Provozovatel dráhy

fyzická či právnická osoba, která provozuje dráhu

Provozovatel dráhy (někdy označovaný též jako manažer infrastruktury) je fyzická nebo právnická osoba, která provozuje dráhu, tj. provádí činnosti, kterými se zabezpečuje a obsluhuje dráha a organizuje drážní doprava. Každá dráha může mít vždy jen jednoho provozovatele, který je držitelem úředního povolení pro danou dráhu. Úřední povolení vydává příslušný drážní správní úřad. Provozovatel dráhy je ke své činnosti smluvně pověřen vlastníkem dráhy, pokud jím není sám.

Pracovní stroj českého provozovatele dráhy SŽDC (dnešní Správa železnic)

Provozovat dráhu znamená vytvářet základní podmínky pro provozování drážní dopravy. K provozování dráhy je nutná vlastní dráha, tj. kolejíště, železniční mosty, osvětlení kolejiště, zabezpečovací zařízení a zaměstnanci, kteří k provozování dráhy bezprostředně patří, např. výpravčí, hradlař, mazač výměn, údržbáři telefonů, osvětlení, sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, traťoví dělníci atd.

Úřední povolení editovat

Podrobnější informace naleznete v článku Úřední povolení (provozování dráhy).

Provozovateli dráhy může být uděleno úřední povolení za podmínek že mj.:

 • fyzická osoba, nebo její odpovědný zástupce, jsou svéprávní, jsou starší 21 let, a alespoň jeden z nich je odborně způsobilý, tzn.:
  • má ukončené VŠ vzdělání ekonomické, technické, dopravní nebo právní a má praxi v délce tří let v řídící činnosti při provozování dráhy, nebo
  • má ukončené ÚSO vzdělání ekonomické, technické nebo dopravní a má praxi v délce pěti let v řídící činnosti při provozování dráhy,
 • oba jsou bezúhonní, tj. nebyli odsouzeni za trestný čin spáchaný z nedbalostí který souvisí s povolovanou činností nebo za jakýkoliv jiný úmyslný trestný čin,
 • jedná-li se o provozovaní dráhy celostátní nebo regionální prokáže finanční dostatečnost rozvahou za roční období s kalkulací:
  • všech příjmů,
  • všech výdajů na provozování dráhy a údržbu,
  • uvede všechny dlužníky a věřitele.
 • předloží doklad stvrzující, že dráha je technicky způsobilá k provozování, tj. má průkaz způsobilosti.

Povinnosti provozovatele dráhy editovat

provozovatel dráhy je mj. povinen: (stručný výčet)

Neplnění povinností je hodnoceno jako správní delikt a může podle druhu následovat pokuta až do výše 1 mil. Kč.

Povinnosti vlastníka dráhy editovat

Vlastník dráhy je mj. povinen:

 • zajistit provozuschopný stav dráhy
 • nechce-li dráhu sám provozovat, je povinen provozování dráhy nabídnout:

Za neplnění povinností může být potrestán obdobně jako provozovatel dráhy.

Provozovatelé železničních drah editovat

Česko editovat

Na naprosté většině veřejných železničních drah ve správě Správy železnic je tato od 1. července 2008 i jejich provozovatelem, provozovateli několika kratších regionálních drah jsou však jiné subjekty, která jsou na nich zpravidla i hlavním provozovatelem dopravy:

Provozovatelem svých úzkokolejných drah jsou Jindřichohradecké místní dráhy.

Existuje mnoho provozovatelů drah, kteří provozují především vlečky. Protože jsou na provozovatele vlečky kladeny z hlediska platné legislativy náročné požadavky, na mnoha větších i menších vlečkách již došlo k outsourcingu provozování dráhy, kterým se nyní zabývají specializované firmy. Mezi ně patří také významní dopravci, např. Viamont, Unipetrol Doprava, OKD, Doprava, ale i České dráhy. Na většině vleček vykonává provozovatel dráhy zároveň funkci provozovatele drážní dopravy. To samozřejmě není vždy pravidlem, nehledě na to, že provozovatelů drážní dopravy může být na dané dráze několik.

