1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

fakulta

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze je jednou z pěti lékařských fakult Univerzity Karlovy. Jde o přímou pokračovatelku původní lékařské fakulty, která byla součástí univerzity již od jejího založení králem Karlem IV. (spolu s fakultou artistickou - později filosofickou, právnickou a teologickou).[1] Ve znaku fakulty je pelikán, symbol lékařství, který obětavě krmí svá mláďata. Děkanát sídlí v Kateřinské ulici, většina teoretických ústavů se nachází v oblasti Karlova náměstí a Albertova. Kliniky jsou pak součástí několika pražských nemocnic, zejména Všeobecné fakultní nemocnice, dále Ústřední vojenské nemocnice, Nemocnice na Bulovce, Thomayerovy nemocnice v Krči nebo Fakultní nemocnice v Motole.

1. lékařská fakulta
Univerzita Karlova
Facultas Medica Prima
First Faculty of Medicine
Děkanát fakulty v Kateřinské ulici
Vedení fakulty
Děkan (seznam)prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
Proděkankaprof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA
Proděkanprof. MUDr. René Foltán, Ph.D., FEBOMS
Proděkanas. MUDr. Eitan Brizman, BDS.
Proděkankadoc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D.
Proděkanprof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
ProděkanIng. Ivan Mikula, Ph.D.
Proděkanprof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA.
Proděkanprof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.
Předsedkyně ASprof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D.
TajemniceIng. Tereza Lukášová
Základní informace
Původní názevFakulta všeobecného lékařství
(1953–1990)
Datum založení1348
Statusveřejná
Kontaktní údaje
AdresaKateřinská 1660/32
Praha 2, Nové Město
121 08 Praha 2
Telefon+420 224 961 111
DIČCZ00216208
Souřadnice
www.lf1.cuni.cz

Historie

editovat
 
Budova Ústavu vědeckých informací 1. LF a VFN v Praze.
 
Některé ústavy 1. LF sídlí ve Faustově domě na Karlově náměstí.

Lékařská fakulta byla jedna ze čtyř původních fakult Univerzity Karlovy, která byla založena spolu s univerzitou roku 1348. Jejím základním účelem byla výuka lékařství a spolu s fakultou teologickou a právnickou patřila mezi tzv. vyšší fakulty, protože k jejímu studiu bylo zapotřebí nejdříve absolvovat artistickou fakultu.

Po svém založení se slibně rozvíjela, v pozdější Kaprově ulici čp. 43 vznikla i její kolej, ale husitské války znamenaly její konec. Pouze občas se konaly lékařské přednášky na jediné zbylé fakultě pražské univerzity, fakultě artistické.

K obnovení činnosti došlo až roku 1623, když správu celé univerzity převzali jezuité. Od poloviny 18. století se až do poloviny 19. století na správě fakulty kromě voleného děkana podílel i ředitel (direktor) jmenovaný panovníkem, který byl zároveň zemským protomedikem, nejvyšším reprezentantem českého zdravotnictví.[2]

Absolventům lékařské fakulty byly už od počátku udělovány akademické grády doktorů medicíny (Doctor in medicinis; původně mohli získat i bakalářský titul, ten byl ale nakonec pro svou nadbytečnost zrušen), které se však nevztahovaly na chirurgické obory. To bylo zpočátku jen řemeslo, kterému se věnovali lazebníci, kati, porodní báby apod. Samostatný titul „doktora chirurgie“ vznikl až po roce 1786, obdobně bylo možné získat titul např. „magistra porodnictví“ nebo „magistra zubního lékařství“. Ovšem po další reformě roku 1872 byl zaveden pro všechny absolventy jednotný titul „doktora veškerého lékařství“ (Medicinae universae doctor, ve zkratce MUDr.), který je udělován dodnes.[2]

Stejně jako zbytek Karlo-Ferdinandovy univerzity se i lékařská fakulta roku 1883 rozdělila na fakultu německou a fakultu českou. Česká byla 17. listopadu 1939 uzavřena nacisty, po válce se však situace obrátila a česká převzala všechny ústavy a kliniky nyní zrušené německé fakulty. Česká fakulta si udržela jistou činnost i během války, když na Oxfordské univerzitě mezi lety 1943 a 1944 promovalo na 30 jejích absolventů.[2] Roku 1945 vznikly dvě její pobočky, v Hradci Králové[3] a v Plzni,[4] které se později staly samostatnými lékařskými fakultami Univerzity Karlovy. Pražská fakulta byla roku 1953 rozdělena na tři nové lékařské fakulty:[5]

 • Fakultu všeobecného lékařství (FVL, později 1. LF UK),
 • Fakultu dětského lékařství (FDL, později 2. LF UK) a
 • Lékařskou fakultu hygienickou (LFH, později 3. LF UK).

Ke změně v názvu u FVL na 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy došlo až po sametové revoluci v roce 1990.

