Dráha (drážní doprava)

stavba pro drážní dopravu

Dráha ve smyslu Zákona o dráhách je soustava dopravních zařízení, která vozidlo vedou a na nichž je závislé, například kolejové, trolejové nebo lanové vedení. V technicko-právním významu jsou součástí dráhy i její pomocná zařízení a pozemky, například elektrické měnírny, nástupiště, staniční budovy. Úvodní definice v Zákoně o dráhách zní: „Dráhou je cesta určená k pohybu drážních vozidel včetně pevných zařízení potřebných pro zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy.“[1] Slovo trať je přibližným synonymem slova dráha: „Pro účely této vyhlášky [vyhl. č. 177/1995 Sb.] pro železniční dráhy, dráhu tramvajovou a pozemní lanovou dráhu se rozumí tratí soubor stavebně technických zařízení dopravní cesty určené k pohybu drážního vozidla.“[2]

Železniční stanice Roztoky u Prahy

Typy drah v České republice

editovat

Zákon o dráhách (266/1994 Sb.) rozlišuje tyto druhy drah:

Lyžařský vlek se za dráhu nepovažuje, ale v České republice zákonem č. 191/2006 Sb. byla přijata právní regulace, která je prohlašuje za určené technické zařízení na dráze.

Metro podle předchozího drážního zákona (51/1964 Sb. ve znění zákona č. 104/1974 Sb.) nepatřilo mezi železniční dráhy, ale do samostatné kategorie městské rychlodráhy, která společně s tramvajovými a trolejbusovými dráhami tvořila kategorii městské dráhy.

Určená technická zařízení

editovat

Technická zařízení tlaková, plynová, elektrická, zdvihací, dopravní, pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny a pro ochranu před negativními účinky zpětných trakčních proudů, která slouží k zabezpečení provozování dráhy nebo drážní dopravy nebo lyžařských vleků, jsou určenými technickými zařízeními, která podléhají dozoru podle Zákona o dráhách.

Proto například světelný majáček na konci nástupního ostrůvku, který je součástí tramvajové dráhy, podléhá jiným (přísnějším) technickým podmínkám a jinému schvalovacímu režimu, než světelné majáčky na jiných dopravních ostrůvcích pozemních komunikací.

Obvod dráhy a ochranné pásmo dráhy

editovat

Pro vybudování a ochranu dráhy je stanoven obvod dráhy a v některých případech ještě ochranné pásmo dráhy, vymezující též území v okolí dráhy. Je obdobou ochranného pásma u pozemních komunikací.

Křížení dráhy

editovat

Křížení dráhy s pozemní komunikací pro silniční vozidla nebo pro pěší se nazývá přejezd, v případě železniční dráhy a v některých případech i u jiných typů drah železniční přejezd. Dřívější právní a technické předpisy upravující křížení samostatných tramvajových drah s pozemními komunikacemi byly v souvislosti s účinností zákona 266/1994 Sb. zrušeny a v současnosti má v této oblasti právní úprava závažné mezery.

Železniční přejezd je podle zákona součástí dráhy, nikoliv součástí pozemní komunikace.

Tramvajová dráha v úseku, kde je vedena po pozemní komunikaci, se nazývá tramvajový pás. V tomto úseku se na řidiče drážních vozidel vztahují pravidla silničního provozu. Zatímco podle některých právních předpisů (Zákon o pozemních komunikacích, prováděcí předpisy Zákona o dráhách) v takovém případě tramvajová dráha není součástí pozemní komunikace, Zákon o provozu na pozemních komunikacích tramvajový pás za součást pozemní komunikace označuje. Ten také upravuje, za jakých podmínek mohou silniční vozidla na tramvajový pás podélně vjíždět nebo ho příčně přejíždět.

