Seznam chráněných území v okrese Hradec Králové

Seznam chráněných území v okrese Hradec Králové

Toto je seznam chráněných území v okrese Hradec Králové.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
822 Bělečský písník PP Bělečský písník &0000000000000004.1100004,11
Kategorie „Bělečský písník“ na Wikimedia Commons
Na vlhčích stanovištích je největší výskyt masožravé rostliny (rosnatky okrouhlolisté, ve Východočeském kraji. Na sušších stanovištích rostou různé druhy plavuní (plavuňka zaplavovaná, plavuň vidlačka) a v tůňkách velmi vzácný rdest dlouholistý. 50°12′0″ s. š., 15°56′8″ v. d.
5738 Potok protékající lokalitou PP Bystřice &0000000000000027.91000027,91
Kategorie „PP Bystřice“ na Wikimedia Commons
Podpora a stabilizace populace evropsky významného a silně ohroženého živočišného druhu – velevruba tupého (Unio crassus) včetně aktivní ochrany jeho biotopu; vhodnými formami ochrany vodního toku zajistit stabilitu biotopu a podpořit jeho další šíření na lokalitě. 50°19′39″ s. š., 15°43′6″ v. d.
2450 Cerna stran (01) - podzim.JPG PP Černá stráň &0000000000000011.46000011,46
Kategorie „Černá stráň (Hradec Králové District)“ na Wikimedia Commons
Smíšený porost dubu, buku, lípy a habru s teplomilnou květenou. 50°9′52″ s. š., 15°54′32″ v. d.
116 PR Hořiněveská bažantnice (24).jpg PR Hoříněvská bažantnice &0000000000000021.02000021,02
Kategorie „Hořiněveská bažantnice“ na Wikimedia Commons
Dubina do 200 let, habr, javor a olše. 50°18′14″ s. š., 15°45′56″ v. d.
132 Jarní aspekt PR Chropotínský háj &0000000000000018.70000018,70
Kategorie „Chropotínský háj“ na Wikimedia Commons
Vegetace ve zbytku lužního lesa. 50°13′34″ s. š., 16°3′41″ v. d.
5935 Přírodní památka chrání mimo jiné starý elektrárenský náhon u Skřivan PP Javorka a Cidlina – Sběř &0000000000000260.750000260,75
Kategorie „Javorka a Cidlina - Sběř“ na Wikimedia Commons
Lokalita s výskytem populace velevruba tupého a modráska bahenního. 50°19′53″ s. š., 15°29′50″ v. d.
5688 Pohled na rybník PP Kanice – lesní rybník &0000000000000000.5400000,54
Kategorie „PP Kanice“ na Wikimedia Commons
Podpora a stabilizace populace evropsky významného a silně ohroženého živočišného druhu – čolka velkého, včetně aktivní ochrany jeho biotopu. 50°18′5″ s. š., 15°35′16″ v. d.
3367 Stráň Žehuňské obory NPR Kněžičky &0000000000000089.17000089,17
Kategorie „Kněžičky (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Výskyt společenstva teplomilných doubrav s vysokým podílem starých stromů, teplomilných stepních a lesostepních společenstev na slínovcovém podkladě, raně sukcesních společenstev obnažených erodovaných ploch slínovců na nejprudších svazích a střídavě vlhkých, místy subhalofilních společenstev mírných terénních depresí na nepropustném podloží ve spodní části svahů a na tato společenstva vázaných vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. 50°8′53″ s. š., 15°19′47″ v. d.
254 Pohled na les na lokalitě PP Na bahně &0000000000000001.9100001,91
Kategorie „PP Na bahně“ na Wikimedia Commons
Rašelinná lokalita s bohatou květenou bývalé tundry s olšinou. 50°11′55″ s. š., 15°57′36″ v. d.
5815 Pohled na lokalitu PP Na Plachtě &0000000000000038.79000038,79
Kategorie „Na Plachtě“ na Wikimedia Commons
