Vegetace

fytocenózy rostoucí na daném území

Vegetace jsou fytocenózy rostoucí na daném území neboli rostlinná pokrývka daného území (např. tropický deštný les, savana).

Vegetace tropického deštného lesa na Martinique

Rozlišení editovat

 • Vegetace zonální – tvoří přirozené fytocenologické jednotky (většinou vyšších kategorií), odpovídající současným klimatickým podmínkám většího území, vegetační zóně (např. stepní lesní zóně). Není-li vývoj vegetace narušován člověkem, je zonální vegetace současně klimatickým klimaxem, takzvaně vegetací klimaxovou. Tato vegetace tvoří na Zemi tzv. biomy a v rámci těchto biomů pak vegetační stupně.
 • Vegetace azonální – tvoří přirozené fytocenologické jednotky podmíněné specifickými podmínkami. Nejsou vázány na určitou klimatickou vegetační zónu (např. lužní lesy, rákosiny, olšiny, skalní vegetace apod.). Není-li vývoj vegetace narušován člověkem, mluvíme o edafickém klimaxu.
 • Vegetace extrazonální – tvoří vegetační jednotky, které v určité vegetační zóně představují zonální vegetaci, avšak v uvažované vegetační zóně jsou podmíněny lokálními stanovištními anomáliemi (např. mediteránní jednotky se mohou vyskytovat na jižních expozicích i v chladnějších zónách).
 • Vegetace potenciálně přirozená – vyvinula by se v daném čase a prostoru bez zásahů a aktivity člověka, a tudíž odráží pouze vlastnosti daného stanoviště.
 • Vegetace přirozená – je složena z druhů rostlin, zejména dřevin, jejichž ekologické nároky jsou v rovnováze s podmínkami stanoviště, avšak alespoň částečně ji ovlivňují či v minulosti ovlivnily hospodářské zásahy (např. Boubínský prales; Žofínský prales a další).
 • Vegetace původní – tvoří ji rostlinstvo rostoucí bez zásahů člověka a existující v rovnováze s podmínkami stanoviště. V Česku ani jinde ve střední Evropě zcela původní vegetaci nenajdeme, celá krajina byla v minulosti více či méně člověkem ovlivněna.

Výzkum vegetace v Česku editovat

V ČR je výzkum vegetace dlouhodobě předmětem zájmu vědců z Ústavu botaniky a zoologie Masarykovy univerzity v Brně. Výsledkem jejich práce je např. několikasvazkové dílo Vegetace ČR. Masarykova univerzita rovněž spravuje Českou národní fytocenologickou databázi, v níž jsou shromažďovány zápisy fytocenologických snímků.

Vegetační výzkum zaměřený na hrubší kategorie, tzv. biotopy definované Katalogem biotopů ČR, provádí Agentura ochrany přírody a krajiny ČR pomocí projektů mapování biotopů, aktualizace vrstvy mapování biotopů a monitoring biotopů, jejichž výsledkem je např. vrstva mapování biotopů.

Odkazy editovat

Literatura editovat

 • CHYTRÝ, Milan, ed. Vegetace České republiky. 1, Travinná a keříčková vegetace = Vegetation of the Czech Republic. 1, Grassland and heathland vegetation. Praha: Academia, 2007. 526 s. ISBN 978-80-200-1462-7.
 • CHYTRÝ, Milan, ed. Vegetace České republiky. 2, Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace = Vegetation of the Czech Republic. 2, Ruderal, weed, rock and scree vegetation. Praha: Academia, 2009. 520 s. ISBN 978-80-200-1769-7.
 • CHYTRÝ, Milan, ed. Vegetace České republiky. 3, Vodní a mokřadní vegetace = Vegetation of the Czech Republic. 3, Aquatic and wetland vegetation. Praha: Academia, 2011. 827 s. ISBN 978-80-200-1918-9.
 • CHYTRÝ, Milan, ed. Vegetace České republiky. 4, Lesní a křovinná vegetace = Vegetation of the Czech Republic. 4, Forest and scrub vegetation. Praha: Academia, 2013. 551 s. ISBN 978-80-200-2299-8.
 • CHYTRÝ, Milan et al. Katalog biotopů České republiky = Habitat catalogue of the Czech Republic. 2., uprav. a rozšíř. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2010. 445 s. ISBN 978-80-87457-02-3, [chybné ISBN 978-80-87457-03-0].
 • CHYTRÝ, Milan a RAFAJOVÁ, Marie. Czech National Phytosociological Database: basic statistics of the available vegetation-plot data. Preslia: časopis České botanické společnosti. 2003, č. 75, s. 1–15. ISSN 0032-7786. Přístup také z: https://botzool.cz/vegsci/phytosociologicalDb/

Související články editovat

Externí odkazy editovat

 •   Slovníkové heslo vegetace ve Wikislovníku