Katalog biotopů České republiky

Katalog biotopů České republiky je příručka, která vymezuje jednotky používané pro mapování biotopů, jehož výsledkem je vrstva mapování biotopů.

Historie editovat

Po prvním vydání knihy v roce 2001 bylo zahájeno rozsáhlé mapování biotopů, během kterého se shromažďovaly podrobné podklady pro vytvoření národního návrhu evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000. Základní mapování bylo dokončeno v roce 2004, nyní se mapy biotopů průběžně aktualizují a zpřesňují terénním mapováním.

Druhé vydání editovat

Druhé vydání Katalogu biotopů z roku 2010 shrnuje nové a upřesněné poznatky o biotopech, odráží pokrok ve výzkumu vegetace a zohledňuje změny v evropských systémech klasifikace biotopů. Kniha je určena především profesionálním ochráncům přírody a přírodovědcům, studentům, ale i dalším zájemcům o poznání naší přírody. Editorský kolektiv tvořil Milan Chytrý, Tomáš Kučera, Martin Kočí, Vít Grulich a Pavel Lustyk. Na knize však spolupracovala celá řada dalších odborníků.

Jednotky přírodních biotopů editovat

Vodní toky a nádrže

Mokřady a pobřežní vegetace

Prameniště a rašeliniště

 • R1.1 Luční pěnovcová prameniště
 • R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců
 • R1.3 Lesní pěnovcová prameniště
 • R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců
 • R1.5 Subalpínská prameniště
 • R2.1 Vápnitá slatiniště
 • R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště
 • R2.3 Přechodová rašeliniště
 • R2.4 Zrašelinělé půdy s hrotnosemenkou bílou (Rhynchospora alba)
 • R3.1 Otevřená vrchoviště
 • R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo)
 • R3.3 Vrchovištní šlenky
 • R3.4 Degradovaná vrchoviště

Skály, sutě a jeskyně

 • S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin
 • S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin
 • S1.3 Vysokostébelné trávníky skalních terásek
 • S1.4 Vysokobylinná vegetace zazemněných drolin
 • S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum)
 • S2 Pohyblivé sutě
 • S3 Jeskyně

Alpínské bezlesí

 • A1.1 Vyfoukávané alpínské trávníky
 • A1.2 Zapojené alpínské trávníky
 • A2.1 Alpínská vřesoviště
 • A2.2 Subalpínská brusnicová vegetace
 • A3 Sněhová vyležiska
 • A4.1 Subalpínské vysokostébelné trávníky
 • A4.2 Subalpínské vysokobylinné nivy
 • A4.3 Subalpínské kapradinové nivy
 • A5 Skalní vegetace sudetských karů
 • A6 Acidofilní vegetace alpínských skal a drolin
 • A7 Kosodřevina
 • A8.1 Subalpínské křoviny s vrbou laponskou (Salix lapponum)
 • A8.2 Vysoké subalpínské listnaté křoviny

Sekundární trávníky a vřesoviště

Křoviny

 • K1 Mokřadní vrbiny
 • K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů
 • K2.2 Vrbové křoviny štěrkových náplavů
 • K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny
 • K4 Nízké xerofilní křoviny

Lesy

Jednotky nepřírodních biotopů editovat

 • X1 Urbanizovaná území
 • X2 Intenzivně obhospodařovaná pole
 • X3 Extenzivně obhospodařovaná pole
 • X4 Trvalé zemědělské kultury
 • X5 Intenzivně obhospodařované louky
 • X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla
 • X7A Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ochranářsky významné porosty
 • X7B Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty
 • X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy
 • X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami
 • X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami
 • X10 Lesní paseky a holiny
 • X12A Nálety pionýrských dřevin, ochranářsky významné porosty
 • X12B Nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty
 • X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla
 • X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace

Dostupnost knihy editovat

První vydání knihy již bylo vyprodáno, lze je však stáhnout v elektronické podobě. Druhé vydání publikace je dostupné v síti knihkupectví a nebo je lze objednat či zakoupit v knihovně AOPK ČR. Je možné je také stáhnout v elektronické podobě na stránkách www.biomonitoring.cz.

Související články editovat

Externí odkazy editovat