Kramerius (digitální knihovna)

česká digitální knihovna

Kramerius je open-source softwarové řešení pro zpřístupnění digitálních dokumentů využívané v knihovnách. Systém je pojmenován na počest Václava Matěje Krameria (1753–1808), spisovatele, překladatele a zakladatele novodobé české žurnalistiky a prvního ryze českého nakladatelství.

Kramerius
Logo
VývojářKNAV, NKČR, MZK
První vydání2003
Aktuální verze7.0.34 (z 3.4.2024)
Operační systémLinux
Typ softwarudigitální knihovna
LicenceGNU GPL
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Historie editovat

Systém Kramerius svým názvem navazuje na dřívější aktivity knihoven v oblasti záchrany bohemikálních dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru, zejména periodik vydaných od poloviny 19. století do 90. let 20. století. V rámci projektu Kramerius, koordinovaného Národní knihovnou ČR, probíhalo ochranné reformátování dokumentů ohrožených kyselostí papíru nejprve mikrofilmováním, od konce 90. let začala souběžně také digitalizace z mikrofilmů a přímá digitalizace z fyzických předloh.[1]

Od roku 2000 je Národní program mikrofilmování a digitálního zpřístupňování dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius finančně podporován Ministerstvem kultury v rámci dotačního programu VISK (Veřejné informační služby knihoven). Program slouží ke koordinaci a financování digitalizace knihovních fondů v evidovaných knihovnách. V roce 2003 byla v rámci programu vyvinuta stejnojmenná open-source digitální knihovna, která přinesla nástroj pro uživatelsky přívětivé zpřístupnění narůstajícího objemu digitálních dat, do té doby poskytovaných knihovnami zejména lokálně prostřednictvím CD-ROM.[2][3]

K rozhodnutí o vývoji nového systému přispěly problémy se stávajícím softwarem používaným Národní knihovnou ČR, který uživatelům prostřednictvím internetu poskytoval data přímo z archivního úložiště a vystavoval tak cenná archivní data riziku hackerských útoků. Hlavním impulsem pak byly povodně v roce 2002, během nichž bylo poničeno velké množství historických publikací a ve svém důsledku tak přispěly k významné akceleraci digitalizačních aktivit v paměťových institucích.[4]

Verze aplikace Kramerius editovat

 
Kramerius 3 NK ČR v roce 2010

Na vývoji systému Kramerius se na počátku podílela především Národní knihovna ČR ve spolupráci s firmou Qbizm. Knihovna Akademie věd ČR se podílela na definici funkčních požadavků a dále se postupně zapojovala do financování projektu a významně také do jeho vývoje, jehož se v roce 2008 stala hlavním koordinátorem. Později se do vývoje připojily další instituce, například Moravská zemská knihovna v Brně a Vědecká knihovna v Olomouci.

První verze systému, označovaná jako Kramerius 3, byla vyvíjena v letech 2003 až 2007. V roce 2008 bylo rozhodnuto o přípravě nové verze digitální knihovny, využívající nově pro ukládání dat repozitář Fedora. V roce 2009 byla jako dodavatel technického řešení vysoutěžena firma INCAD, první verze systému Kramerius 4 byla představena v roce 2010. Nová verze aplikace přinesla nové uživatelské rozhraní, při jehož vývoji byl kladen důraz zejména na pokročilé možnosti vyhledávání. Oproti dříve preferovanému formátu DjVu, k jehož prohlížení je potřeba využít speciální plugin, pracuje Kramerius od verze 4 v uživatelském rozhraní již s uživatelsky dostupnějším formátem JPG.

Další verze digitální knihovny, Kramerius 5, byla představena v roce 2015. Přinesla opět (volitelnou) změnu uživatelského rozhraní a zároveň API pro možnost využití alternativních uživatelských rozhraní, využívané např. mobilní aplikací Kramerius. V roce 2018 byla vydána nová oficiální verze webového klienta, označovaná jako Kramerius 6. Aktuálně nejnovější Kramerius 7 byl vydán na konci roku 2021. Zatím poslední verze aplikace přináší pro běžné uživatele méně viditelné změny zejména na straně technologie úložiště, optimalizace indexace a efektivnějšího vyhledávání nebo rozšíření možností tvorby virtuálních sbírek dokumentů.