Seznam děkanů

editovat

Studijní obory

editovat
Bakalářské studium
 • Adiktologie (3)
 • Ergoterapie (3)
 • Fyzioterapie (3)
 • Nutriční terapie (3)
 • Porodní asistence (3)
 • Všeobecné ošetřovatelství (3)
Navazující magisterské studium
 • Adiktologie (2)
 • Aplikovaná fyzioterapie (2)
 • Výživa dospělých a dětí (2)
 • Ergoterapie pro dospělé (2)
Magisterské studium
 • Všeobecné lékařství (6)
 • Zubní lékařství (5)
Doktorské studium
 • Adiktologie: Specializace ve zdravotnictví
 • Bioetika
 • Biochemie a patobiochemie
 • Biologie a patologie buňky
 • Biomedicínská informatika
 • Biomechanika
 • Dějiny lékařství
 • Experimentální a klinická onkologie
 • Experimentální chirurgie
 • Farmakologie a toxikologie
 • Fyziologie a patofyziologie člověka
 • Imunologie
 • Kardiovaskulární vědy
 • Lékařská biofyzika
 • Lékařská psychologie a psychopatologie
 • Mikrobiologie
 • Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
 • Neurovědy
 • Nutriční a metabolické vědy
 • Parazitologie
 • Preventivní medicína a epidemiologie
 • Vývojová a buněčná biologie
 • Zobrazovací metody v lékařství

Vedení fakulty

editovat

Kolegium děkana od roku 2020.[6]

 • prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – děkan, přednosta Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK
  • MUDr. Eitan Brizman, BDS – proděkan pro mezinárodní studium v anglickém jazyce, zástupce přednosty Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN
  • doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D. – proděkanka pro studium a všeobecné lékařství, přednostka Radiologické kliniky 1 LF UK a VFN
  • prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka pro přijímací řízení, profesorka Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN
  • prof. MUDr. René Foltán, Ph.D. – proděkan pro zubní lékařství, přednosta Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN
  • prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA – proděkan pro rozvoj fakulty a vnější vztahy, přednosta Fyziologického ústavu 1. LF UK
  • prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. – proděkan pro vědeckou činnost a akademické hodnosti, zástupce přednosty Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK
  • prof. MUDr. Petra Lišková, MD, Ph.D. – proděkanka pro grantovou problematiku, profesorka Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN
  • prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan pro nelékařské studijní programy a celoživotní vzdělávání, přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN
  • prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – proděkan pro zahraniční vztahy, přednosta Ústavu biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK
  • doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D. – proděkan pro doktorská studia, vedoucí oddělení 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN
   • Ing. Tereza Lukášová – tajemnice
   • prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – předseda Akademického senátu 1. LF, emeritní přednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol
   • prof. MUDr. David Feltl, Ph.D. – ředitel Všeobecné fakultní nemocnice
   • MUDr. David Kulišiak – zástupce studentů Akademického senátu 1. LF
   • doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D. – člen kolegia, přednosta Ústavu histologie a embryologie 1. LF UK
   • doc. MUDr. Tomáš Grus, Ph.D. – člen kolegia, docent II. chirurgické kliniky – kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN
   • prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia, prorektor UK pro zahraniční styky, zástupce vedoucího oddělení 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN
   • prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D. – člen kolegia, primář II. interní kliniky – kliniky kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN
   • prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D. – členka kolegia, přednostka Pneumologické kliniky 1. LF UK a FTN
   • MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia, odborný asistent Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN
   • MUDr. Mikuláš Mlček, Ph.D. – člen kolegia, odborný asistent Fyziologického ústavu 1. LF UK
   • Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – člen kolegia, odborný asistent Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN

Významní absolventi

editovat

Výběr významných absolventů.[7]

Provozovaná zdravotnická zařízení[8]

editovat

Samostatně

editovat
 • Anatomický ústav – přednosta: doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.
 • Fyziologický ústav – přednosta: prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA
 • Ústav biofyziky a informatiky – přednosta: prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.
 • Ústav biochemie a experimentální onkologie – přednosta: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
 • Ústav buněčné biologie a patologie – přednosta: prof. MUDr. Ivan Raška, DrSc.
 • Ústav dějin lékařství a cizích jazyků – přednosta: doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D.
 • Ústav histologie a embryologie – přednosta: doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D.
 • Ústav humanitních studií v lékařství – přednosta: doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.
 • Ústav patologické fyziologie – přednosta: prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
 • Ústav teorie a praxe ošetřovatelství – přednostka: Mgr. Jana Heczková
 • Ústav tělesné výchovy – přednosta: PaedDr. Josef Marcoň
 • Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva – přednostka: MUDr. Mgr. Jolana Kopsa Těšinová, Ph.D.
 • Ústav všeobecného lékařství – přednosta: doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.
 • Centrum pro experimentální biomodely – vedoucí: Mgr. Viktor Sýkora

