Seznam chráněných území v okrese Chrudim

Seznam chráněných území v okrese Chrudim

Toto je seznam chráněných území v okrese Chrudim.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
2117 Popis obrazku PR Anenské údolí &0000000000000074.19000074,19
Kategorie „Anenské údolí (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Anenské údolí (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Ochrana rostlinných společenstev mezofilních lesů, přípotočních olšin, suchomilných trávníků a vlhkých luk s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů v krajinářsky hodnotném údolí Anenského potoka 49°52′20″ s. š., 15°59′26″ v. d.
1628 Nejzápadnější část PP Bahna &0000000000000017.64000017,64
Kategorie „Bahna (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bahna (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Přírodní společenstva přechodových rašelinišť, nevápnitých mechových slatinišť, vysokých ostřic, vlhkých pcháčových luk a tužebníkových lad, bezkolencových luk a smilkových trávníků s chráněnými a ohroženými druhy rostlin a živočichů 49°45′12″ s. š., 15°59′33″ v. d.
2425 Boušovka v dubnu PP Boušovka &0000000000000001.1400001,14
Kategorie „Boušovka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Boušovka“ na Wikimedia Commons
Mělký lesní rybníček s výskytem růžové formy leknínu bílého 49°52′36″ s. š., 15°47′25″ v. d.
5610 Přírodní památka Bučina - Spálený kopec PP Bučina - Spálený kopec &0000000000000038.13000038,13
Kategorie „Přírodní památka Bučina - Spálený kopec“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Přírodní památka Bučina - Spálený kopec“ na Wikimedia Commons
Společenstva přírodě blízkých smrkových bučin kyselých, živných a humusem obohacených stanovišť, evropsky významné a zvláště chráněné druhy ptáků - sýc rousný, datel černý a holub doupňák 49°44′48″ s. š., 16°2′36″ v. d.
1629 PP Buchtovka PP Buchtovka &0000000000000005.5600005,56
Kategorie „Buchtovka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Buchtovka“ na Wikimedia Commons
Rašelinné louky s výskytem mnoha ohrožených druhů rostlin a živočichů 49°46′24″ s. š., 15°48′31″ v. d.
1630 Farář PP Farář &0000000000000008.0000008,00
Kategorie „Farář (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Farář (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Rybník s výskytem kotvice plovoucí 49°53′28″ s. š., 15°51′56″ v. d.
101 Habrov PR Habrov &0000000000000020.60000020,60
Kategorie „Habrov“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Habrov“ na Wikimedia Commons
Ochrana vzácných teplomilných rostlinných společenstev (lilie zlatohlavá, dymnivka dutá, sasanka hajní aj.) v hajním dubohabrovém porostu, doplněném na okrajích doprovodnými lemy keřů lučními enklávami i mokřadními stanovišti. Území je bohaté na výskyt různých druhů bezobratlých i obratlovců. V jižní části památkově chráněné pravěké hradiště z konce neolitického období. 49°57′59″ s. š., 15°50′8″ v. d.
5895 Heřmanův Městec PP Heřmanův Městec &0000000000000063.87000063,87
Kategorie „Heřmanův Městec (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Heřmanův Městec (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Saproxylický hmyz - zejména páchník hnědý, dále pak savci a ptáci vázaní na porosty starých doupných stromů 49°56′28″ s. š., 15°39′57″ v. d.
v místě PP Heřmanův Městec PřP Přírodní park Heřmanův Městec &0000000000000341.000000341
Kategorie „Nature park Heřmanův Městec“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nature park Heřmanův Městec“ na Wikimedia Commons
49°56′16″ s. š., 15°40′28″ v. d.
1888 PR Hluboký rybník PR Hluboký rybník &0000000000000014.44000014,44
Kategorie „Hluboký rybník (Nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hluboký rybník (Nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Ochrana saproxylického hmyzu - zejména páchník hnědý (jakožto evropsky významný druh), dále pak savci, ptáci, obojživelníci a plazi vázaní na mokřadní společenstva, a jejich biotop 49°51′46″ s. š., 15°50′9″ v. d.
123 Hrobka PP Hrobka &0000000000000001.4500001,45
Kategorie „Hrobka (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hrobka (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Ochrana suchomilné květeny na jižní lesostepní stráni nad Okrouhlickým potokem (bělozářka větvitá, kokořík mnohokvětý, šalvěj přeslenitá, hvozdík kartouzek aj.) 49°53′41″ s. š., 15°48′26″ v. d.
