Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci

knihovna v Olomouci

Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci (KUP) je akademická knihovna. Slouží studentům, akademickým pracovníkům i široké veřejnosti. Tematicky je fond knihovny zaměřen na obory, které se studují na Univerzitě Palackého v Olomouci, proto převážnou část fondu tvoří odborná literatura, zastoupena je i beletrie. Knihovna má téměř 500 tisíc svazků (monografie, časopisy, kvalifikační práce, elektronické knihy a databáze). Knihovna má více než 26 000 registrovaných čtenářů a každoročně je vypůjčeno přibližně 230 tisíc knih.

Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci
Library of Palacký University in Olomouc
Olomouc, Tereziánská zbrojnice, nádvoří (3).jpg
Stát ČeskoČesko Česko
Souřadnice
Typ akademická knihovna
Založena 1991
Počet poboček 8 poboček
Knihovní fond
Velikost fondu 702 910 (rok 2016)[1]
Přístupnost pro uživatele
Registrovaní uživatelé 26 281 (data z r. 2016)
Další informace
Ředitel Mgr. Helena Sedláčková
Webové stránky https://www.knihovna.upol.cz
Telefon 585 631 702
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Hlavním mottem Knihovny Univerzity Palackého je výrok Jana Amose Komenského „Ze zbrojnic udělejte biblioték“.[2][3] Inspirací mu byla vojenská minulost tereziánské zbrojnice, ve které se nachází Ústředí a největší výpůjční oddělení knihovny.

HistorieEditovat

Knihovna olomoucké univerzityEditovat

Knihovna olomoucké univezity by nemohla vzniknout bez samotné univerzity, jejíž počátek souvisí se vznikem jezuitské koleje v Olomouci v roce 1566. V roce 1573 se stala akademií rovnocennou dosavadním západoevropským univerzitám.[4]

Univerzitní knihovna byla neoddělitelnou součástí jezuitské akademie a zpočátku byla budována především knižními fundacemi a dary kanovníků, olomouckých biskupů, prelátů a zemských úředníků.[5]

Knihovna přešla po zrušení Tovaryšstva Ježíšova v roce 1773 do správy státu a v roce 1775 byla prohlášena veřejnou univerzitní knihovnou. Následkem zrušení olomoucké univerzity v roce 1860 se knihovna osamostatnila.[6]

Knihovny na Univerzitě Palackého v letech 1946–1989Editovat

Olomoucká univerzita byla obnovena zákonem č. 36/1946 Sb.[7] pod názvem Univerzita Palackého.[8] Původní knihovna olomoucké univerzity se stala Univerzitní knihovnou. Zůstala ovšem ústavem samostatným a sloužila nejen studentům a pedagogům, ale i veřejnosti.[9] V roce 1960 změnila název na Státní vědecká knihovna,[10] v současnosti působí jako Vědecká knihovna v Olomouci a je samostatným subjektem nezávislým na Univerzitě Palackého.

Na Univerzitě Palackého začaly postupně vznikat odborné knihovny na fakultách a katedrách.

Ústřední knihovna Lékařské fakulty zahájila svůj provoz již v roce 1946 na Lidické třídě 8.[11] V krátké době se stala druhou největší lékařskou knihovnou v Československu.[12] V roce 1947 se přestěhovala na Fierlingerovu třídu 10 a od roku 1962 sídlila v nové budově Teoretických ústavů v areálu Fakultní nemocnice.[13]

Na Filozofické fakultě byly již v letech 1947–1948 zakládány ústavy, které si budovaly vlastní specializované knihovny. Největší knihovnu měl Ústav pro slovanskou filologii na ulici Křížkovského 10.[14] V roce 1959 vzniklo Knihovní středisko Filozofické fakulty na ulici Wurmova 7, které bylo roku 1981 nahrazeno Ústřední knihovnou Filozofické fakulty. Potřebám pracovníků a studentů fakulty zároveň sloužila Studovna Ústřední knihovny Filozofické fakulty na ulici Křížkovského 10.[15]

Ústřední knihovna Pedagogické fakulty byla jednou z nejmladších knihoven na Univerzitě Palackého. Vznikla v roce 1959 jako Ústřední knihovna Pedagogického institutu v Olomouci, po jeho zániku v roce 1964 se konstituovala Pedagogická fakulta v rámci Univerzity Palackého a s ní i Ústřední knihovna Pedagogické fakulty sídlící na ulici Purkrabská 2.[16]

