Zákon o dráhách

český zákon o železničních, tramvajových, trolejbusových a lanových drahách a drážní dopravě

Zákon o dráhách vyšel v Československu poprvé[zdroj?] roku 1937 (zákon 86/1937 Sb., s alternativním titulem Železniční zákon). Později byl nahrazen zákonem č. 97/1950 Sb., ten byl nahrazen zákonem č. 51/1964 Sb. (novela č. 104/1974 Sb. obsahovala zřízení Sboru ozbrojené ochrany železnic a úpravy státní správy a státního odborného dozoru).

Nákladní vlak ČD Cargo Poland

Zákon o dráhách č. 266/1994 Sb. editovat

Zásadní změnu přinesl Zákon o dráhách č. 266/1994 Sb., který upravuje podmínky pro stavbu drah železničních, tramvajových, trolejbusových a lanových a stavby na těchto dráhách a současně podmínky při provozování dráhy a provozování drážní dopravy a současně práva a povinnosti právnických a fyzických osob s tím spojené. Současně zákon upravuje podmínky státní správy a státního dozoru ve věcech drah železničních, tramvajových, trolejbusových a lanových, například zřídil Drážní úřad. Zákon se nevztahuje na dráhy důlní, průmyslové a přenosné.

Tento zákon oddělil funkci provozovatele drážní dopravy od funkce provozovatele dráhy. Zavedl rozlišení celostátní dráhy a regionálních drah, čímž vytvořil prvotní podmínky pro konkurenci na železnici a pro případnou privatizaci nebo komunalizaci regionálních drah i drážní dopravy. V rámci rekategorizace drah byla zrušena kategorie městských rychlodrah, do níž dosud patřilo pražské metro, a nahrazena kategorií speciálních drah, které nyní patří mezi dráhy železniční. Zákon a jeho četné novely zpracovávají směrnice (předpisy) Evropského společenství.

Zákon zavedl nový pojem určené technické zařízení (UTZ) a pravidla pro jejich provozování. Pod pojem spadají zařízení tlaková, plynová, elektrická, zdvihací, dopravní, zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny nebo zpětných trakčních proudů, kontejnery a výměnné nástavby, které jsou konstruovány a vyráběny pro provozování dráhy nebo drážní dopravy a slouží-li k zabezpečení provozování dráhy nebo drážní dopravy.

Na lyžařské vleky se původně zákon nevztahoval vůbec, ale novelizací (zákonem č. 191/2006 Sb. s účinností od 11. června 2006) na ně byl vztažen stejný právní režim jako na určená technická zařízení dráhy, ač lyžařský vlek není dráhou ve smyslu zákona. Na eskalátory, travelátory a podobná zařízení se zákon takto vztahuje pouze v případě, jsou-li součástí stavby dráhy. Rovněž například na elektrická zařízení tramvajových nebo trolejbusových zastávek se vztahují tyto přísnější požadavky, které v případě autobusových zastávek neplatí.

Navazující předpisy editovat

Na zákon navazuje množství prováděcích předpisů, převážně vyhlášek, například

Související informace naleznete také v článku Dráha (drážní doprava)#Právní předpisy o drahách.

Odkazy editovat

Související články editovat

Externí odkazy editovat