Prostřednictvím přiměřeného a osvědčeného managementu zachovat stávající biodiverzitu biotopů (rybníky Plachta a Jáma, slatinné louky, soustava periodických tůní, mokřady, obnažené písky, vřesoviště) a dále vhodnými zásahy a hospodařením zajistit stabilitu populace evropsky významných živočišných druhů a podpořit další šíření těchto druhů na lokalitě. 50°11′16″ s. š., 15°51′37″ v. d.
5723 Vstup do chráněného území PP Na Plachtě 3 &0000000000000017.01000017,01
Kategorie „Na Plachtě 3“ na Wikimedia Commons
Suchá vřesoviště, obnažené písky, periodické vodní tůně a luční společenstva s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. 50°11′22″ s. š., 15°51′18″ v. d.
5809 Cedule při vstupu na lokalitu PP Olešnice &0000000000000388.490000388,49
Kategorie „PP Olešnice“ na Wikimedia Commons
Zajištění stabilní populace silně ohroženého druhu roháče obecného vhodnou údržbou stávajících biotopů (zejména skupin starých stromů ponechaných až do stadia rozpadu, včetně torz a jejich zbytků a pařezů pokácených stromů). 50°9′6″ s. š., 15°25′47″ v. d.
1495 Polní cesta PP Orlice &0000000000000062.94000062,94
Kategorie „PP Orlice“ na Wikimedia Commons
Cílem ochrany je zachování dosud z části neregulovaného řečiště spojené Orlice a typických částí údolní nivy s vodními a lužními společenstvy v k.ú. Štěpánovsko, Týniště n. O. a Petrovice. 50°12′22″ s. š., 15°56′23″ v. d.
Tichá Orlice z mostu v Bezpráví.jpg PřP Orlice &0000000000000114.620000114,62
Kategorie „PP Orlice“ na Wikimedia Commons
Ochrana toků Tiché, Divoké a spojené Orlice. 50°12′11″ s. š., 15°57′3″ v. d.
1761 Pohled na jezírko na lokalitě PP Pamětník &0000000000000033.89000033,89
Kategorie „Pamětník (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Uměle vzniklý mokřad s bohatou flórou a faunou. 50°6′44″ s. š., 15°26′38″ v. d.
5936 Piletický potok PP Piletický a Librantický potok &0000000000000029.37000029,37
Kategorie „Piletický a Librantický potok“ na Wikimedia Commons
Populace šidélka ozdobného a jeho biotopu. 50°15′8″ s. š., 15°52′46″ v. d.
1501 Roudnička a Datlík PP Roudnička a Datlík &0000000000000035.39000035,39
Kategorie „Roudnička a Datlík“ na Wikimedia Commons
Ochrana zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a ohrožených taxonů rostlin dle Červeného seznamu ČR, zachovalých vodních a mokřadních společenstev, mozaiky bezkolencových slatinných a zrašeliněných luk, rákosin a porostů vysokých ostřic s řadou chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Lokalita je důležitým biocentrem v zemědělské krajině. 50°10′19″ s. š., 15°50′8″ v. d.
386 PP Sítovka (03).JPG PP Sítovka &0000000000000008.1400008,14
Kategorie „Sítovka“ na Wikimedia Commons
Ochrana původního lesního smíšeného porostu. 50°10′2″ s. š., 15°54′47″ v. d.
823 Meandrující řeka na lokalitě PP Trotina &0000000000000009.6800009,68
Kategorie „Trotina (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Zachovalý zbytek starého říčního koryta na soutoku Labe a Trotinky s původními pobřežními porosty a vodním rostlinstvem. Na části pobřeží je přirozený lužní les. Vodní rameno je bohaté na vodní rostliny, které se dnes v okolních labských tůních již nevyskytují (stulík, rdest kadeřavý, lakušník, růžkatec ponořený aj.). Husté pobřežní křoviny (dub, topol, olše, vrba, jilm) jsou útočištěm drobné zvěře a zpěvného ptactva. 50°16′36″ s. š., 15°49′45″ v. d.
462 U císařské studánky (07).JPG PP U císařské studánky &0000000000000001.2700001,27
Kategorie „U císařské studánky“ na Wikimedia Commons