Knihovní středisko Přírodovědecké fakulty vzniklo po zrušení vysoké školy pedagogické v roce 1959. Původně knihovny přírodovědných oborů byly totiž budovány při pracovištích tzv. biennia přírodních věd spojeného s Pedagogickou fakultou. Středisko následně v roce 1967 bylo nahrazeno Ústřední knihovnou Přírodovědecké fakulty. Knihovna sídlila v budově bývalé Společnosti státních drah na Gottwaldově ulici 15.[17]

Knihovna Ústavu marxismu-leninismu na ulici Křížkovského 12 byla založena v roce 1970. Neměla samostatnou studovnu a studijní literatura byla v případě potřeby zařazována do studoven jednotlivých fakult.[18]

Knihovna Univerzity Palackého po roce 1989Editovat

 
Budova bývalé tereziánské zbrojnice v roce 1991.
 
Rektor Lubomír Dvořák a profesor Josef Jařab při slavnostním otevření Informačního centra UP.

V roce 1991 získala Univerzita Palackého budovu bývalé dělostřelecké tereziánské zbrojnice (čp. 842) na Biskupské náměstí 1.[19] Objekt musel být rekonstruován a počítalo se s ním pro Informační centrum Univerzity Palackého, které bylo konstituováno v roce 1991. Toto univerzitní zařízení zahrnovalo Knihovnu Univerzity Palackého, Centrum výpočetní techniky, Audiovizuální centrum a Vydavatelství UP.[20] Ředitelem Informačního centra UP se stal PhDr. Rostislav Hladký.[21]

Univerzita Palackého v této době postrádala centrální knihovnu, a Knihovna Univerzity Palackého byla tvořena pouze informačními středisky (IS) na fakultách. V roce 1996 to byly Informační středisko Cyrilometodějské teologické fakulty, Informační středisko Fakulty tělesné kultury,[22] Informační středisko Filozofické fakulty, Informační středisko Lékařské fakulty, Informační středisko Pedagogické fakulty a Informační středisko Přírodovědecké fakulty.[23] Informační středisko Právnické fakulty vzniklo v roce 1991 v rámci obnovené Právnické fakulty.

Proto byla na začátku roku 1997 uvedena do provozu nová Ústřední knihovna Univerzity Palackého, a sice v částečně zrekonstruované budově bývalé tereziánské zbrojnice. Zrušena byla informační střediska na Filozofické a Pedagogické fakultě a jejich fond byl umístěn do Ústřední knihovny UP. Uvnitř Knihovny Univerzity Palackého došlo k velkým přesunům pracovníků,[24] zároveň knihovna získala vlastní vedení a ředitelkou se stala RNDr. Danuše Lošťáková.[25] Ve stejném roce byl implementován automatizovaný knihovní systém TINLIB a v listopadu zahájena elektronická výpůjčka knih.[26][27] V roce 1999 byla dokončena rekonstrukce bývalé tereziánské zbrojnice a v říjnu téhož roku došlo k slavnostnímu otevření Informačního centra Univerzity Palackého.[28]

Informační středisko Lékařské fakulty se v roce 1998 osamostatnilo a stalo se součástí Informačního centra Lékařské fakulty.[29] Knihovna matematických oborů v Olomouci-Hejčíně byla zprovozněna na počátku roku 1998 jako součást Informačního střediska Přírodovědecké fakulty.[30] Informační středisko Přírodovědecké fakulty se v roce 1999 přestěhovalo do nových prostor na třídu Svobody 26.[31]

Informační středisko Právnické fakulty bylo po rozsáhlé rekonstrukci znovuotevřeno v roce 1999 na třídě 17. listopadu 6.[32][33]

 
Studovna ve Zbrojnici.
 
Knihovna Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.