Současnost editovat

 
Národní digitální knihovna v uživatelském rozhraní Kramerius 6

V současné době je v České republice provozováno okolo 50 instalací Krameria v různých verzích. Vedle českých knihoven a dalších typů paměťových institucí je systém využíván také v zahraničí, např. na Slovensku pro projekt Digitálna knižnica a digitálny archív (DIKDA), německým projektem Digitální fórum pro střední a východní Evropu (DiFMOE) nebo mezinárodním evropským projektem EODOPEN.

Pro potřeby koordinace digitalizace mezi českými knihovnami provozuje Národní knihovna ČR webovou aplikaci Registr digitalizace[5], vyvinutý ve spolupráci s Knihovnou Akademie věd ČR. V aplikaci jsou institucemi evidovány publikace, u nichž digitalizace byla provedena, probíhá nebo se plánuje. Pro uživatele hledajícího digitalizovaný dokument může Registr sloužit jako rozcestník do konkrétní digitální knihovny, která dokument digitalizovala.

Velký počet instalací Krameria a nutnost všechny prohledávat, vedlo k potřebě vytvořit národní agregátor digitálních knihoven Česká digitální knihovna. Ten by měl zajistit vyhledávání v dokumentech obsažených v digitálních knihovnách provozovaných jednotlivými knihovnami v České republice. Cílem je zajištění přístupu k digitálním dokumentům v knihovnách z jednoho místa. V současné době jsou v České digitální knihovně k dispozici data z Národní knihovny ČR, Moravské zemské knihovny v Brně, Knihovny Akademie věd ČR, Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, Knihovny Antonína Švehly, Národního filmového archivu a Krajské knihovny v Pardubicích. Paralelně se vyvíjí i jednotné uživatelské rozhraní Krameria provozované pod názvem Digitální knihovna[6] Moravskou zemskou knihovnou v Brně s přechodem do 35 instancí Krameria, mezi nimiž je možno jednotlivě přepínat. Oproti České digitální knihovně nenabízí Digitální knihovna jednotný index a tedy ani možnost prohledávání napříč zapojenými digitálními knihovnami.

Autorský zákon a Kramerius editovat

Dokumenty prezentované prostřednictvím systému Kramerius mohou být zpřístupňovány v souladu s autorským zákonem v několika různých režimech.

Volné dokumenty editovat

Zcela volně je možné zpřístupňovat zejména dokumenty, u nichž uplynula lhůta 70 let od úmrtí posledního ze spoluautorů (včetně např. překladatele nebo ilustrátora) a zároveň uplynulo 50 let od vydání, dále úřední díla, nebo díla, k nimž držitel práv příslušné knihovně udělil licenci pro plné zpřístupnění.[7] V případě, že není úmrtí relevantních nositelů práv k dílu známo, uplatňuje se zpravidla v digitálních knihovnách tzv. vyvratitelná domněnka, že u děl vydaných před 110 a více lety majetková práva uplynula.[8] Volné dokumenty je možné v digitálních knihovnách stahovat ve formě jednotlivých stran zpravidla v plném rozlišení, k dispozici je také možnost generování PDF v požadovaném rozsahu stran.

Podrobnější informace naleznete v článku Volné dílo.

Zpřístupnění obálek a obsahů dle § 37 odst. 4 autorského zákona editovat

V rámci tzv. knihovní licence mohou knihovny, archivy, muzea, školská zařízení a další obdobné instituce využívat a za účelem nabízení obsahu svých sbírek zpřístupňovat veřejnosti digitalizované obálky a tematické obsahy děl. Podmínkou je zamezení zhotovení rozmnoženiny díla, tedy jeho stahování. V některých digitálních knihovnách je proto možné tyto typy stran prohlížet (nikoliv stahovat) bez nutnosti přihlášení.

