citace bible
 42. Šablona:Citace bible
 43. Šablona:Citace bible
 44. Šablona:Citace bible
 45. Šablona:Citace bible
 46. Šablona:Citace bible
 47. Šablona:Citace bible
 48. Šablona:Citace bible
 49. Šablona:Citace bible
 50. Šablona:Citace bible
 51. Šablona:Citace bible
 52. Šablona:Citace bible
 53. Šablona:Citace bible
 54. Šablona:Citace bible
 55. Šablona:Citace bible
 56. Šablona:Citace bible
 57. Šablona:Citace bible
 58. Šablona:Citace bible
 59. Šablona:Citace bible
 60. Šablona:Citace bible
 61. Šablona:Citace bible
 62. Šablona:Citace bible
 63. Šablona:Citace bible
 64. Šablona:Citace bible
 65. Šablona:Citace bible
 66. Šablona:Citace elektronického periodika
 67. Šablona:Citace elektronické monografie
 68. Šablona:Citace bible
 69. Šablona:Citace bible
 70. Šablona:Citace bible
 71. Šablona:Citace bible
 72. Šablona:Citace bible
 73. Šablona:Citace bible
 74. Šablona:Citace bible
 75. Šablona:Citace bible
 76. Šablona:Citace bible
 77. Šablona:Citace bible
 78. Šablona:Citace bible
 79. Šablona:Citace bible
 80. Šablona:Citace bible
 81. Šablona:Citace bible
 82. Šablona:Citace bible
 83. Šablona:Citace bible
 84. Šablona:Citace bible
 85. Šablona:Citace bible
 86. Šablona:Citace bible
 87. Šablona:Citace bible
 88. Šablona:Citace bible
 89. Šablona:Citace bible
 90. Šablona:Citace bible
 91. Šablona:Citace bible
 92. Šablona:Citace bible
 93. Šablona:Citace bible
 94. Šablona:Citace bible
 95. Šablona:Citace bible
 96. Šablona:Citace bible
 97. Šablona:Citace bible
 98. Šablona:Citace bible
 99. Šablona:Citace bible
 100. Šablona:Citace bible
 101. Šablona:Citace bible
 102. Šablona:Citace bible
 103. Šablona:Citace bible
 104. Šablona:Citace bible
 105. Šablona:Citace bible
 106. Šablona:Citace bible
 107. Šablona:Citace bible
 108. Šablona:Citace bible
 109. Šablona:Citace bible
 110. Šablona:Citace bible
 111. Šablona:Citace bible
 112. Šablona:Citace bible
 113. Šablona:Citace bible
 114. Šablona:Citace bible
 115. Šablona:Citace bible
 116. Šablona:Citace bible
 117. Šablona:Citace bible
 118. Šablona:Citace bible
 119. Šablona:Citace bible
 120. Šablona:Citace bible
 121. Šablona:Citace bible
 122. Šablona:Citace bible
 123. Šablona:Citace bible
 124. Šablona:Citace bible
 125. Šablona:Citace bible
 126. Šablona:Citace bible
 127. Šablona:Citace bible
 128. Šablona:Citace bible
 129. Šablona:Citace bible
 130. Šablona:Citace bible
 131. Šablona:Citace bible
 132. Šablona:Citace bible
 133. Šablona:Citace bible
 134. Šablona:Citace bible
 135. Šablona:Citace bible
 136. Šablona:Citace bible
 137. Šablona:Citace bible
 138. Šablona:Citace bible
 139. Šablona:Citace bible
 140. Šablona:Citace bible
 141. Šablona:Citace bible
 142. Šablona:Citace bible
 143. Šablona:Citace bible
 144. Šablona:Citace bible
 145. Šablona:Citace bible
 146. Šablona:Citace bible
 147. Šablona:Citace bible
 148. Šablona:Citace bible
 149. Šablona:Citace bible
 150. Šablona:Citace bible
 151. Šablona:Citace bible
 152. Šablona:Citace bible
 153. Šablona:Citace bible
 154. Šablona:Citace bible
 155. Šablona:Citace bible