V rámci nově přijaté Státní informační politiky ve vzdělávání byl od roku 2000 kladen velký důraz na využívání elektronických informačních zdrojů a Knihovna Univerzity Palackého získala řadu významných databází.[34]

Evropské dokumentační středisko se v roce 2001 stalo součástí Informačního střediska Právnické fakulty.[35] K dalšímu rozšíření Knihovny Univerzity Palackého došlo v roce 2002, kdy se jeho součástí stalo Britské centrum (založené v roce 1991). Sídlilo na ulici Křížkovského 14.[36] Informační středisko Fakulty tělesné kultury se ve stejném roce přestěhovalo do nové dostavby na budově děkanátu Fakulty tělesné kultury na třídě Míru 115.[37]

Knihovna Univerzity Palackého byla podle nového Knihovního zákona[38] v roce 2002 zaregistrována na Ministerstvu kultury České republiky jako specializovaná knihovna. Stala se rovněž součástí Asociace knihoven vysokých škol.[39]

V letech 2004 a 2005 obdržela Knihovna Univerzity Palackého knihy z pozůstalosti Pavla Tigrida.[40][41]

Bývalé Informační centrum Lékařské fakulty se v roce 2006 stalo opět součástí Knihovny Univerzity Palackého pod názvem Informační středisko Lékařské fakulty.[42] Téhož roku vznikla v areálu Biocentra PřF UP v Holici Knihovna biologických oborů a to spojením knihoven katedry botaniky a katedry biochemie.[43] Následně byla tato pobočka v roce 2008 přestěhována do nových prostor v rámci areálu na ulici Šlechtitelů 27.[44]

K významným změnám došlo v roce 2007. Zaniklo Informační centrum UP a Knihovna Univerzity Palackého se osamostatnila.[45] Zároveň se změnily názvy informačních středisek fakult na oborové knihovny[46] a došlo k přestěhování Oborové knihovny Cyrilometodějské fakulty na Univerzitní 22.[47]

Závěr desetiletí se nesl ve znamení elektronických služeb. Nejprve byl v roce 2008 zakoupen a implementován nový knihovnický systém (ARL od firmy Cosmotron).[48] Ve stejném roce došlo v Ústřední knihovně Univerzity Palackého k zavedení bezdrátového internetového připojení.[49]

Oborová knihovna Přírodovědecké fakulty byla v roce 2009 přestěhována do novostavby na třídě 17. listopadu 12.[50] Ve stejném roce byla Knihovna Univerzity Palackého rozšířena o Oborovou knihovnu Fakulty zdravotnických věd.[51]

Po roce 2010 začala Knihovna Univerzity Palackého komunikovat se svými čtenáři také v prostředí sociálních sítí. Nejprve se v roce 2010 připojila k síti Facebook, následně v roce 2016 k síti Instagram.

 
Knihovna Lékařské fakulty Univerzity Palackého.

Britské centrum se v roce 2011 přestěhovalo do nových prostor na Křížkovského 8.[52] Ke stěhování došlo kromě toho u Oborové knihovny Lékařské fakulty, která se v roce 2013 přesunula na nové Teoretické ústavy na ulici Hněvotínská 3.[53]

Studovna na Pedagogické fakultě byla během rekonstrukce v roce 2012 zrušena. Fond byl následně přemístěn do Ústřední knihovny Univerzity Palackého.[54]

Roku 2013 došlo v Ústřední knihovně Univerzity Palackého k slavnostnímu otevření noční studovny.[55][56]

V roce 2014 se ředitelkou Knihovny Univerzity Palackého stala Mgr. Helena Sedláčková.[57] Ve stejném roce začala Knihovna Univerzity Palackého poskytovat výpůjční služby rovněž absolventům Univerzity Palackého v rámci programu Absolvent.[58] Roku 2014 došlo také k implementaci open source systému VuFind, který umožnil budování souborného katalogu Knihovny Univerzity Palackého, Rakouské knihovny a Vlastivědného muzea.[59] Posléze se k tomuto systému připojila Arcibiskupská knihovna Olomouc.[60][61]

Na začátku roku 2015 se přesunula Oborová knihovna Fakulty zdravotnických věd do dostavby Teoretických ústavů, konkrétně do časopisecké studovny Oborové knihovny Lékařské fakulty.[62] Téhož roku Knihovna Univerzity Palackého začala zajišťovat provoz Richterovy knihovny.[63]

StrukturaEditovat

 
Budova bývalé tereziánské zbrojnice, kde sídlí Knihovna Univerzity Palackého.
 
Knihovna Cyrilometodějské teologické fakulty.

ÚstředíEditovat

Ústředí Knihovny Univerzity Palackého zastřešuje její odborné činnosti těmito odděleními:

PobočkyEditovat

Pobočky Knihovny Univerzity Palackého jsou následující:

SlužbyEditovat

AktivityEditovat

 
Japonský literární večer ve Zbrojnici v březnu 2016.

