Hydrazin

chemická sloučenina

Hydrazin (systematický název diazan) je anorganická sloučenina dusíku s vodíkem. Je to bezbarvá kapalina slabého čpavého zápachu, podobného čpavku, jedovatá, silně zásaditá, tedy žíravá. Připravuje se reakcí vodného roztoku amoniaku s roztokem chlornanových solí, např. chlornanu sodného podle rovnice

Hydrazin
model molekuly
model molekuly
Obecné
Systematický názevHydrazín
Diazan
Anglický názevHydrazine
Německý názevHydrazin
Sumární vzorecN2H4
Vzhledbezbarvá kapalina nebo krystaly
Identifikace
Registrační číslo CAS302-01-2
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP)206-114-9
PubChem9321
ChEBI15571
UN kód2029
Číslo RTECSMU7175000
Vlastnosti
Molární hmotnost32,045 6 g/mol
50,061 g/mol (monohydrát)
Teplota tání1,4 °C
−51,6 °C (monohydrát)
Teplota varu113,5 °C
118,5 °C (monohydrát)
Hustota1,014 g/cm3 (15 °C)
1,011 g/cm3 (20 °C)
1,03 g/cm3 (monohydrát, 21 °C)
Dynamický viskozitní koeficient1,21 cP (5 °C)
0,91 cP (25 °C)
Index lomunD= 1,469 79 (22 °C)
Kritická teplota Tk380 °C
Kritický tlak pk1 469 kPa
Disociační konstanta pKb5,770
Rozpustnost ve voděneomezeně mísitelný
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
methanol
ethanol
Rozpustnost v nepolárních
rozpouštědlech
diethylether
aromatické uhlovodíky
Relativní permitivita εr52,9 (20 °C)
Ionizační energie8,74 eV
Povrchové napětí66,7 mN/m
Struktura
Krystalová strukturajednoklonná
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf°50,4 kJ/mol
−205 kJ/mol (monohydrát, plyn)
−243 kJ/mol (monohydrát, kapalina)
Entalpie tání ΔHt395,1 J/g
Entalpie varu ΔHv1 279 J/g
Standardní molární entropie S°121 JK−1mol−1
264 JK−1mol−1 (monohydrát, plyn)
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf°149,2 kJ/mol
−79,1 kJ/mol (monohydrát, plyn)
Izobarické měrné teplo cp3,084 JK−1g−1
Bezpečnost
GHS02 – hořlavé látky
GHS02
GHS05 – korozivní a žíravé látky
GHS05
GHS06 – toxické látky
GHS06
GHS07 – dráždivé látky
GHS07
GHS08 – látky nebezpečné pro zdraví
GHS08
GHS09 – látky nebezpečné pro životní prostředí
GHS09
[1]
Nebezpečí[1]
R-větyR10, R23/24/25, R34, R43, R45, R50/53
S-větyS45, S53, S60, S61
NFPA 704
4
4
3
Teplota vzplanutí52 °C
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Některá data mohou pocházet z datové položky.
2 NH3 + NaClO → N2H4 + H2O + NaCl.

Fyzikální vlastnosti hydrazinu jsou velmi podobné vodě (viz infobox), chemické jsou však velmi odlišné. S vodou tvoří krystalický monohydrát, N2H4.H2O.

Použití editovat

Nejvíce hydrazinu se spotřebuje jako palivo v raketových motorech. Používá se jako jednosložková pohonná látka (monopropelant), kde se využívá jeho rozkladu na vodík a dusík na katalyzátorech podle rovnice

N2H4 → N2 + 2H2,

nebo jako jedna ze složek dvousložkové pohonné látky (bipropelantu), přičemž jako okysličovadlo se nejčastěji používá oxid dusičitý; spalování probíhá dle rovnice

2N2H4 + N2O4→ 3N2 + 4H2O.

Směs hydrazinu s oxidem dusičitým je hypergolická, tj. uvedená reakce započne automaticky po smíchání obou složek pohonné látky. Proto při použití této směsi jsou raketové motory jednodušší, neboť nepotřebují zážehový systém. Méně často se jako okysličovadlo používá dýmavá kyselina dusičná nebo kapalný kyslík.

Vzhledem k vysokému bodu varu hydrazinu se jedná o tzv. skladovatelnou pohonnou látku (na rozdíl např. od kapalného vodíku). Na druhou stranu je nevýhodou jeho vysoký bod tání; proto se často používá jeho směsi s dimethylhydrazinem, která se nazývá Aerozin-50 a tuhne hluboko pod bodem mrazu.

Regulace editovat

V červnu 2011 byl Evropskou agenturou pro chemické látky zařazen na kandidátský seznam látek vzbuzující mimořádné obavy.[2]

Bezpečnost editovat

Hydrazin je vysoce toxický a nebezpečně nestabilní ve své bezvodé formě. Při expozici vyšším dávkám se může dostavit podráždění očí, nosu a hrdla, závratě, nevolnost, bolest hlavy a nebo kóma. Akutní expozice poškozuje játra, ledviny a centrální nervový systém. Tekutý je žíravý a způsobuje dermatitidu při kontaktu s kůží člověka nebo zvířete. Poškození plic, jater, sleziny a štítné žlázy byly nahlášeny u zvířat s chronickou expozicí hydrazinu vdechováním.

Využití v chemické syntéze editovat

Hydrazin je někdy používán v organických i anorganických syntézách (příkladem syntéza azidů, tetrazolového kruhu resp. aminoguanidinu nebo luminolu). V těchto aplikacích se ovšem nikdy nepoužívá ve své bezvodé formě. Místo toho se používá jeho sůl (nejčastěji síran-hydrazin sulfát). Tato krystalická chemikálie je buď dodána přímo do reakční směsi obsahující přebytek zásady, čímž se uvolní volná hydrazinová báze in situ a okamžitě reaguje, popřípadě se sulfát zvlášť předem převede na volnou bázi ve vodném prostředí, čímž vznikne vodný roztok hydrazinu a ten se následně dodá do hlavní reakční směsi, čímž odpadá nutnost mít v reakční směsi zásadu. Obě dvě popsané formy jsou bezpečnější než bezvodý hydrazin, avšak stále se jedná o činidla, s nimiž musí být nakládáno opatrně. To zejména pro jejich značnou toxicitu a karcinogenitu. Všechny formy hydrazinu taktéž nesmí přijít do kontaktu s horkou koncentrovanou kyselinou dusičnou, neboť hrozí vznik plynného azidovodíku, jež může způsobit otravu.

Reference editovat

  1. a b Hydrazine. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [online]. PubChem [cit. 2021-05-23]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. Miroslav Šuta: REACH: 7 nebezpečných chemikálií přidáno na černou listinu Archivováno 4. 2. 2015 na Wayback Machine., 26. června 2011

Literatura editovat

  • VOHLÍDAL, Jiří; ŠTULÍK, Karel; JULÁK, Alois. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5. 

Externí odkazy editovat