Veřejná výzkumná instituce

obecný typ výzkumné instituce

Veřejná výzkumná instituce (zkratka za názvem v. v. i.) je veřejnou výzkumnou institucí, právnickou osobou, jejímž hlavním předmětem činnosti je výzkum, včetně zajišťování infrastruktury výzkumu, vymezený zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků.

Veřejná výzkumná instituce svou hlavní činností zajišťuje výzkum podporovaný zejména z veřejných prostředků v souladu s podmínkami pro poskytování veřejné podpory stanovenými právem Evropských společenství.

Veřejná výzkumná instituce může být zřízena Českou republikou nebo územním samosprávným celkem; jménem České republiky plní funkci zřizovatele veřejné výzkumné instituce ministerstvo, jiný ústřední orgán státní správy nebo Akademie věd České republiky v postavení organizačních složek České republiky.

Činnost veřejné výzkumné instituce musí být v souladu se zvláštními právními předpisy upravujícími veřejnou podporu. Informace o výsledcích výzkumné činnosti veřejné výzkumné instituce musí být veřejně dostupné v informačním systému výzkumu a vývoje a ve výroční zprávě o činnosti a hospodaření veřejné výzkumné instituce.

Instituce Akademie věd ČREditovat

Akademie věd České republiky (AV ČR) zahrnuje přes 50 vědeckých ústavů rozdělených do tří oblastí a celkem devíti sekcí:

Oblast věd o neživé příroděEditovat

1. sekce matematiky, fyziky a informatikyEditovat

2. sekce aplikované fyzikyEditovat

3. sekce věd o ZemiEditovat

Oblast věd o živé přírodě a chemických vědEditovat

4. sekce chemických vědEditovat

5. sekce biologických a lékařských vědEditovat

6. sekce biologicko-ekologických vědEditovat

Oblast humanitních a společenských vědEditovat

7. sekce sociálně-ekonomických vědEditovat

8. sekce historických vědEditovat

9. sekce humanitních a filologických vědEditovat

společná pracovištěEditovat

Instituce Ministerstva dopravy ČREditovat

Instituce Ministerstva práce a sociálních věcí ČREditovat

Instituce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČREditovat

Instituce Ministerstva zahraničních věcí ČREditovat

Instituce Ministerstva zemědělství ČREditovat

Instituce Ministerstva životního prostředí ČREditovat

Instituce Českého úřadu zeměměřického a katastrálníhoEditovat

Instituce Státního úřadu pro jadernou bezpečnostEditovat

Instituce Jihomoravského krajeEditovat

Instituce Karlovarského krajeEditovat

Instituce Královéhradeckého krajeEditovat

Instituce Ústeckého krajeEditovat

Instituce Statutárního města LiberceEditovat

Instituce Obce Mšené-lázněEditovat

Externí odkazyEditovat