Projekty a konferenceEditovat

V letech 2001,[64] 2003,[65] 2005,[66] 2007[67] a 2009[68] uspořádala Knihovna Univerzity Palackého konferenci Knihovna a architektura.[69]

Po roce 2000 se Knihovna Univerzity Palackého zapojila do několika významných projektů, které umožnily přístup do řady elektronických informačních zdrojů.

V letech 2004–2008 to byl program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Informační infrastruktura výzkumu“.[70] V roce 2009 byl vyhlášen program MŠMT „Informační zdroje pro výzkum“ (INFOZ) na léta 2009–2011 a Knihovna Univerzity Palackého se stala centrálním pracovištěm pro koordinaci přístupu k celostátním projektům na elektronické informační zdroje.[71]

V letech 2012–2014 se Knihovna Univerzity Palackého zapojila do projektů POMEZÍ, Inteftek a došlo také k vybudování portálu EIZ. V roce 2013 se Knihovna Univerzity Palackého stala řešitelským pracovištěm projektu Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace „NATURA: vědecké informační zdroje přírodních věd“.[72]

V průběhu roku 2015 byly řešeny projekty z programu MŠMT "Informace - základ výzkumu" (program LR), jehož cílem je podporovat vývoj, experimentální vývoj a inovace v letech 2013–2017.[73] Knihovna Univerzity Palackého se zapojila také do projektu Chinet a v roce 2016 do Programu na podporu terciárního vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji.

