3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

jedna z lékařských fakult Univerzity Karlovy

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (UK 3. LF) je jednou z pěti lékařských fakult, z celkového počtu sedmnácti fakult Karlovy univerzity. Byla založená v roce 1953. Její původní název zněl Lékařská fakulta hygienická Univerzity Karlovy (LFH UK). Ke změně na 3. lékařskou fakultu UK a transformaci jejího charakteru došlo po sametové revoluci od roku 1990.

3. lékařská fakulta
Univerzita Karlova
Facultas Medica Tertia
Third Faculty of Medicine
Budova 3. LF UK v Praze
Vedení fakulty
Děkan (seznam)prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.
ProděkanMUDr. David Marx, Ph.D.
Proděkanprof. MUDr. František Duška, Ph.D.
Proděkankaprof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.
Proděkanprof. MUDr. Valér Džupa, CSc.
Proděkandoc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.
Proděkankaprof. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.
Proděkandoc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D.
Proděkankaprof. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
Předseda ASdoc. MUDr. Jan Gojda, Ph.D.
TajemniceJUDr. Zdeňka Mužíková
Statistické údaje k 31. 12. 2020[1]
Zaměstnanci906 (55 prof., 80 doc.)
Studenti2 486
Studijní program
Bakalářský423 (112 absolventů, 2020)
Magisterský1 728 (182 absolventů, 2020)
Doktorský335
Základní informace
Původní názevLékařská fakulta hygienická
Datum založení1953[2]
Statusveřejná
Kontaktní údaje
AdresaUK 3. LF
Ruská 2411/87
Praha 10, Vinohrady
100 00 Praha 10
Telefon+ 420 267 102 111 (ústředna)
DIČCZ00216208
E-mailsekretariat@lf3.cuni.cz
Souřadnice
www.lf3.cuni.cz
Atrium budovy děkanátu s plastikou Evy a hada od Olbrama Zoubka, zpřístupněnou 24. února 1998

Historie

editovat

3. lékařská fakulta navazuje na kořeny Univerzity Karlovy založené ve 14. století, kdy jednou ze čtyř zakládajících byla i lékařská fakulta. V roce 1953 z rozhodnutí tehdejšího Ministerstva vysokých škol ČSR došlo k rozdělení pražské lékařské fakulty na tři samostatně vystupující fakulty:[3]

LFH byla od svého vzniku zaměřená na specializaci v oborech hygieny a preventivního lékařství. Za sídlo nové LFH byla vybrána nemocnice na Královských Vinohradech, kde působilo mnoho odborníků. K redukci výuky došlo v základních lékařských profilacích, což způsobilo problémy s uplatněním absolventů v klasických oborech medicíny. Změny učebního plánu byly dokončeny až v akademickém roce 1970/1971. Do tohoto roku byla část výuky situována na půdu Fakulty všeobecného lékařství. Charakter školy byl poplatný vládnoucímu komunistickému režimu.[4]

Změna nastala až s příchodem sametové revoluce v roce 1989. V následujícím roce 1990 byla provedena změna názvu fakulty na 3. lékařskou fakultu UK. Změny se dotkly i studijního plánu, který má již charakter zaměřený primárně na všeobecné lékařství. Přesto byl ponechán důraz na preventivní lékařství, jakožto komparativní výhoda vůči ostatním lékařským fakultám v republice. Studijní magisterský program nesl název: Všeobecné lékařství s preventivním zaměřením. Prvním svobodně zvoleným děkanem se stal prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. Byla vypsána výběrová řízení na vedoucí pozice klinik a ústavů, stejně tak na místa akademických pracovníků. Došlo k navázání spolupráce s mnoha pracovišti, jež v průběhu let výrazně zesílila.

V roce 1992 byla otevřena moderní budova děkanátu v Ruské ulici, kde získaly působnost také některé teoretické, preventivní a hygienické ústavy. Vedle toho zde bylo zřízeno i Středisko vědeckých informací včetně knihovny.

V roce 2000 následovala přístavba nového 6. patra budovy, kam se přestěhovala část ústavů. V roce 2006 proběhla rekonstrukce budovy děkanátu a části vedlejší Střední zdravotnické školy, do které byl přemístěn Ústav pro lékařskou etiku a ošetřovatelství a Ústav cizích jazyků.

Studium a spolky

editovat

Zahraniční výměna studentů započala v akademickém roce 1991–1992. Samotná výuka cizinců je uskutečňována v angličtině. Bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví byl otevřen v akademickém roce 1994–1995, od akad. roku 2002–2003 zde existuje kvalifikační bakalářský program Ošetřovatelství.

K zásadní změně celého obsahu výuky všeobecného lékařství došlo v akad. roce 1996–1997. Od akad. roku 1993–1994 probíhá na fakultě celoživotní vzdělávání, výuka některých oborů určená seniorům v rámci tzv. „Univerzity 3. věku“.

Na fakultě vycházejí čtvrtletník Vita Nostra Revue a týdenní zpravodaj Vita Nostra Servis. V roce 1997 vznikl spolek studentů 3. LF UK nazvaný TRIMED.

Studijní obory

editovat
 
Burianova posluchárna
Bakalářské studium[5]
Navazující magisterské[6]
 • Intenzivní péče (2 roky)
Magisterské[6]
 • Všeobecné lékařství (6 let)
Doktorské[7]
 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Biochemie a patobiochemie
 • Biologie a patobiologie buňky
 • Experimentální chirurgie
 • Farmakologie a toxikologie
 • Fyziologie a patofyziologie člověka
 • Imunologie
 • Kardiovaskulární vědy
 • Lékařská biofyzika
 • Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
 • Neurovědy
 • Preventivní medicína a epidemiologie
 • Vývojová a buněčná biologie

Osobnosti fakulty

editovat
 
Sir Karl Popper (vlevo) s Cyrilem Höschlem při převzetí čestného doktorátu Univerzity Karlovy na návrh Vědecké rady 3. LF UK, květen 1994

Od roku 1953 zde působila řada významných odborníků a vědců.

