Otevřít hlavní menu

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze je jednou z pěti lékařských fakult Univerzity Karlovy. Jde o přímou pokračovatelku původní lékařské fakulty, která byla součástí univerzity již od jejího založení králem Karlem IV. (spolu s fakultou artistickou - později filosofickou, právnickou a teologickou).[1] Ve znaku 1. LF je pelikán, symbol lékařství, který obětavě krmí svá mláďata. Sídlem 1. lékařské fakulty je budova děkanátu v Kateřinské ulice, většina teoretických ústavů se nachází v oblasti Karlova náměstí a Albertova. Kliniky jsou pak součástí několika pražských nemocnic, zejména Všeobecné fakultní nemocnice, dále Ústřední vojenské nemocnice, Nemocnice na Bulovce, Thomayerovy nemocnice v Krči nebo Fakultní nemocnice v Motole.

1. lékařská fakulta
Univerzita Karlova
Facultas Medica Prima
Děkanát 1. LF v Kateřinské ulici
Vedení fakulty
Děkan prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
Proděkanka prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA
Proděkan prof. MUDr. René Foltán, Ph.D.
Proděkan prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
Proděkanka prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
Proděkan prof. PhDr. Michal Miovský, PhD.
Proděkan Ing. Ivan Mikula, Ph.D.
Proděkan prof. MUDr. David Sedmera, DSc.
Proděkan doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
Proděkan doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.
Tajemnice Ing. Eva Soubustová, MBA
Základní informace
Původní název Fakulta všeobecného lékařství
Datum založení 1348
Status veřejná
Kontaktní údaje
Adresa Kateřinská 1660/32
Praha 2, Nové Město
121 08 Praha 2
Telefon +420 224 961 111
DIČ CZ00216208
Souřadnice
www.lf1.cuni.cz

HistorieEditovat

 
Budova Ústavu vědeckých informací 1. LF a VFN v Praze.
 
Některé ústavy 1. LF sídlí ve Faustově domě na Karlově náměstí.

Lékařská fakulta byla jedna ze čtyř původních fakult Univerzity Karlovy, která byla založena spolu s univerzitou roku 1348. Jejím základním účelem byla výuka lékařství a spolu s fakultou teologickou a právnickou patřila mezi tzv. vyšší fakulty, protože k jejímu studiu bylo zapotřebí nejdříve absolvovat artistickou fakultu.

Po svém založení se slibně rozvíjela, v pozdější Kaprově ulici čp. 43 vznikla i její kolej, ale husitské války znamenaly její konec. Pouze občas se konaly lékařské přednášky na jediné zbylé fakultě pražské univerzity, fakultě artistické.

K obnovení činnosti došlo až roku 1623, když správu celé univerzity převzali jezuité. Od poloviny 18. století se až do poloviny 19. století na správě fakulty kromě voleného děkana podílel i ředitel (direktor) jmenovaný panovníkem, který byl zároveň zemským protomedikem, nejvyšším reprezentantem českého zdravotnictví.[2]

Absolventům lékařské fakulty byly už od počátku udělovány akademické grády doktorů medicíny (Doctor in medicinis; původně mohli získat i bakalářský titul, ten byl ale nakonec pro svou nadbytečnost zrušen), které se však nevztahovaly na chirurgické obory. To bylo zpočátku jen řemeslo, kterému se věnovali lazebníci, kati, porodní báby apod. Samostatný titul „doktora chirurgie“ vznikl až po roce 1786, obdobně bylo možné získat titul např. „magistra porodnictví“ nebo „magistra zubního lékařství“. Ovšem po další reformě roku 1872 byl zaveden pro všechny absolventy jednotný titul „doktora veškerého lékařství“ (Medicinae universae doctor, ve zkratce MUDr.), který je udělován dodnes.[2]

Stejně jako zbytek Karlo-Ferdinandovy univerzity se i lékařská fakulta roku 1883 rozdělila na fakultu německou a fakultu českou. Česká byla 17. listopadu 1939 uzavřena nacisty, po válce se však situace obrátila a česká převzala všechny ústavy a kliniky nyní zrušené německé fakulty. Česká fakulta si udržela jistou činnost i během války, když na Oxfordské univerzitě mezi lety 1943 a 1944 promovalo na 30 jejích absolventů.[2] Roku 1945 vznikly dvě její pobočky, v Hradci Králové[3] a v Plzni,[4] které se později staly samostatnými lékařskými fakultami Univerzity Karlovy. Pražská fakulta byla roku 1953 rozdělena na tři nové lékařské fakulty:[5]

 • Fakultu všeobecného lékařství (FVL, později 1. LF UK),
 • Fakultu dětského lékařství (FDL, později 2. LF UK) a
 • Lékařskou fakultu hygienickou (LFH, později 3. LF UK).

Ke změně v názvu u FVL na 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy došlo až po sametové revoluci v roce 1990.

Seznam děkanů 1. LFEditovat

Studijní oboryEditovat

Bakalářské studium
 • studijní program Specializace ve zdravotnictví
  • Adiktologie (3)
  • Fyzioterapie (3)
  • Ergoterapie (3)
  • Nutriční terapie (3)
 • studijní program Porodní asistence
  • Porodní asistentka (3)
Navazující magisterské studium
 • studijní program Specializace ve zdravotnictví
  • Adiktologie (2)
  • Nutriční specialista (2)
Magisterské studium
 • Všeobecné lékařství (6)
 • Zubní lékařství (5)
Doktorské studium
 • Biochemie a patobiochemie
 • Biologie a patologie buňky
 • Biomedicínská informatika
 • Biomechanika
 • Experimentální chirurgie
 • Farmakologie a toxikologie
 • Fyziologie a patofyziologie člověka
 • Gerontologie
 • Imunologie
 • Lékařská biofyzika
 • Mikrobiologie
 • Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
 • Neurovědy
 • Preventivní medicína
 • Vývojová a buněčná biologie
 • Zobrazovací metody v lékařství
 • Psychologie
 • Bioetika
 • Dějiny lékařství
 • Adiktologie
 • Parazitologie