Subjekty na dráze

editovat

Zákon rozlišuje provozování dráhy (provozovatel dráhy) a provozování drážní dopravy (dopravce na dráze). V metru a na tramvajových a trolejbusových drahách obvykle obě tyto činnosti vykonává tentýž subjekt, na železničních drahách může tutéž část dráhy (tutéž dráhu) využívat i více dopravců a provozovatel dráhy nemusí být dopravcem. Vlastník dráhy nemusí být provozovatelem dráhy, v některých případech vlastník dráhy provozování dráhy smluvně svěřuje výhradnímu nebo převažujícímu dopravci (například Správa železnic Českým drahám).

K provozování dráhy je třeba úřední povolení. K provozování drážní dopravy je třeba licence. Podle předchozího drážního zákona (do roku 1994) se dráhy i drážní doprava provozovaly na základě koncese. Provozování drah ani drážní dopravy není živností podle živnostenského zákona.

Drážní doprava

editovat

Veřejná osobní i nákladní drážní doprava se řídí jízdním řádem, přepravním řádem, případně též smluvními přepravními podmínkami. V případě veřejné osobní dopravy konané v rámci závazku veřejné služby náleží dopravci nárok na náhradu prokazatelné ztráty. Na celostátních a regionálních drahách musí být vedeno oddělené účetnictví o provozování dráhy, provozování osobní drážní dopravy a provozování nákladní drážní dopravy, i když je provádí tentýž subjekt.

Drážní doprava se provádí drážními vozidly.

Všechny mimořádné události v drážní dopravě musí být hlášeny Drážní inspekci, nehody v drážní dopravě a všechny závažné nehody též Policii České republiky.

Státní správa

editovat

Orgánem státní správy ve věcech drah jsou drážní správní úřady. Některé z nich jsou také speciálními stavebními úřady pro stavby drah a stavby na dráze. Centrálním orgánem státní správy ve věcech drah je Drážní úřad. Drážní inspekce je zřízena ke sledování a vyhodnocování mimořádných událostí. Drážní úřad i Drážní inspekce jsou samostatné správní úřady přímo podřízené Ministerstvu dopravy.

Ministerstvo dopravy jako drážní správní úřad rozhoduje o zařazení železniční dráhy do kategorie a o zrušení celostátní nebo regionální dráhy. Je odvolacím orgánem proti rozhodnutí Drážního úřadu, Drážní inspekce a obcí.

Hlavní město Praha a obce s rozšířenou působností vykonávají jako drážní správní úřady přenesenou působnost státní správy ve věci dráhy tramvajové, trolejbusové, lanové a speciální. Tato kompetence se však nevztahuje na schvalování typu a způsobilosti drážních vozidel, schvalování způsobilosti určených technických zařízení a vydávání průkazů způsobilosti kontrolorů určených technických zařízení. Obce s rozšířenou působností na rozdíl od Prahy nemají ani kompetenci speciálního stavebního úřadu ve věcech drah a nemohou vydávat průkaz způsobilosti k řízení lanových drah.

Drážní úřad jako drážní správní úřad vykonává působnost státní správy v těch věcech týkajících se drah, v nichž nejsou svěřeny Ministerstvu dopravy ani obcím.

Státní odborný dozor na drahách vykonávají drážní správní úřady a Drážní inspekce.

Právní předpisy o drahách

editovat

Do roku 1994

editovat
 • Zákon č. 51/1964 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 104/1974 Sb.
 • Vyhláška Ministerstva dopravy č. 52/1964 Sb., kterou se provádí zákon o dráhách, ve znění vyhlášek č. 132/1969 Sb. a č. 122/1974 Sb.

