Nadační fond

právní forma nevládní organizace v Česku

Nadační fond je typ fundace. Lze je definovat jako nezávislé subjekty finanční povahy založené za účelem podpory veřejně prospěšných aktivit a projektů. Jako nový právní institut byly zavedeny do českého právního řádu v roce 1998 jako alternativa k nadacím. Na rozdíl od nadací nemusí mít nadační fondy trvalý charakter a výnosnou povahu.[1]

Účel nadačního fondu

editovat

Zakladatel zakládá nadační fond k trvalé službě účelu užitečnému společensky nebo hospodářsky.[2] Určení účelu nadačního fondu představuje jeden ze základních projevů tzv. fundační svobody zakladatele. Je důležitý a zároveň velmi obtížně definovatelný. Vždy je nutné jej odlišovat od motivů a pohnutek, které jsou relevantní pouze, pokud jsou objektivizovány ve vlastním projevu vůle zakladatele.[3]

Právní zakotvení

editovat

Od 1. ledna 2014 upravuje problematiku nadačního fondu občanský zákoník v § 394–401.[4] Dříve byly nadační fondy regulovány zákonem o nadacích a nadačních fondech,[5] který vymezoval nadační fond jako účelové sdružení majetku zřízené a vzniklé podle tohoto zákona pro dosahování obecně prospěšných cílů. Název nadačního fondu musí obsahovat slova „nadační fond“.[2]

Založení a vznik nadačního fondu

editovat

Dle § 397 občanského zákoníku nadační fond vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku. Tímto rejstříkem je nadační rejstřík.[6]

Nadační fond je fundací soukromého práva, k jehož založení dochází jednostranným právním jednáním zakladatele.[3] Taktéž nadační fond založený pro případ smrti vzniká až konstitutivním zápisem do nadačního rejstříku. Návrh na zápis lze podat v listinné nebo elektronické podobě.[3]

Nadační fond se zakládá zakládací listinou nebo pořízením pro případ smrti.[7] K založení dochází vždy jednostranným právním jednáním – zakládací listinou (i když je zakladatelů více). V nadační listině je nutno uvést výši nadačního kapitálu a určit správce vkladů. V nadační listině je možné povolit nebo vyloučit některé činnosti (např. podnikání, změnu právní formy atd.). Opouští se princip nezměnitelnosti nadační listiny - možnost změny by měla být určena nadační listinou. Jednání mezi založením a vznikem je přisuzováno tomu, kdo jej učiní - nadace či nadační fond mohou po svém vzniku účinky těchto jednání převzít. Za podmínek stanovených v občanském zákoníku může mít nadační fond v názvu jméno člověka či název jiné právnické osoby.[8]

Výhody nadačního fondu

editovat

Mezi pozitiva nadačního fondu patří:[1]

 • K dosahování účelu, pro který byl nadační fond zřízen, používá veškerý svůj majetek.
 • Nadační fond nemusí splňovat předpoklad trvalého výnosu.
 • Minimální výše vkladu není zákonem stanovena, ale je ponechána na vůli zřizovatele.
 • Osvobození od daně z příjmů právnických osob, daně dědické a darovací.

Orgány nadačního fondu

editovat

Podstatná část právní úpravy orgánů nadace a nadačního fondu vychází z obecné úpravy právnických osob.

Správní rada

editovat

Správní rada vykonává vše, co není svěřeno jiným orgánům nadace či nadačního fondu. Má minimálně tři členy (počet členů nemusí být dělitelný třemi), funkční období je pětileté, nestanoví-li nadační listina jinak. Členem správní rady může být i právnická osoba.

Revizor

editovat

Revizorem může být i právnická osoba. Funkční období revizora je pětileté, nestanoví-li nadační listina jinak; je-li revizorem právnická osoba, může být zvolena na dobu neurčitou. Revizora volí a odvolává správní rada.[8]

Zrušení, zánik a změna nadačního fondu

editovat
 • Rozhodnutím správní rady: Není-li trvale možné, aby nadační fond nadále plnil svůj účel, rozhodne správní rada o zrušení nadačního fondu s likvidací a zvolí likvidátora.[9]
 • Dosažením účelu nadačního fondu: Bylo-li dosaženo účelu, pro který byl nadační fond založen, je zrušen a správní rada má povinnost zvolit likvidátora.[10]
 • Uplynutím doby: Zakladatel může v zakladatelském právním jednání omezit dobu trvání nadačního fondu na určitou dobu; dojde-li k jejímu uplynutí, nadační fond se zrušuje.[11]
 • Rozhodnutím soudu: Ke zrušení nadačního fondu může dojít v zákonem stanovených případech i nuceně - konstitutivním rozhodnutím soudu.[12]
 • Změna právní formy na nadaci: Při změně právní formy se nadační fond neruší ani nezaniká, pouze se mění jeho právní poměry.[13][3]

Reference

editovat
 1. a b SOJKOVÁ, Kristýna. Mgr. [online]. www.epravo.cz, 2.7.2014. Dostupné online. 
 2. a b Aktualizace k zákonům II/2012 - Sešit 2. Redakce Galbavá Katarína. Sešit 2. vyd. Český Těšín: PORADCE. S.R.O., 2012. 296 s. S. 30–31. 
 3. a b c d LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník: Komentář. 1. vydání. vyd. Praha: C. G. Beck, 2014. 2380 s. ISBN 978-80-7400-529-9. S. 1521. 
 4. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále také jen "občanský zákoník", dostupný např. na Zákony pro lidi.cz.
 5. Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), dostupný např. na Zákony pro lidi.cz.
 6. § 31 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, dostupný např. na Zákony pro lidi.cz.
 7. NESNÍDAL, Jiří. Občanský zákoník I.. Český Těšín: PORADCE, s.r.o., 2012. 320 s. ISBN 978-80-7365-336-1. S. 85–86. 
 8. a b Kolektiv autorů pod vedením JUDr. Hany Frištenské. Průvodce Občanským zákoníkem pro nadace a nadační fondy [online]. Fórum dárců, Červen 2013 [cit. 2015-05-26]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-08-20. 
 9. § 401 odst. 1 občanského zákoníku.
 10. § 171 písm. a) občanského zákoníku.
 11. § 171 písm. b) občanského zákoníku.
 12. § 401 odst. 2 a § 172 občanského zákoníku.
 13. § 391 občanského zákoníku.

Externí odkazy

editovat