Speciální stavební úřad

Speciální stavební úřad je v České republice úřad, který vykonává působnost stavebního úřadu u staveb leteckých, staveb drah, staveb pozemních komunikací a vodohospodářských děl. Postavení speciálních stavebních úřadů obecně upravuje § 15 stavebního zákona. Speciálními stavebními úřady pro uvedené stavby jsou orgány vykonávající státní správu na uvedených úsecích podle zvláštních právních předpisů. Povolení pro stavby mohou vydat jen se souhlasem obecného stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek. V pochybnostech, zda se v konkrétním případě jedná o stavbu v působnosti speciálního stavebního úřadu, nebo o stavbu v působnosti obecného stavebního úřadu, platí stanovisko příslušného speciálního stavebního úřadu.

Působnost

editovat

Externí odkazy

editovat