V minulosti se z osobností fakulty nejvýrazněji zapsali do československého lékařství prof. F. Burian (zakladatel plastické chirurgie), prof. J. Syllaba (zakladatel diabetologie), prof. V. Jonáš (kardiolog), prof. J. Šebek (neurolog), prof. E. Polák (chirurg), prof. E. Knobloch (soudní lékař) a prof. J. Janků (oftalmolog). Tři velké posluchárny v budově děkanátu nesou jména: Burianova, Jonášova a Syllabova.

Na Klinice popálenin pracovala až do roku 1990 také překladatelka a pozdější česká diplomatka a politička docentka Jaroslava Moserová. Přednostkou Neurologické kliniky byla v letech 1973–1990 prof. Valja Stýblová, lékařka a česká spisovatelka. Přednosta III. interní-kardiologické kliniky profesor Petr Widimský obdržel v roce 2011 Národní cenu, hlavní ocenění projektu Česká hlava za intervenční léčbu akutního infarktu myokardu.

Na fakultě podstoupila habilitační řízení či řízení ke jmenování profesorem řada osobností. Mezi jinými prof. Zdeněk Neubauer v oboru biologie, nebo doc. Ivan M. Havel v oblasti umělé inteligence. Na návrh vědecké rady 3. LF UK převzal 25. května 1994 v aule Karolina čestnou vědeckou hodnost doktora honoris causa lékařských věd Univerzity Karlovy filosof, epistemolog sir Karl Popper.

Hlavní Národní cenu nejvyššího českého vědeckého ocenění Česká hlava získali profesoři Kardiologické kliniky Petr Widimský (2011) a Zuzana Moťovská (2023).[8][9]

Výběr osobností po roce 1990

editovat

Vedení fakulty

editovat

Kolegium děkana je poradním orgánem děkana fakulty. Složení kolegia pro funkční období 2022–2026:[10][11]

 • prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. – děkan, Kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV
  • MUDr. David Marx, Ph.D. – proděkan pro studium a výuku, vedoucí Kabinetu veřejného zdravotnictví 3. LF UK
  • prof. MUDr. František Duška, Ph.D. – proděkan pro podporu a evaluaci výzkumu, přednosta Kliniky anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FNKV
  • prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D. – proděkanka pro doktorské studium a studentskou vědeckou činnost, přednostka Ústavu fyziologie 3. LF UK
  • prof. MUDr. Valér Džupa, CSc. – proděkan pro akademické postupy, zástupce přednosty Ortopedicko-traumatologické kliniky 3. LF UK a FNKV
  • doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D. – proděkan pro specializační vzdělávání a podporu veřejného zdraví, přednosta Ústavu hygieny 3. LF UK
  • prof. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy, zástupkyně přednosty Dermatovenerologické kliniky 3. LF UK a FNKV
  • doc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D. – proděkan pro rozvoj, přednosta Ústavu biochemie, buněčné a molekulární biologie 3. LF UK
  • prof. MUDr. Hana Malíková, Ph.D. – proděkanka pro akreditace a pro kariérní a sociální otázky, přednostka Radiodiagnostické kliniky 3. LF UK a FNKV
   • JUDr. Zdeňka Mužíková – tajemnice fakulty
   • doc. MUDr. Jan Gojda, Ph.D. – předseda Akademického senátu 3. LF, Interní klinika 3. LF UK
   • MUDr. Viktor Šebo – místopředseda studentské komory Akademického senátu 3. LF

Reference

editovat
 1. Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Výroční zpráva o činnosti za rok 2020 [PDF]. 3. LF UK, 2020 [cit. 2022-02-02]. S. 68. Dostupné v archivu pořízeném dne 2022-01-08. 
 2. Historie 3. lékařské fakulty [online]. 3. lékařská fakulta UK [cit. 2023-04-03]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2022-07-05. 
 3. § 8 odst. 1 vládního nařízení č. 98/1953 Sb., o změnách v organisaci vysokých škol. Dostupné online.
 4. Seznam přednášek, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 1994/1995.
 5. Bakalářské studium [online]. 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy [cit. 2024-04-01]. Dostupné online. 
 6. a b Magisterské studium [online]. 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy [cit. 2024-04-01]. Dostupné online. 
 7. Studijní programy doktorského studia [online]. 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy [cit. 2024-04-01]. Dostupné online. 
 8. Prof. Petr Widimský získal Národní cenu vlády Česká hlava. vltava.rozhlas.cz [online]. ČRo Vltava, 2011-11-22 [cit. 2023-11-29]. Dostupné online. 
 9. Ocenění Česká hlava získala kardioložka Moťovská. Je první ženou, která cenu dostala. ČT24 [online]. Česká televize, 2023-11-24 [cit. 2023-11-29]. Dostupné online. 
 10. Kolegium děkana [online]. 3. LF UK, 2018 [cit. 2018-02-03]. Dostupné online. 
 11. Slavnostní inaugurace Spectabilis děkana prof. MUDr. Petra Widimského, DrSc. [online]. 3. LF UK, 2018 [cit. 2022-02-02]. Dostupné online. 

Externí odkazy

editovat