Usnesení vlády je dokument, kterým vláda ČR rozhoduje na základě zákonů a v jejich mezích o zásadních otázkách celostátního významu, pokud rozhodování o nich nepřísluší ministerstvům, jiným ústředním orgánům státní správy, nebo jimi řízeným orgánům. K přijetí usnesení je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny jejích členů.[1] Usnesení vlády zavazují všechny členy vlády, ministerstva, jiné ústřední orgány státní správy, ostatní správní úřady a další subjekty, pokud tak stanoví zvláštní zákon.[2][3] V případě výkonu přenesené působnosti jsou usnesení vlády závazná i pro orgány krajů a obcí.[4][5] Usnesení se zpravidla nevyhlašují ve sbírce zákonů, výjimku tvoří usnesení o přijetí mimořádných opatření, pro která zákon stavoví že se zveřejňují v hromadných informačních prostředcích a vyhlašují se stejně jako zákon.[6] Dotýká-li se usnesení orgánů samosprávy, je vyhlašováno ve věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí.

Usnesení vlády k vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s pandemií covidu-19

Odkazy Editovat

Reference Editovat

  1. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR. In: Sbírka zákonů. 1993. Dostupné online. Čl. 76. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
  2. Jednací řád vlády [online]. Úřad vlády ČR [cit. 2020-04-09]. Dostupné online. 
  3. Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy (Kompetenční zákon). In: Sbírka zákonů. 1969. Dostupné online. § 21. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
  4. Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). In: Sbírka zákonů. 2000. Dostupné online. § 30, písm. b. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
  5. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). In: Sbírka zákonů. 2000. Dostupné online. § 61, odst. 2, písm. b. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
  6. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon). In: Sbírka zákonů. 2000. Dostupné online. § 8. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.

Související články Editovat

Externí odkazy Editovat