Díla nedostupná na trhu editovat

V části, zejména větších, instancí digitálních knihoven Kramerius je dostupná možnost získat po přihlášení (účtem knihovny nebo univerzity) přístup k tzv. dílům nedostupným na trhu. Jedná se o autorsky chráněná slovesná díla, ktera byla vydána na území ČR, jsou nedostupná v běžné obchodní síti, byla vydána před více než 20 lety (monografie), resp. 10 lety (periodika) a jsou zařazena na tzv. Seznam děl nedostupných na trhu[9] provozovaný Národní knihovnou ČR. Díla splňující tyto podmínky je na základě licenční smlouvy mezi Národní knihovnou ČR a kolektivními správci DILIA a OOA-S, možné s určitými omezeními zpřístupňovat uživatelům na území ČR online. K hlavním omezením patří podmínka přihlášení účtem některé ze zapojených knihoven[10] a znemožnění pořizování digitální a tiskové kopie dokumentů.

Autorsky chráněná díla bez možnosti vzdáleného přístupu editovat

Zpřístupnění autorsky chráněných dokumentů, které nesplňují podmínku pro zpřístupnění v režimu děl nedostupných na trhu je možné pouze v budovách knihoven, které mají dokument ve své digitální knihovně a vlastní nebo prokazatelně vlastnily původní předlohy digitalizace. Digitální kopie děl s autorskoprávní ochranou je možné v rozhraní digitální knihovny vyhledat a zobrazit v podobě náhledu, není však možné získat čitelnou podobu dokumentu. Zájemce o text si může konkrétní vyhledané dokumenty vypůjčit v knihovně (dostupnost vyhledat např. v Souborném katalogu ČR), nebo požádat o službu dodání dokumentu (např. Virtuální polytechnická knihovna).

Seznam digitálních knihoven Kramerius dle institucí editovat

Celkem je v České republice, na Slovensku a v Německu v současné době v provozu okolo 50 digitálních knihoven Kramerius různé velikosti. Instance Krameria, provozované českými knihovnami, jsou postupně sklízeny a zapojovány do jednotného rozhraní České digitální knihovny (ČDK), která umožňuje prohledat jejich obsah z jednoho přístupového bodu. Současně vedle zapojování do ČDK postupně roste také počet knihoven, které umožňují vzdálený přístup k tzv. dílům nedostupným na trhu (DNNT) pro uživatele přihlášené knihovním nebo univerzitním účtem.

Instituce / digitální knihovna Stát Počet stran dokumentů k 2.5.2024 v ČDK
celkem veřejných DNNT
Česká digitální knihovna [11]   139262924 24299346 82628660
Národní knihovna ČRNárodní digitální knihovna [12]   74524240 13248433 43687094
Moravská zemská knihovna v Brně [13]   69848688 8855471 39782697
Slovenská národná knižnica – DIKDA [14]   61408376 3956329 15008591
Národní knihovna ČR – Kramerius 3 [15]   8733708 ? 0
Knihovna Akademie věd ČR [16]   5133188 2503315 1905693
Vědecká knihovna v Olomouci [17]   3706160 3209541 0
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích [18]   3116368 1812132 0
DiFMOE [19]   2432048 2426664 0
Digitální studovna Ministerstva obrany ČR [20]   2360779 2354450 0
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové [21]   2126969 959305 1069152
Národní lékařská knihovna [22]   2072730 1023170 0
Krajská vědecká knihovna v Liberci [23]   1783392 957197 0
Městská knihovna v Praze [24]   1668263 895197 0
Digitální knihovna projektu EoD Open [25]   1653303 848402 0
Národní muzeum [26]   914214 874454 0
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě [27]   820947 440062 0
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje [28]   656757 224206 0
Knihovna Antonína Švehly [29]   637950 499269 0
Krajská knihovna Vysočiny [30]   637413 230721 0
Národní technická knihovna [31]   621670 241860 0
Český rozhlas [32]   581274 6265 0
Univerzita Karlova [33]   579691 286542 0
Univerzita Karlova - Fakulta sociálních věd [34]   576358 129891 0
Středočeská vědecká knihovna v Kladně [35]   549529 112017 0
Knihovna Ústeckého kraje [36]   517375 127237 0
Národní filmový archiv [37]   488288 34659 0
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně [38]   410292 54695 339855
Muzeum Jindřichohradecka [39]   405543 308930 0
Knihovna Západočeského muzea [40]   383963 72798 0
Institut umění - Divadelní ústav [41]   300493 66438 0
Centrum vedecko-technických informácií SR [42]   259934 259934 0
Krajská knihovna Karlovy Vary [43]   254002 145787 0
Národní archiv [44]   250992 250992 0
Vysoká škola ekonomická v Praze [45]   219457 139806 0
Mendelova univerzita v Brně [46]   218152 189716 0
Židovské muzeum v Praze [47]   188154 92786 0
Krajská knihovna v Pardubicích [48]   172401 31109 0
Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského [49]   128454 79966 0
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický [50]   125469 71578 0
Muzeum východních Čech v Hradci Králové [51]   120315 0 0
Uměleckoprůmyslové museum v Praze [52]   95525 11652 0
Lesnický a myslivecký digitální archiv [53]   90088 90088 0
Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta [54]   77149 21231 0
Národní ústav lidové kultury [55]   40711 23460 0
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze [56]   30244 8360 0
Husitské muzeum v Táboře – dlouhodobě nedostupné   27814 27814 0
Městská knihovna Česká Třebová [57]   21861 21861 0
Historický ústav AV ČR – dlouhodobě nedostupné   80 80 0
Slezská univerzita v Opavě – dlouhodobě nedostupné [58]   ? ? 0

