Seznam chráněných území v okrese Chrudim

Seznam chráněných území v okrese Chrudim

Toto je seznam chráněných území v okrese Chrudim.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
2117 Popis obrazku PR Anenské údolí &0000000000000074.19000074,19
Kategorie „Anenské údolí (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Ochrana rostlinných společenstev mezofilních lesů, přípotočních olšin, suchomilných trávníků a vlhkých luk s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů v krajinářsky hodnotném údolí Anenského potoka 49°52′20″ s. š., 15°59′26″ v. d.
1628 Nejzápadnější část PP Bahna &0000000000000017.64000017,64
Kategorie „Bahna (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Přírodní společenstva přechodových rašelinišť, nevápnitých mechových slatinišť, vysokých ostřic, vlhkých pcháčových luk a tužebníkových lad, bezkolencových luk a smilkových trávníků s chráněnými a ohroženými druhy rostlin a živočichů 49°45′12″ s. š., 15°59′33″ v. d.
2425 Boušovka v dubnu PP Boušovka &0000000000000001.1400001,14
Kategorie „Boušovka“ na Wikimedia Commons
Mělký lesní rybníček s výskytem růžové formy leknínu bílého 49°52′36″ s. š., 15°47′25″ v. d.
5610 Přírodní památka Bučina - Spálený kopec PP Bučina - Spálený kopec &0000000000000038.13000038,13
Kategorie „Přírodní památka Bučina - Spálený kopec“ na Wikimedia Commons
Společenstva přírodě blízkých smrkových bučin kyselých, živných a humusem obohacených stanovišť, evropsky významné a zvláště chráněné druhy ptáků - sýc rousný, datel černý a holub doupňák 49°44′48″ s. š., 16°2′36″ v. d.
1629 PP Buchtovka PP Buchtovka &0000000000000005.5600005,56
Kategorie „Buchtovka“ na Wikimedia Commons
Rašelinné louky s výskytem mnoha ohrožených druhů rostlin a živočichů 49°46′24″ s. š., 15°48′31″ v. d.
1630 Farář PP Farář &0000000000000008.0000008,00
Kategorie „Farář (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Rybník s výskytem kotvice plovoucí 49°53′28″ s. š., 15°51′56″ v. d.
101 Habrov PR Habrov &0000000000000020.60000020,60
Kategorie „Habrov“ na Wikimedia Commons
Ochrana vzácných teplomilných rostlinných společenstev (lilie zlatohlavá, dymnivka dutá, sasanka hajní aj.) v hajním dubohabrovém porostu, doplněném na okrajích doprovodnými lemy keřů lučními enklávami i mokřadními stanovišti. Území je bohaté na výskyt různých druhů bezobratlých i obratlovců. V jižní části památkově chráněné pravěké hradiště z konce neolitického období. 49°57′59″ s. š., 15°50′8″ v. d.
5895 Heřmanův Městec PP Heřmanův Městec &0000000000000063.87000063,87
Kategorie „Heřmanův Městec (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Saproxylický hmyz - zejména páchník hnědý, dále pak savci a ptáci vázaní na porosty starých doupných stromů 49°56′28″ s. š., 15°39′57″ v. d.
v místě PP Heřmanův Městec PřP Přírodní park Heřmanův Městec &0000000000000341.000000341
Kategorie „Nature park Heřmanův Městec“ na Wikimedia Commons
49°56′16″ s. š., 15°40′28″ v. d.
1888 PR Hluboký rybník PR Hluboký rybník &0000000000000014.44000014,44
Kategorie „Hluboký rybník (Nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Ochrana saproxylického hmyzu - zejména páchník hnědý (jakožto evropsky významný druh), dále pak savci, ptáci, obojživelníci a plazi vázaní na mokřadní společenstva, a jejich biotop 49°51′46″ s. š., 15°50′9″ v. d.
123 Hrobka PP Hrobka &0000000000000001.4500001,45
Kategorie „Hrobka (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Ochrana suchomilné květeny na jižní lesostepní stráni nad Okrouhlickým potokem (bělozářka větvitá, kokořík mnohokvětý, šalvěj přeslenitá, hvozdík kartouzek aj.) 49°53′41″ s. š., 15°48′26″ v. d.