Kulturní aktivityEditovat

Pro své uživatele Knihovna Univerzity Palackého organizuje řadu kulturních akcí: výstavy (mimo jiné Jindřich Štreit), večerní čtení, noci v knihovně,[74] večery deskových her, besedy a přednášky významných osobností (mimo jiné Martin Hilský, Pavel Čech, Michal Sýkora). Od roku 2008 se Knihovna Univerzity Palackého pravidelně účastní Dnů evropského dědictví a od roku 2015 Olomoucké muzejní noci.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva KUP 2015. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2015. 41 s. Dostupné online. (čeština) 
 2. FIALA, Jiří. Ze zbrojnic udělejte biblioték. Žurnál Univerzity Palackého. Blog [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 10. září 2013 8:48 [cit. 2017-01-02]. Dostupné online. 
 3. KOMENSKÝ, Jan Amos. Clamores Eliae = Křiky Eliášovy: (výbor). Praha: Primus, 1992. 53 s. ISBN 80-901091-6-0. S. 22. 
 4. FIALA, Jiří. Univerzita v Olomouci (1573-2013). 2., upr. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 189 s. ISBN 978-80-244-3363-9. S. 27–29. 
 5. KORHOŇ, Miloš; VINTROVÁ, Tereza. Chrám věd a múz: dějiny Vědecké knihovny v Olomouci. 1. vyd. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2016. 327 s. ISBN 978-80-7053-310-9. S. 13. 
 6. KORHOŇ, Miloš; VINTROVÁ, Tereza. Chrám věd a múz: dějiny Vědecké knihovny v Olomouci. 1. vyd. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2016. 327 s. ISBN 978-80-7053-310-9. S. 143. 
 7. Zákon č. 35/1946 Sb., o obnovení university v Olomouci.. Sbírka zákonů České republiky [online]. [cit. 25.1.2017]. Dostupné online. 
 8. Zákon č. 35/1946 Sb., o obnovení university v Olomouci. Dostupné online.
 9. NAVRÁTIL, Jan. Kapitoly z dějin olomoucké university 1573-1973. 1. vyd. Ostrava: Profil, 1973. 371 s. S. 274. 
 10. KORHOŇ, Miloš; VINTROVÁ, Tereza. Chrám věd a múz: dějiny Vědecké knihovny v Olomouci. 1. vyd. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2016. 327 s. ISBN 978-80-7053-310-9. S. 218–241. 
 11. ŠANTAVÝ, František. Deset let lékařské fakulty Palackého university v Olomouci 1946–1956. Olomouc: Universita Palackého, 1956. 295 s. (Acta Universitatis Palackianae Olomucensis). S. 277–280. 
 12. HEJTMÁNEK, Milan. Zakladatelé a pokračovatelé: památník osobností obnovené univerzity; [redakční rada M. Hejtmánek]. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1996. 260 s. ISBN 80-7067-614-0. S. 203. 
 13. PETRŮ, Eduard. Knihovny na Univerzitě Palackého. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1985. 102 s. S. 18. 
 14. NAVRÁTIL, Jan. Kapitoly z dějin olomoucké university 1573-1973. 1. vyd. Ostrava: Profil, 1973. 371 s. S. 202. 
 15. PETRŮ, Eduard. Knihovny na Univerzitě Palackého. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1985. 102 s. S. 29. 
 16. PETRŮ, Eduard. Knihovny na Univerzitě Palackého. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1985. 102 s. S. 18–19, 33. 
 17. PETRŮ, Eduard. Knihovny na Univerzitě Palackého. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1985. 102 s. S. 20, 34. 
 18. PETRŮ, Eduard. Knihovny na Univerzitě Palackého. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1985. 102 s. S. 22, 35. 
 19. KAŠPÁRKOVÁ, Slavomíra. K stavebně-historickému průzkumu někdejší tereziánské zbrojnice v Olomouci. Ročenka Státního okresního archivu v Olomouci. 1994 [vyd. 1995], roč. 22, čís. 3, s. 206 – 218. 
 20. FIALA, Jiří. Univerzita v Olomouci (1573-2013). 2., upr. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 189 s. ISBN 978-80-244-3363-9. S. 122. 
 21. INFORMAČNÍ CENTRUM UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 1996. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 1997. S. 3. 
 22. VÁLKOVÁ, Hana; ŠTEKR, Vlastimil. Fakulta tělesné kultury: [publikace vydaná k 10. výročí vzniku Fakulty tělesné kultury UP. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. 86 s. ISBN 80-244-0228-9. S. 65. 
 23. INFORMAČNÍ CENTRUM UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 1996. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 1997. S. 40, 41/2. 
 24. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 1997. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 1998. S. [1, 8]. 
 25. INFORMAČNÍ CENTRUM UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 1996. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 1997. S. 3. 
 26. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 1997. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 1998. S. [3]. 
 27. LOŠŤÁKOVÁ, Dana. Souborný katalog Univerzity Palackého a jeho využití. Sborník příspěvků ze semináře CASLIN´99 – Souborné katalogy: organizace a služby, 30. 5.–3. 6. 1999 [online]. [cit. 2016-12-20]. Dostupné online. [nedostupný zdroj]
 28. Slavnostní otevření Zbrojnice. Žurnál Univerzity Palackého. 5. listopadu 1999, roč. 9, čís. 8, s. 1, 6. Dostupné online. 
 29. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 1998. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 1999. S. [1]. 
 30. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 1998. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 1999. S. [4]. 
 31. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 1999. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2000. S. [10]. 
 32. Slavnostní znovuotevření knihovny PF UP. Žurnál Univerzity Palackého. 12. března 1999, roč. 8, čís. 21, s. 1. Dostupné online. 
 33. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 1999. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2000. S. [1, 9–10]. 
 34. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2000. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2001. S. [2, 7]. 
 35. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2001. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2002. [2] s. 
 36. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2002. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2003. Dostupné online. S. 13. 
 37. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2002. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2003. Dostupné online. S. 10. 
 38. Zákon 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb university v Olomouci. Dostupné online.