Státní správa a obecný dozor

editovat
 • Vyhláška Ministerstva dopravy č. 68/1964 Sb., o přenesení působnosti státní správy ve věcech drah, ve znění vyhlášky č. 11/1979 Sb., o působnosti správ celostátních drah na úseku státního odborného technického dozoru na dráhách, a vyhlášky č. 177/1988 Sb.
 • Výnos Federálního ministerstva dopravy č. j. 12 241/75-025, o působnosti správ celostátních drah jako drážních správních orgánů, ve znění výnosu č. j. 25 112/77 (registrovány v částce 2/1973 Sb. a v částce 20/1975 Sb.)
 • Vyhláška Federálního ministerstva dopravy č. 11/1979 Sb., o působnosti správ celostátních drah na úseku státního odborného technického dozoru na dráhách
 • Výnos Federálního ministerstva dopravy č. j. 19 239/1974, o lhůtách dozorčí činnosti státního odborného technického dozoru (registrován v částce 15/1974 Sb.)
 • Výnos Federálního ministerstva dopravy č. j. 8 969/85, kterým se stanoví některé podmínky výkonu státního odborného technického dozoru na zajištění bezpečnosti kontejnerů ISO řady 1 v provozu (registrován v částce 24/1985 Sb.)

Obecné technické požadavky

editovat
 • Vyhláška Federálního ministerstva dopravy č. 18/1981 Sb., o schvalování drážních vozidel a zvláštních drážních mechanizačních zařízení,
 • Vyhláška Federálního ministerstva dopravy č. 61/1982 Sb., o určených technických zařízeních
 • Vyhláška Federálního ministerstva dopravy č. 72/1984 Sb., o podmínkách způsobilosti kontejnerů ISO řady 1 k bezpečnému a plynulému provozu,
 • Vyhláška Federálního ministerstva dopravy č. 8/1987 Sb., o způsobilosti dovážených lanových drah a jiných technických zařízení,
 • Vyhláška Federálního ministerstva dopravy č. 38/1990 Sb., kterou se stanoví některé podmínky k zajištění bezpečného a plynulého provozu zdvihacích zařízení pro manipulaci s kontejnery ISO řady 1
 • Výnos Federálního ministerstva dopravy č. j. 12 142/1975-18, o zdvihacím zařízení horní plošiny poschoďového železničního vozu pro dopravu osobních automobilů, ve znění výnosu č. j. 23 229/79-025 (registrovány v částce 33/1975 Sb. a částce 6/1980 Sb.)

Styky drah

editovat
 • Vyhláška Ministerstva dopravy č. 126/1964 Sb., o styku mezi dráhami celostátními a vlečkami a o vztazích mezi zúčastněnými organizacemi (vlečkové podmínky), ve znění vyhlášek č. 111/1966 Sb., č. 2/1980 Sb., č. 42/1984 Sb. a č. 74/1985 Sb.
 • Vyhláška Federálního ministerstva dopravy č. 7/1988 Sb., o křížení pozemních komunikací s dráhami v úrovni kolejí,
 • Vyhláška Federálního ministerstva dopravy č. 123/1979 Sb., o městské hromadné dopravě

Provoz drah a drážní dopravy

editovat
 • Výnos Federálního ministerstva dopravy a Českého báňského úřadu č. 3939/19/1976, o pravidlech technického provozu pro důlní dráhy povrchových hnědouhelných dolů (PTP-D) (registrován v částce 4/1979 Sb.)
 • Směrnice Federálního ministerstva dopravy, Generální prokuratury ČSSR a Federálního ministerstva vnitra č. j. 11 471/1973, o koordinaci a součinnosti orgánů dopravy, bezpečnosti a prokuratury při železničních nehodách (registrována v částce 12/1973 Sb.)

