Obchodní rejstřík

registr ekonomických subjektů poskytující oficiální informace o obchodních firmách a jiných právnických nebo fyzických osobách, jejichž předmětem činnosti je podnikání

Obchodní rejstřík je veřejný rejstřík, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích, jako je např. firma, sídlo, předmět podnikání nebo společníci. Každý do něj může nahlížet a pořizovat si z něj výpisy.

Rejstříkový soud editovat

Obchodní rejstřík je veden příslušným rejstříkovým soudem, kterým je krajský soud. Konkrétně jde o:[1]

Zapisované subjekty editovat

Do obchodního rejstříku se zapisují:[4]

 • obchodní společnosti a družstva,
 • některé podnikající zahraniční osoby,
 • fyzické osoby, které jsou podnikateli s bydlištěm v České republice a které o zápis požádají (povinný je zápis v případě průměrné výše výnosů nebo příjmů snížených o DPH za poslední dvě účetní období přesahující 120 mil. Kč), a
 • další osoby, stanoví-li povinnost jejich zápisu zvláštní právní předpis.

Právnické osoby, které nemají zápis povinný, se nemohou zapsat ani dobrovolně.

Zapisované skutečnosti editovat

Zapisuje se:[5]

 • jméno a adresa zapsané osoby,
 • předmět činnosti nebo podnikání,
 • právní forma právnické osoby,
 • den vzniku a zániku právnické osoby,
 • u fyzické osoby datum narození, rodné číslo, bylo-li jí přiděleno, a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu,
 • identifikační číslo osoby,
 • statutární orgán s uvedením způsobu, jak za právnickou osobu jedná; je-li členem statutárního orgánu právnická osoba, také osoba, která ji při výkonu funkce zastupuje,
 • kontrolní orgán a jeho členové,
 • prokurista, způsob jeho jednání a údaj o tom, zda se prokura vztahuje jen na určitou pobočku a zda je prokurista oprávněn zcizit nebo zatížit nemovitou věc,
 • status veřejné prospěšnosti právnické osoby,
 • výše základního kapitálu společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti,
 • výše vkladu každého společníka, je-li podle jiného zákona vyžadován zápis těchto osob do obchodního rejstříku, a rozsah splnění vkladové povinnosti,
 • údaj o tom, že byl převeden závod nebo jeho část nebo že byl dán do zástavy, nájmu nebo propachtován, případný údaj o zániku závazků z těchto smluv, a usnesení soudu o nabytí závodu nebo jeho části děděním,
 • údaj o tom, že se obchodní korporace podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích,
 • údaj o tom, že členovi orgánu nebo prokuristovi byl pozastaven výkon funkce,
 • zástavní právo k podílu v korporaci, ledaže je představován cenným papírem nebo nesplacenou akcií,
 • zákaz zatížení nebo zcizení podílu v korporaci, byl-li zřízen jako věcné právo,
 • u veřejné obchodní společnosti jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, jejích společníků,
 • u komanditní společnosti jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, jejích společníků s uvedením, který ze společníků je komplementář a který komanditista, výše komanditní sumy každého komanditisty a její změny,
 • u společnosti s ručením omezeným jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, jejích společníků, výše podílu každého společníka, druh podílu a popis práv a povinností s ním spojených alespoň odkazem na společenskou smlouvu uloženou ve sbírce listin a údaj o tom, zda byl na podíl vydán kmenový list,
 • u akciové společnosti rozsah splacení základního kapitálu, počet, forma a jmenovitá hodnota akcií nebo údaj o tom, že společnost vydá akcie, které nemají jmenovitou hodnotu (kusové akcie), a v jakém počtu, údaj o tom, zda budou vydány akcie jako zaknihovaný cenný papír nebo budou imobilizovány, druh akcií a popis práv a povinností s nimi spojených alespoň odkazem na stanovy uložené ve sbírce listin a případné omezení převoditelnosti akcií na jméno; má-li společnost jediného akcionáře, zapisuje se i jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, tohoto akcionáře,
 • u družstva údaj o tom, zda se jedná o družstvo, bytové družstvo nebo sociální družstvo a výše základního členského vkladu, popřípadě vstupního vkladu,
 • u státního podniku označení toho, kdo jménem státu vykonává funkci zakladatele státního podniku, výše kmenového jmění, minimální výše kmenového jmění, kterou je státní podnik povinen zachovávat, a určený majetek,
 • další skutečnost, o které to stanoví tento nebo jiný zákon, nebo jiná důležitá skutečnost, o jejíž zápis požádá zapsaná osoba, má-li na takovém zápisu právní zájem,
 • den, k němuž byl zápis proveden
 • Vložka, Spisová značka a příslušný rejstříkový krajský soud.

