Hybnost

fyzikální veličina

Hybnost je fyzikální veličina, která je mírou posuvného pohybu tělesa a je součinem jeho hmotnosti a rychlosti. Hybnost ve své podstatě popisuje pohybový stav tělesa. Hybnost je vektorová veličina, stejně jako rychlost, a má stejný směr. Hybnost tělesa je rovná impulzu síly, který je potřeba na jeho uvedení z klidu do pohybu odpovídající rychlostí; na zastavení je potřeba impulz opačný.

Hybnost je zachovávající se veličina. To znamená, že celková hybnost izolované soustavy se nemůže změnit, což je obsahem zákona zachování hybnosti.

Značení

editovat

Definice

editovat

Klasická mechanika

editovat

Vektor hybnosti je v klasické mechanice určen vztahem

 

kde

  je hmotnost tělesa,
  je rychlost tělesa.

Relativistická mechanika

editovat

Relativistická hybnost je definována stejným vztahem

 

avšak   je relativistická hmotnost, která závisí na velikosti rychlosti   vztahem

 

kde

  je klidová hmotnost tělesa,
  je rychlost světla.

Dosazením získáme vztah

 

Kvantová mechanika

editovat

V kvantové mechanice je hybnost určena operátorem hybnosti, který má v souřadnicové reprezentaci tvar

 

kde

  je imaginární jednotka,
  je redukovaná Planckova konstanta,
  je operátor nabla.

Vlastnosti

editovat
  • V izolovaných mechanických dějích platí zákon zachování hybnosti.
  • Změna hybnosti způsobená silou   za čas   je rovna impulzu síly. Časová změna hybnosti je tedy rovna působící síle, tzn.  .

Zákon zachování celkové hybnosti izolované soustavy těles:Celková hybnost izolované soustavy těles je rovna vektorovému součtu hybností jednotlivých těles tvořících izolovanou soustavu v daném okamžiku a s časem se nemění. Zákon o změně hybnosti tělesa:Impulz síly je časový účinek síly působící na těleso a rovná se změně hybnosti tělesa za dobu působení síly.

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat