Český liturgický kalendář

Český liturgický kalendář je liturgický kalendář římskokatolické církve pro českou a moravskou církevní provincii.

Kalendář popisuje dvě navzájem se prolínající časové struktury:

Temporál (Rok Páně) uvádí svátky a sváteční období podle biblických události Nového Zákona resp. Ježíšova života. Pro temporál je charakteristická pohyblivost většiny svátků, neboť určujícím bodem je proměnlivé datum Velikonoc.

Sanktorál (Rok se svatými) uvádí jména světců uctívaných v Římskokatolické církvi ve spojení s pevně stanovenými dny v roce.

Sanktorál editovat

Svátky svatých v sanktorálu mají svou liturgickou hodnotu podle uvedené stupnice:

  • slavnost (solemnitas)
  • svátek (festum)
  • památka (memoria obligatoria)
  • nezávazná památka (memoria ad libitum)

Jména světců jsou přiřazena k příslušnému dni v měsíci spolu s uvedenou liturgickou hodnotou. Není-li hodnota uvedená, jedná se o nezávaznou památku. V seznamu jsou však zařazeny i nepohyblivé svátky temporálu např. Zjevení Páně nebo Narození Páně.

Je-li vynecháno datum, znamená to, že v příslušný den není v liturgii připomínáno jméno žádného světce.

Leden editovat

1. Oktáv Narození Páně – Matky Boží, Panny Marie Slavnost
2. Sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,
biskupů a učitelů církve
Památka
3. Nejsvětějšího Jména Ježíš
6. Zjevení Páně Slavnost
7. sv. Rajmunda z Peñafortu, kněze
13. sv. Hilaria, biskupa a učitele církve
17. Sv. Antonína, opata Památka
18. Panny Marie, Matky jednoty křesťanů Památka
20. Sv. Fabiána, papeže a mučedníka
Sv. Šebestiána, mučedníka
21. Sv. Anežky Římské, panny a mučednice Památka
22. Sv. Vincence, jáhna a mučedníka
24. Sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve Památka
25. Obrácení svatého Pavla, apoštola Svátek
26. Sv. Timoteje a Tita, biskupů Památka
27. Sv. Anděly Mericiové, panny
28. Sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve Památka
31. Sv. Jana Boska, kněze Památka
Neděle po 6. lednu: Křtu Páně Svátek

Únor editovat

2. Uvedení Páně do chrámu Svátek
3. Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
Sv. Ansgara, biskupa
5. Sv. Agáty, panny a mučednice Památka
6. Sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků Památka
8. Sv. Jeronýma Emilianiho
Sv. Josefíny Bakhity, panny
10. Sv. Scholastiky, panny Památka
11. Panny Marie Lurdské
17. Sv. Alexia a druhů, řeholníků
21. Sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve
22. Stolce svatého Petra, apoštola Svátek
23. Sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka Památka

Březen editovat

4. Sv. Kazimíra
7. Sv. Perpetuy a Felicity, mučednic Památka
8. Sv. Jana z Boha, řeholníka
9. Sv. Františky Římské, řeholnice
10. Sv. Jana Ogilvie, kněze a mučedníka
17. Sv. Patrika, biskupa
18. Sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa a učitele církve
19. Sv. Josefa, Snoubence Panny Marie Slavnost
23. Sv. Turibia z Mongroveja, biskupa
25. Zvěstování Páně Slavnost

Duben editovat

2. Sv. Františka z Pauly, poustevníka
4. Sv. Izidora, biskupa a učitele církve
5. Sv. Vincence Ferrerského, kněze
7. Sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze Památka
11. Sv. Stanislava, biskupa a mučedníka Památka
13. Sv. Martina I., papeže a mučedníka
21. Sv. Anselma, biskupa a učitele církve
23. Sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka,
hlavního patrona pražské arcidiecéze
Svátek
24. Sv. Jiří, mučedníka
Sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka
25. Sv. Marka, evangelisty Svátek
28. Sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka
Sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, kněze
29. Sv. Kateřiny Sienské,
panny a učitelky církve, patronky Evropy
Svátek
30. Sv. Zikmunda, mučedníka
Sv. Pia V., papeže

Květen editovat

1. Sv. Josefa, dělníka
2. Sv. Atanáše, biskupa a učitele církve Památka
3. Sv. Filipa a Jakuba, apoštolů Svátek
6. Sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka Na Moravě: Památka
8. Panny Marie, Prostřednice všech milostí
12. Sv. Nerea a Achillea, mučedníků
Sv. Pankráce, mučedníka
13. Panny Marie Fatimské
14. Sv. Matěje, apoštola Svátek
16. Sv. Jana Nepomuckého,
kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech
Svátek
18. Sv. Jana I., papeže a mučedníka
20. Sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze Na Moravě: Památka
Sv. Bernardina Sienského, kněze
21. Sv. Kryštofa Magallanese, kněze a druhů, mučedníků
22. Sv. Rity z Cascie, řeholnice
25. Sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve
Sv. Řehoře VII., papeže
Sv. Marie Magdalény de 'Pazzi, panny
26. Sv. Filipa Neriho, kněze Památka
27. Sv. Augustina z Canterbury, biskupa
30. Sv. Zdislavy V Čechách: Památka
V litoměřické diecézi:
Sv. Zdislavy, hlavní patronky diecéze
Svátek
31. Navštívení Panny Marie Svátek
Čtvrtek po Seslání Ducha Svatého:
Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Svátek
Neděle po Seslání Ducha Svatého:
Nejsvětější Trojice
Slavnost
Čtvrtek po Nejsvětější Trojici:
Těla a Krve Páně
Slavnost
Pátek po 2. neděli po Seslání Ducha Svatého:
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Slavnost
Sobota po 2. neděli po Seslání Ducha Svatého:
Neposkvrněného Srdce Panny Marie
Památka

Červen editovat

1. Sv. Justina, mučedníka Památka
2. Sv. Marcelina a Petra, mučedníků
3. Sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků Památka
5. Sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka Památka
6. Sv. Norberta, biskupa
V olomoucké arcidiecézi: Sv. Pavlíny, panny a mučednice,
spolupatronky metropolitního chrámu a celé arcidiecéze
9. Sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve
11. Sv. Barnabáše, apoštola Památka
13. Sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve Památka
15. Sv. Víta, mučedníka
19. Sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa
Sv. Romualda, opata
Památka
21. Sv. Aloise Gonzagy, řeholníka Památka
22. Sv. Paulína Nolánského, biskupa
Sv. Jana Fishera, biskupa
a Tomáše Mora, mučedníků
24. Narození svatého Jana Křtitele Slavnost
27. Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve
28. Sv. Ireneje, biskupa a mučedníka Památka
29. Sv. Petra a Pavla, apoštolů Slavnost
30. Svatých prvomučedníků římských
V olomoucké arcidiecézi: Výročí posvěcení olomoucké katedrály Svátek

Červenec editovat

3. Sv. Tomáše, apoštola Svátek
4. Sv. Prokopa, opata V Čechách: Památka
Sv. Alžběty Portugalské
5. Sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa,
patronů Evropy, hlavních patronů Moravy
Slavnost
6. Sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice
9. Sv. Augustina Čao Žung, kněze, a druhů, mučedníků.
11. Sv. Benedikta, opata, patrona Evropy Svátek
13. Sv. Jindřicha
14. Bl. Hroznaty, mučedníka
Sv. Kamila de Lellis, kněze
V plzeňské diecézi:
Bl. Hroznaty, mučedníka, hlavního patrona diecéze
Svátek
15. Sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve Památka
16. Panny Marie Karmelské
17. Bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží
20. Sv. Apolináře, biskupa a mučedníka
21. Sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve
22. Sv. Marie Magdalény Svátek
23. Sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy Svátek
24. Sv. Šarbela Makhlūfa, kněze
25. Sv. Jakuba, apoštola Svátek
26. Sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie Památka
27. Sv. Gorazda a druhů Na Moravě: Památka
29. Sv. Marty Památka
30. Sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve
31. Sv. Ignáce z Loyoly, kněze Památka

Srpen editovat

1. Sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve Památka
2. sv. Eusebia z Vercelli, biskupa
Sv. Petra Juliána Eymarda, kněze
4. Sv. Jana Marie Vianneye, kněze Památka
5. Posvěcení římské baziliky Panny Marie
6. Proměnění Páně Svátek
7. Sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků
Sv. Kajetána, kněze
8. Sv. Dominika, kněze Památka
9. Sv. Terezie Benedikty od Kříže,
panny a mučednice, patronky Evropy
Svátek
10. Sv. Vavřince, jáhna a mučedníka Svátek
11. Sv. Kláry, panny Památka
12. Sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice
13. Sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků
14. Sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka Památka
15. Nanebevzetí Panny Marie Slavnost
16. Sv. Štěpána Uherského
19. Sv. Jana Eudese, kněze
20. Sv. Bernarda, opata a učitele církve Památka
21. Sv. Pia X., papeže Památka
22. Panny Marie Královny Památka
23. Sv. Růženy z Limy, panny
24. Sv. Bartoloměje, apoštola Svátek
25. Sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníků
Sv. Ludvíka
Sv. Josefa Kalasanského, kněze
Bl. Dominika Metoděje Trčky, kněze a mučedníka
27. Sv. Moniky Památka
28. Sv. Augustina, biskupa a učitele církve Památka
29. Umučení sv. Jana Křtitele Památka

