Místní dráha (Česko)

kategorie dráhy v Česku
Tento článek je o kategorii drah zavedené v roce 2017. O lokálních drahách v Česku podle podle rakousko-uherského zákona o výstavbě místních drah z roku 1880 pojednává článek Místní dráha (Předlitavsko).

Místní dráha je v České republice kategorie dráhy nově zavedená novelizačním zákonem č. 319/2016 Sb. s účinností od 1. dubna 2017. Je to dráha místního významu oddělená od celostátní dráhy a regionálních drah. Dráha je oddělená, umožňuje-li přesun drážního vozidla na jinou dráhu jen s použitím zvláštního technického zařízení nebo slouží-li výhradně provozování neveřejné osobní drážní dopravy, osobní drážní dopravy pro potřeby cestovního ruchu nebo provozované historickými vlaky.[1] Z hlediska legislativních požadavků je tato kategorie přiblížena neveřejným vlečkám.

Legislativní podmínkyEditovat

Ochranné pásmo dráhy je u místní dráhy 30 m od osy krajní koleje, shodně jako u vleček a tramvajových drah vedených mimo pozemní komunikaci, zatímco u dráhy celostátní i regionální je ochranné pásmo minimálně 60 metrů od osy krajní koleje.[2]

Na místní dráhu se nevztahují technické specifikace pro interoperabilitu (TSI), například výška nástupišť nebo GSM-R.[3] Majitel nemůže čerpat dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury.[3]

Provozovatel místní dráhy nemusí mít osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy, které je vyžadováno jen u dráhy celostátní a drah regionálních, a nemusí prokazovat svou finanční způsobilost.[4] Provozovatel místní dráhy nemá povinnost pečovat o rozvoj a modernizaci dráhy v rozsahu nezbytném pro zajištění dopravních potřeb státu a dopravní obslužnosti území kraje.[5]

Vlastník dráhy v případě místní dráhy, pokud není schopen zajistit její provozování, není povinen tuto dráhu nikomu nabídnout k provozování, a zejména zákon jmenovitě nestanoví, komu by ji měl nabídnout – taková povinnost ze všech ostatních kategorií drah není stanovena pouze u vleček. I pro tyto dvě kategorie drah však platí obecná povinnost, že vlastník dráhy je povinen zajistit provozování dráhy.[6]

Názvy stanic a zastávek v případě místní dráhy nejsou závazně určeny drážním správním úřadem, jako je tomu u dráhy celostátní a u drah regionálních. Provozovatel místní dráhy také nemá povinnost zavést systém zajišťování bezpečnosti provozování dráhy a zajistit jeho dodržování ani povinnost předkládat drážnímu správnímu úřadu výroční zprávu o bezpečnosti provozování dráhy.[7]

Na místní dráhy se nevztahuje povinnost zajistit nediskriminační veřejný přístup dopravcům ani související povinnosti (přidělování kapacity dráhy, veřejné prohlášení o dráze, vyloučení střetu zájmů atd.).[8]

Podmínky pro provozování drážní dopravy jsou u místní dráhy stanoveny podobně jako u dráhy speciální, tramvajové, trolejbusové nebo vlečky. Oproti dráze celostátní a drahám regionálním provozovatel dopravy nemusí mít osvědčení dopravce, ale postačí platná licence.[9] Provozovatel místní dráhy nemá však automaticky ze zákona právo provozovat na ní dopravu, jako je tomu na dráze speciální, tramvajové, trolejbusové nebo lanové.[10] Držitel platné licence pro provozování drážní dopravy na dráze celostátní nebo regionální má ze zákona právo provozovat dopravu i na dráze místní nebo vlečce. Naopak držitel platné licence pro provozování drážní dopravy na dráze místní nebo vlečce, může provozovat drážní dopravu na dráze celostátní nebo regionální, jde-li o místo styku vzájemně zaústěných drah.[11]

Oprávnění k provozování drážní dopravy se pro místní dráhu vydává podle stejných pravidel jako pro dráhu speciální, tramvajovou, trolejbusovou nebo vlečku. Ve srovnání s celostátní dráhou a regionálními drahami není vyžadována finanční způsobilost ani pojištění škod způsobených takovým provozem a způsobilost nevylučuje závažné porušení pracovněprávních nebo celních předpisů, pokud je dopravce trestně bezúhonný.[12]

Pro řízení drážních vozidel na místní dráze, stejně jako na vlečce, platí licence strojvedoucího, ale postačí i průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla na dráze místní nebo na vlečce, a to i na pro úseky dráhy celostátní nebo regionální v místě styku vzájemně zaústěných drah.[13]

Konkrétní dráhyEditovat

Železniční dráhu zařazenou ke dni vzniku této kategorie do kategorie drah regionálních lze zařadit do kategorie drah místních jen tehdy, požádá-li o to její vlastník nebo provozovatel a jsou-li splněny podmínky pro zařazení do kategorie drah místních.[14]

První místní drahou je od 21. dubna 2020 trať Čejč – Uhřice u Kyjova, a to na základě žádosti společnosti Railway Capital, a.s., která zastupovala vlastníka dráhy, společnost TMŽ s.r.o. podnikatele Martina Dvořáka. Místní dráha Čejč – Uhřice u Kyjova začíná v úrovni námezníku výhybky č. 101 v km 17,352 dráhy regionální = km 1,247 dráhy místní, kde odbočuje z trati Hodonín–Zaječí, a končí zarážedlem v dopravně Uhřice u Kyjova v km 16,170. Délka trati je 15,470 km.[15][16] Nový majitel plánoval podél trati projekt zábavního parku s provozem historických a zážitkových vlaků včetně hotelu z vagonů, chtěl mimo jiné spolupracovat s Klubem přátel kolejových vozidel z Brna.[16]