 39. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2002. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2003. Dostupné online. S. 1. 
 40. HELCL, Roman. Univerzita získala Tigridovu knihovnu. Mladá Fronta Dnes. Střední Morava. 18. února 2005, roč. 16, čís. 41, s. 2. 
 41. KONVIČNÁ, Martina. Tigridova pozůstalost univerzitě. In: Report. TV, ČT 1, 21. listopadu 2005.
 42. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2006. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2007. Dostupné online. S. 1. 
 43. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2006. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2007. Dostupné online. S. 5–6. 
 44. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2008. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2009. Dostupné online. S. [18]. 
 45. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2006. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2007. Dostupné online. S. 1. 
 46. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2007. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2008. Dostupné online. S. [1]. 
 47. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2007. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2008. Dostupné online. S. [15]. 
 48. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2008. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2009. Dostupné online. S. [1]. 
 49. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2008. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2009. Dostupné online. S. [8]. 
 50. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2009. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2010. Dostupné online. S. 27. 
 51. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2009. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2010. Dostupné online. S. 18–20. 
 52. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2011. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2012. Dostupné online. S. 17. 
 53. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2013. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2014. Dostupné online. S. 34. 
 54. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2012. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2013. Dostupné online. S. [10]. 
 55. ŠARADÍNOVÁ, Martina; KONEČNÝ, Pavel. Studenti chtějí noční studovnu, podepisují petici. Žurnál Univerzity Palackého. 29. dubna 2013, roč. 22, čís. 13, s. 1, 3. Dostupné online. ISSN 1804-6754. 
 56. MAZOCHOVÁ, Velena; KONEČNÝ, Pavel. Noční studovna spustila zkušební provoz. Žurnál Univerzity Palackého [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 8. října 2013 23:47 [cit. 2017-01-04]. Dostupné online. 
 57. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2013 [online]. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2014 [cit. 2017-01-27]. S. 3. Dostupné online. 
 58. KONEČNÝ, Pavel. Na Univerzitě Palackého vzniká Klub absolventů podle oxfordského a stockholmského vzoru. Žurnál Univerzity Palackého [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 5. listopadu 2014 13:27 [cit. 2017-01-04]. Dostupné online. 
 59. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2014. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2015. Dostupné online. S. 2–3, 23. 
 60. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2015. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2016. Dostupné online. S. [3]. 
 61. MAZOCHOVÁ, Velena. Arcibiskupský palác i jeho knihovní fond se otevírají studentům. Žurnál Univerzity Palackého [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 20. dubna 2015 12:43 [cit. 2017-01-11]. Dostupné online. 
 62. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2015. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2016. Dostupné online. S. [32]. 
 63. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2015. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2016. Dostupné online. S. [3]. 
 64. LOŠŤÁKOVÁ, Dana. Mezinárodní konference "Knihovna a architektura". Ikaros [online]. 2001 [cit. 2017-01-02]. Roč. 5, čís. 11. Dostupné online. ISSN 1212-5075. 
 65. ŠULDOVÁ, Zdenka. Jak na to, aby vznikla ideální knihovna... Ikaros [online]. 2003 [cit. 2017-01-02]. Roč. 7, čís. 11. Dostupné online. ISSN 1212-5075. 
 66. BROŽEK, Ivo. Knihovny a architektura – Interiéry knihoven. Ikaros [online]. 2005 [cit. 2017-01-02]. Roč. 9, čís. 10. Dostupné online. ISSN 1212-5075. 
 67. ŠKYŘÍKOVÁ, Alexandra. Informace o semináři Knihovna a architektura 2007. Ikaros [online]. 2007 [cit. 2017-01-02]. Roč. 11, čís. 11. Dostupné online. ISSN 1212-5075. 
 68. JURÁŠ, Jindřich. Knihovna a architektura 2009. Ikaros [online]. 2009 [cit. 2017-01-02]. Roč. 13, čís. 10. Dostupné online. ISSN 1212-5075. 
 69. Knihovna a architektura. [Praha]: Státní technická knihovna, [2001]-. 
 70. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2004. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2005. Dostupné online. S. [6–7]. 
 71. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2009. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2010. Dostupné online. S. 6. 
 72. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2013. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2014. Dostupné online. S. 15. 
 73. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUC. Výroční zpráva za rok 2015 [online]. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2016 [cit. 2017-01-26]. S. [9]. Dostupné online. 
 74. ŠKROBÁK, Jiří. Ostrov Zbrojnice: studenti také rádi přespí v knihovně. Inflow [online]. 8. dubna 2014 [cit. 2017-01-05]. Dostupné online. ISSN 1802-9736. 

Vybrané ohlasy v médiíchEditovat

Doporučená literaturaEditovat

 • FIALA, Jiří et al. Univerzita v Olomouci (1573–2013). 2., upr. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 189 s. ISBN 978-80-244-3363-9.
 • KORHOŇ, Miloš, ed. a VINTROVÁ, Tereza, ed. Chrám věd a múz: dějiny Vědecké knihovny v Olomouci. 1. vydání. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2016. 327 stran. ISBN 978-80-7053-310-9.
 • PETRŮ, Eduard et al. Knihovny na Univerzitě Palackého. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1985. 102 s

Externí odkazyEditovat