Ústav mezinárodních vztahů

Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. (anglicky: Institute of International Relations Prague), zkráceně ÚMV (IIR) je veřejná výzkumná instituce, jež provádí základní a aplikovaný vědecký výzkum v oblasti mezinárodních vztahů. Ředitelem ústavu je PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. (Cantab.) Ph.D.[1] Zřizovatelem ústavu je Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Institucionální podpora ÚMV pochází především ze státního rozpočtu na vědu, výzkum a inovace České republiky, z příspěvků MZV, z projektů účelové podpory financovaných tuzemskými i zahraničními subjekty. ÚMV naplňuje nezávislý výzkumný program a neprosazuje žádné konkrétní politické směřování.

Ústav mezinárodních vztahů
Budova úmv.jpg
Lotogype--ir-CS.png
Vznik 1957
Právní forma veřejná výzkumná instituce
Sídlo Praha
Souřadnice
Ředitel Ondřej Ditrych (od 2018)
Oficiální web www.iir.cz
IČO 48546054 (VR)
Některá data mohou pocházet z datové položky.

HistorieEditovat

Před rokem 1989Editovat

První návrh na vytvoření instituce zabývající se výzkumem mezinárodní politiky při Ministerstvu zahraničních věcí Československé republiky se objevil již záhy po druhé světové válce. Plány na zřízení takové instituce však pozastavil komunistický převrat v roce 1948.[2] Předchůdcem ÚMV se tak stal až Ústav pro mezinárodní politiku a ekonomii (ÚMPE), založený MZV v roce 1957.[3] Ústav zpočátku sídlil v jedné z Petschkových vil v pražském Bubenči, brzy ale byl přestěhován do Lobkovického paláce na pražské Malé Straně, kde sídlil až do roku 1970.[4]

ÚMPE se za relativně krátkou dobu podařilo prosadit jako významné výzkumné instituci s nemalým mezinárodním renomé. Četné zahraniční kontakty a dobrý přehled o mezinárodní situaci i o tehdejším stavu vědeckého poznání se však mnohým jeho pracovníkům vymstil na konci 60. let. Během pražského jara se někteří pracovníci ústavu aktivně zapojili do reformního procesu, v důsledku čehož byl ÚMPE na začátku období normalizace v roce 1970 zrušen a reformně smýšlející pracovníci byli propuštěni. Někteří před nepřízní normalizačního režimu unikli odchodem do zahraničí.[5]

Jako náhradu za ÚMPE zřídilo československé ministerstvo zahraničí ještě v témže roce Ústav mezinárodních vztahů (ÚMV).[6] Jeho sídlem se stala historická budova domu U Bílého koníčka stojící v Nerudově ulici na Malé Straně. Zde ÚMV sídlí dodnes. Celkové společenské uvolnění druhé poloviny 60. let bylo vystřídáno stupňujícím se ideologickým tlakem, kontrolou a cenzurou, přesto se ústav snažil zůstat v kontaktu se zahraničím, včetně západních zemí.[7] V tomto období byla knihovna ÚMV v Československu jednoznačně nejlépe vybavenou a zásobenou v oboru mezinárodních studií, nebyla však přístupna veřejnosti a i samotným vědcům byly mnohé (zejména zahraniční) publikace dostupné až na základě zvláštních povolovacích řízení[8].

Po roce 1989Editovat

Klíčové změny ve fungování ÚMV přinesly události roku 1989. Pro ÚMV znamenala sametová revoluce kromě rozsáhlých personálních změn též počátek postupné cesty k proměně ve skutečně nezávislou vědeckou instituci. V následujících letech došlo především k jeho radikální deideologizaci i depolitizaci, přičemž důraz byl zároveň kladen na čilé kontakty se zahraničím a na co možná největší odbornost jeho pracovníků. Stěžejní roli v tomto procesu přestavby sehrál mj. profesor Otto Pick, který vedl ÚMV v letech 1994–1998.[9]

Na přelomu století lze již bezpochyby hovořit o ÚMV jako o sebevědomé, nezávislé a vysoce odborné instituci přispívající svým dílem k rozvoji mezinárodních studií. Paralelně se svými nově vymezenými úkoly ústav ale i nadále poskytoval podporu zahraniční politice nyní již samostatné České republiky. Například v roce 1997 zřízená Diplomatická akademie, jež slouží k přípravě diplomatických pracovníků České republiky, byla téměř 10 let součástí ÚMV. Při ÚMV taktéž roku 2001 vzniklo Rozvojové středisko, jenž úzce spolupracovalo s MZV na agendě zahraničního rozvoje.[10]