Způsobilost pracovníků

editovat
 • Výnos Federálního ministerstva dopravy č. 26 049/76, kterým se vydává Zkušební řád pro řidiče, průvodčí, dispečery, výpravčí a pracovníky přepravní kontroly městské hromadné přepravy, ve znění výnosu č. 7 129/1982-025 (registrovány v částce 8/1977 Sb. a v částce 9/1982 Sb.),
 • Výnos Federálního ministerstva dopravy č. j. 11 446/1974, o pravidelném opakovaném přezkušování jeřábníků a vazačů pracujících se silničními výložníkovými jeřáby nebo se železničními kolejovými výložníkovými jeřáby (registrován v částce 15/1974 Sb.)
 • Výnos Federálního ministerstva dopravy č. 19 022/1978, o odborné způsobilosti v elektrotechnice na dráhách (registrován v částce 32/1978 Sb.),
 • Výnos Federálního ministerstva dopravy č. j. 5 095/85-ÚÚŽZ, kterým se vydávají směrnice o zdravotní způsobilosti pracovníků na železnicích (registrován v částce 16/1985 Sb.)

Přepravní řády

editovat
 • Vyhláška č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění vyhlášek č. 98/1966 Sb., 4/1976 Sb., 152/1983 Sb., 74/1985 Sb., 357/1990 Sb.,
 • Vyhláška č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu, ve znění vyhlášek č. 151/1971 Sb., 181/1973 Sb., 44/1985 Sb., 462/1992 Sb., 71/1999 Sb.
 • Vyhláška č. 3/1977 Sb., o přepravním řádu lanových drah, ve znění vyhlášek č. 35/1985 Sb.,
 • Vyhláška č. 9/1984 Sb., o kontejnerovém přepravním řádu, ve znění vyhlášky č. 74/1985 Sb.
 • Vyhláška Federálního ministerstva dopravy č. 190/1988 Sb., kterou se stanoví pevné částky náhrad za způsobení malých poruch v provozu vlaku na celostátních dráhách a vlečkách, ve znění vyhlášky č. 316/1992 Sb.
 • Výnos Federálního ministerstva dopravy č. j. 8 624/1982-25, kterým se stanoví pevné částky náhrad za poškození železničních vozů a zařízení, ve znění výnosu č. j. 18 682/1992-040 (registrovány v částce 16/1982 Sb. a v částce 81/1992 Sb.)
 • Výnos Federálního ministerstva dopravy č. j. 9 737/1984, o přepravách vojenských kontejnerových zásilek (registrován v částce 22/1984 Sb.)

Od roku 1994

editovat
 • Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákonů č. 189/1999 Sb., 23/2000 Sb., 71/2000 Sb., 132/2000 Sb., 77/2002 Sb., 175/2002 Sb., 320/2002 Sb., 103/2004 Sb., 1/2005 Sb., 181/2006 Sb., 191/2006 Sb.

Základní stavební a technické požadavky

editovat
 • Vyhláška MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky MD č. 243/1996 Sb., vyhlášky MDS č. 346/2000 Sb., vyhlášky MDS č. 413/2001 Sb a vyhlášky MD č. 577/2004 Sb.
 • Vyhláška MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění vyhlášky MDS č. 279/2000 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 210/2006 Sb.
 • Nařízení vlády č. 42/2003 Sb. o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády č. 541/2004 Sb.
 • Nařízení vlády č. 70/2002 Sb. o technických požadavcích na zařízení pro dopravu osob
 • Vyhláška č. 209/2006 Sb., o požadavcích na přípustné emise znečišťujících látek ve výfukových plynech spalovacího hnacího motoru drážního vozidla
 • Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 277/2003 Sb.
 • Vyhláška Českého báňského úřadu č. 35/1998 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu důlní dráhy hnědouhelného lomu
 • Vyhláška MD a ÚBÚ č. 28/1967 Sb., kterou se stanoví pravidla pro styk drah s hornickou činností

Provoz dráhy a drážní dopravy

editovat
 • Vyhláška MD č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky MD č. 242/1996 Sb., vyhlášky MDS č. 174/2000 Sb. a vyhlášky č. 133/2003 Sb.
 • Vyhláška MDS č. 361/2001 Sb., o způsobu zjišťování mimořádných událostí v drážní dopravě, ve znění vyhlášky MDS č. 442/2002 Sb.
 • Vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách (touto vyhláškou se úplně ruší vyhlášky 361/2001 Sb. a 442/2002 Sb.)

