Biotop

životní prostor

Biotop, někdy také habitat neboli stanoviště je biotické (živé) i abiotické (neživé) prostředí, ovlivněné a pozměněné živou složkou přírody – biotou. Lze ho chápat jako společné prostředí určitých složek biocenózy, tedy soubor všech vlivů, které vytvářejí životní prostředí všech zde žijících organismů. Pro rostliny se někdy používá i pojem ekotop.

Ukázka biotopu:
horský potok (Jizera)
Možná hledáte: BioTop (mikroregion) nebo geotop.

Obecné informace editovat

Biotop se vždy vztahuje k určitému druhu organismu – např. biotopem mlže velevruba malířského jsou vodní nádrže a pomalu tekoucí vodní toky.

Synonymem pojmu biotop je stanoviště. Podle některých autorů je však pojem stanoviště užší než biotop. Například v biotopu pomalu tekoucí vody je více stanovišť: dno, břeh apod.

Biotopy jako jednotka klasifikace vegetace editovat

Z pohledu typizace přírody je biotop klasifikační jednotka, která je definována pomocí vegetačních typů (rostlinných společenstev). Na území ČR se vyskytuje 157 přírodních biotopů definovaných publikací Katalog biotopů České republiky, které náležejí do osmi tzv. formačních skupin:

Od roku 2001 sleduje stav biotopů v České republice Agentura ochrany přírody a krajiny ČR pomocí projektů mapování biotopů, aktualizace vrstvy mapování biotopů a monitoring biotopů. Výsledkem je celoplošná pravidelně aktualizovaná vrstva mapování biotopů, kterou je možné zobrazit mj. na mapovém serveru AOPK ČR (https://portal.nature.cz/).

Dělení organismů podle preferovaného biotopu editovat

Podle prostředí, kde organismus žije většinu svého životního cyklu, se rozlišují:

Dělení společenstev vodních organismů editovat

Odkazy editovat

Literatura editovat

  • CHYTRÝ, Milan, ed.; KUČERA, Tomáš, ed.; KOČÍ, Martin, ed.; GRULICH, Vít, ed. a LUSTYK, Pavel, ed. Katalog biotopů České republiky = Habitat catalogue of the Czech Republic. 2., uprav. a rozšíř. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2010. 445 s. ISBN 978-80-87457-02-3. Dostupné také z: https://portal.nature.cz/monitoring Archivováno 1. 2. 2024 na Wayback Machine. (resp. viz menu BIOTOPY/Metodické pokyny).

Související články editovat

Externí odkazy editovat