Září editovat

3. Sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve Památka
7. Sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka
8. Narození Panny Marie Svátek
9. Sv. Petra Klavera, kněze
10. Bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka
12. Jména Panny Marie
13. Sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve Památka
14. Povýšení svatého Kříže Svátek
15. Panny Marie Bolestné Památka
16. Sv. Ludmily, mučednice V Čechách: Památka
17. Sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků
Sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve
19. Sv. Januária, biskupa a mučedníka
20. Sv. Ondřeje Kim Tae-gỏna, kněze,
Pavla Chõng Ha-sanga a druhů, mučedníků
Památka
21. Sv. Matouše, apoštola a evangelisty Svátek
23. Sv. Pia z Pietrelciny, kněze
26. Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
27. Sv. Vincence z Paula, kněze Památka
28. Sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa Slavnost
29. Sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů Svátek
30. Sv. Jeronýma, kněze a učitele církve Památka

Říjen editovat

1. Sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve Památka
2. Svatých andělů strážných Památka
4. Sv. Františka z Assisi Památka
6. Sv. Bruna, kněze
7. Panny Marie Růžencové Památka
9. Sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků
Sv. Jana Leonardiho, kněze
11. Sv. Jana XXIII., papeže
12. Sv. Radima, biskupa
14. Sv. Kalista I., papeže a mučedníka
15. Sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve Památka
16. Sv. Hedviky, řeholnice
Sv. Markéty Marie Alacoque, panny
V ostravsko-opavské diecézi: Sv. Hedviky, řeholnice,
hlavní patronky Slezska
Svátek
17. Sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka Památka
18. Sv. Lukáše, evangelisty Svátek
19. Sv. Jana de Brébeuf a Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků
Sv. Pavla od Kříže, kněze
21. Bl. Karla Rakouského
22. Sv. Jana Pavla II., papeže
23. Sv. Jana Kapistránského, kněze
24. Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa
28. Sv. Šimona a Judy, apoštolů Svátek
29. V brněnské diecézi: Bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice
31. Sv. Wolfganga, biskupa

Listopad editovat

1. Všech svatých Slavnost
2. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
3. Sv. Martina de Porres, řeholníka
4. Sv. Karla Boromejského, biskupa Památka
9. Posvěcení lateránské baziliky Svátek
10. Sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve Památka
11. Sv. Martina, biskupa Památka
12. Sv. Josafata, biskupa a mučedníka Památka
13. Sv. Anežky České, panny Památka
15. Sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve
16. Sv. Markéty Skotské
sv. Gertrudy Veliké, panny
17. Sv. Alžběty Uherské, řeholnice Památka
18. Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla
21. Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě Památka
22. Sv. Cecílie, panny a mučednice Památka
23. Sv. Klementa I., papeže a mučedníka
Sv. Kolumbána, opata
V královéhradecké diecézi:
Sv. Klementa I., papeže a mučedníka, hlavního patrona diecéze
Slavnost
24. Sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků Památka
25. Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
30. Sv. Ondřeje, apoštola Svátek
Poslední (34.) neděle v liturgickém mezidobí: Ježíše Krista Krále Slavnost

Prosinec editovat

1. Sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka
3. Sv. Františka Xaverského, kněze Památka
4. Sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve
6. Sv. Mikuláše, biskupa
V českobudějovické diecézi:
Sv. Mikuláše, biskupa, hlavního patrona diecéze
Slavnost
7. Sv. Ambrože, biskupa a učitele církve Památka
8. Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu Slavnost
9. Sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina
11. Sv. Damasa I. papeže
12. Panny Marie Guadalupské
13. Sv. Lucie, panny a mučednice Památka
14. Sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve Památka
21. Sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve
23. Sv. Jana Kentského, kněze
25. Narození Páně Slavnost
26. Sv. Štěpána, prvomučedníka Svátek
27. Sv. Jana, apoštola a evangelisty Svátek
28. Svatých Mláďátek, mučedníků Svátek
29. Sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka
31. Sv. Silvestra I. papeže
Neděle v oktávu Narození Páně
není-li v oktávu neděle, pak 30. prosince:
Sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Svátek

Odkazy editovat

Literatura editovat

  • ADAM, Adolf. Liturgický rok; historický vývoj a současná praxe. Praha: Vyšehrad, 1998. ISBN 80-7021-269-1. Kapitola Regionální kalendář, s. 238–253. 
  • Liturgický a pastorační kalendář Arcidiecéze Olomoucké 2012–2013. Olomouc: Matice cyrilometodějská s.r.o., 2012. ISBN 978-80-7266-378-1. 

Externí odkazy editovat