V roce 2007 byl ÚMV na základě zákona č. 341/2005, o veřejných výzkumných institucích, transformován na veřejnou výzkumnou instituci a do jeho organizace byly zavedeny samosprávné prvky.[11] Zároveň s touto institucionální proměnou byla Diplomatická akademie v roce 2007 začleněna přímo pod Ministerstvo zahraničních věcí České republiky a Rozvojové středisko bylo roku 2008 transformováno v samostatnou Českou rozvojovou agenturu.[12]

Současná činnostEditovat

VýzkumEditovat

Aktivity ÚMV spočívají především ve vlastním výzkumu a obecné popularizační a naučné činnosti. Ústav tak v českém prostředí vytváří unikátní pojící článek mezi akademickým světem, veřejností a mezinárodněpolitickou praxí.

Stěžejní činností ÚMV jakožto veřejné výzkumné instituce je nezávislý výzkum v oblasti mezinárodních studií. Ten sleduje priority určené v Koncepci rozvoje Ústavu mezinárodních vztahů na léta 2018–2022 a také v Koncepci výzkumu MZV na období 2017–2021.

ÚMV v zásadě realizuje dva obecné druhy výzkumu. Tím prvním je základní výzkum akademický, jenž se zakládá na teoretické rozmanitosti a metodologické přesnosti a jehož ambicí je viditelnost doma i v zahraničí. Druhým je pak prakticky orientovaný aplikovaný výzkum, jenž vychází z rozsáhlých znalostí nabytých i v rámci vlastního výzkumu základního a jenž je založen na pokročilých analytických a výzkumných metodách. Uživatelem tohoto výzkumu je tradičně především MZV, ale i jiné veřejné instituce.[13]

Výzkumnou činnost ústavu zajišťuje výzkumné oddělení, jehož ředitelem je v současné době doc. PhDr. Emil Aslan, Ph.D.[14] Oddělení je rozděleno do sedmi výzkumných center:

Centrum evropské bezpečnostiEditovat

Zkoumá bezpečnostní otázky týkající se Evropy ze širokého interdisciplinárního hlediska, od konvenčních vojenských hrozeb až po novější témata, jakými jsou např. hybridní hrozby.[15]

Centrum evropské integraceEditovat

Zabývá se procesy, institucemi a aktéry evropské politiky se zvláštním důrazem na otázky evropské integrace. Sleduje především integrační a diferenciační procesy v Evropské unii, jakož i roli České republiky v ní. V neposlední řadě zkoumá i politiky evropských států, přičemž zřetel klade zejména na jejich mezinárodní dimenzi.[16]

Centrum energetické politikyEditovat

Věnuje se vnitřní dimenzi energetické politiky a bezpečnosti Evropské unie a vybraných regionů. Stejně tak průběžně monitoruje a analyzuje vnější dimenzi energetické politiky a bezpečnosti EU vůči stávajícím a potenciálním dodavatelům v regionu Blízkého východu, Afriky, vybraných zemí Asie, Severní Ameriky a Latinské Ameriky.[17]

Centrum globální politické ekonomieEditovat

Zkoumá vzájemné provázání politické a ekonomické moci v mezinárodních vztazích, jehož pochopení je klíčové pro strategické rozhodování státních i nestátních aktérů v současném globalizovaném světě. Samotná výzkumná činnost pak probíhá ve dvou souvisejících rovinách: mezinárodní politické ekonomie a globální spravedlnosti.[18]

Centrum mezinárodního právaEditovat

Zaměřuje se zejména na analýzu vývoje mezinárodního práva v souvislosti s novými fenomény a trendy současného světa, od globalizace přes migraci až po sílící význam lidských práv. Důraz je kladen zejména na problematiku mezinárodních organizací, mezinárodního humanitárního práva, mezinárodního trestního práva, mezinárodního práva lidských práv či použití síly v mezinárodních vztazích.[19]

Centrum vztahů EU-AsieEditovat

Podrobněji reflektuje sbližování evropského a asijského kontinentu ve světle postupující globalizace. Zaměřuje se takřka na celý asijský region kromě Blízkého východu.[20]