1669 Hrubský PR Hubský &0000000000000011.56000011,56
Kategorie „Hubský“ na Wikimedia Commons
Hubský rybník s rašelinnými loukami s výskytem ohrožených druhu rostlin a živočichů 49°48′29″ s. š., 15°49′21″ v. d.
2199 PP Chrašická stráň.jpg PP Chrašická stráň &0000000000000001.7400001,74
Kategorie „Chrašická stráň“ na Wikimedia Commons
Cenný geologický útvar opukové stráně s přirozenými společenstvy teplomilné květeny v semixerotermních trávnících a částečně s porosty teplomilných křovin, výskyt teplomilných druhů hmyzu a chráněných druhů ptáků a dalších obratlovců 49°54′17″ s. š., 15°56′58″ v. d.
1631 Fotografie přírodní památky PP Kaštanka &0000000000000001.0800001,08
Kategorie „Nasavrcká kaštanka“ na Wikimedia Commons
Parkově upravený porost kaštanu jedlého, výsadba z r. 1776 49°50′52″ s. š., 15°48′10″ v. d.
1576 Krkanka PR Krkanka &0000000000000098.10000098,10
Kategorie „Krkanka“ na Wikimedia Commons
Morfologicky členité území s hlubokým kaňonem řeky Chrudimky a jejich přítoků. Území se vyznačuje řadou geomorfologických jevů (mrazové sruby, kamenná moře, sutě, balvanitá řečiště, vodopád na jednom z přítoků Chrudimky) dále pak zastoupení přirozených lesních společenstev s bohatým výskytem řady botanických a zoologických druhů. Území je hnízdištěm výra velkého 49°51′34″ s. š., 15°47′22″ v. d.
1772 Štěnecký rybník PP Kusá hora &0000000000000182.600000182,60
Kategorie „Kusá hora“ na Wikimedia Commons
Ochrana lesních biotopů s výskytem čistých bučin a smíšených dubohabrových porostů na opukovém podloží se zastoupením jedlí a acidofilních doubrav, a dále botanicky cenných hajních a teplomilných druhů rostlin na stráních (např. kokořík mnohokvětý, lilie zlatohlavá, dymnivka dutá, střevičník pantoflíček aj.), vodních rostlin (prustka obecná) a vlhkomilných vstavačů 49°54′54″ s. š., 16°3′55″ v. d.
1632 PP Les Na dolíku.jpg PP Les na dolíku &0000000000000005.0000005,00
Kategorie „Les na dolíku“ na Wikimedia Commons
Bohaté naleziště dřípatky horské 49°45′43″ s. š., 15°51′46″ v. d.
211 Lichnice-Kaňkovy hory NPP Kaňkovy hory &0000000000000343.880000343,88
Kategorie „Lichnice-Kaňkovy hory“ na Wikimedia Commons
Smíšený porost na skalnatých svazích v okolí hradní zříceniny 49°51′24″ s. š., 15°35′57″ v. d.
1633 Louky v Jeníkově PP Louky v Jeníkově &0000000000000027.75000027,75
Kategorie „Louky v Jeníkově“ na Wikimedia Commons
Rašelinné louky se vzácnou květenou, hlavně vstavače 49°44′20″ s. š., 15°57′39″ v. d.
1502 Maštale PR Maštale &0000000000001041.0000001 041
Kategorie „Maštale“ na Wikimedia Commons
Charakteristické skalní útvary s převahou cenomanských pískovců a na nich zastoupených kulturních a reliktních boru 49°50′8″ s. š., 16°7′25″ v. d.
247 Mlýnský rybním PP Mlýnský rybník a rybník Rohlík &0000000000000009.5500009,55
Kategorie „Mlýnský rybník a rybník Rohlík“ na Wikimedia Commons
Vodní a mokřadní přírodní společenstva s biotopy makrofytní vegetace přirozené eutrofních a mezotrofních stojatých vod, rákosin a vegetace vysokých ostřic, na něž navazuje údolní niva s biotopy vlhkých pcháčových luk a tužebníkových lad, nevápnitých mechových slatinišť a údolních jasanovo-olšových luhů s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů 49°46′58″ s. š., 15°49′5″ v. d.
