Technologie

Obor techniky, zabývající se tvorbou, zaváděním a zdokonalováním výrobních postupů

Technologie (řecky τεχνολογια < τεχνη „dovednost“ + λογος „slovo, nauka, znalost“ + přípona ια) je obor, který se zabývá tvorbou, zaváděním a zdokonalováním výrobních postupů. Podle daného odvětví to mohou být postupy a procedury mechanické (např. rubání, obrábění...), elektrotechnické a elektronické (radiolokace, informační technologie), jaderné (jaderně-analytické metody, ozařování), fyzikálně chemické (tavení, lití, napařování, destilace...), chemické (syntézy, krakování...), biochemické a potravinářské (kvašení, pečení...) apod.

Kromě vědního oboru se pojem technologie používá také pro označení samotných výrobních postupů, v češtině se také pro tento účel používá označení vymoženost.[1]

Technologie vs technika

editovat

V českém jazyce dochází nejpozději od 80. let 20. století k zaměňování slov technika a technologie a s tím i k jejich významovému splývání a znejasnění. Primárním významem techniky je prostředek pro konání činnosti (stroje, nástroje, zařízení, vybavení apod.) a primárním významem technologie je procedura (proces) konání činnosti (technologie výroby oceli, technologie těžby dat, technologie zpracování masa apod.).[2] Slovo technika se také používá pro jednodušší operace často prováděné ručně nebo na jednodušších strojích, slovo technologie pro složitější operace (nebo řetězec operací) často prováděné průmyslově. Technologie je také označení pro vědní obor, který se zabývá výrobními postupy – tedy sestavováním jednotlivých technických operací v celkové pracovní postupy, jejich zaváděním a zdokonalováním.[3]

Hlavním důvodem pro splývání a zaměňování obou pojmů je šíření angličtiny. Angličtina používá slova technique a technology pro jiné okruhy významů než čeština (nebo např. také němčina) slova technika a technologie. Tyto rozdílné okruhy významů lze zjednodušeně znázornit takto:[2]

výrobní prostředky (zařízení) celkový proces zpracování postup při jednotlivé lidské činnosti
čeština technika technologie technika
angličtina technology technique

Příklady existujících technologií

editovat

Technologie příslušného odvětví je běžně vyučovaným předmětem na středních i vysokých školách. V rámci oborů je v některých případech dříve používaný pojem „technologie“ nahrazován pojmy novými (např. Strojírenská technologie => Výrobní inženýrství, Výrobní a inovační inženýrství, Materiálové inženýrství apod.).

Reference

editovat
  1. Internetová jazyková příručka – technologie [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky [cit. 2021-07-23]. Dostupné online. 
  2. a b DANEŠ, František. Technologie versus technika. vesmir.cz [online]. 1994-11-05 [cit. 2021-07-22]. Roč. 73, čís. 11. Dostupné online. 
  3. VLKOVÁ, Věra. Technika, či technologie?. Časopis Světlo [online]. Odbornecasopisy.cz [cit. 2021-07-23]. Roč. 2003, čís. 02. Dostupné online. 
  4. PRECLÍK, Vratislav: Průmysl 4.0 a jeho základní koncept, in Strojař: časopis Masarykovy akademie práce, leden – červen 2019, roč.XXVIII. , dvojčíslo 1, 2 . ISSN 1213-0591, registrace Ministerstva kultury ČR E13559, str. 1 - 11

Externí odkazy

editovat