Centrum governance nových technologiíEditovat

Mezinárodní spolupráceEditovat

Za účelem naplňování výzkumného programu rozvíjí ÚMV i četná mezinárodní partnerství. Je členem řady zahraničních výzkumných sítí a konsorcií, mj. EU Nonproliferation and Disarmament Consortium, TEPSA (Trans European Policy Studies Association), EPIN (European Policy Institutes Network), ECPR (European Consortium for Political Research) nebo EUROMESCO (Euro-Mediterranean Study Commission). Mezi jeho zahraniční partnery pak patří např. Norwegian Institute of International Affairs (NUPI), korejský Institute of Foreign Affairs and International Security (IFANS) či rakouský Institut für Wissenschaften vom Menschen (IWM). Z mezinárodního působení ÚMV přirozeně vyplývá i produkce aplikovaného výzkumu s regionálním (zejména v projektech Mezinárodního visegrádského fondu) a evropským rozměrem (mj. skrze účast na projektech TEPSA pro Evropský parlament).[21]

Naučná a popularizační činnostEditovat

Základním cílem ÚMV je rovněž zlepšování veřejného povědomí o problematice mezinárodních studií a kultivace a rozšiřování horizontů veřejné debaty o zahraniční politice v České republice. Za tímto účelem vyvíjí ÚMV řadu aktivit, které cílí na laickou i odbornou veřejnost.[22]

Ústav předně pořádá celé spektrum veřejných akcí, od panelových diskuzí přes přednášky až po velké mezinárodní konference, jež se zpravidla zaměřují na relevantní světová témata i otázky vyplývající z vlastního výzkumu ÚMV. Nejdůležitějšími konferencemi jsou Prague European Summit (PES), Mezinárodní sympozium „Česká zahraniční politika“ a Czernin Security Forum, které se konají každoročně. Na přípravě těchto akcí ÚMV spolupracuje s důležitými partnery, jako jsou Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Úřad vlády České republiky, NATO Public Diplomacy Divison, EUROPEUM, PSSI či AMO.[23]

ÚMV se rovněž podílí na vzdělávání studentů mezinárodních studií. Působí jako přidružený partner v konsorciu vedeném Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy, která realizuje studijní program European Politics and Society (Erasmus Mundus). V neposlední řadě nabízí ÚMV českým a zahraničním studentům i absolventům odborné stáže.

 
Přednáška iráckého ministra zahraničních věcí

Výzkumní pracovníci a pracovnice ÚMV pravidelně vystupují v českých i zahraničních médiích, ať již formou rozhovorů, autorských komentářů či delších analýz. To jim umožňuje snadněji publikovat výsledky vlastního výzkumu a erudovaně vysvětlovat a komentovat mezinárodní dění. Takřka veškeré výstupy realizované v ÚMV jsou taktéž zprostředkovány širší veřejnosti skrze další komunikační kanály, zejména pak sociální média (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube).

Publikační činnostEditovat

Publikační činnost ÚMV má stěžejní význam jak pro jeho výzkumné, tak i popularizační a naučné aktivity. ÚMV disponuje s vlastním nakladatelstvím, jež se zabývá přípravou, produkcí a odbytem jeho periodických i neperiodických publikací. Ústav vydává řadu publikací, mezi které patří zejména monografie, policy publikace a dvě akademická a recenzovaná periodika v tištěné i elektronické podobě: Mezinárodní vztahy (anglicky: Czech Journal of International Relations) a New Perspectives, podobně jako popularizační časopis Mezinárodní politika.[24]

Časopis Mezinárodní vztahyEditovat

Tradice časopisu Mezinárodní vztahy sahá až do roku 1966, kdy jeho první číslo vyšlo ještě pod hlavičkou ÚMPE. Časopis prvotně koncipovaný jako akademický čtvrtletník značně poklesl na úrovni po nástupu normalizace, pád komunistického režimu však přinesl jeho radikální reformu.[25] Postupně se tak navrátil ke své původní ideji ryze vědeckého periodika, na jehož stránkách mohou publikovat výsledky svého výzkumu čeští i zahraniční odborníci. Mezinárodní vztahy jsou dnes recenzovaný časopis fungující v souladu

s mezinárodními standardy akademického publikování (všechny přijaté texty musí zejména projít oboustranně anonymním recenzním řízením).[26] V českém prostředí jsou přední platformou pro publikaci originálních výsledků excelentní samostatné výzkumné práce v oboru mezinárodních vztahů.[27]