K 12. červnu 2017 bylo provozovatelem celostátní dráhy a regionálních drah v ČR těchto osm subjektů:[1]

Subjekt Provozované tratě
Advanced World Transport Milotice nad Opavou - Vrbno pod Pradědem
AŽD Praha Čížkovice - Obrnice, Dolní Bousov - Kopidlno
České dráhy kolejiště některých dep kolejových vozidel a regionálních správ majetku
Jindřichohradecké místní dráhy Jindřichův Hradec - Obrataň, Jindřichův Hradec - Nová Bystřice
KŽC Doprava Česká Kamenice - Kamenický Šenov
PDV Railway Trutnov hl. n. - Svoboda nad Úpou, Sokolov - Kraslice
SART-stavby a rekonstrukce Šumperk - Sobotín, Petrov nad Desnou - Kouty nad Desnou
Správa železnic Tratě v majetku České republiky a trať Sedlnice – Mošnov, Ostrava Airport

Postupem času došlo k drobným změnám a k 1. únoru 2023 byli provozovatelé následující:[2]

Subjekt Provozované tratě
AŽD Praha Čížkovice - Obrnice, Dolní Bousov - Kopidlno
České dráhy vybraná provozní a údržbová zázemí (Bohumín, Děčín, Praha jih)
KŽC Doprava Česká Kamenice - Kamenický Šenov
PDV Railway Trutnov hl. n. - Svoboda nad Úpou, Sokolov - Kraslice
PKP Cargo International Milotice nad Opavou - Vrbno pod Pradědem
SART-stavby a rekonstrukce Šumperk - Sobotín, Petrov nad Desnou - Kouty nad Desnou
Správa železnic tratě v majetku České republiky a trať Sedlnice – Mošnov, Ostrava Airport

Střet zájmů v Českých drahách editovat

Zároveň se zřízením státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) na ni bylo převedeno vlastnictví většiny tratí, nicméně provozovatelem drah zůstaly ČD. Provozování dráhy (řízení provozu) v Českých drahách a. s. od 1. června 2005, po jejich transformaci, spadalo pod náměstka pro nákladní dopravu. Sdružení železničních společností požadovalo, aby provozování dráhy (řízení provozu) v Českých drahách bylo zcela odděleno od ostatních složek tohoto podniku. Řízení provozu je podle něj neefektivní a příliš drahé a České dráhy organizují provoz své konkurence, čímž ji mohou znevýhodňovat. Tento stav, kdy dominantní dopravce zároveň provozoval většinu drah, byl podle SŽS i v rozporu s evropskými předpisy. Čl. 6 odst. 3 evropské směrnice č. 91/440/EHS, ve znění pozdějších předpisů, stanoví: „členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby funkce určující pro rovný a nediskriminační přístup k infrastruktuře byly svěřeny orgánům nebo firmám, které samy neposkytují žádné železniční dopravní služby. Musí být prokázáno, že tohoto cíle bylo dosaženo, bez ohledu na organizační struktury.“

4. prosince 2007 vláda rozhodla, že od 1. dubna 2008 má být funkce provozovatele dráhy pro celostátní dráhu i regionální dráhy vlastněné státem převedena z Českých drah na SŽDC, včetně výkonných útvarů a činností.[3] K samotnému převodu nakonec došlo k 1. červenci 2008.

Zastavení provozu v České Kamenici editovat

5. a 6. srpna 2006 České dráhy na základě vlastního interního nařízení znemožnily jízdy vlaků z muzejní železnice Kamenický Šenov – Česká Kamenice, kde provozuje dopravu historickými výletními vlaky občanské sdružení Klub přátel lokálky, do stanice Česká Kamenice. Podle tiskové zprávy Sdružení železničních společností České dráhy dopravci neposkytly žádné vysvětlení a tímto jednáním porušily platné smlouvy i zákon o dráhách. Zákon o dráhách zaručuje dopravci s platnou licencí provoz i ve stanici, která leží na navazující dráze.

