Monitoring biotopů

Monitoring biotopů je součástí sledování stavu biotopů, které organizuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Obecné informace editovat

Cílem zakládání trvale monitorovaných ploch biotopů (TMP) je sledování dlouhodobých trendů ve vegetaci. Monitoring biotopů vychází z evropské Směrnice č. 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (tzv. směrnice o stanovištích), na jejímž základě má Česká republika povinnost sledovat stav jednotlivých typů evropských přírodních stanovišť.

Výběr ploch editovat

V evropské legislativě je vegetace členěna na tzv. evropsky významné typy přírodních stanovišť (= habitaty) a proto i monitoring TMP je prováděn na základě habitatů. Pro každý habitat by mělo být založeno ideálně padesát monitorovacích ploch. V případě, že některý habitat sdružuje více biotopů (= jemnější vegetační jednotky tradičně používané středoevropskými odborníky, viz Katalog biotopů ČR), je jejich zastoupení v monitoringu proporční vzhledem k variabilitě, distribuci a hojnosti na území ČR. Pokud se habitat vyskytuje v ČR jen vzácně a stanovený počet TMP není možné zajistit, sníží se adekvátně tak, aby odpovídal celkové rozloze habitatu v ČR. Snížení počtu TMP je možné i u citlivých typů vegetace, které by mohly být monitoringem poškozeny. Celkově bude založeno cca 2000 ploch.

Výběr ploch daného habitatu probíhá vždy v roce předcházejícím před vlastním monitoringem. Plochy jsou vytipovány na základě údajů z vrstvy mapování biotopů a dle znalostí odborníků. Každá budoucí TMP je předběžně ověřená i v terénu. Plochy většiny biotopů vybírají regionální pracovníci AOPK ČR, některé, zejména vzácné či ekologicky speciální biotopy, jsou však přenechány expertům. Důraz je kladen na reprezentativnost porostu a homogenitu plochy, mezi kritéria výběru však patří i dobrá dostupnost a dohledatelnost.

Velikost ploch editovat

Trvale monitorovací plochy jsou obvykle čtvercového tvaru o velikosti 25 (nelesní plochy) nebo 400 m² (lesní plochy), u vegetace tekoucích vod se sleduje kilometrový úsek toku, v případě stojatých vod se zpravidla monitoruje celá plocha nádrže (max. však do velikosti 1 ha, u větších nádrží se předem vymezí jen určitá plocha).

Metodika editovat

Monitoring se provádí metodou fytocenologických snímků – detailním popisem druhového složení jednotlivých pater vegetace. Každou TMP je nutné zaměřit přístrojem GPS, ohraničit geodetickými kolíky a lokalizovat slovním popisem či fixačním náčrtem. Tyto úkony jsou zásadní pro budoucí monitoring, neboť jen kvalitně zafixovanou plochu bude možné opakovaně dohledat. Nelesní biotopy se monitorují jednou za šest let, v případě lesních biotopů je cyklus dvanáctiletý.

Hodnocení dat editovat

Získaná data jsou hodnocena mnohorozměrnými statistickými analýzami. Na základě výsledků sledování stavu biotopů připravuje orgán ochrany přírody každých šest let zprávu, která mj. hodnotí rozlohu a stav evropských stanovišť z hlediska ochrany přírody.

Související články editovat

Externí odkazy editovat