Veřejná výzkumná instituce

právní forma výzkumné instituce v Česku

Veřejná výzkumná instituce (zkratka za názvem v. v. i.) je veřejnou výzkumnou institucí, právnickou osobou, jejímž hlavním předmětem činnosti je výzkum, včetně zajišťování infrastruktury výzkumu, vymezený zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků.

Veřejná výzkumná instituce svou hlavní činností zajišťuje výzkum podporovaný zejména z veřejných prostředků v souladu s podmínkami pro poskytování veřejné podpory stanovenými právem Evropských společenství.

Veřejná výzkumná instituce může být zřízena Českou republikou nebo územním samosprávným celkem; jménem České republiky plní funkci zřizovatele veřejné výzkumné instituce ministerstvo, jiný ústřední orgán státní správy nebo Akademie věd České republiky v postavení organizačních složek České republiky.

Činnost veřejné výzkumné instituce musí být v souladu se zvláštními právními předpisy upravujícími veřejnou podporu. Informace o výsledcích výzkumné činnosti veřejné výzkumné instituce musí být veřejně dostupné v informačním systému výzkumu a vývoje a ve výroční zprávě o činnosti a hospodaření veřejné výzkumné instituce.

Instituce Akademie věd ČREditovat

Akademie věd České republiky (AV ČR) zahrnuje přes 50 vědeckých ústavů rozdělených do tří oblastí a celkem devíti sekcí:

Oblast věd o neživé příroděEditovat

1. sekce matematiky, fyziky a informatikyEditovat

2. sekce aplikované fyzikyEditovat

3. sekce věd o ZemiEditovat

Oblast věd o živé přírodě a chemických vědEditovat

4. sekce chemických vědEditovat

5. sekce biologických a lékařských vědEditovat

6. sekce biologicko-ekologických vědEditovat

Oblast humanitních a společenských vědEditovat

7. sekce sociálně-ekonomických vědEditovat

8. sekce historických vědEditovat

9. sekce humanitních a filologických vědEditovat

společná pracovištěEditovat

Instituce Ministerstva dopravy ČREditovat

Instituce Ministerstva práce a sociálních věcí ČREditovat

Instituce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČREditovat

Instituce Ministerstva zahraničních věcí ČREditovat

Instituce Ministerstva zemědělství ČREditovat

Instituce Ministerstva životního prostředí ČREditovat

Instituce Českého úřadu zeměměřického a katastrálníhoEditovat

Instituce Státního úřadu pro jadernou bezpečnostEditovat

Instituce Jihomoravského krajeEditovat

Instituce Karlovarského krajeEditovat

Instituce Královéhradeckého krajeEditovat

Instituce Ústeckého krajeEditovat

Instituce Statutárního města LiberceEditovat

Instituce Obce Mšené-lázněEditovat

Externí odkazyEditovat