Reference editovat

 1. MELICHAR, Marek; HUTAŘ, Jan. České paměťové instituce a digitální data – historický exkurz, současný stav a předpokládaný vývoj I.. Duha [online]. Moravská zemská knihovna, 2013-11-18 [cit. 18.4.2024]. Dostupné online. ISSN 1804-4255. 
 2. POLIŠENSKÝ, Jiří. Systém Kramerius : nástroj pro zpřístupňování digitalizovaných dokumentů. Čtenář. 2005, roč. 57, čís. 6, s. 186-187. Dostupné online. ISSN 0011-2321. 
 3. MELICHAR, Marek; HUTAŘ, Jan. České paměťové instituce a digitální data – historický exkurz, současný stav a předpokládaný vývoj I.. Duha [online]. Moravská zemská knihovna, 2013-11-18 [cit. 18.4.2024]. Dostupné online. ISSN 1804-4255. 
 4. * POLIŠENSKÝ, Jiří. Systém Kramerius : nástroj pro zpřístupňování digitalizovaných dokumentů. Čtenář. 2005, roč. 57, čís. 6, s. 186-187. Dostupné online. ISSN 0011-2321. 
 5. http://registrdigitalizace.cz
 6. http://www.digitalniknihovna.cz/
 7. KERSCH, Filip. Digitální knihovna AV ČR a systém Kramerius. Informace – zpravodaj Knihovny AV ČR [online]. Knihovna AV ČR, 2022 [cit. 29.4.2024]. Čís. 1. Dostupné online. ISSN 1805-2800. 
 8. RICHTER, Vít; MATUŠÍK, Zdeněk; VOZÁR, Zdenko; FOLTÝN, Tomáš. Metodika pro zajištění bezpečného přístupu k datům v rámci různých režimů zpřístupnění digitálního obsahu [online]. 2022 [cit. 2024-04-29]. S. 14. Dostupné online. 
 9. https://sdnnt.nkp.cz.
 10. https://ndk.cz/knihinst
 11. Česká digitálná knihovna
 12. Národní digitální knihovna
 13. Digitální knihovna MZK
 14. Digitálna knižnica a digitálny archív
 15. Kramerius 3 NK ČR
 16. Digitální knihovna Akademie věd ČR
 17. Digitální knihovna Vědecké knihovny v Olomouci
 18. Digitální knihovna Jihočeské vědecké knihovny
 19. Bibliothek des Digitalen Forums Mittel- und Osteuropa
 20. Digitální studovna Ministerstva obrany ČR
 21. Digitální knihovna SVK HK
 22. Digitální knihovna NLK
 23. Digitální knihovna Liberec
 24. Digitální knihovna MLP
 25. EODOPEN Digital Library
 26. Národní muzeum – Digitální knihovna Kramerius
 27. Digitální knihovna Moravskoslezského kraje
 28. Digitální knihovna Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje
 29. Digitální knihovna Antonína Švehly
 30. Digitální knihovna Vysočiny
 31. Digitální knihovna NTK
 32. Český rozhlas – Digitální knihovna Kramerius
 33. Digitální knihovna Kramerius UK
 34. Digitální knihovna FSV UK
 35. Digitální knihovna Středočeské vědecké knihovny v Kladně
 36. Digitální knihovna KÚK
 37. Digitální knihovna Národního filmového archivu
 38. Digitální knihovna Knihovny Františka Bartoše ve Zlíně
 39. Muzeum Jindřichohradecka – Digitální knihovna Kramerius
 40. Digitální knihovna Západočeského muzea
 41. Digitální knihovna Divadelního ústavu
 42. Ekniznice CVTISR
 43. Kramerius 4 KK KV
 44. Digitální knihovna Národního archivu
 45. Digitální knihovna VŠE KRAMERIUS
 46. Kramerius 4 Mendelovy univerzity v Brně
 47. Digitální knihovna Židovského muzea v Praze
 48. Digitální knihovna Krajské knihovny v Pardubicích
 49. Digitální knihovna Pedagogické knihovny J. A. Komenského
 50. Kramerius 4 VUGTK
 51. Kramerius 4 Muzea HK
 52. Digitální knihovna UPM
 53. Lesnický a myslivecký digitální archiv
 54. Digitální knihovna 1. LF UK
 55. Digitální knihovna Národního ústavu lidové kultury
 56. Digitální knihovna UMPRUM
 57. Digitální knihovna Městské knihovny Česká Třebová
 58. Kramerius 4 Slezské univerzity v Opavě. kramerius.slu.cz [online]. [cit. 2015-11-15]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-11-17. 

