Otevřít hlavní menu

Katalog biotopů České republiky

Katalog biotopů České republiky je příručka, která vymezuje jednotky používané pro mapování biotopů, jehož výsledkem je vrstva mapování biotopů.

HistorieEditovat

Po prvním vydání knihy v roce 2001 bylo zahájeno rozsáhlé mapování biotopů, během kterého se shromažďovaly podrobné podklady pro vytvoření národního návrhu evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000. Základní mapování bylo dokončeno v roce 2004, nyní se mapy biotopů průběžně aktualizují a zpřesňují terénním mapováním.

Druhé vydáníEditovat

 • Druhé vydání Katalogu biotopů z roku 2010 shrnuje nové a upřesněné poznatky o biotopech, odráží pokrok ve výzkumu vegetace a zohledňuje změny v evropských systémech klasifikace biotopů. Kniha je určena především profesionálním ochráncům přírody a přírodovědcům, studentům, ale i dalším zájemcům o poznání naší přírody.
 • Editorský kolektiv tvořil Milan Chytrý, Tomáš Kučera, Martin Kočí, Vít Grulich a Pavel Lustyk. Na knize však spolupracovala celá řada dalších odborníků.

Jednotky přírodních biotopůEditovat

 • Vodní toky a nádrže
 • V1 Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod
 • V2 Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod
 • V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní
 • V4 Makrofytní vegetace vodních toků
 • V5 Vegetace parožnatek
 • V6 Vegetace šídlatek (Isoëtes)
 • Mokřady a pobřežní vegetace
 • M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod
 • M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty
 • M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů
 • M1.4 Říční rákosiny
 • M1.5 Pobřežní vegetace potoků
 • M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů
 • M1.7 Vegetace vysokých ostřic
 • M1.8 Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (Cladium mariscus)
 • M2.1 Vegetace letněných rybníků
 • M2.2 Jednoletá vegetace vlhkých písků
 • M2.3 Vegetace obnažených den teplých oblastí
 • M2.4 Vegetace jednoletých slanomilných trav
 • M3 Vegetace vytrvalých obojživelných bylin
 • M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace
 • M4.2 Štěrkové náplavy s židoviníkem německým (Myricaria germanica)
 • M4.3 Štěrkové náplavy s třtinou pobřežní (Calamagrostis pseudophragmites)
 • M5 Devětsilové lemy horských potoků
 • M6 Bahnité říční náplavy
 • M7 Bylinné lemy nížinných řek
 • Prameniště a rašeliniště
 • R1.1 Luční pěnovcová prameniště
 • R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců
 • R1.3 Lesní pěnovcová prameniště
 • R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců
 • R1.5 Subalpínská prameniště
 • R2.1 Vápnitá slatiniště
 • R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště
 • R2.3 Přechodová rašeliniště
 • R2.4 Zrašelinělé půdy s hrotnosemenkou bílou (Rhynchospora alba)
 • R3.1 Otevřená vrchoviště
 • R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo)
 • R3.3 Vrchovištní šlenky
 • R3.4 Degradovaná vrchoviště
 • Skály, sutě a jeskyně
 • S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin
 • S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin
 • S1.3 Vysokostébelné trávníky skalních terásek
 • S1.4 Vysokobylinná vegetace zazemněných drolin
 • S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum)
 • S2 Pohyblivé sutě
 • S3 Jeskyně
 • Alpínské bezlesí
 • A1.1 Vyfoukávané alpínské trávníky
 • A1.2 Zapojené alpínské trávníky
 • A2.1 Alpínská vřesoviště
 • A2.2 Subalpínská brusnicová vegetace
 • A3 Sněhová vyležiska
 • A4.1 Subalpínské vysokostébelné trávníky
 • A4.2 Subalpínské vysokobylinné nivy
 • A4.3 Subalpínské kapradinové nivy
 • A5 Skalní vegetace sudetských karů
 • A6 Acidofilní vegetace alpínských skal a drolin
 • A7 Kosodřevina
 • A8.1 Subalpínské křoviny s vrbou laponskou (Salix lapponum)
 • A8.2 Vysoké subalpínské listnaté křoviny
 • Sekundární trávníky a vřesoviště
 • T1.1 Mezofilní ovsíkové louky
 • T1.2 Horské trojštětové louky
 • T1.3 Poháňkové pastviny
 • T1.4 Aluviální psárkové louky
 • T1.5 Vlhké pcháčové louky
 • T1.6 Vlhká tužebníková lada
 • T1.7 Kontinentální zaplavované louky
 • T1.8 Kontinentální vysokobylinná vegetace
 • T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky
 • T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd
 • T2.1 Subalpínské smilkové trávníky
 • T2.2 Horské smilkové trávníky s alpínskými druhy
 • T2.3 Podhorské a horské smilkové trávníky
 • T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens)
 • T3.2 Pěchavové trávníky
 • T3.3 Úzkolisté suché trávníky
 • T3.4 Širokolisté suché trávníky
 • T3.5 Acidofilní suché trávníky
 • T4.1 Suché bylinné lemy
 • T4.2 Mezofilní bylinné lemy
 • T5.1 Jednoletá vegetace písčin
 • T5.2 Otevřené trávníky písčin s paličkovcem šedavým (Corynephorus canescens)
 • T5.3 Kostřavové trávníky písčin
 • T5.4 Panonské stepní trávníky na písku
 • T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd
 • T6.1 Acidofilní vegetace efemér a sukulentů
 • T6.2 Bazifilní vegetace efemér a sukulentů
 • T7 Slaniska
 • T8.1 Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin
 • T8.2 Sekundární podhorská a horská vřesoviště
 • T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin
 • Křoviny
 • K1 Mokřadní vrbiny
 • K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů
 • K2.2 Vrbové křoviny štěrkových náplavů
 • K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny
 • K4 Nízké xerofilní křoviny

Jednotky nepřírodních biotopůEditovat

 • X1 Urbanizovaná území
 • X2 Intenzivně obhospodařovaná pole
 • X3 Extenzivně obhospodařovaná pole
 • X4 Trvalé zemědělské kultury
 • X5 Intenzivně obhospodařované louky
 • X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla
 • X7A Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ochranářsky významné porosty
 • X7B Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty
 • X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy
 • X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami
 • X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami
 • X10 Lesní paseky a holiny
 • X12A Nálety pionýrských dřevin, ochranářsky významné porosty
 • X12B Nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty
 • X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla
 • X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace

Dostupnost knihyEditovat

 • První vydání knihy již bylo vyprodáno, lze je však stáhnout v elektronické podobě.
 • Druhé vydání publikace je dostupné v síti knihkupectví a nebo je lze objednat či zakoupit v knihovně AOPK ČR. Je možné je také stáhnout v elektronické podobě na stránkách www.biomonitoring.cz.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat