Identifikační číslo osoby

osmimístné identifikační číslo právnické osoby, podnikající fyzické osoby nebo organizační složky státu používané v Česku

Identifikační číslo osoby (zkráceně IČO,[1] zastarale také [2]) je v České republice unikátní osmimístné identifikační číslo právnické osoby, podnikající fyzické osoby či organizační složky státu.[3]

Historie editovat

Identifikační čísla organizací byla v Československé socialistické republice zavedena federálním zákonem č. 128/1989 Sb., který s účinností od 1. ledna 1990 stanovil nové znění § 23 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací. Federální statistický úřad podle § 8 odst. 2 písm. c) zákona 21/1971 Sb. ve znění zákona 128/1989 Sb. určoval způsob přidělování identifikačních čísel organizací a jejich vnitřních organizačních jednotek. U „občanů poskytujících věcná plnění a výkony na základě povolení národního výboru“ (tehdejší název pro živnostníky) plnilo podle tohoto zákona funkci identifikačního čísla rodné číslo.

Zákonem ČNR č. 171/1989 Sb. byl s účinností od 1. ledna 1990 novelizován zákon ČNR č. 40/1972 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací, tak, že podle novelizovaného § 10 v České socialistické republice identifikační čísla přidělovaly krajské správy Českého statistického úřadu. V České republice pak byla tato problematika s účinností od 1. července 1992 nově upravena zákonem ČNR č. 278/1992 Sb., o státní statistice, podle něhož začala být přidělována i živnostníkům IČO netotožná s rodným číslem, a později zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, a jeho novelami. Se zavedením obchodního rejstříku, živnostenského zákona a nové úpravy registrace církví a náboženských společností bylo přidělování IČO většiny typů subjektů převedeno na subjekty, které podle zákona vedou jejich registry – zbylým subjektům přiděluje IČO i nadále ČSÚ.

Zatímco federální zákon zavedl od 1. ledna 1990 název identifikační číslo organizace (z něhož byla odvozena zkratka IČO), české zákony od téhož data účinnosti používaly pouze název identifikační číslo. Tak tomu bylo jak v § 10 zákona č. 40/1972 Sb. ve znění novely č. 171/1989 Sb., tak i v § 26 zákona ČNR č. 278/1992 Sb. a v § 21 zákona č. 89/1995 Sb. S účinností od 11. března 2004 byl novelizačním zákonem č. 81/2004 Sb. zaveden oficiální název identifikační číslo ekonomického subjektu. Zákonem 111/2009 Sb. byl zaveden nový název identifikační číslo osoby, tento zákon také zavedl přidělování IČP, identifikačních čísel provozoven. Změna nebyla do navazujících právních předpisů promítnuta důsledně, a proto se i v aktuálně platných právních normách setkáme s původním názvem.

Podle zákona č. 278/1992 Sb. byla přidělována samostatná identifikační čísla i organizačním složkám jiných právnických osob (odštěpnému závodu nebo jiným složkám v obdobném postavení). Zákon 89/1995 Sb. však stanovil, že právnické osoby s výjimkou státu mají jen jedno identifikační číslo, přičemž organizační složku může označit dodatkový kód v závorce za IČO.[4]

Přidělování editovat

Přidělené IČO nesmí být přiděleno žádnému dalšímu subjektu, a to ani v případě, že původní nositel již zanikl. Výjimkou je případ přeměny ekonomického subjektu ze zákona nebo změna právní formy společnosti nebo družstva, kdy subjektu má být ponecháno původní číslo. Každý subjekt může mít jen jedno IČO, a to i v případě, že se zabývá více různými činnostmi. Odštěpný závod nebo jiná organizační složka podniku s obdobným postavením používá IČO subjektu, jehož je součástí, za nímž se v závorce připojí číslice vyjadřující pořadí (uvedený kód) tohoto závodu v obchodním rejstříku.

IČO přiděluje:

IČO se nepřiděluje fyzickým osobám vykonávajícím duševní nebo tvůrčí činnost podle autorského zákona, která nenaplňuje znaky podnikání podle obchodního zákoníku, a fyzickým osobám provádějícím zprostředkovatelskou činnost pro stavební spořitelny. Tyto osoby používají pro svou identifikaci rodné číslo.[5]

Struktura IČO editovat

České IČO je osmimístné číslo. Starší čísla s méně číslicemi jsou odpředu doplněna nulami. Způsob jeho tvorby stanoví podle zákona o státní statistické službě Český statistický úřad, který je také pověřen evidencí všech vydaných IČO.

Podle § 26 zákona ČNR č. 278/1992 Sb. bylo IČO nevýznamový (pořadový) kód. Tato zmínka se již v zákoně 89/1995 Sb. nevyskytuje, ale v současné době není ani zveřejněn žádný systém, podle nějž by v čísle byl zakódován například typ subjektu nebo orgán, který číslo přidělil.

Kontrolní číslice editovat

Poslední číslice IČO je kontrolní fungující na principu dělitelnosti váženého součtu číslic jedenácti.[6][7][8]

Kontrolní číslice pro IČO   se vypočítá jako  .

Příklad pro IČO 25596641:

Číslice IČO 2 5 5 9 6 6 4 1
Váha 8 7 6 5 4 3 2
Součin 16 35 30 45 24 18 8

Výsledný vážený součet je 16 + 35 + 30 + 45 + 24 + 18 + 8 = 176, zbytek po dělení tohoto čísla jedenácti je 0 (176 = 16 × 11 + 0), takže kontrolní číslice musí být rovna  , takže IČO 25596641 je platné.

Odpovídající (analogická) IČO v jiných státech editovat

Evropa editovat

Obdobná identifikační čísla v dalších státech EU:

Stát EU Místní název
(Autorita)
Zkratka
(nebo označení)
Kód státu Formát
Belgie BE
Bulharsko BG
Česko Identifikační číslo osoby IČO CZ 8 číslic např. IČO 12345678; poslední číslice je kontrolní
Dánsko DK
Estonsko EE
Finsko FI
Francie a Monako Numéro de TVA intracommunautaire (Centre de Formalités des Entreprises ?) SIREN FR
Irsko IE
Itálie Partita IVA P.IVA IT
Kypr CY
Litva Juridinių asmenų registras, kodas - (Įmonės kodas) LT 9 číslic
Lotyšsko (Uzņēmuma) reģistrācijas numurs ? LV LV + 11 číslic např. LV12345678901
Lucembursko LU
Maďarsko Cégjegyzékszám HU
Malta MT
Německo Wirtschafts-Identifikationsnummer WIN DE zatím není zavedeno, plánuje se teprve od roku 2015
Nizozemsko Kamer van Koophande nummer KVK NL 8 číslic
Polsko REGON (Rejestr Gospodarki Narodowej) numer REGON PL 9 číslic: první dvě: kód vojvodství, poslední číslo kontrolní např. 123456785; pro subjekty, nacházející se na území více než 1 vojvodství - 14 číslic např. 12345678512347
Portugalsko PT
Rakousko AT
Rumunsko RO
Řecko EL
Slovensko Identifikačné číslo organizácie IČO SK 8 číslic např. IČO 12345678; poslední číslice je kontrolní
Slovinsko Matična številka (poslovnega subjekta) MŠPRS (méně užívaná) SI 7 číslic např. 1234567; poslední číslice je kontrolní
Spojené království
a Ostrov Man
Company Registration Number CRN GB 8 číslic
Španělsko Número de identificación fiscal NIF ES
Švédsko (F-Skat) SE

Jižní Amerika editovat

Stát Místní název (Autorita) Kód státu Formát
Brazílie CNPJ BR 14 číslic (https://en.wikipedia.org/wiki/CNPJ)

Související články editovat

Reference editovat

 1. § 24 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech s účinností od 1. června 2010
 2. Jaká je správná zkratka pro pojem "Identifikační číslo organizace"? "IČO" nebo "IČ"?, Databáze nejčastěji kladených otázek, Český statistický úřad, odpověď nedatována
 3. INFO@AION.CZ, AION CS-. 219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2023-10-23]. Dostupné online. 
 4. Připomenutí zákona o registrech a opětovného zavedení používání zkratky IČO na elaw.cz
 5. Přidělování IČO, Český statistický úřad
 6. David Grudl: Jak ověřit platné IČ a rodné číslo?, phpFashion, 16. 11. 2007
 7. Ing. Roman Rak: Unikátní objektové identifikátory (základy teorie v bezpečnostní praxi). In: Kriminalistika 3/1999, dostupné online na stránce Archiv časopisu Kriminalistika
 8. Logické testy datové věty, Česká správa sociálního zabezpečení

Externí odkazy editovat

 •   Slovníkové heslo IČO ve Wikislovníku
 • Přidělování IČO
 • Ověření IČO Vyhledávání a ověřování IČO v důležitých státních databázích
 • ARES – možnost vyhledání každé právnické osoby podle IČO v ČR