Drážní správní úřad

typ správního úřadu

Drážní správní úřad je druh správního úřadu s působností ve věcech drah.

Drážní správní úřady v Česku

editovat

V současné době v Česku vykonávají působnost drážního správního úřadu

 • Drážní úřad ve věcech železničních drah s výjimkou speciálních (tj. metra), pokud zákon pro určité případy nestanoví, že tuto působnost v určitém směru vykonává jiný správní úřad, a v některých působnostech také pro ostatní kategorie drah (zejména výkon působnosti speciálního stavebního úřadu s výjimkou území hlavního města Prahy, homologace vozidel a schvalování způsobilosti vozidel k provozu i odborné způsobilosti osob k provádění revizí nebo prohlídek a zkoušek příslušných určených technických zařízení),
 • Ministerstvo dopravy v některých stanovených případech (zejména zařazování železničních drah do jednotlivých kategorií),
 • obecní úřady (obce v přenesené působnosti) ve stanovených případech.[1] ve věcech drah tramvajových, trolejbusových, lanových a speciálních železničních (tj. metra), kromě stanovených případů, kdy tuto působnost vykonává Drážní úřad nebo Ministerstvo dopravy. Příslušnou k rozhodování podle tohoto zákona je obec, v jejímž územním obvodu se nachází dráha tramvajová, trolejbusová, lanová nebo speciální. Z působnosti obcí je vyjmuto rozhodování o typu a způsobilosti drážního vozidla, způsobilosti určených technických zařízení, osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení, a zastavení nebo omezení provozu určených technických zařízení a o odnětí průkazů jejich způsobilosti. Praha jako jediná obec je oprávněna vydávat průkaz způsobilosti k řízení lanových drah.

Do působnosti drážního správního úřadu patří také výkon působnosti speciálního stavebního úřadu, kterou vykonává Drážní úřad s výjimkou drah tramvajových, trolejbusových, lanových a speciálních železničních (tj. metra) na území hlavního města Prahy, kde tuto působnost vykonává Magistrát hlavního města Prahy.