Všeobecná fakultní nemocnice

editovat
 • Farmakologický ústav – přednosta: prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.
 • Sexuologický ústav – přednosta: doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.
 • Ústav biologie a lékařské genetiky – přednosta: prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.
 • Ústav dědičných metabolických poruch – přednosta: doc. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D.
 • Ústav hygieny a epidemiologie – přednosta: prof. MUDr. Milan Tuček, CSc.
 • Ústav imunologie a mikrobiologie – přednostka: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
 • Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky – přednosta: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
 • Ústav nukleární medicíny – pověřený přednosta: MUDr. David Zogala, Ph.D.
 • Ústav patologie – přednosta: prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.
 • Ústav soudního lékařství a toxikologie – přednosta: doc. RNDr. Radomír Čabala, Dr.
 • Ústav tělovýchovného lékařství – přednosta: doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
 • Ústav vědeckých informací – přednostka: PhDr. Hana Skálová
 • Dermatovenerologická klinika – přednosta: prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.
 • Foniatrická klinika – přednostka: doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc.
 • Urologická klinika – přednosta: prof. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D.
 • Geriatrická klinika – přednostka: prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.
 • Gynekologicko-porodnická klinika – přednosta: prof. MUDr. David Cibula, CSc.
 • Neurologická klinika – přednosta: prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
 • Oční klinika – přednostka: prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA
 • Onkologická klinika – přednosta: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
 • Psychiatrická klinika – přednosta: doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.
 • Radiodiagnostická klinika – přednostka: doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D., MBA
 • Stomatologická klinika – přednosta: prof. MUDr. René Foltán, Ph.D.
 • I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí – přednosta: doc. MUDr. Jiří Votruba, Ph.D.
 • I. interní klinika - klinika hematologie – přednosta: prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
 • II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie – přednosta: prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
 • III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu – přednosta: prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA
 • IV. interní klinika - klinika gastroenterologie a hepatologie – přednosta: prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.
 • I. chirurgická klinika - břišní, hrudní a úrazová chirurgie – přednosta: prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.
 • II. chirurgická klinika - kardiovaskulární chirurgie – přednosta: prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
 • Klinika adiktologie – přednosta: prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
 • Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny – přednosta: doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHA
 • Klinika dětského a dorostového lékařství – přednosta: prof. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D.
 • Klinika nefrologie – přednosta: prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA
 • Klinika paliativní medicíny – přednostka: doc. MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D.
 • Klinika pracovního lékařství – přednosta: prof. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.
 • Klinika rehabilitačního lékařství – přednostka: MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA

Ústřední vojenská nemocnice

editovat
 • Interní klinika – přednosta: prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
 • Neurochirurgická a neuroonkologická klinika – přednosta: prof. MUDr. David Netuka, Ph.D.
 • Oční klinika – přednosta: doc. MUDr. Martin Šín, Ph.D., FEBO
 • Onkologická klinika – přednosta: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
 • Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny – přednosta: MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D.
 • Klinika infekčních nemocí – přednosta: prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D.

Nemocnice na Bulovce

editovat
 • Ústav radiační onkologie – přednosta: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
 • Gynekologicko-porodnická klinika – přednosta: prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.
 • Chirurgická klinika – přednosta: doc. MUDr. Jan Fanta, DrSc.
 • Ortopedická klinika – přednosta: prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc.
 • Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí – přednosta: doc. MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc.
 • Klinika plastické chirurgie – přednosta: MUDr. Martin Molitor, Ph.D.

Thomayerova nemocnice

editovat

Fakultní nemocnice v Motole

editovat
 • I. ortopedická klinika – přednosta: prof. MUDr. Ivan Landor, CSc.
 • III. chirurgická klinika – přednosta: prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.
 • Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku – přednosta: prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.
 • Klinika spondylochirurgie – přednosta: prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.

Ostatní

editovat
 • Ústav klinické a experimentální hematologie – ředitel: prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA
 • Revmatologická klinika – přednosta: prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Reference

editovat
 1. Historie 1. lékařské fakulty [online]. Praha: 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, rev. 2014-08-27 [cit. 2014-12-27]. Dostupné online. 
 2. a b c Historie 1. lékařské fakulty [online]. Praha: 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, rev. 2014-08-27 [cit. 2014-12-28]. Dostupné online. 
 3. Dekret presidenta republiky č. 96/1945 Sb., o zřízení pobočky lékařské fakulty university Karlovy v Hradci Králové. Dostupné online.
 4. Dekret presidenta republiky č. 135/1945 Sb., o zřízení pobočky lékařské fakulty university Karlovy v Plzni. Dostupné online.
 5. § 8 odst. 1 vládního nařízení č. 98/1953 Sb., o změnách v organisaci vysokých škol. Dostupné online.
 6. LF1.CUNI.CZ. Kolegium děkana 1. LF UK - 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy. www.lf1.cuni.cz [online]. [cit. 2019-10-13]. Dostupné online. 
 7. Slavní Lékaři - Světoví, Čeští a známí Lékaři. Najdise.cz [online]. [cit. 2019-10-12]. Dostupné online. 
 8. Ústavy a kliniky 1.LF UK. mapy.lf1.cuni.cz [online]. [cit. 2019-10-12]. Dostupné online. 

Externí odkazy

editovat