Porost smrku, borovice bílé, buku s přimísenou jedlí a břízou do 140 let. 50°10′ s. š., 15°52′30″ v. d.
824 U Sítovky (06).JPG PP U Sítovky &0000000000000006.4200006,42
Kategorie „U sítovky“ na Wikimedia Commons
Zbytky původních lesních porostů s charakteristickým ekotypem borovice lesní, dubem letním, lípou srdčitou a vtroušeným smrkem. Zachování tohoto porostu má význam i pro sklizeň semene z dochovaných borovic zdejšího původu. 50°10′13″ s. š., 15°54′42″ v. d.
1985 Les na lokalitě PP Veselský háj &0000000000000446.390000446,39
Kategorie „Veselský háj a rybník Smrkovák“ na Wikimedia Commons
Zachování cenných lesních ekosystémů dubohabřin asociace Galio-Carpinetum a starých acidofilních doubrav s dubem letním. 50°19′28″ s. š., 15°27′23″ v. d.
5810 Les na lokalitě PP Víno &0000000000000072.84000072,84
Kategorie „PP Víno“ na Wikimedia Commons
Zajištění stabilní populace silně ohroženého druhu roháče obecného vhodnou údržbou stávajících biotopů (zejména skupin starých stromů ponechaných až do stadia rozpadu, včetně torz a jejich zbytků a pařezů pokácených stromů). 50°9′4″ s. š., 15°24′12″ v. d.
5684 PP Vražba &0000000000000007.8900007,89 Podpora a stabilizace populace evropsky významného a kriticky ohroženého rostlinného druhu – zvonovce liliolistého včetně aktivní ochrany jeho biotopu. 50°20′0″ s. š., 15°49′19″ v. d.
2923 EVL Nechanice – Lodín &0000000000001562.6000001 562,6 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy a dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum. 50°13′47″ s. š., 15°35′27″ v. d.
6040 Běleč - střelnice EVL Běleč – střelnice &0000000000000007.9000007,9
Kategorie „Běleč - střelnice“ na Wikimedia Commons
Lokalita vážky jasnoskvrnné. 50°10′20″ s. š., 15°56′28″ v. d.
2926 Meandr Orlice poblíž Petroviček EVL Orlice a Labe &0000000000002683.2000002 683,2 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy; otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem a psinečkem; přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition; nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion; bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách; vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně; extenzivní sečené louky nížin až podhůří; smíšené lužní lesy s dubem letním, jilmem vazem, jilmem habrolistým, jasanem ztepilým nebo jasanem úzkolistým podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie; lokalita bolena dravého, klínatky rohaté a vydry říční. 50°10′26″ s. š., 16°0′47″ v. d.

Zrušená chráněná územíEditovat

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
821   PR Bludy &0000000000000004.7700004,77 Významná lokalita suchomilné květeny. Zrušena k 10. dubnu 2007. 50°10′4″ s. š., 15°22′57″ v. d.
2138   PP Na Plachtě 1 &0000000000000010.30000010,30 Ochrana a zachování diverzity unikátních společenstev rostlin a živočichů. Zrušena k 28. prosinci 2013. 50°11′9″ s. š., 15°51′16″ v. d.
1968   PP Na Plachtě 2 &0000000000000028.79000028,79 Části ekosystémů s unikátními druhově pestrými společenstvy rostlin a živočichů s hojným výskytem zvláště chráněných druhů. Zrušena k 1. prosinci 2014. 50°11′15″ s. š., 15°51′44″ v. d.
726   PP Polabiny &0000000000000001.8300001,83 Mrtvé rameno Labe se vzácnými společenstvy rostlin a živočichů. Zrušena k 16. lednu 2001. 50°8′10″ s. š., 15°48′54″ v. d.

ReferenceEditovat

Dostupné mapy ke článku
  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.