1669 Hrubský PR Hubský &0000000000000011.56000011,56
Kategorie „Hubský“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hubský“ na Wikimedia Commons
Hubský rybník s rašelinnými loukami s výskytem ohrožených druhu rostlin a živočichů 49°48′29″ s. š., 15°49′21″ v. d.
2199 PP Chrašická stráň &0000000000000001.7400001,74
Kategorie „Chrašická stráň“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chrašická stráň“ na Wikimedia Commons
Cenný geologický útvar opukové stráně s přirozenými společenstvy teplomilné květeny v semixerotermních trávnících a částečně s porosty teplomilných křovin, výskyt teplomilných druhů hmyzu a chráněných druhů ptáků a dalších obratlovců 49°54′17″ s. š., 15°56′58″ v. d.
211 Lesní porost v NPP Kaňkovy hory NPP Kaňkovy hory &0000000000000224.347900224,3479
Kategorie „Kaňkovy hory“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kaňkovy hory“ na Wikimedia Commons
Lesní ekosystémy bučin, suťových lesů, mokřadních olšin a lužních lesů s výskytem vzácných a chráněných druhů, mj. ptáků holuba doupňáka a lejska malého, biotop vzácného a ohroženého čolka horského 49°51′16″ s. š., 15°36′3″ v. d.
1631 Fotografie přírodní památky PP Kaštanka &0000000000000001.0800001,08
Kategorie „Nasavrcká kaštanka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nasavrcká kaštanka“ na Wikimedia Commons
Parkově upravený porost kaštanu jedlého, výsadba z r. 1776 49°50′52″ s. š., 15°48′10″ v. d.
1576 Krkanka PR Krkanka &0000000000000098.10000098,10
Kategorie „Krkanka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Krkanka“ na Wikimedia Commons
Morfologicky členité území s hlubokým kaňonem řeky Chrudimky a jejich přítoků. Území se vyznačuje řadou geomorfologických jevů (mrazové sruby, kamenná moře, sutě, balvanitá řečiště, vodopád na jednom z přítoků Chrudimky) dále pak zastoupení přirozených lesních společenstev s bohatým výskytem řady botanických a zoologických druhů. Území je hnízdištěm výra velkého 49°51′34″ s. š., 15°47′22″ v. d.
1772 Štěnecký rybník PP Kusá hora &0000000000000182.600000182,60
Kategorie „Kusá hora“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kusá hora“ na Wikimedia Commons
Ochrana lesních biotopů s výskytem čistých bučin a smíšených dubohabrových porostů na opukovém podloží se zastoupením jedlí a acidofilních doubrav, a dále botanicky cenných hajních a teplomilných druhů rostlin na stráních (např. kokořík mnohokvětý, lilie zlatohlavá, dymnivka dutá, střevičník pantoflíček aj.), vodních rostlin (prustka obecná) a vlhkomilných vstavačů 49°54′54″ s. š., 16°3′55″ v. d.
1632 PP Les na dolíku &0000000000000005.0000005,00
Kategorie „Les na dolíku“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Les na dolíku“ na Wikimedia Commons
Bohaté naleziště dřípatky horské 49°45′43″ s. š., 15°51′46″ v. d.
6136 Lovětínská rokle v NPR Lichnice NPR Lichnice &0000000000000120.394200120,3942
Kategorie „Lichnice (national nature reserve)‎“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lichnice (national nature reserve)‎“ na Wikimedia Commons
Přirozené lesní ekosystémy bučin, suťových lesů, suchých borů a mokřadních olšin, skalní a travinné ekosystémy skal, drolin a suchých trávníků, vodní ekosystémy makrofytní vegetace vodních toků 49°52′49″ s. š., 15°35′4″ v. d.
1633 Louky v Jeníkově PP Louky v Jeníkově &0000000000000027.75000027,75
Kategorie „Louky v Jeníkově“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Louky v Jeníkově“ na Wikimedia Commons
Rašelinné louky se vzácnou květenou, hlavně vstavače 49°44′20″ s. š., 15°57′39″ v. d.
1502 Maštale PR Maštale &0000000000001041.0000001 041
Kategorie „Maštale“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Maštale“ na Wikimedia Commons
Charakteristické skalní útvary s převahou cenomanských pískovců a na nich zastoupených kulturních a reliktních boru 49°50′8″ s. š., 16°7′25″ v. d.
264 Na Obůrce PP Na Obůrce &0000000000000001.5000001,50
Kategorie „Na Obůrce“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Na Obůrce“ na Wikimedia Commons
Ochrana prameniště a pozemku se společenstvy sveřepcových luk s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů zejména vzácného plže praménky rakouské a trličníku brvitého 49°51′45″ s. š., 15°35′5″ v. d.
865 Na skalách PP Na skalách &0000000000000003.9000003,90
