Seznam chráněných území v okrese Hradec Králové

Seznam chráněných území v okrese Hradec Králové

Toto je seznam chráněných území v okrese Hradec Králové.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
822 Bělečský písník PP Bělečský písník &0000000000000004.1100004,11
Kategorie „Bělečský písník“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bělečský písník“ na Wikimedia Commons
Na vlhčích stanovištích je největší výskyt masožravé rostliny (rosnatky okrouhlolisté, ve Východočeském kraji. Na sušších stanovištích rostou různé druhy plavuní (plavuňka zaplavovaná, plavuň vidlačka) a v tůňkách velmi vzácný rdest dlouholistý. 50°12′0″ s. š., 15°56′8″ v. d.
6221 PP a EVL Běleč - střelnice PP Běleč – střelnice &0000000000000007.5800007,58
Kategorie „Běleč - střelnice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Běleč - střelnice“ na Wikimedia Commons
Stanoviště vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních vod s výskytem ohrožených druhů živočichů jako je vážka jasnoskvrnná 50°10′22″ s. š., 15°56′29″ v. d.
5738 Potok protékající lokalitou PP Bystřice &0000000000000027.91000027,91
Kategorie „PP Bystřice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „PP Bystřice“ na Wikimedia Commons
Podpora a stabilizace populace evropsky významného a silně ohroženého živočišného druhu – velevruba tupého (Unio crassus) včetně aktivní ochrany jeho biotopu; vhodnými formami ochrany vodního toku zajistit stabilitu biotopu a podpořit jeho další šíření na lokalitě. 50°19′39″ s. š., 15°43′6″ v. d.
2450 PP Černá stráň &0000000000000011.46000011,46
Kategorie „Černá stráň (Hradec Králové District)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Černá stráň (Hradec Králové District)“ na Wikimedia Commons
Smíšený porost dubu, buku, lípy a habru s teplomilnou květenou. 50°9′52″ s. š., 15°54′32″ v. d.
116 PR Hoříněvská bažantnice &0000000000000021.02000021,02
Kategorie „Hořiněveská bažantnice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hořiněveská bažantnice“ na Wikimedia Commons
Dubina do 200 let, habr, javor a olše. 50°18′14″ s. š., 15°45′56″ v. d.
132 Jarní aspekt PR Chropotínský háj &0000000000000018.70000018,70
Kategorie „Chropotínský háj“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chropotínský háj“ na Wikimedia Commons
Vegetace ve zbytku lužního lesa. 50°13′34″ s. š., 16°3′41″ v. d.
5935 Přírodní památka chrání mimo jiné starý elektrárenský náhon u Skřivan PP Javorka a Cidlina – Sběř &0000000000000260.750000260,75
Kategorie „Javorka a Cidlina - Sběř“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Javorka a Cidlina - Sběř“ na Wikimedia Commons
Lokalita s výskytem populace velevruba tupého a modráska bahenního. 50°19′53″ s. š., 15°29′50″ v. d.
5688 Pohled na rybník PP Kanice – lesní rybník &0000000000000000.5400000,54
Kategorie „PP Kanice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „PP Kanice“ na Wikimedia Commons
Podpora a stabilizace populace evropsky významného a silně ohroženého živočišného druhu – čolka velkého, včetně aktivní ochrany jeho biotopu. 50°18′5″ s. š., 15°35′16″ v. d.
3367 Stráň Žehuňské obory NPR Kněžičky &0000000000000089.17000089,17
Kategorie „Kněžičky (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kněžičky (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Výskyt společenstva teplomilných doubrav s vysokým podílem starých stromů, teplomilných stepních a lesostepních společenstev na slínovcovém podkladě, raně sukcesních společenstev obnažených erodovaných ploch slínovců na nejprudších svazích a střídavě vlhkých, místy subhalofilních společenstev mírných terénních depresí na nepropustném podloží ve spodní části svahů a na tato společenstva vázaných vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. 50°8′53″ s. š., 15°19′47″ v. d.
254 Pohled na les na lokalitě PP Na bahně &0000000000000001.9100001,91
Kategorie „PP Na bahně“ na Wikimedia Commons
Kategorie „PP Na bahně“ na Wikimedia Commons
Rašelinná lokalita s bohatou květenou bývalé tundry s olšinou. 50°11′55″ s. š., 15°57′36″ v. d.
5815 Pohled na lokalitu PP Na Plachtě &0000000000000038.79000038,79
Kategorie „Na Plachtě“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Na Plachtě“ na Wikimedia Commons
Prostřednictvím přiměřeného a osvědčeného managementu zachovat stávající biodiverzitu biotopů (rybníky Plachta a Jáma, slatinné louky, soustava periodických tůní, mokřady, obnažené písky, vřesoviště) a dále vhodnými zásahy a hospodařením zajistit stabilitu populace evropsky významných živočišných druhů a podpořit další šíření těchto druhů na lokalitě. 50°11′16″ s. š., 15°51′37″ v. d.
5723 Vstup do chráněného území PP Na Plachtě 3 &0000000000000017.01000017,01
Kategorie „Na Plachtě 3“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Na Plachtě 3“ na Wikimedia Commons
Suchá vřesoviště, obnažené písky, periodické vodní tůně a luční společenstva s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. 50°11′22″ s. š., 15°51′18″ v. d.
5809 Cedule při vstupu na lokalitu PP Olešnice &0000000000000388.490000388,49
Kategorie „PP Olešnice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „PP Olešnice“ na Wikimedia Commons
Zajištění stabilní populace silně ohroženého druhu roháče obecného vhodnou údržbou stávajících biotopů (zejména skupin starých stromů ponechaných až do stadia rozpadu, včetně torz a jejich zbytků a pařezů pokácených stromů). 50°9′6″ s. š., 15°25′47″ v. d.
