Právnická fakulta Univerzity Palackého

Právnická fakulta (PF) je třetí nejstarší fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a druhou nejstarší právnickou fakultou v České republice z hlediska původního založení. Z hlediska obnovení je pak třetí nejmladší v rámci univerzity a druhou nejmladší v Česku. Její moderní historie se začala psát v roce 1991, kdy vznikla jako první porevoluční právnická fakulta v tehdejším Československu. Obnovená právnická fakulta se pak stala jednou z průkopnic klinického vyučování na evropském kontinentu. Jejím posláním je podporovat hodnoty svobody, demokracie a občanské společnosti. Za svou misi v této oblasti získala v roce 1996 Cenu Hannah Arendtové.[3]

Právnická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Facultas Iuridica
Faculty of Law
Budova fakulty (děkanát)
Vedení fakulty
Děkandoc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D.
ProděkanJUDr. Martin Faix, Ph.D., MJI
ProděkanJUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D.
Proděkandoc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
ProděkanJUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D.
ProděkankaJUDr. Renáta Šínová, Ph.D.
Proděkankadoc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M.
Předseda ASdoc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D.
TajemníkIng. Bc. Petr Bačík, Ph.D.
Statistické údaje k 31. 12. 2020[1]
Katedry8
Centra4
Akademičtí pracovníci99
Studenti1 573
Studijní program
Bakalářský149
Navaz. magisterský87
Magisterský1 249
Doktorský88
Základní informace
MottoHoneste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere
Poctivě žít, nikomu neškodit, každému dávat, co mu patří (Domitius Ulpianus, Regularum in Digesto, lib. I, 10, 1)
Barva
     
Datum založení1784 vznik fakulty
1827 univerzitní fakulta
Datum zrušení1855
Datum obnovení1946 de iure
1991 de facto
Statusveřejná[2]
Kontaktní údaje
AdresaPrávnická fakulta Univerzity Palackého
17. listopadu 8
771 11 Olomouc
Telefon585 637 509
E-maildekanat.pf@upol.cz
Souřadnice
Oficiální web
www.pf.upol.cz

Historie

editovat
Související informace naleznete také v článku Dějiny výuky práva v Olomouci.

Zahájení výuky světského práva v Olomouci si vymohly v roce 1679 moravské stavy. Olomoucká právnická škola nabyla na významu zejména v letech 1748–1792, kdy se Olomouc stala předním centrem osvícenství v habsburské monarchii, a pak opět po navrácení univerzitních privilegií po roce 1827. Profesoři a studenti právnické fakulty patřili k nejaktivnějším stoupencům revoluce roku 1848. Následovalo uzavření fakulty v září 1855.

Přestože zákon o obnovení univerzity v Olomouci z roku 1946 předpokládal i obnovení právnické fakulty, k jejímu ustavení tehdy nedošlo. Zákon mohl dojít faktického naplnění až po sametové revoluci v roce 1991, sídlem fakulty se staly budovy bývalého sídla Okresního výboru KSČ na třídě 17. listopadu, kde se nachází dodnes. V roce 1996 na fakultě zahájila činnost první právní klinika ve střední Evropě. O deset let později činnost klinik zastřešilo Centrum pro klinické právní vzdělávání. Fakulta se také stala laureátem Ceny Bezpečnostní rady státu za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky pro rok 2020, Bezpečnostní rada státu ocenila dlouhodobou a progresivní práci fakulty v otázkách bezpečnosti a v oblasti mezinárodního humanitárního a operačního práva.

Studium

editovat
 
Fakulta má na 1400 studentů

Fakulta zájemcům o studium nabízí tyto studijní programy:

 • Pětiletý magisterský studijní program Právo a právní věda – pouze prezenční forma, včetně možnosti vykonat rigorózní zkoušku a získat titul JUDr.
 • Tříletý bakalářský studijní program Právo ve veřejné správě
 • Dva navazující magisterské programy – český Evropská studia se zaměřením na evropské právo, anglický International and European law. (Studenti oboru Evropská studia oplývající excelentními znalostmi němčiny mohou využít možnosti joint degree programu s Univerzitou v Salcburku. Po absolvování dvoutýdenního semináře v Salcburku se mohou zapsat na jeden nebo na dva semestry na tamní právnické fakultě. Po splnění všech předpokladů získají studenti diplom jak Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, tak i diplom Právnické fakulty Paris-Lodron-Universität Salzburg.[4])
 • Doktorský studijní program Teoretické právní vědy v pěti specializacích – Ústavní právo, Správní právo, Soukromé právo, Trestní právo, Evropské a mezinárodní právo, International and European law. Doktorské programy lze studovat v českém a anglickém jazyce.