Časopis New PerspectivesEditovat

V roce 1993 začal Ústav mezinárodních vztahů vydávat časopis Perspectives.[28] Hlavním smyslem bylo v anglickém jazyce vydávat články ze střední Evropy a o střední Evropě, aby se jim dostalo širšího publika. Časopis pro knihovnu ÚMV zároveň v jejích skromných porevolučních počátcích představoval cenný výměnný artikl, neboť jej mohla užívat při výměně s výzkumnými pracovišti po celém světě a získávat na oplátku drahocenné zahraniční publikace.[29] Od roku 2002 provádí časopis vlastní recenzní řízení, v roce 2015 pak přijal název New Perspectives.[30] Za více než čtvrt století jeho existence se časopisu podařilo etablovat se jako přední akademické periodikum zabývající se interdisciplinárním výzkumem politiky střední a východní Evropy.

Časopis Mezinárodní politikaEditovat

On-line časopis Mezinárodní politika vychází z dlouholeté tradice stejnojmenného tištěného periodika, jehož první číslo vydala Československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí (později Socialistická akademie) již v roce 1956.[31] Renomé si Mezinárodní politika vybudovala hlavně v 60. letech, avšak její vzestup náhle zastavil normalizační režim a prosincové číslo z roku 1969 se tak na dlouhá léta stalo posledním.[32] Mezinárodní politika byla jako populárně-publicistický měsíčník obnovena až v roce 1990.

V její nové podobě ji prvních 10 let vedl jako šéfredaktor Dobroslav Matějka, v redakční radě zasedl i prof. Otto Pick.[33] Redakce Mezinárodní politiky již rok po své obnově přesídlila do budovy ÚMV, roku 1993 pak časopis začalo vydávat nakladatelství ÚMV.[34] Od roku 2013 vychází jen v elektronické podobě.

KnihovnaEditovat

 
Knihovna Ústavu mezinárodních vztahů

Knihovna poskytuje informační, knihovnické, výpůjční, bibliografické i rešeršní služby. Spolupracuje s řadou českých, ale zejména zahraničních odborných knihoven a informačních institucí. Ke konci roku 2016 obsahoval fond knihovny přes 84 600 knih a ročenek a 419 časopisů.[35] Plné texty řady odborných časopisů jsou dostupné v rámci kupovaných databází (EBSCO, JSTOR, WoS).[36] Knihovna je členem Evropské informační sítě mezinárodních vztahů a regionálních studií (EINIRAS) a je též zapojena do projektu Knihovny.cz.[37]

Organizační strukturaEditovat

 
Ondřej Ditrych, ředitel Ústavu mezinárodních vztahů

Na základě zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, má Ústav mezinárodních vztahů tři orgány: ředitele, radu a dozorčí radu. Na základě organizačního řádu při ÚMV funguje rovněž komise pro pracovní záležitosti, etická komise a ediční rady.[38] V čele ÚMV stojí jeho ředitel. V současné době tuto funkci zastává PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. (Cantab.) Ph.D. Jakožto statutární orgán rozhoduje o všech věcech ÚMV, které nejsou zákonem svěřeny do působnosti zřizovatele (tedy MZV) nebo ostatních dvou orgánů, a zabezpečuje řádné vedení účetnictví. Jmenuje jej ministr zahraničních věcí ČR na návrh Rady ÚMV.[39]

Rada ÚMV navrhuje ke jmenování ředitele ÚMV, stanovuje směry činnosti ÚMV, schvaluje rozpočet, vnitřní předpisy, výroční zprávy, projednává návrhy výzkumných záměrů aj. Radu ÚMV volí vědečtí pracovníci ústavu, a to jak ze svých řad (interní členové), tak z řad odborníků z jiných právnických osob, organizačních složek státu zabývajících se výzkumem a uživatelů výsledků výzkumu (externí členové).[40]