264 Na Obůrce PP Na Obůrce &0000000000000001.5000001,50
Kategorie „Na Obůrce“ na Wikimedia Commons
Ochrana prameniště a pozemku se společenstvy sveřepcových luk s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů zejména vzácného plže praménky rakouské a trličníku brvitého 49°51′45″ s. š., 15°35′5″ v. d.
865 Na skalách PP Na skalách &0000000000000003.9000003,90
Kategorie „Na skalách (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Projevy transgrese druhohorních cenomanských pískovců na prvohorní ordovické křemence, výskyt valounů na bázi křídových sedimentů jako doklad blízkosti příbojové zóny 49°54′57″ s. š., 15°46′18″ v. d.
1704 Návesník PP Návesník &0000000000000029.81000029,81
Kategorie „Návesník“ na Wikimedia Commons
Zrašelinělé louky se vzácnou a ohroženou flórou a faunou 49°42′35″ s. š., 15°55′26″ v. d.
288 Oheb PR Oheb &0000000000000026.46000026,46
Kategorie „Oheb (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Ochrana přirozených podhorských suťových lesů, reliktních borů a acidofilní bikové bučiny. Jedná se o rozsáhlá suťoviska. Skalní stanoviště; hnízdiště výra velkého. Význačné malakozoologické naleziště 49°49′49″ s. š., 15°39′12″ v. d.
1974 Pivnice PP Pivnice &0000000000000034.00000034,00
Kategorie „Pivnice (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kaňon v opukách, pestrá geomorfologie, výskyt mloka, mechů a kapraďorostů 49°50′39″ s. š., 16°5′55″ v. d.
2118 Podskala PP Podskala &0000000000000003.7000003,70
Kategorie „Podskala“ na Wikimedia Commons
Vzácné a ohrožené druhy rostlin (křikavec, prvosenka vyšší, aj.) a chráněný druh obojživelníka - mloka skvrnitého 49°52′ s. š., 15°56′50″ v. d.
1771 Polánka PP Polánka &0000000000000000.3200000,32
Kategorie „Polánka (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Suchá louka s významnou květenou, jediná lokalita prstnatce bezového v Železných horách 49°49′58″ s. š., 15°44′21″ v. d.
333 PR Polom.jpg PR Polom &0000000000000020.24000020,24
Kategorie „Polom (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Fragmenty jednobukového pralesa, prameništních jasanin a lužních olšin s výskytem vzácných rostlinných a živočišných druhů 49°47′29″ s. š., 15°45′13″ v. d.
1973 Ptačí ostrovy PP Ptačí ostrovy &0000000000000010.17000010,17
Kategorie „Ptačí ostrovy“ na Wikimedia Commons
Vlhké louky a zachovalé břehové porosty, významná hnízdiště, mimořádné havraní kolonie 49°57′20″ s. š., 15°48′27″ v. d.
1634 Ratajské rybníky PP Ratajské rybníky &0000000000000011.42000011,42
Kategorie „Ratajské rybníky“ na Wikimedia Commons
Soustava rybníků a vlhké louky s bohatou květenou 49°46′11″ s. š., 15°56′10″ v. d.
1670 Strádovka PR Strádovka &0000000000000045.28000045,28
Kategorie „Strádovka“ na Wikimedia Commons
Rohozenský rybník s vlhkými loukami a vzácnou květenou a zvířenou 49°48′31″ s. š., 15°48′16″ v. d.
1770 Strádovské Peklo PR Strádovské Peklo &0000000000000087.32000087,32
Kategorie „Strádovské Peklo“ na Wikimedia Commons
Komplex suťových lesů přirozeného charakteru s ohroženými druhy rostlin a živočichů 49°52′4″ s. š., 15°48′46″ v. d.
1577 Střemošická stráň PR Střemošická stráň &0000000000000045.52000045,52
Kategorie „Střemošická stráň“ na Wikimedia Commons
Ochrana přirozených lesních a lesostepních společenstev na opukových stráních s dubohabrovým porostem a přilehlými lemy bohatými výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin (vstavač májový, vstavač nachový, střevíčník pantoflíček, prvosenka jarní, medovník meduňkolistý, okrotice bílá, orlíček planý aj.). Tato společenstva dále doplňují stepní druhy hmyzu a drobného ptactva. 49°53′11″ s. š., 16°5′3″ v. d.