 156. Šablona:Citace bible
 157. Šablona:Citace bible
 158. Šablona:Citace bible, V ČEP je Sóchar v tomto verši zmíněn jako Zerach
 159. Šablona:Citace bible
 160. Šablona:Citace bible
 161. Šablona:Citace bible
 162. Šablona:Citace bible
 163. Šablona:Citace bible
 164. Šablona:Citace bible
 165. Šablona:Citace bible
 166. Šablona:Citace bible
 167. Šablona:Citace bible
 168. Šablona:Citace bible
 169. Šablona:Citace bible
 170. Šablona:Citace bible
 171. Šablona:Citace bible
 172. Šablona:Citace bible
 173. Šablona:Citace bible
 174. Šablona:Citace bible
 175. Šablona:Citace bible
 176. Šablona:Citace bible
 177. Šablona:Citace bible
 178. Šablona:Citace bible
 179. Šablona:Citace bible
 180. Šablona:Citace bible
 181. Šablona:Citace bible
 182. Šablona:Citace bible
 183. Šablona:Citace bible
 184. Šablona:Citace bible, Elsáfán je zmíněn jako Elísáfan
 185. Šablona:Citace bible
 186. Šablona:Citace bible
 187. Šablona:Citace bible
 188. Šablona:Citace bible
 189. Šablona:Citace bible
 190. Šablona:Citace bible
 191. Šablona:Citace bible
 192. Šablona:Citace bible
 193. Šablona:Citace bible
 194. Šablona:Citace bible
 195. Šablona:Citace bible
 196. Šablona:Citace bible
 197. Šablona:Citace bible
 198. Šablona:Citace bible
 199. Šablona:Citace bible
 200. Šablona:Citace bible
 201. Šablona:Citace bible
 202. Šablona:Citace bible
 203. Šablona:Citace bible
 204. Šablona:Citace bible
 205. Šablona:Citace bible
 206. Šablona:Citace bible
 207. Šablona:Citace bible
 208. Šablona:Citace bible
 209. Šablona:Citace bible
 210. Šablona:Citace bible
 211. Šablona:Citace bible
 212. Šablona:Citace bible
 213. Šablona:Citace bible
 214. Šablona:Citace bible
 215. Šablona:Citace bible
 216. Šablona:Citace bible
 217. Šablona:Citace bible
 218. Šablona:Citace bible
 219. Šablona:Citace bible
 220. Šablona:Citace bible
 221. Šablona:Citace bible
 222. Šablona:Citace bible
 223. Šablona:Citace bible
 224. Šablona:Citace bible
 225. Šablona:Citace bible
 226. Šablona:Citace bible
 227. Šablona:Citace bible
 228. Šablona:Citace bible
 229. Šablona:Citace bible
 230. Šablona:Citace bible
 231. Šablona:Citace bible
 232. Šablona:Citace bible
 233. Šablona:Citace bible
 234. Šablona:Citace bible
 235. Šablona:Citace bible
 236. Šablona:Citace bible
 237. Šablona:Citace bible
 238. Šablona:Citace bible
 239. Šablona:Citace bible
 240. Šablona:Citace bible
 241. Šablona:Citace bible
 242. Šablona:Citace bible, pro jména osob od Šalomouna do Jójakín použita jména podle 1. Královské a 2. Královské
 243. Šablona:Citace bible
 244. Šablona:Citace bible
 245. Šablona:Citace bible
 246. Šablona:Citace bible
 247. Šablona:Citace bible
 248. Šablona:Citace bible
 249. Šablona:Citace bible
 250. Šablona:Citace bible
 251. Šablona:Citace bible
 252. Šablona:Citace bible
 253. Šablona:Citace bible
 254. Šablona:Citace bible
 255. Šablona:Citace bible
 256. Šablona:Citace bible
 257. Šablona:Citace bible
 258. Šablona:Citace bible
 259. Šablona:Citace bible
 260. Šablona:Citace bible
 261. Šablona:Citace bible
 262. Šablona:Citace bible