Literatura editovat

 • BROŽEK, Aleš. Systém Kramerius v knihovnách ČR na konci roku 2021. Čtenář. 2022, roč. 74, čís. 3. Dostupné online. 
 • BROŽEK, Aleš. Systém Kramerius v knihovnách ČR na konci roku 2019. Čtenář. 2020, roč. 72, čís. 4. Dostupné online. 
 • BROŽEK, Aleš. Kramerius v českých a slovenských knihovnách na konci roku 2017. Čtenář. 2018, roč. 70, čís. 5. Dostupné online. 
 • BROŽEK, Aleš. Kramerius v českých a slovenských knihovnách na konci roku 2015. Čtenář. 2016, roč. 68, čís. 5. Dostupné online. 
 • BROŽEK, Aleš. Systém Kramerius v českých a slovenských knihovnách na konci roku 2013. Čtenář. 2014, roč. 66, čís. 4. Dostupné online. 
 • BROŽEK, Aleš. Systém Kramerius v českých a slovenských knihovnách na konci roku 2011. Čtenář. 2012, roč. 64, čís. 4. Dostupné online. 
 • LHOTÁK, Martin. Digitalizační pracoviště Knihovny AV ČR. In Knihovnický zpravodaj Vysočina [online]. 2005, roč. 5, č. 1, [cit. 2010-04-23]. ISSN 1213-8231.
 • LJUBKA, Ivan. Kramerius : vývoj aplikace pro zpřístupnění. In Knihovny současnosti 2008. Brno : Sdružení knihoven ČR, 2008, s. 91-94. ISBN 978-80-86249-49-0.
 • POLIŠENSKÝ, Jiří. Systém Kramerius : nástroj pro zpřístupňování digitalizovaných dokumentů. Čtenář. 2005, roč. 57, čís. 6, s. 186-187. Dostupné online. ISSN 0011-2321. 
 • VRBENSKÁ, Františka. Spolupráce na programu ochranného reformátování „Kramerius“ : zkušenosti a perspektivy. In INFOS 2005 : zborník z 33. medzinárodného informatického sympózia, ktoré sa konalo v dňoch 25.-28. apríla 2005 v Starej Lesnej. Vyd. 1. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2005 [cit. 2010-03-16]. s. 212. ISBN 80-85165-91-0.

Externí odkazy editovat