2200 Pohled na lokalitu PP Střítežská rokle &0000000000000016.48000016,48
Kategorie „Střítěžská rokle“ na Wikimedia Commons
Cenný geologický a geomorfologický útvar, významné rozmnožiště silně ohroženého živočišného druhu - mloka skvrnitého 49°51′5″ s. š., 16°5′40″ v. d.
6196 Přírodní památka Trhovokamenické rybníky PP Trhovokamenické rybníky &0000000000000055.48470055,4847
Kategorie „Trhovokamenické rybníky “ na Wikimedia Commons
Rybniční soustava s biotopy makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod a přirozené koryto řeky v zachovalé údolní nivě 49°46′50″ s. š., 15°49′36″ v. d.
1635 Přírodní památka U Tučkovy hájenky PP U Tučkovy hájenky &0000000000000003.2600003,26
Kategorie „U Tučkovy hájenky“ na Wikimedia Commons
Rašelinná loučka s významnou květenou 49°44′11″ s. š., 16°1′17″ v. d.
1801 PP Úpolíny u Kamenice 15 PP Upolíny u Kamenice &0000000000000001.9600001,96
Kategorie „PP Úpolíny u Kamenice“ na Wikimedia Commons
Slatinná louka s výskytem vzácných druhů (vrba borůvkovitá - jen 2 lokality v ČR) 49°47′26″ s. š., 15°50′13″ v. d.
1705 V Koutech PP Utopenec &0000000000000013.44000013,44
Kategorie „Přírodní památka Utopenec“ na Wikimedia Commons
Rašelinná louka při meandrujícím Vortovském potoce 49°43′13″ s. š., 15°55′53″ v. d.
483 V Koutech PP V Koutech &0000000000000000.5000000,50
Kategorie „V Koutech“ na Wikimedia Commons
Bažinatá louka s typickou květenou 49°50′7″ s. š., 15°47′40″ v. d.
2127 Vápenice PR Vápenice &0000000000000041.85000041,85
Kategorie „Vápenice (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Ochrana přirozených lesních společenstev bučin a dubohabřin místy pralesovitého charakteru nad řekou Chrudimkou. Úsek řeky se vyznačuje pestrým druhovým složením ichtyofauny se zastoupením zvláště chráněných druhů ryb, výskyt vzácných druhů rostlin a živočichů 49°50′47″ s. š., 15°43′48″ v. d.
1578 Volákův kopec PR Volákův kopec &0000000000000087.41000087,41
Kategorie „Volákův kopec“ na Wikimedia Commons
Botanická lokalita, výskyt tetřívka 49°43′46″ s. š., 15°58′46″ v. d.
1636 Vršovská olšina PR Vršovská olšina &0000000000000019.60000019,60
Kategorie „Vršovská olšina“ na Wikimedia Commons
Mozaika mokřadních, lužních a prameništních olšin s hojným výskytem bledule jarní 49°49′16″ s. š., 15°43′33″ v. d.
1703 Zadnírybník, PP, CHKO Žďárské vrchy.jpg PP Zadní rybník &0000000000000033.16000033,16
Kategorie „Zadní rybník (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Zarůstající rybník s cennými společenstvy rostlin i živočichů 49°46′44″ s. š., 15°49′41″ v. d.
1637 PP Zlámanec 39.jpg PP Zlámanec &0000000000000011.47000011,47
Kategorie „Přírodní památka Zlámanec“ na Wikimedia Commons
Rybník a vlhké louky s bohatou květenou 49°42′14″ s. š., 15°56′6″ v. d.
1579 Zubří PR Zubří &0000000000000025.00000025,00
Kategorie „Zubří (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Smilkové vřesoviště s pramennými vývěry, na kterých v nižších částech odchází k zrašelinění a tvorbě mokřadů. Výskyt hořečku českého, tolije bahenní, rosnatky aj. 49°46′32″ s. š., 15°47′37″ v. d.
75 CHKO Žďárské vrchy CHKO Žďárské vrchy &0000000000071500.00000071 500
Kategorie „Žďárské vrchy“ na Wikimedia Commons
49°39′9″ s. š., 16°1′3″ v. d.
65 CHKO Železné hory CHKO Železné hory &0000000000028400.00000028 400
Kategorie „Železné hory“ na Wikimedia Commons
49°48′3″ s. š., 15°43′57″ v. d.

ReferenceEditovat

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.