Drážní úřad svým rozhodnutím[zdroj?] odejmul licenci dopravci Klub přátel Lokálky, jelikož DÚ zjistil, že předmětný dopravce provozoval drážní dopravu na regionální dráze bez přidělené kapacity dopravní cesty. Tím porušil § 24, odst. 4 zákona 266/1994 Sb., o dráhách.

Ostatní státy Evropy editovat

Tento seznam zahrnuje velké provozovatele drah, kteří vznikli zpravidla transformací původních národních železnic. Většina těchto organizací je členem asociace RailNetEurope. V závorce je uvedena délka sítě daného provozovatele dráhy.

Provozovatelé městských a lanových drah editovat

Na železniční dráze speciální (metro), tramvajové dráze, trolejbusové dráze a lanové dráze působí obvykle jediný dopravce, který je zároveň i provozovatelem dráhy. Většinou jsou to podniky vlastněné zcela nebo převážně městem (městské dopravní podniky), lanové dráhy provozují též soukromé firmy, jednu lanovou dráhu včetně dopravy na ní provozují i České dráhy.

Reference editovat

 1. Přehled provozovatelů dráhy celostátní nebo regionální v ČR. www.ducr.cz [online]. 2017-06-12 [cit. 2018-02-15]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2020-04-10. 
 2. Přehled provozovatelů dráhy celostátní nebo regionální v ČR. ducr.cz [online]. 2023-02-01 [cit. 2024-01-18]. Dostupné online. 
 3. Usnesení vlády ČR č. 1352 z 4. 12. 2007[nedostupný zdroj], k převodu funkce provozovatele celostátní železniční dráhy a regionálních drah ve vlastnictví státu a převodu výkonu některých činností, které jsou obsahem provozování dráhy, ze společnosti České dráhy, a. s., na organizaci Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.
 4. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z RNE Network Members [online]. Wien: RailNetEurope [cit. 2024-01-18]. Dostupné online. (anglicky) 
 5. About us [online]. Eesti Raudtee [cit. 2024-01-18]. Dostupné online. (anglicky) 
 6. Tutvustus [online]. Edelaraudtee [cit. 2024-01-18]. Dostupné online. (estonsky) 
 7. Eurotunnel Network Statement - 2011 Working Timetable [online]. Eurotunnel [cit. 2010-12-27]. S. 10. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-01-13. (anglicky) 
 8. ОАО "РЖД" сегодня [online]. Moskva: RŽD [cit. 2010-12-28]. Dostupné online. (rusky) 
 9. Turkish State Railways Annual Statistics [online]. TCDD [cit. 2010-12-28]. S. 15. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-05-15. (anglicky, turecky) 
 10. Сьогодення УЗ [online]. Kyjev: UZ [cit. 2010-12-28]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-05-21. (ukrajinsky) 

Související právní předpisy editovat

 • Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění novějších zákonů
 • Vyhláška MDS č. 429/2001 Sb. o podrobnostech prokazování finanční způsobilosti k provozování dráhy celostátní nebo dráhy regionální, o způsobu prokazování finanční způsobilosti k provozování drážní dopravy na dráze celostátní nebo na dráze regionální a o doplňkových přepravních službách
 • Vyhláška MD č. 351/2004 Sb., o rozsahu služeb poskytovaných provozovatelem dráhy dopravci
 • Vyhláška č. 501/2005 Sb., o vymezení nákladů provozovatele dráhy spojených s provozováním a zajišťováním provozuschopnosti, modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty
 • Výměr MF č. 01/2006 ze dne 6. prosince 2005, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami (příloha č. 4: maximální ceny a určené podmínky za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty celostátních a regionálních drah při provozování drážní dopravy)

Související články editovat

Externí odkazy editovat