Usnesení vlády je dokument, kterým vláda ČR kolektivně rozhoduje v rámci svých ústavních pravomocí jako vrcholný orgán výkonné moci.

Usnesení vlády k vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s pandemií covidu-19

Právní základ editovat

Prostřednictvím usnesení vláda ČR rozhoduje na základě zákonů a v jejich mezích o zásadních otázkách celostátního významu, pokud rozhodování o nich nepřísluší ministerstvům, jiným ústředním orgánům státní správy, nebo jimi řízeným orgánům. K přijetí usnesení je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny jejích členů.[1] Usnesení vlády zavazují všechny členy vlády, ministerstva, jiné ústřední orgány státní správy, ostatní správní úřady a další subjekty, pokud tak stanoví zvláštní zákon.[2][3] V případě výkonu přenesené působnosti jsou usnesení vlády závazná i pro orgány krajů a obcí.[4][5] Usnesení se zpravidla nevyhlašují ve sbírce zákonů, výjimku tvoří usnesení o přijetí mimořádných opatření, pro která zákon stavoví že se zveřejňují v hromadných informačních prostředcích a vyhlašují se stejně jako zákon.[6] Dotýká-li se usnesení orgánů samosprávy, je vyhlašováno ve věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí.

Usnesení vlády nesmí být zaměňováno s nařízením vlády, které je prováděcím právním předpisem a je tudíž obecně závazné, stejně jako zákon, k jehož provedení je vydáno. Vztah mezi těmito dokumenty je takový, že nařízení podléhá schválení ve formě usnesení.

Příklady editovat

Odkazy editovat

Reference editovat

 1. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR. In: Sbírka zákonů. 1993. Dostupné online. Čl. 76. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 2. Jednací řád vlády [online]. Úřad vlády ČR [cit. 2020-04-09]. Dostupné online. 
 3. Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy (Kompetenční zákon). In: Sbírka zákonů. 1969. Dostupné online. § 21. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 4. Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). In: Sbírka zákonů. 2000. Dostupné online. § 30, písm. b. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 5. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). In: Sbírka zákonů. 2000. Dostupné online. § 61, odst. 2, písm. b. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 6. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon). In: Sbírka zákonů. 2000. Dostupné online. § 8. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 7.   Dílo Usnesení vlády ke zprávě o územních ekologických limitech těžby hnědého uhlí a energetiky v Severočeské hnědouhelné pánvi ve Wikizdrojích (česky)
 8.   Dílo Usnesení vlády o novém rozdělení klíčů k českým korunovačním klenotům (1993) ve Wikizdrojích (česky)
 9.   Dílo Usnesení vlády k žádosti České republiky o přijetí do Evropské unie ve Wikizdrojích (česky)
 10. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. června 1997 č. 346 + 2P k návrhu kupní smlouvy na dodávku 72 kusů letounu L - 159 [online]. Úřad vlády [cit. 2024-01-15]. Dostupné online. 
 11.   Dílo Usnesení vlády k zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání - 112 v České republice ve Wikizdrojích (česky)
 12.   Dílo Usnesení vlády k převedení České národní budovy v New Yorku do vlastnictví České republiky a její rekonstrukci ve Wikizdrojích (česky)
 13. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 29. ledna 2003 č. 123 + 2P o zřízení Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí [online]. Úřad vlády ČR [cit. 2024-01-03]. Dostupné online. 
 14. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. listopadu 2003 č. 1154 + P o Koncepci výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky, přepracované na změněný zdrojový rámec [online]. Úřad vlády ČR [cit. 2024-01-15]. Dostupné online. 
 15.   Dílo Usnesení vlády k záměru hlavního města Prahy a Českého olympijského výboru usilovat o uspořádání Letních olympijských her v Praze v roce 2016 ve Wikizdrojích (česky)
 16. ŠEDIVÝ, Filip. Vláda dala právní záruky pražské olympiádě. iRozhlas [online]. Český rozhlas, 2008-01-09 [cit. 2024-01-03]. Dostupné online. 
 17.   Dílo Usnesení vlády k návrhu na uznání Republiky Kosovo a o navázání diplomatických styků s Republikou Kosovo ve Wikizdrojích (česky)
 18.   Dílo Usnesení vlády o vyhlášení státního smutku (2011) ve Wikizdrojích (česky)
 19.   Dílo Usnesení vlády k návrhu na využití jména Václava Havla ve spojení s letištěm Praha - Ruzyně ve Wikizdrojích (česky)
 20. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. března 2013 č. 184 k výběru strategického investora do společnosti České aerolinie a.s. [online]. [cit. 2024-04-09]. Dostupné online. 
 21.   Dílo Usnesení vlády k návrhu na nominaci Sira Nicholase Wintona na Nobelovu cenu míru ve Wikizdrojích (česky)
 22. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. srpna 2017 č. 609 o schválení záměru nabytí areálu velkovýkrmny prasat v bezprostřední blízkosti pietního místa v Letech u Písku ve veřejném zájmu státem včetně schválení výše ceny a následných kroků při naložení s tímto majetkem [online]. Úřad Vlády ČR [cit. 2024-05-19]. Dostupné online. 
 23.   Dílo Usnesení vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky (2020) ve Wikizdrojích (česky)
 24. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 19. dubna 2021 č. 394 k bezpečnostnímu posouzení uchazečů pro výběrové řízení na dodavatele nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany [online]. [cit. 2024-04-09]. Dostupné online. 

Související články editovat

Externí odkazy editovat