Kategorie „Na skalách (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Na skalách (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Projevy transgrese druhohorních cenomanských pískovců na prvohorní ordovické křemence, výskyt valounů na bázi křídových sedimentů jako doklad blízkosti příbojové zóny 49°54′57″ s. š., 15°46′18″ v. d.
1704 Návesník PP Návesník &0000000000000029.81000029,81
Kategorie „Návesník“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Návesník“ na Wikimedia Commons
Zrašelinělé louky se vzácnou a ohroženou flórou a faunou 49°42′35″ s. š., 15°55′26″ v. d.
288 Oheb PR Oheb &0000000000000026.46000026,46
Kategorie „Oheb (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Oheb (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Ochrana přirozených podhorských suťových lesů, reliktních borů a acidofilní bikové bučiny. Jedná se o rozsáhlá suťoviska. Skalní stanoviště; hnízdiště výra velkého. Význačné malakozoologické naleziště 49°49′49″ s. š., 15°39′12″ v. d.
1974 Pivnice PP Pivnice &0000000000000034.00000034,00
Kategorie „Pivnice (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pivnice (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kaňon v opukách, pestrá geomorfologie, výskyt mloka, mechů a kapraďorostů 49°50′39″ s. š., 16°5′55″ v. d.
2118 Podskala PP Podskala &0000000000000003.7000003,70
Kategorie „Podskala“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Podskala“ na Wikimedia Commons
Vzácné a ohrožené druhy rostlin (křikavec, prvosenka vyšší, aj.) a chráněný druh obojživelníka - mloka skvrnitého 49°52′ s. š., 15°56′50″ v. d.
1771 Polánka PP Polánka &0000000000000000.3200000,32
Kategorie „Polánka (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Polánka (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Suchá louka s významnou květenou, jediná lokalita prstnatce bezového v Železných horách 49°49′58″ s. š., 15°44′21″ v. d.
333 PR Polom &0000000000000020.24000020,24
Kategorie „Polom (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Polom (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Fragmenty jednobukového pralesa, prameništních jasanin a lužních olšin s výskytem vzácných rostlinných a živočišných druhů 49°47′29″ s. š., 15°45′13″ v. d.
1973 Ptačí ostrovy PP Ptačí ostrovy &0000000000000010.17000010,17
Kategorie „Ptačí ostrovy“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ptačí ostrovy“ na Wikimedia Commons
Vlhké louky a zachovalé břehové porosty, významná hnízdiště, mimořádné havraní kolonie 49°57′20″ s. š., 15°48′27″ v. d.
1634 Ratajské rybníky PP Ratajské rybníky &0000000000000011.42000011,42
Kategorie „Ratajské rybníky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ratajské rybníky“ na Wikimedia Commons
Soustava rybníků a vlhké louky s bohatou květenou 49°46′11″ s. š., 15°56′10″ v. d.
1670 Strádovka PR Strádovka &0000000000000045.28000045,28
Kategorie „Strádovka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Strádovka“ na Wikimedia Commons
Rohozenský rybník s vlhkými loukami a vzácnou květenou a zvířenou 49°48′31″ s. š., 15°48′16″ v. d.
1770 Strádovské Peklo PR Strádovské Peklo &0000000000000087.32000087,32
Kategorie „Strádovské Peklo“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Strádovské Peklo“ na Wikimedia Commons
Komplex suťových lesů přirozeného charakteru s ohroženými druhy rostlin a živočichů 49°52′4″ s. š., 15°48′46″ v. d.
1577 Střemošická stráň PR Střemošická stráň &0000000000000045.52000045,52
Kategorie „Střemošická stráň“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Střemošická stráň“ na Wikimedia Commons
Ochrana přirozených lesních a lesostepních společenstev na opukových stráních s dubohabrovým porostem a přilehlými lemy bohatými výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin (vstavač májový, vstavač nachový, střevíčník pantoflíček, prvosenka jarní, medovník meduňkolistý, okrotice bílá, orlíček planý aj.). Tato společenstva dále doplňují stepní druhy hmyzu a drobného ptactva. 49°53′11″ s. š., 16°5′3″ v. d.
2200 Pohled na lokalitu PP Střítežská rokle &0000000000000016.48000016,48
Kategorie „Střítěžská rokle“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Střítěžská rokle“ na Wikimedia Commons
Cenný geologický a geomorfologický útvar, významné rozmnožiště silně ohroženého živočišného druhu - mloka skvrnitého 49°51′5″ s. š., 16°5′40″ v. d.
6196 Přírodní památka Trhovokamenické rybníky PP Trhovokamenické rybníky &0000000000000055.48470055,4847