Způsobilost pracovníků

editovat
 • Vyhláška MD č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění vyhlášky MDS č. 455/2000 Sb. a vyhlášky č. 194/2005 Sb.

Evropský železniční systém a mezinárodní vztahy

editovat
 • Vyhláška MD č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému ve znění vyhlášky č.377 /2006 Sb.
 • Sdělení MD č. 111/2004 Sb., o výčtu železničních drah zařazených do evropského železničního systému
 • Nařízení vlády č. 133/2005 Sb. o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému.
 • Vyhláška MZV č. 8/1985 Sb. o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), ve znění sdělení FMZV č. 61/1991 Sb., FMZV č. 251/1991 Sb. a sdělení MZV č. 274/1996 Sb., doplnění ve Sdělení MZV č. 34/2005 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 49/2006 Sb. m. s. o sjednání Protokolu z 3. června 1999 o změně Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) z 9. května 1980 (Úmluva COTIF ve znění Vilniuského protokolu)
 • Sdělení MZV č. 133/2002 Sb.m.s. o přístupu ČR k Úmluvě o založení společnosti „EUROFIRMA“ Evropské společnosti pro financování železničních vozů a Dodatkového protokolu k Úmluvě o založení společnosti „EUROFIRMA“ Evropské společnosti pro financování železničních vozů

Subjekty na dráze a vztahy mezi nimi

editovat
 • Zákon č. 625/1992 Sb., o zániku státní organizace Československé státní dráhy
 • Zákon č. 77/2002 Sb. o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 83/2003 Sb., ve znění zákona č. 179/2003 Sb. a ve znění zákona č. 293/2004 Sb.
 • Nařízení vlády č. 322/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky, výše a způsob poskytnutí příspěvku k řešení sociálních důsledků transformace státní organizace České dráhy, ve znění nařízení vlády č. 83/2005 Sb.
 • Sdělení MDS č. 524/2002 Sb. o vyhlášení dne vzniku akciové společnosti České dráhy
 • Vyhláška MDS č. 429/2001 Sb. o podrobnostech prokazování finanční způsobilosti k provozování dráhy celostátní nebo dráhy regionální, o způsobu prokazování finanční způsobilosti k provozování drážní dopravy na dráze celostátní nebo na dráze regionální a o doplňkových přepravních službách
 • Vyhláška MD č. 241/2005 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy
 • Vyhláška MD č. 351/2004 Sb., o rozsahu služeb poskytovaných provozovatelem dráhy dopravci
 • Vyhláška č. 501/2005 Sb., o vymezení nákladů provozovatele dráhy spojených s provozováním a zajišťováním provozuschopnosti, modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty
 • Výměr MF č. 01/2006 ze dne 6. prosince 2005, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami (příloha č. 4: maximální ceny a určené podmínky za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty celostátních a regionálních drah při provozování drážní dopravy)
 • Vyhláška MDS č. 367/1999 Sb., kterou se stanoví období s nižší potřebou práce provozovatelům a dopravcům na dráze celostátní a regionální (zrušena zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, s účinností od 1. ledna 2007)

Přepravní řády a tarif

editovat
 • Nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění nařízení vlády č. 295/2000 Sb.
 • Vyhláška MDS č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
 • Výměr MF č. 01/2006 ze dne 6. prosince 2005, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami (příloha č. 6: určené ceny v železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravě, str. 50 a násl.)
 • Vyhláška MD č. 266/1995 Sb., kterou se zrušuje vyhláška o kontejnerovém přepravním řádu

Reference

editovat
 1. Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, § 2 odst. 1. [cit. 2015-06-21]. Dostupné online.
 2. Vyhláška č. 177/1995 Sb., § 1 odst. 5 písm. a). [cit. 2015-06-21]. Dostupné online.

Externí odkazy

editovat