 263. Šablona:Citace bible
 264. Šablona:Citace bible, v ČEP je Jób zmíněn jako Jašúb
 265. Šablona:Citace bible
 266. Šablona:Citace bible
 267. Šablona:Citace bible
 268. Šablona:Citace bible
 269. Šablona:Citace bible
 270. Šablona:Citace bible
 271. Šablona:Citace bible
 272. Šablona:Citace bible
 273. Šablona:Citace bible
 274. Šablona:Citace bible
 275. Šablona:Citace bible
 276. Šablona:Citace bible
 277. Šablona:Citace bible
 278. Šablona:Citace bible
 279. Šablona:Citace bible
 280. Šablona:Citace bible
 281. Šablona:Citace bible
 282. Šablona:Citace bible, V ČEP Sifjón zmíněn jako Sefón, Esbón jako Ozní
 283. Šablona:Citace bible
 284. Šablona:Citace bible, v tomto verši je ale Deúel zmíněn jako Reúel
 285. Šablona:Citace bible
 286. Šablona:Citace bible
 287. Šablona:Citace bible
 288. Šablona:Citace bible
 289. Šablona:Citace bible
 290. Šablona:Citace bible
 291. Šablona:Citace bible
 292. Šablona:Citace bible
 293. Šablona:Citace bible
 294. Šablona:Citace bible
 295. Šablona:Citace bible
 296. Šablona:Citace bible
 297. Šablona:Citace bible
 298. Šablona:Citace bible
 299. Šablona:Citace bible, Chuším je v tomto verši zmíněn jako Šúcham
 300. Šablona:Citace bible
 301. Šablona:Citace bible
 302. Šablona:Citace bible
 303. Šablona:Citace bible
 304. Šablona:Citace bible
 305. Šablona:Citace bible
 306. Šablona:Citace bible
 307. Šablona:Citace bible
 308. Šablona:Citace bible
 309. Šablona:Citace bible
 310. Šablona:Citace bible
 311. Šablona:Citace bible
 312. Šablona:Citace bible
 313. Šablona:Citace bible
 314. Šablona:Citace bible
 315. Šablona:Citace bible
 316. Šablona:Citace bible
 317. Šablona:Citace bible
 318. Šablona:Citace bible
 319. Šablona:Citace bible
 320. Šablona:Citace bible
 321. Šablona:Citace bible
 322. Šablona:Citace bible
 323. Šablona:Citace bible
 324. Šablona:Citace bible
 325. Šablona:Citace bible
 326. Šablona:Citace bible
 327. Šablona:Citace bible
 328. Šablona:Citace bible
 329. Šablona:Citace bible
 330. Šablona:Citace bible
 331. Šablona:Citace bible
 332. Šablona:Citace bible
 333. Šablona:Citace bible
 334. Šablona:Citace bible
 335. Šablona:Citace bible
 336. Šablona:Citace bible
 337. Šablona:Citace bible
 338. Šablona:Citace bible, Íezer zmíněn jako Abíezer
 339. Šablona:Citace bible
 340. Šablona:Citace bible
 341. Šablona:Citace bible
 342. Šablona:Citace bible
 343. Šablona:Citace bible
 344. Šablona:Citace bible
 345. Šablona:Citace bible
 346. Šablona:Citace bible
 347. Šablona:Citace bible
 348. Šablona:Citace bible
 349. Šablona:Citace bible
 350. Šablona:Citace bible
 351. Šablona:Citace bible
 352. Šablona:Citace bible
 353. Šablona:Citace bible
 354. Šablona:Citace bible
 355. Šablona:Citace bible
 356. Šablona:Citace bible
 357. Šablona:Citace bible
 358. Šablona:Citace bible
 359. Šablona:Citace bible
 360. Šablona:Citace bible
 361. Šablona:Citace bible
 362. Šablona:Citace bible
 363. Šablona:Citace bible
 364. Šablona:Citace bible
 365. Šablona:Citace bible
 366. Šablona:Citace bible
 367. Šablona:Citace bible
 368. Šablona:Citace bible
 369. Šablona:Citace bible