Vedení fakultyEditovat

Kolegium děkana.[6]

 • prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan
  • prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka pro přijímací řízení
  • prof. MUDr. René Foltán, Ph.D. – proděkan pro zubní lékařství
  • prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan pro klinickou pedagogiku
  • prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. – proděkanka pro grantovou problematiku a postgraduální doktorské studium
  • prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan pro nelékařské studijní programy
  • prof. MUDr. David Sedmera, DSc. – proděkan pro zahraniční studenty a sociální problematiku
  • doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan pro studijní problematikua teoretickou a preklinickou pedagogiku
  • doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. – proděkan pro vědeckou činnost
  • Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan pro rozvoj fakulty
   • prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia
   • prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia
   • prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. MBA – člen kolegia
   • prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia
   • prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia
   • prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia
   • prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA – člen kolegia
   • doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D. – člen kolegia
   • MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia
   • Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice
   • prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – předseda Akademického senátu 1. LF
   • Jan Bartoška – zástupce studentů Akademického senátu 1. LF

Významní absolventiEditovat

Výběr významných absolventů.[7]

Provozovaná zdravotnická zařízení[8]Editovat

SamostatněEditovat

 • Anatomický ústav
 • Fyziologický ústav
 • Ústav biofyziky a informatiky
 • Ústav biochemie a experimentální onkologie
 • Ústav buněčné biologie a patalogie
 • Ústav dějin lékařství a cizích jazyků
 • Ústav histologie a embryologie
 • Ústav humanitních studií v lékařství
 • Ústav patologické fyziologie
 • Ústav teorie a praxe ošetřovatelství
 • Ústav tělesné výchovy
 • Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva
 • Ústav všeobecného lékařství
 • Centrum pro experimentální biomodely

Všeobecná fakultní nemocniceEditovat

 • Farmakologický ústav
 • Sexuologický ústav
 • Ústav biologie a lékařské genetiky
 • Ústav dědičných metabolických poruch
 • Ústav hygieny a epidemiologie
 • Ústav imunologie a mikrobiologie
 • Ústav klinické a experimentální stomatologie
 • Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky
 • Ústav nukleární medicíny
 • Ústav patologie
 • Ústav soudního lékařství a toxikologie
 • Ústav tělovýchovného lékařství
 • Ústav vědeckých informací
 • Dermatovenerologická klinika
 • Foniatrická klinika
 • Urologická klinika
 • Geriatrická klinika
 • Gynekologicko-porodnická klinika
 • Neurologická klinika
 • Oční klinika
 • Onkologická klinika
 • Psychiatrická klinika
 • Radiodiagnostická klinika
 • I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí
 • I. interní klinika - klinika hematologie
 • II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie
 • III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu
 • I. chirurgická klinika - břišní, hrudní a úrazová chirurgie
 • II. chirurgická klinika - kardiovaskulární chirurgie
 • IV. interní klinika - klinika gastroenterologie a hepatologie
 • Klinika adiktologie
 • Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
 • Klinika dětského a dorostového lékařství
 • Klinika nefrologie
 • Klinika pracovního lékařství
 • Klinika rehabilitačního lékařství
 • Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie

Ústřední vojenská nemocniceEditovat

 • Interní klinika
 • Neurochirurgická klinika
 • Oční klinika
 • Onkologická klinika
 • Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
 • Klinika infekčních nemocí
 • Klinika traumatologie pohybového aparátu

Nemocnice na BulovceEditovat

 • Ústav radiační onkologie
 • Gynekologicko-porodnická klinika
 • Chirurgická klinika
 • Ortopedická klinika
 • Radiodiagnostická klinika
 • Klinika infekčních a tropických nemocí
 • Klinika plastické chirurgie

Thomayerova nemocniceEditovat

 • Anesteziologicko-resuscitační klinika
 • Chirurgická klinika
 • Onkologická klinika
 • Pediatrická klinika
 • Pneumologická klinika

Fakultní nemocnice v MotoleEditovat

 • Ortopedická klinika
 • III. chirurgická klinika
 • Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

OstatníEditovat

 • Ústav klinické a experimentální hematologie
 • Revmatologická klinika

ReferenceEditovat

 1. Historie 1. lékařské fakulty [online]. Praha: 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, rev. 2014-08-27 [cit. 2014-12-27]. Dostupné online. 
 2. a b c Historie 1. lékařské fakulty [online]. Praha: 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, rev. 2014-08-27 [cit. 2014-12-28]. Dostupné online. 
 3. Dekret presidenta republiky č. 96/1945 Sb., o zřízení pobočky lékařské fakulty university Karlovy v Hradci Králové. Dostupné online.
 4. Dekret presidenta republiky č. 135/1945 Sb., o zřízení pobočky lékařské fakulty university Karlovy v Plzni. Dostupné online.
 5. § 8 odst. 1 vládního nařízení č. 98/1953 Sb., o změnách v organisaci vysokých škol. Dostupné online.
 6. LF1.CUNI.CZ. Kolegium děkana 1. LF UK - 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy. www.lf1.cuni.cz [online]. [cit. 2019-10-13]. Dostupné online. (česky) 
 7. Slavní Lékaři - Světoví, Čeští a známí Lékaři. Najdise.cz [online]. [cit. 2019-10-12]. Dostupné online. (česky) 
 8. Ústavy a kliniky 1.LF UK. mapy.lf1.cuni.cz [online]. [cit. 2019-10-12]. Dostupné online.