Dozorčí rada ÚMV dohlíží na činnost a hospodaření ÚMV a na nakládání s majetkem ÚMV. Má právo navrhnout odvolání ředitele zřizovateli ÚMV. Má právo vyjádřit se k návrhu rozpočtu ÚMV, ke způsobu jeho hospodaření, k návrhům změn zřizovací listiny, k návrhu na sloučení, splynutí nebo rozdělení ÚMV, k návrhům výzkumných záměrů, k návrhu výroční zprávy. Členy dozorčí rady jmenuje a odvolává zřizovatel tak, aby v ní byli přiměřeně zastoupeni zejména zástupci zřizovatelů, popřípadě zaměstnanci veřejné výzkumné instituce.[41]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. Novinky - Ústav mezinárodních vztahů. iir.cz [online]. [cit. 2019-10-16]. Dostupné online. 
 2. DRULÁK, PETR, 1972-. 50 let českého výzkumu mezinárodních vztahů : od ÚMPE k ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů 403 s. Dostupné online. ISBN 9788086506647, ISBN 8086506649. OCLC 247489592 
 3. DRULÁK, PETR, 1972-. 50 let českého výzkumu mezinárodních vztahů : od ÚMPE k ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů 403 s. Dostupné online. ISBN 9788086506647, ISBN 8086506649. OCLC 247489592 S. 14-17. 
 4. DRULÁK, PETR, 1972-. 50 let českého výzkumu mezinárodních vztahů : od ÚMPE k ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů 403 s. Dostupné online. ISBN 9788086506647, ISBN 8086506649. OCLC 247489592 S. 14-17. 
 5. DRULÁK, PETR, 1972-. 50 let českého výzkumu mezinárodních vztahů : od ÚMPE k ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů 403 s. Dostupné online. ISBN 9788086506647, ISBN 8086506649. OCLC 247489592 S. 14-17. 
 6. Encyklopedie českých právních dějin. Vydání první. vyd. Plzeň: [s.n.] Dostupné online. ISBN 9788073805692, ISBN 8073805693. OCLC 953824143 S. 43. 
 7. DRULÁK, PETR, 1972-. 50 let českého výzkumu mezinárodních vztahů : od ÚMPE k ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů 403 s. Dostupné online. ISBN 9788086506647, ISBN 8086506649. OCLC 247489592 S. 147-153. 
 8. DRULÁK, PETR, 1972-. 50 let českého výzkumu mezinárodních vztahů : od ÚMPE k ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů 403 s. Dostupné online. ISBN 9788086506647, ISBN 8086506649. OCLC 247489592 S. 147,231. 
 9. DRULÁK, PETR, 1972-. 50 let českého výzkumu mezinárodních vztahů : od ÚMPE k ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů 403 s. Dostupné online. ISBN 9788086506647, ISBN 8086506649. OCLC 247489592 S. 193 - 207. 
 10. Encyklopedie českých právních dějin. Vydání první. vyd. Plzeň: [s.n.] volumes s. Dostupné online. ISBN 9788073805692, ISBN 8073805693. OCLC 953824143 S. 43. 
 11. INFO@AION.CZ, AION CS-. 341/2005 Sb. Zákon o veřejných výzkumných institucích. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2019-10-16]. Dostupné online. (česky) 
 12. Encyklopedie českých právních dějin. Vydání první. vyd. Plzeň: [s.n.] volumes s. Dostupné online. ISBN 9788073805692, ISBN 8073805693. OCLC 953824143 S. 43. 
 13. Výzkum na ÚMV - Ústav mezinárodních vztahů. iir.cz [online]. [cit. 2019-11-15]. Dostupné online. 
 14. Ústav mezinárodních vztahů. www.iir.cz [online]. [cit. 2019-10-16]. Dostupné online. 
 15. Centrum evropské bezpečnosti - Ústav mezinárodních vztahů. www.iir.cz [online]. [cit. 2019-10-16]. Dostupné online. 
 16. Centrum evropské integrace - Ústav mezinárodních vztahů. www.iir.cz [online]. [cit. 2019-10-16]. Dostupné online. 
 17. Centrum energetické politiky - Ústav mezinárodních vztahů. iir.cz [online]. [cit. 2019-10-16]. Dostupné online. 
 18. Centrum globální politické ekonomie - Ústav mezinárodních vztahů. www.iir.cz [online]. [cit. 2019-10-16]. Dostupné online. 