Kategorie „Trhovokamenické rybníky “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Trhovokamenické rybníky “ na Wikimedia Commons
Rybniční soustava s biotopy makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod a přirozené koryto řeky v zachovalé údolní nivě 49°46′50″ s. š., 15°49′36″ v. d.
1635 Přírodní památka U Tučkovy hájenky PP U Tučkovy hájenky &0000000000000003.2600003,26
Kategorie „U Tučkovy hájenky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „U Tučkovy hájenky“ na Wikimedia Commons
Rašelinná loučka s významnou květenou 49°44′11″ s. š., 16°1′17″ v. d.
1801 PP Úpolíny u Kamenice 15 PP Upolíny u Kamenice &0000000000000001.9600001,96
Kategorie „PP Úpolíny u Kamenice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „PP Úpolíny u Kamenice“ na Wikimedia Commons
Slatinná louka s výskytem vzácných druhů (vrba borůvkovitá - jen 2 lokality v ČR) 49°47′26″ s. š., 15°50′13″ v. d.
1705 V Koutech PP Utopenec &0000000000000013.44000013,44
Kategorie „Přírodní památka Utopenec“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Přírodní památka Utopenec“ na Wikimedia Commons
Rašelinná louka při meandrujícím Vortovském potoce 49°43′13″ s. š., 15°55′53″ v. d.
483 V Koutech PP V Koutech &0000000000000000.5000000,50
Kategorie „V Koutech“ na Wikimedia Commons
Kategorie „V Koutech“ na Wikimedia Commons
Bažinatá louka s typickou květenou 49°50′7″ s. š., 15°47′40″ v. d.
2127 Vápenice PR Vápenice &0000000000000041.85000041,85
Kategorie „Vápenice (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vápenice (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Ochrana přirozených lesních společenstev bučin a dubohabřin místy pralesovitého charakteru nad řekou Chrudimkou. Úsek řeky se vyznačuje pestrým druhovým složením ichtyofauny se zastoupením zvláště chráněných druhů ryb, výskyt vzácných druhů rostlin a živočichů 49°50′47″ s. š., 15°43′48″ v. d.
1578 Volákův kopec PR Volákův kopec &0000000000000087.41000087,41
Kategorie „Volákův kopec“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Volákův kopec“ na Wikimedia Commons
Botanická lokalita, výskyt tetřívka 49°43′46″ s. š., 15°58′46″ v. d.
1636 Vršovská olšina PR Vršovská olšina &0000000000000019.60000019,60
Kategorie „Vršovská olšina“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vršovská olšina“ na Wikimedia Commons
Mozaika mokřadních, lužních a prameništních olšin s hojným výskytem bledule jarní 49°49′16″ s. š., 15°43′33″ v. d.
1637 PP Zlámanec &0000000000000011.47000011,47
Kategorie „Přírodní památka Zlámanec“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Přírodní památka Zlámanec“ na Wikimedia Commons
Rybník a vlhké louky s bohatou květenou 49°42′14″ s. š., 15°56′6″ v. d.
1579 Zubří PR Zubří &0000000000000025.00000025,00
Kategorie „Zubří (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zubří (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Smilkové vřesoviště s pramennými vývěry, na kterých v nižších částech odchází k zrašelinění a tvorbě mokřadů. Výskyt hořečku českého, tolije bahenní, rosnatky aj. 49°46′32″ s. š., 15°47′37″ v. d.
75 CHKO Žďárské vrchy CHKO Žďárské vrchy &0000000000071500.00000071 500
Kategorie „Žďárské vrchy“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Žďárské vrchy“ na Wikimedia Commons
49°39′9″ s. š., 16°1′3″ v. d.
65 CHKO Železné hory CHKO Železné hory &0000000000028400.00000028 400
Kategorie „Železné hory“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Železné hory“ na Wikimedia Commons
49°48′3″ s. š., 15°43′57″ v. d.

Zrušená chráněná území Editovat

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
247   PP Mlýnský rybník a rybník Rohlík &0000000000000009.5500009,55
 
Kategorie „Mlýnský rybník a rybník Rohlík“ na Wikimedia Commons
Vodní a mokřadní přírodní společenstva s biotopy makrofytní vegetace přirozené eutrofních a mezotrofních stojatých vod, rákosin a vegetace vysokých ostřic, na něž navazuje údolní niva s biotopy vlhkých pcháčových luk a tužebníkových lad, nevápnitých mechových slatinišť a údolních jasanovo-olšových luhů s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů 49°46′58″ s. š., 15°49′5″ v. d.
1703   PP Zadní rybník &0000000000000033.16000033,16
 
Kategorie „Zadní rybník (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Zarůstající rybník s cennými společenstvy rostlin i živočichů 49°46′44″ s. š., 15°49′41″ v. d.

Reference Editovat

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.