Správa železnic v roce 2020 požádala o to, aby na místní dráhu byl překategorizován dosavadní úsek celostátní dráhy tvořený odbočkou k nákladovému nádraží Praha-Žižkov; zároveň stáhla předchozí žádost o zrušení tohoto úseku dráhy. Změnu Správa železnic vysvětluje tím, že zatímco hlavní město Praha původně vyjádřilo zájem využít těleso tratě pro vedení tramvajových kolejí, v souvislosti s projednáváním žádosti o zrušení tratě ve své námitce vyjádřilo záměr využít ji k odvozu materiálu při stavbě městského okruhu. Kategorie místní dráhy by podle Správy železnic odpovídala zamýšlenému využití pro staveništní dopravu. Po změně kategorie dráhy pak chce Správa železnic jednat o převedení dráhy do majetku města.[3] K přeměně na místní dráhu došlo v první polovině října 2020.[17]

V srpnu 2020 zahájil Drážní úřad na popud obce Hevlín, které je od února 2020 vlastníkem dráhy, správní řízení o změně kategorie Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov – Hevlín z regionální dráhy na místní dráhu. Obec v jednání zastupuje Jan Šatava, který předtím prosadil změnu kategorie i u dráhy Čejč–Uhřice a který vlastní společnost Railway Capital, která hodlá dráhu i dopravu na ní provozovat.[18] Dráha Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov – Hevlín je zaústěna do regionální dráhy ve stanici Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov koncem výhybky č. 2 v km 92,326 = 0,000 km začátku dráhy a ukončena zarážedlem kusé koleje č. 1a v km 85.585 v dopravně Hevlín. Celková stavební délka trati je 6,741 km.[19]

Rovněž v srpnu 2020 bylo zahájeno správní řízení o přeměně koncového úseku tratě z Číčenic do Nového Údolí ve stanici Nové Údolí o délce 42 m na místní dráhu. Původně však byla podána žádost o přeměnu tohoto úsek dráhy na vlečku, ale Správa železnic podala námitku a žádost byla stažena. Vlastníkem této části trati je Pavel Kosmata, předseda spolku Pošumavská jižní dráha, jež je v řízení zastupován společností Dr. Zenkl. Tento úsek trati je využíván k odstavení historických vozidel, které slouží jako muzeum.[20][21] Změna kategorie dráhy proběhla v polovině listopadu 2020. Jedná se tak o třetí místní dráhu v Česku.[22]

ReferenceEditovat

 1. § 3 odst. 1 písm. c) zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. ve znění zák. 319/2016 Sb.
 2. § 8 zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. ve znění zák. 319/2016 Sb.
 3. a b c ŠINDELÁŘ, Jan. První místní dráha v síti Správy železnic bude v Praze. Zdopravy.cz [online]. 2020-08-20 [cit. 2020-08-20]. Dostupné online. 
 4. část třetí (§ 11 a násl.) zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. ve znění zák. 319/2016 Sb.
 5. § 20 zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. ve znění zák. 319/2016 Sb.
 6. § 21 zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. ve znění zák. 319/2016 Sb.
 7. § 22 zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. ve znění zák. 319/2016 Sb.
 8. např. § 22b a 23 zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. ve znění zák. 319/2016 Sb.
 9. § 24a odst. 2 zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. ve znění zák. 319/2016 Sb.
 10. § 24a odst. 3 zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. ve znění zák. 319/2016 Sb.
 11. § 24a odst. 4 zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. ve znění zák. 319/2016 Sb.
 12. § 25 zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. ve znění zák. 319/2016 Sb.
 13. § 45 a 46b zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. ve znění zák. 319/2016 Sb.
 14. Přechodné ustanovení podle zákona č. 319/2016 Sb. Čl. II
 15. OZNÁMENÍ - DUCR-20846/20/Ve – Veřejná vyhláška – rozhodnutí, Drážní úřad, vyvěšeno 21. 4. 2020, sejmuto 6. 5. 2020
 16. a b ŠINDELÁŘ, Jan. Česká republika má první místní dráhu, stala se jí soukromá lokálka Čejč – Uhřice. Zdopravy.cz [online]. 2020-04-22 [cit. 2020-11-16]. Dostupné online. 
 17. ŠINDELÁŘ, Jan. Správa železnic má první místní dráhu, je v Praze. Zdopravy.cz [online]. 2020-10-11 [cit. 2020-10-13]. Dostupné online. 
 18. ŠINDELÁŘ, Jan. Další místní dráha: O nové zařazení usiluje trať Hrušovany – Hevlín. Zdopravy.cz [online]. 2020-08-24 [cit. 2020-08-24]. Dostupné online. 
 19. Oznámení o zahájení správního řízení, sp. zn. OU-JOU0035/20, č. j. DUCR-46173/20/Do, Drážní úřad, 13. 8. 2020
 20. ŠINDELÁŘ, Jan. Šumavská zajímavost: Soukromý majitel mění konec tratě k hranicím na místní dráhu. Zdopravy.cz [online]. 2020-09-07 [cit. 2020-09-09]. Dostupné online. 
 21. Oznámení o zahájení správního řízení, sp. zn. OU-JOU0036/20, č. j. DUCR-45754/20/Bg, Drážní úřad, 11. 8. 2020
 22. ŠINDELÁŘ, Jan. Čtyřicet metrů soukromých kolejí na Šumavě je nově místní dráhou. Třetí v zemi. Zdopravy.cz [online]. 2020-11-15 [cit. 2020-11-16]. Dostupné online.