Fakulta uskutečňuje v oboru Občanské právo i řízení habilitační a ke jmenování profesorem.

Katedry a centra

editovat
 
Soudní místnost fakulty

Fakulta má celkem osm kateder a čtyři centra (z toho první dvě jmenovaná jsou samostatnými pracovišti PF UP):

 • Katedra teorie práva a právních dějin
 • Katedra soukromého práva a civilního procesu
 • Katedra mezinárodního a evropského práva
 • Katedra ústavního práva
 • Katedra trestního práva
 • Katedra správního práva a finančního práva
 • Katedra politologie a společenských věd
 • Katedra jazyků
 • Centrum pro klinické právní vzdělávání
 • Centrum pro podporu vědy a výzkumu
 • Jean Monnet Centre of Excellence in EU Law
 • Centrum pro mezinárodní humanitární a operační právo

Právní kliniky

editovat
 
Studentky zpracovávající analýzu případu Studentské právní poradny
 
Složky s případy Studentské právní poradny

Právní kliniky poskytují bezplatnou právní pomoc klientům z řad široké veřejnosti. Studenti mají možnost pod odborným dohledem pracovat s opravdovými případy, díky čemuž se prohlubují jejich znalosti a mohou kriticky hodnotit povahu právní profese. Hlavní důraz je kladen na překonání propasti mezi law in books (právem v knihách) a law in action (právem v akci). Studenti si osvojí souhru právní doktríny, pracovních postupů, realizaci interakce s klienty, stejně jako etický, sociální, ekonomický a politický význam právního zastoupení.

První právní klinika Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci byla založena v roce 1996 a je tak nejstarší ve střední Evropě. V roce 2006 byl běh klinik zastřešen nově ustanoveným Centrem pro klinické právní vzdělávání.

Kromě předmětu Kurz právnických dovedností, který je povinný, jsou všechny ostatní kliniky volitelné. Zatímco Studentská právní poradna je live-client („opravdový klient“) klinikou, ostatní kliniky jsou hybridní (kombinující jak vyučování teorie, tak i řešení případů opravdových klientů). Zvláštní pozornost je v rámci klinik věnována oblasti profesní etiky a odpovědnosti.[5]

Studentská právní poradna

editovat

V rámci Studentské právní poradny (SPP) studenti řeší reálné případy klientů, kteří vyhledají pomoc SPP, a mohou tedy prakticky využít vědomosti nabyté v teoretických předmětech. Je organizována do sekcí (např. občanské právo, rodinné právo, pracovní právo, atp.), což jsou skupiny do nejvýše 10 studentů, přičemž každá sekce má svého garanta, tedy pedagoga PF UP odborně dohlížejícího na práci studentů.

Studenti mají v průběhu semestru služby na recepci kanceláře SPP nacházející se přímo na fakultě. Během služby na recepci přijímají klienty, kteří vyhledají pomoc SPP, vedou s nimi úvodní pohovor a na jeho základě poté zakládají spis. Spis si následně přebere garant, který dohlíží na řešení případu konkrétními studenty. Po schválení garantem poskytnou studenti právní pomoc ve formě ústní konzultace i písemné rady. Klient si pak vždy sám určuje postup ve věci, studenti jej nezastupují před soudy či jinými orgány a nikdy nejednají jeho jménem.

Poradna je otevřena v průběhu studijních semestrů, tedy přibližně od počátku října do počátku prosince a od počátku března do počátku května. Studentská právní poradna neposkytuje právní poradenství v oblasti korporátního práva, restitučního práva a v trestním právu ve věcech, které vyžadují zastoupení právním zástupcem. Studentská právní poradna nepřijímá klienty, jimž již právní pomoc poskytuje jiný subjekt.