1495 Polní cesta PP Orlice &0000000000000062.94000062,94
Kategorie „PP Orlice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „PP Orlice“ na Wikimedia Commons
Cílem ochrany je zachování dosud z části neregulovaného řečiště spojené Orlice a typických částí údolní nivy s vodními a lužními společenstvy v k.ú. Štěpánovsko, Týniště n. O. a Petrovice. 50°12′22″ s. š., 15°56′23″ v. d.
PřP Orlice &0000000000000114.620000114,62
Kategorie „PP Orlice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „PP Orlice“ na Wikimedia Commons
Ochrana toků Tiché, Divoké a spojené Orlice. 50°12′11″ s. š., 15°57′3″ v. d.
1761 Pohled na jezírko na lokalitě PP Pamětník &0000000000000033.89000033,89
Kategorie „Pamětník (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pamětník (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Uměle vzniklý mokřad s bohatou flórou a faunou. 50°6′44″ s. š., 15°26′38″ v. d.
5936 Piletický potok PP Piletický a Librantický potok &0000000000000029.37000029,37
Kategorie „Piletický a Librantický potok“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Piletický a Librantický potok“ na Wikimedia Commons
Populace šidélka ozdobného a jeho biotopu. 50°15′8″ s. š., 15°52′46″ v. d.
1501 Roudnička a Datlík PP Roudnička a Datlík &0000000000000035.39000035,39
Kategorie „Roudnička a Datlík“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Roudnička a Datlík“ na Wikimedia Commons
Ochrana zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a ohrožených taxonů rostlin dle Červeného seznamu ČR, zachovalých vodních a mokřadních společenstev, mozaiky bezkolencových slatinných a zrašeliněných luk, rákosin a porostů vysokých ostřic s řadou chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Lokalita je důležitým biocentrem v zemědělské krajině. 50°10′19″ s. š., 15°50′8″ v. d.
386 PP Sítovka &0000000000000008.1400008,14
Kategorie „Sítovka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Sítovka“ na Wikimedia Commons
Ochrana původního lesního smíšeného porostu. 50°10′2″ s. š., 15°54′47″ v. d.
823 Meandrující řeka na lokalitě PP Trotina &0000000000000009.6800009,68
Kategorie „Trotina (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Trotina (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Zachovalý zbytek starého říčního koryta na soutoku Labe a Trotinky s původními pobřežními porosty a vodním rostlinstvem. Na části pobřeží je přirozený lužní les. Vodní rameno je bohaté na vodní rostliny, které se dnes v okolních labských tůních již nevyskytují (stulík, rdest kadeřavý, lakušník, růžkatec ponořený aj.). Husté pobřežní křoviny (dub, topol, olše, vrba, jilm) jsou útočištěm drobné zvěře a zpěvného ptactva. 50°16′36″ s. š., 15°49′45″ v. d.
462 PP U císařské studánky &0000000000000001.2700001,27
Kategorie „U císařské studánky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „U císařské studánky“ na Wikimedia Commons
Porost smrku, borovice bílé, buku s přimísenou jedlí a břízou do 140 let. 50°10′ s. š., 15°52′30″ v. d.
1985 Les na lokalitě PP Veselský háj &0000000000000446.390000446,39
Kategorie „Veselský háj a rybník Smrkovák“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Veselský háj a rybník Smrkovák“ na Wikimedia Commons
Zachování cenných lesních ekosystémů dubohabřin asociace Galio-Carpinetum a starých acidofilních doubrav s dubem letním. 50°19′28″ s. š., 15°27′23″ v. d.
5810 Les na lokalitě PP Víno &0000000000000072.84000072,84
Kategorie „PP Víno“ na Wikimedia Commons
Kategorie „PP Víno“ na Wikimedia Commons
Zajištění stabilní populace silně ohroženého druhu roháče obecného vhodnou údržbou stávajících biotopů (zejména skupin starých stromů ponechaných až do stadia rozpadu, včetně torz a jejich zbytků a pařezů pokácených stromů). 50°9′4″ s. š., 15°24′12″ v. d.
5684 PP Vražba &0000000000000007.8900007,89 Podpora a stabilizace populace evropsky významného a kriticky ohroženého rostlinného druhu – zvonovce liliolistého včetně aktivní ochrany jeho biotopu. 50°20′0″ s. š., 15°49′19″ v. d.
2923 les Městský bor východně od vsi Tůně EVL Nechanice – Lodín &0000000000001562.6000001 562,6
Kategorie „Nechanice – Lodín“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nechanice – Lodín“ na Wikimedia Commons
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy a dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum. 50°13′47″ s. š., 15°35′27″ v. d.
6040 Běleč - střelnice EVL Běleč – střelnice &0000000000000007.9000007,9
Kategorie „Běleč - střelnice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Běleč - střelnice“ na Wikimedia Commons
Lokalita vážky jasnoskvrnné. 50°10′20″ s. š., 15°56′28″ v. d.
2926 Meandr Orlice poblíž Petroviček EVL Orlice a Labe &0000000000002683.2000002 683,2 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy; otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem a psinečkem; přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition; nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion; bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách; vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně; extenzivní sečené louky nížin až podhůří; smíšené lužní lesy s dubem letním, jilmem vazem, jilmem habrolistým, jasanem ztepilým nebo jasanem úzkolistým podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie; lokalita bolena dravého, klínatky rohaté a vydry říční. 50°10′26″ s. š., 16°0′47″ v. d.

