Totálně omezený metrický prostor

Nejobecnější definice Totálně omezeného metrického prostoru je:

podmnožina S prostoru X je totálně omezená tehdy a pouze tehdy, pokud pro danou velikost E existuje:

  • přirozené číslo n a soubor podmnožin množiny X, takový, že
    • S je podmnožinou sjednocení těchto podmnožin (jinak řečeno, tento soubor podmnožin je konečné pokrytí množiny S) a
    • každá podmnožina Ai má velikost E (nebo menší).

V matematické symbolice:

Uvažujeme-li P=X, pak je prostor X totálně omezený tehdy a jen tehdy, je li P totálně omezená množina.

Porovnání s omezenou množinouEditovat

Totální omezenost je silnější vlastnost, než omezenost.

Ukážeme to na příkladu. Uvažme prostor   všech omezených posloupností reálných čísel, kde metrika přiřadí dvojici posloupností   supremum z absolutní hodnoty jejich rozdílu přes všechny položky, tedy supremum z čísel  .

Uvažme množinu   těch posloupností, které na každé pozici mají 2 nebo -2.

Metrický prostor   není omezený (ačkoli obsahuje pouze omezené posloupnosti). Množina   je omezená, ale nikoli totálně omezená. Omezenost plyne z toho, že každý prvek   má od posloupnosti samých nul vzdálenost nejvýše 2. Kdyby byl totálně omezený, pak by pro   existovala konečná  -síť  , jejíž prvky můžeme označit  , kde   je počet jejích prvků.

Pak by bylo možné definovat posloupnost  , definovanou takto:

  •  , pokud   a  
  •  , pokud   a  
  •  , pokud  

Symbol   značí  -tý prvek  -té posloupnosti v množině  . Myšlenka důkazu je v tom, že posloupnost   se musí "dostatečně lišit" od každé posloupnosti  , čehož dosáhneme tak, že pro každé   vhodnou volbou   zajistíme dostatečnou odlišnost od posloupnosti  

Z předpokladu totální omezenosti vyplývá, že nějaký prvek   má od posloupnosti   vzdálenost menší, než 1. Z definice   však plyne, že číslo   je od čísla   vzdálené nejméně 2, takže i vzdálenost těchto posloupností (což je supremum vzdáleností na jednotlivých položkách) musí být nejméně 2, což je spor.

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Totally bounded space na anglické Wikipedii.

LiteraturaEditovat

Související článkyEditovat