Hybridní kliniky

editovat

Hybridní kliniky kombinují jak teoretické vyučování (zejména v oblastech, které nejsou dostatečně detailně vyučovány v rámci teoretických předmětů, např. cizinecké a azylové právo, nebo v oblastech procházejících častými novelizacemi, např. právo sociálního zabezpečení), obvykle následované simulacemi s cílem utužit nabyté znalosti, a jsou korunovány poskytnutím právní pomoci reálným klientům.

Zásadním prvkem hybridních klinik je spolupráce s neziskovými organizacemi: studentská právní poradna by nemohla zajistit dostatečnou rozmanitost případů v často velmi specializovaných oblastech, ve kterých navíc vyučující fakulty mohou postrádat potřebné praktické zkušenosti. Dále například studenti Kliniky cizineckého a uprchlického práva mají díky spolupráci s neziskovou organizací přístup ke klientům v jinak nepřístupných uprchlických táborech.

Právo pro každý den (street law)

editovat

Právo pro každý den je klinika zaměřená na street law, tedy diseminaci právních znalostí mezi laiky. Je rozdělena na část znalostní a dovednostní. Ve znalostní části dochází k zopakování již nabytých znalostí z různých oblastí práva ve snaze lépe pochopit jejich vzájemné souvislosti. Dovednostní část se soustředí na rozvinutí prezentačních a komunikačních dovedností. Studenti se musí naučit, jak vysvětlit komplikovaný právní problém laikovi tak, aby mu porozuměl. V praktické části pak studenti realizují výukový blok na vybraných středních školách, kde vyučují žáky s cílem naučit je efektivně řešit každodenní problémy právního charakteru. Vedle sociální dimenze je hlavním cílem naučit studenty dovednosti prezentace a argumentace a komunikační základy pro efektivní sdělování odborných informací.

Samospráva

editovat

Seznam děkanů obnovené fakulty

editovat

Vedení fakulty (od roku 2020)

editovat
 • doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M. Ph.D. – děkan
 • JUDr. Martin Faix, Ph.D., MJI – proděkan pro zahraniční záležitosti a cizojazyčné studijní programy, statutární zástupce děkana
 • JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum
 • doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. – proděkan pro doktorské studium, kvalifikační řízení a finance
 • JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. – proděkanka pro komunikaci, vnější vztahy a konferenční činnost
 • JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D. – proděkan pro bakalářské a magisterské studijní programy
 • doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M. – proděkanka pro vědu a výzkum
 • doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D. – předseda Akademického senátu PF UP
 • Ing. Bc. Petr Bačík, Ph.D. – tajemník fakulty

Fotogalerie

editovat

Reference

editovat
 1. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 2020 [online]. Olomouc: Právnická fakulta Univerzity Palackého, 2020 [cit. 2021-09-29]. S. 36–37, 48. Dostupné online. 
 2. Přehled vysokých škol v ČR - 1. Veřejné vysoké školy [online]. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky - MŠMT.cz. Dostupné online. 
 3. Od udělení prestižní Ceny Hannah Arendtové uplynulo jubilejních 20 let. Žurnál online [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2016-06-09 [cit. 2021-08-24]. Dostupné online. 
 4. Zahraniční spolupráce [online]. Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci [cit. 2016-04-17]. Dostupné online. 
 5. VLČKOVÁ, Veronika; RENTKOVÁ, Lucie. Praktické formy výuky na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc: Papírtisk, 2007. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-07-16.  Archivováno 16. 7. 2011 na Wayback Machine.

Literatura

editovat
 • HRUŠÁKOVÁ, Milana, a kol. 20 let obnovené Právnické fakulty Olomoucké univerzity. Praha: Leges, 2011. 144 s. ISBN 978-80-87212-74-5. 
 • Radim Labský: Dějiny výuky práva na právnické fakultě v Olomouci (diplomová práce), Olomouc, 2009
 • Josef Geryk: Osvícenské právnictví – základ novodobého práva (disertační práce), Brno, 2009

Externí odkazy

editovat