 370. Šablona:Citace bible
 371. Šablona:Citace bible
 372. Šablona:Citace bible
 373. Šablona:Citace bible
 374. Šablona:Citace bible
 375. Šablona:Citace bible
 376. Šablona:Citace bible
 377. Šablona:Citace bible
 378. Šablona:Citace bible
 379. Šablona:Citace bible
 380. Šablona:Citace bible
 381. Šablona:Citace bible
 382. Šablona:Citace bible
 383. Šablona:Citace bible
 384. Šablona:Citace bible
 385. Šablona:Citace bible
 386. Šablona:Citace bible
 387. Šablona:Citace bible
 388. Šablona:Citace bible
 389. Šablona:Citace bible
 390. Šablona:Citace bible
 391. Šablona:Citace bible
 392. Šablona:Citace bible
 393. Šablona:Citace bible
 394. Šablona:Citace bible
 395. Šablona:Citace bible
 396. Šablona:Citace bible
 397. Šablona:Citace bible
 398. Šablona:Citace bible
 399. Šablona:Citace bible
 400. Šablona:Citace bible
 401. Šablona:Citace bible
 402. Šablona:Citace bible
 403. Šablona:Citace bible
 404. Šablona:Citace bible
 405. Šablona:Citace bible
 406. Šablona:Citace bible
 407. Šablona:Citace bible
 408. Šablona:Citace bible
 409. Šablona:Citace bible
 410. Šablona:Citace bible
 411. Šablona:Citace bible
 412. Šablona:Citace bible
 413. Šablona:Citace bible
 414. Šablona:Citace bible
 415. Šablona:Citace bible
 416. Šablona:Citace bible
 417. Šablona:Citace bible
 418. Šablona:Citace bible
 419. Šablona:Citace bible
 420. Šablona:Citace bible
 421. Šablona:Citace bible
 422. Šablona:Citace bible
 423. Šablona:Citace bible
 424. Šablona:Citace bible, jako Mirjam je zmíněna až v Šablona:Citace bible.
 425. Šablona:Citace bible, jako Mirjam je zmíněna až v Šablona:Citace bible.
 426. Šablona:Citace bible
 427. Šablona:Citace bible
 428. Šablona:Citace bible
 429. Šablona:Citace bible
 430. Šablona:Citace bible
 431. Šablona:Citace bible
 432. Šablona:Citace bible
 433. Šablona:Citace bible
 434. Šablona:Citace bible
 435. Šablona:Citace bible
 436. Šablona:Citace bible
 437. Šablona:Citace bible
 438. Šablona:Citace bible
 439. Šablona:Citace monografie
 440. Kázání 3. června 2012, 2013-04-23
 441. Šablona:Citace bible
 442. Šablona:Citace bible
 443. Šablona:Citace bible
 444. Šablona:Citace bible
 445. Šablona:Citace bible
 446. Šablona:Citace bible
 447. Šablona:Citace bible
 448. Šablona:Citace bible
 449. Šablona:Citace bible
 450. Šablona:Citace bible
 451. Šablona:Citace bible
 452. Šablona:Citace bible
 453. Šablona:Citace bible
 454. Šablona:Citace bible
 455. Šablona:Citace bible
 456. Šablona:Citace bible
 457. Šablona:Citace bible
 458. Šablona:Citace bible
 459. Šablona:Citace bible
 460. Šablona:Citace bible
 461. Šablona:Citace bible
 462. Šablona:Citace bible
 463. Šablona:Citace bible
 464. Šablona:Citace bible
 465. Šablona:Citace bible
 466. Šablona:Citace bible
 467. Šablona:Citace bible
 468. Šablona:Citace bible
 469. Šablona:Citace bible
 470. Šablona:Citace bible
 471. Šablona:Citace bible
 472. Šablona:Citace bible
 473. Šablona:Citace bible
 474. Šablona:Citace bible
 475. Šablona:Citace bible
 476. Šablona:Citace bible
 477. Šablona:Citace bible
 478. Šablona:Citace bible


