Hallův jev

Hallův jev je proces generace Hallova elektrického pole v polovodiči (existuje i v kovech, ale vzhledem k vysoké koncentraci vodivostních elektronů se téměř neuplatňuje) za současného působení vnějšího elektrického i magnetického pole. Důsledkem toho se hromadí na jedné straně látky záporný náboj a na straně druhé náboj kladný. Díky tomu, že póly mají různý potenciál, vzniká Hallovo napětí. Vzorkem tak protéká proud o hustotě

Schema Hallova jevu, ukazující proud elektronů.
Legenda:
1. Elektrony (směr proudu je podle konvence opačný)
2. Polovodičový předmět
3. Magnety
4. Magnetické pole
5. Zdroj energie
Popis:
Na obrázku „A“ dostává předmět negativní náboj symbolizovaný modrou barvou a kladný náboj symbolizovaný barvou červenou. Na obrázcích „B“ a „C“ se elektrický proud obrací, což způsobuje změnu polarizace. Změna proudu i magnetického pole opět vytvoří záporný náboj v horní části předmětu (obrázek „D“).

Působením Lorentzovy síly (kde je indukce) jsou nosiče vychylovány na jeden pól předmětu.

Hallovo pole vyvolá opačnou sílu k Lorentzově síle .

Jev byl objeven Edwinem Hallem v roce 1879 a nese jméno na jeho počest.

Hallovo napětíEditovat

Při vložení vodivé destičky tloušťky  , kterou protéká řídící elektrický proud  , do magnetického pole s magnetickou indukcí  , kolmou na směr proudu, pak ve třetím směru, kolmém na směr proudu a zároveň na směr magnetického pole bude potenciálový rozdíl  . Následkem Hallova jevu vzniká Hallovo napětí:

 

Hallova konstantaEditovat

Součinitel   nazývaný Hallova konstanta má rozměr  . Umožňuje stanovit typ vodivosti polovodiče (za předpokladu, že je známa orientace elektrického pole a magnetického pole v předmětu). Dá se vyjádřit jako:

 

Pro polovodič typu N je znaménko záporné, kdežto pro polovodič typu P je kladné.   je rozptylový faktor. Jeho hodnota se pohybuje mezi 1 (hodnota kovů) a 2 (pro slabě dotované polovodiče je asi 1,17)

Užití Hallova jevuEditovat

Hallův jev se používá k měření magnetických polí, proudu (bez kontaktu) apod.

Související článkyEditovat

LiteraturaEditovat

Externí odkazyEditovat