Zrušená chráněná území editovat

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
821   PR Bludy &0000000000000004.7700004,77
 
Kategorie „Bludy“ na Wikimedia Commons
Významná lokalita suchomilné květeny. Zrušena k 10. dubnu 2007. 50°10′4″ s. š., 15°22′57″ v. d.
2138   PP Na Plachtě 1 &0000000000000010.30000010,30
 
Kategorie „Na Plachtě“ na Wikimedia Commons
Ochrana a zachování diverzity unikátních společenstev rostlin a živočichů. Zrušena k 28. prosinci 2013. 50°11′9″ s. š., 15°51′16″ v. d.
1968   PP Na Plachtě 2 &0000000000000028.79000028,79
 
Kategorie „Na Plachtě“ na Wikimedia Commons
Části ekosystémů s unikátními druhově pestrými společenstvy rostlin a živočichů s hojným výskytem zvláště chráněných druhů. Zrušena k 1. prosinci 2014. 50°11′15″ s. š., 15°51′44″ v. d.
726   PP Polabiny &0000000000000001.8300001,83
 
Kategorie „Polabiny (přírodní památka)“ na Wikimedia Commons
Mrtvé rameno Labe se vzácnými společenstvy rostlin a živočichů. Zrušena k 16. lednu 2001. 50°8′10″ s. š., 15°48′54″ v. d.
824   PP U Sítovky &0000000000000006.4200006,42
 
Kategorie „U sítovky“ na Wikimedia Commons
Zbytky původních lesních porostů s charakteristickým ekotypem borovice lesní, dubem letním, lípou srdčitou a vtroušeným smrkem. 50°10′13″ s. š., 15°54′42″ v. d.

Reference editovat

Dostupné mapy ke článku
  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.

Externí odkazy editovat