Sbírka listin editovat

Na tuto kapitolu je přesměrováno heslo Sbírka listin.

Rejstřík také obsahuje sbírku listin, která obsahuje důležité listiny týkající se jednotlivých subjektů (např. zakladatelskou listinu společnosti/společenskou smlouvu, účetní závěrky, podpisové vzory statutárních orgánů atd.).

Zápis editovat

Návrh na zápis lze podat v listinné nebo elektronické podobě (to platí obdobně pro dokládání listin prokazujících skutečnosti uvedené v návrhu a listin zakládaných do sbírky listin). Návrh v elektronické podobě může podat pouze osoba podepsaná s uznávaným elektronickým podpisem. Vždy jej však lze podat pouze na předepsaném formuláři, přičemž podpis musí být úředně ověřen (formuláře stanoví Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou č. 323/2013 Sb.). Poplatek za zápis do obchodního rejstříku je stanoven zákonem č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.

Důležitý je také princip publicity, který se dělí na publicitu formální a materiální. Princip formální publicity spočívá v tom, že obchodní rejstřík je přístupný každému, že každý má právo do něho nahlížet a pořizovat si z něho kopie a výpisy. Rejstříkový soud vydá každému na požádání úředně ověřený opis zápisu či listiny uložené ve sbírce listin. Princip materiální publicity spočívá v tom, že stav zapsaný v obchodním rejstříku bude vůči tomu, kdo jedná v důvěře v jeho zápis, považován za skutečný platný právní stav. To spočívá na principu dobré víry.

Řízení ve věcech veřejného rejstříku rejstříku upravuje v části druhé zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. V části třetí tohoto zákona je pak upravena možnost provedení přímého zápisu notářem v případě, že sám sepsal notářský zápis, který je podkladem pro přímý zápis.

Výpis z obchodního rejstříku editovat

Výpis z obchodního rejstříku podává informace o konkrétních subjektech zapsaných v obchodním rejstříku. Obsahuje například název, její sídlo, předmět podnikání, právní formu, identifikační číslo osoby, identifikaci členů statutárního orgánu. Pro uskutečňování některých právních úkonů je potřeba doložit úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku. Rozlišuje se úplný výpis z obchodního rejstříku (včetně historie) a výpis platný k určitému datu.

Výmaz z obchodního rejstříku a změny editovat

Návrh na výmaz z obchodního rejstříku se podává při ukončení podnikatelské činnosti. Výmazem zaniká subjekt zapsaný v obchodním rejstříku. O změnách, které proběhnou, musí podnikatel informovat bez zbytečného odkladu. Pro provedení změny v obchodním rejstříku je nezbytné dodat potřebnou dokumentaci a složit správní poplatek.

Odkazy editovat

Reference editovat

 1. Seznam rejstříkových soudů
 2. § 39 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích
 3. KUČERA, Petr. Povinnou změnu dokumentů nestihly téměř dvě pětiny firem. Aktuálně.cz [online]. Economia, 2014-07-15 [cit. 2014-08-05]. Dostupné online. 
 4. Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen „zákon o veřejných rejstřících“), § 42–45. [cit. 2014-01-01]. Dostupné online.
 5. § 25 a 48 zákona o veřejných rejstřících

Literatura editovat

 • Hampel, P.; Walder, I. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, s. 368.

Související články editovat

Externí odkazy editovat