Působnosti drážních správních úřadů v Česku

editovat
 • zařazení železniční dráhy do příslušné kategorie dráhy a změny tohoto zařazení (§ 3 odst. 2 zák. 266/1994 Sb., o dráhách)
 • zrušení dráhy na návrh vlastníka (§ 5 odst. 6)
 • rozsah a způsob zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemními komunikacemi v úrovni kolejí (§ 6 odst. 2)
 • působnost speciálního stavebního úřadu pro stavby dráhy (§ 7 odst. 1)
 • zavedení zkušebního provozu (§ 7 odst. 2)
 • vydávání závazného stanoviska pro účely umístění, povolení, ohlášení nebo kolaudace pro stavbu na dráze, stavbu, která není stavbou dráhy a zasahuje zčásti do jejího obvodu, a stavbu v ochranném pásmu dráhy, s možností stanovení závazných podmínek (§ 7 odst. 3)
 • vydávání souhlasu a stanovení podmínek pro některé činnosti v ochranném pásmu dráhy (činnosti prováděné hornickým způsobem, provozování střelnice, skladování výbušnin a nebezpečných odpadů, zřizování světelných zdrojů a barevných ploch zaměnitelných s návěstními znaky) (§ 9 odst. 1)
 • rozhodnutí o omezení vlastnického práva k nemovité věci spočívající v umístění a provozování pevných trakčních, signalizačních nebo zabezpečovacích zařízení tramvajové nebo trolejbusové dráhy a rozhodnutí o výši úhrady (§ 9 odst. 4)
 • rozhodnutí o rozsahu a způsobu provedení nezbytných opatření k zabránění sesuvů půdy, padání kamenů a lavin a o tom, kdo je provede (§ 10 odst. 1)
 • zjišťování zdrojů ohrožování dráhy a zdrojů rušení drážního provozu, rozhodování o odstraňování zdroje ohrožení (§ 10 odst. 2)
 • vydává úřední povolení k provozování dráhy a osvědčení provozovatele dráhy (§ 11–19c), pro tyto účely ověřuje bezúhonnost osob, rozhoduje o změnách a odejmutí těchto dokladů, informuje Agenturu Evropské unie pro železnice o vydání, změnách či odebrání osvědčení provozovatele dráhy
 • rozhoduje o názvech stanic (zastávek) dráhy (§ 22 odst. 1 písm. e)
 • schvaluje návrh plánu omezení provozování dráhy nebo její části (§ 23c odst. 1–2) a ukládá obnovení provozování dráhy v případě neoprávněného omezení (odst. 4)
 • vydává oprávnění (licence) k provozování drážní dopravy (§ 25), rozhoduje o jejich změnách a zrušení
 • vydává osvědčení dopravce pro vnitrostátní nebo příhraniční dopravu (§ 31a)
 • rozhoduje o přechodném omezení nebo zastavení drážní dopravy (§ 38)
 • schvaluje jízdní řád pro veřejnou osobní dopravu na dráze tramvajové, trolejbusové, speciální a lanové a postupuje schválený jízdní řád ministerstvu dopravy pro potřeby celostátního informačního systému o jízdních řádech (§ 41)
 • zapisuje drážní vozidlo pro dráhu celostátní nebo regionální do registru drážních vozidel (§ 43 odst. 2) a přiděluje mu evropské číslo vozidla (odst. 4), vede registr těchto vozidel (§ 43a)
 • vydává osvědčení osoby zabezpečující údržbu drážních vozidel pro dráhu celostátní nebo regionální (§ 43b)
 • schvalování typu vozidla, vydávání průkazu způsobilosti drážního vozidla, schvalování změny konstrukce vozidla, povolování zkušebního provozu vozidla pro jinou dráhu než celostátní nebo regionální (§ 43c, 43d, 43e)
 • rozhoduje, že vozidlo je historickým drážním vozidlem (§ 43f)
 • vydává průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla na dráze místní, tramvajové, trolejbusové, speciální, lanové a vlečce (§ 45), v případě nebezpečných nedostatků při řízení nebo důvodných pochybností o způsobilosti nařizuje přezkoušení odborné a zdravotní způsobilosti, rozhoduje o zadržení nebo odejmutí průkazu způsobilosti.
 • vydává a odnímá licenci strojvedoucího (§ 46c–46h), žádá o přezkoumání způsobilosti jiné vydavatele licencí (§ 46p)
 • spravuje a aktualizuje rejstřík licencí strojvedoucího (§ 46r)
 • uděluje a odnímá akreditaci k povinným školením a vede seznam osob, kterým udělil akreditaci (§ 46o, 46s)
 • vydává, zadržuje a odnímá průkaz způsobilosti určeného technického zařízení (§ 47), tomuto režimu podléhají i lyžařské a vodní vleky, které nejsou dráhami
 • vydává kolaudační rozhodnutí o ověření způsobilosti k užívání nově budované nebo modernizované dráhy železniční, která se stane součástí evropského železničního systému (§ 49 odst. 2)
 • zakazuje uvedení prvku interoperability a subsystémů na trh (§ 49c, 49q)
 • vydává povolení k uvedení drážního vozidla pro dráhu celostátní nebo regionální na trh (§ 49j) a povoluje jeho zkušební provoz (§ 49k)
 • projednává přestupky podle drážního zákona s výjimkou přestupků, jejichž projednávání je vyhrazeno Drážní inspekci, Drážnímu úřadu nebo živnostenskému úřadu (§ 52a)
 • vykonávají státní správu ve věcech drah (§ 54)
 • obecní úřady uplatňují stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska dráhy speciální, tramvajové, trolejbusové a lanové, pokud není příslušné ministerstvo (§ 56a)
 • vydávají závazné stanovisko v řízení o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin podle zákona o ochraně přírody a krajiny, jde-li o kácení dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze (§ 56a)
 • vykonávají státní dozor nad dodržováním zákona o dráhách (§ 58 odst. 1)

Reference

editovat
 1. § 54 odst. 2 a § 57 zák. 266/1994 Sb.

Související články

editovat