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eva
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kain
 
 
 
 
 
Ábel
 
 
Šét
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enoch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enóš
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Írad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kénan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mechújáel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mahalalel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metúšáel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jered
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Áda
 
 
 
 
 
 
Lámech
 
 
 
 
 
 
Sila
 
 
Henoch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jábal
 
 
Júbal
 
 
Túbal-kain
 
 
Naama
 
 
Metuzalém
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lámech
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Šém
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chám
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jáfet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Élam
 
 
Ašúr
 
 
Arpakšád
 
 
Lúd
 
 
Aram
 
 
Kúš
 
 
Misrajim
 
 
Pút
 
 
Kenaan
 
 
Gomer
 
 
Magóg
 
 
Mádaj
 
 
Jávan
 
 
Túbal
 
 
Mešek
 
 
Tíras
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lúďané, Anámci, Lehábané, Naftúchané, Patrúsané, Kaftórci
 
 
Kaslúchané
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pelištejci
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Šelach
 
 
Ús
 
 
Chúl
 
 
Geter
 
 
Maš
 
 
Seba
 
 
Chavíla
 
 
Sabta
 
 
Sidón
 
 
Chét
 
 
Aškenaz
 
 
Rífat
 
 
Togarma
 
 
Elíša
 
 
Taršíš
 
 
Kitejci
 
 
Dódanci
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heber
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raema
 
 
Sabteka
 
 
Nimrod
 
 
Jebús
 
 
Emorej
 
 
Girgašej
 
 
Arkej
 
 
Síňan
 
 
Arvád
 
 
Semár
 
 
Chamát
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peleg
 
 
Joktán
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Šeba
 
 
Dedán
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reú
 
 
Almódad
 
 
Šelef
 
 
Chasarmávet
 
 
Jerach
 
 
Hadóram
 
 
Úzal
 
 
Dikla
 
 
Óbal
 
 
Abímael
 
 
Šeba
 
 
Ofír
 
 
Chavíla
 
 
Jóbab
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serúg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Náchor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terach
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Háran[p 2]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Háran[p 2]
 
 
Hagar
 
 
Abram Abraham ()
 
 
Sáraj Sára[p 8]
 
 
Reúma
 
 
Náchor
 
 
Milka
 
 
Jiska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lot ()
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabech
 
 
Gacham
 
 
Ús
 
 
Búz
 
 
Kemúel
 
 
Kesed
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tachaš
 
 
Maaka
 
 
Chazó
 
 
Pildáš
 
 
Jidláf
 
 
Betúel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izmael ()
 
 
Izák
 
 
Rebeka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lában
 
 
Lábanovi bratři
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malachata sestra Nebajóta
 
 
Ezau ()
 
 
Jákob Izrael
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ráchel
 
 
Lábanovi synové
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lea
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zilpa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Šúa (Kenaanec)
 
 
Rúben ()
 
 
Šimeón ()
 
 
Lévi ()
 
 
Dan
 
 
Neftalí
 
 
Gád ()
 
 
Ašer ()
 
 
Josef ()
 
 
Benjamín ()
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juda
 
 
Isachar ()
 
 
Zabulón ()
 
 
Chuším
 
 
Jachseel
 
 
Gúní
 
 
Jeser
 
 
Šilém
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dína
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er
 
 
Támar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ónan
 
 
Šela
 
 
Achísamak Z pokolení Danova
 
 
Dibrí Z pokolení Danova
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peres
 
 
Zerach
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oholíab
 
 
Šelomít
 
 
(Egypťan)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chesrón ()
 
 
Chámul
 
 
Zabdí
 
 
Chúr Z pokolení Judova
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
syn