 19. Centrum mezinárodního práva - Ústav mezinárodních vztahů. www.iir.cz [online]. [cit. 2019-10-16]. Dostupné online. 
 20. Centrum vztahů EU-Asie - Ústav mezinárodních vztahů. www.iir.cz [online]. [cit. 2019-10-16]. Dostupné online. 
 21. Výzkum na ÚMV - Ústav mezinárodních vztahů. www.iir.cz [online]. [cit. 2019-10-16]. Dostupné online. 
 22. Kdo jsme - Ústav mezinárodních vztahů. www.iir.cz [online]. [cit. 2019-10-16]. Dostupné online. 
 23. Kdo jsme - Ústav mezinárodních vztahů. iir.cz [online]. [cit. 2019-11-15]. Dostupné online. 
 24. Nakladatelství - Ústav mezinárodních vztahů. www.iir.cz [online]. [cit. 2019-10-18]. Dostupné online. 
 25. ŠEDIVÝ, Jaroslav. Mezinárodní vztahy. První pokus o odborný čtvrtletník k nové vědní disciplíně. Mezinárodní vztahy [online]. 2007 [cit. 2019-18-10]. Dostupné online. 
 26. DRULÁK, PETR, 1972-. 50 let českého výzkumu mezinárodních vztahů : od ÚMPE k ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů 403 s. Dostupné online. ISBN 9788086506647, ISBN 8086506649. OCLC 247489592 
 27. Journal's History | Czech Journal of International Relations. mv.iir.cz [online]. [cit. 2019-10-17]. Dostupné online. 
 28. DRULÁK, PETR, 1972-. 50 let českého výzkumu mezinárodních vztahů : od ÚMPE k ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů 403 s. Dostupné online. ISBN 9788086506647, ISBN 8086506649. OCLC 247489592 S. 231. 
 29. DRULÁK, PETR, 1972-. 50 let českého výzkumu mezinárodních vztahů : od ÚMPE k ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů 403 s. Dostupné online. ISBN 9788086506647, ISBN 8086506649. OCLC 247489592 
 30. DRULÁK, PETR, 1972-. 50 let českého výzkumu mezinárodních vztahů : od ÚMPE k ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů 403 s. Dostupné online. ISBN 9788086506647, ISBN 8086506649. OCLC 247489592 
 31. Mezinárodní politika - Ústav mezinárodních vztahů. www.iir.cz [online]. [cit. 2019-10-17]. Dostupné online. 
 32. Mezinárodní politika - Ústav mezinárodních vztahů. www.iir.cz [online]. [cit. 2019-10-17]. Dostupné online. 
 33. DRULÁK, PETR, 1972-. 50 let českého výzkumu mezinárodních vztahů : od ÚMPE k ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů 403 s. Dostupné online. ISBN 9788086506647, ISBN 8086506649. OCLC 247489592 S. 230. 
 34. Mezinárodní politika - Ústav mezinárodních vztahů. www.iir.cz [online]. [cit. 2019-11-15]. Dostupné online. 
 35. Institute of international relations: a brief guide [online]. Ústav mezinárodních vztahů, 2017 [cit. 2019-10-18]. Dostupné online. 
 36. O knihovně - Ústav mezinárodních vztahů. www.iir.cz [online]. [cit. 2019-10-17]. Dostupné online. 
 37. Knihovny.cz. www.knihovny.cz [online]. [cit. 2019-10-17]. Dostupné online. (česky) 
 38. Organizační struktura - Ústav mezinárodních vztahů. www.iir.cz [online]. [cit. 2019-10-17]. Dostupné online. 
 39. Organizační struktura - Ústav mezinárodních vztahů. www.iir.cz [online]. [cit. 2019-10-17]. Dostupné online. 
 40. Organizační struktura - Ústav mezinárodních vztahů. www.iir.cz [online]. [cit. 2019-10-17]. Dostupné online. 
 41. Organizační struktura - Ústav mezinárodních vztahů. www.iir.cz [online]. [cit. 2019-10-17]. Dostupné online. 

LiteraturaEditovat

 • Petr Drulák, Petr Kratochvíl a kol. 2007. 50 let českého výzkumu mezinárodních vztahů: od ÚMPE k ÚMV. Praha: Nakladatelství ÚMV. ISBN 978-80-86506-64-7
 • SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN, ed. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s Key Publishing, 2015-. ISBN 9788073805692.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat