S-věty (podle anglického Safety advice) jsou zastaralé a na nových výrobcích nepoužívané standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. Od roku 2015 jsou nahrazeny tzv. P-větami.

S-věty vycházely z dřívějšího systému bezpečnostní klasifikace používaného především v Evropě. Zastaraly a celosvětově byly nahrazeny globálně harmonizovaným systémem klasifikace a označování chemikálií (GHS), který namísto S-vět obsahuje P-věty s prakticky totožným obsahem a stejným účelem, jako měly dříve S-věty.

Jednoduché S-věty

editovat
 • S1: Uchovávejte uzamčené
 • S2: Uchovávejte mimo dosah dětí
 • S3: Uchovávejte na chladném místě
 • S4: Uchovávejte mimo obytné objekty
 • S5: Uchovávejte pod … (příslušnou kapalinu specifikuje výrobce)
 • S6: Uchovávejte pod … (inertní plyn specifikuje výrobce)
 • S7: Uchovávejte obal těsně uzavřený
 • S8: Uchovávejte obal suchý
 • S9: Uchovávejte obal na dobře větraném místě
 • S12: Neuchovávejte obal těsně uzavřený
 • S13: Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv
 • S14: Uchovávejte odděleně od … (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce)
 • S15: Chraňte před teplem
 • S16: Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření
 • S17: Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů
 • S18: Zacházejte s obalem opatrně a opatrně jej otevírejte
 • S20: Nejezte a nepijte při používání
 • S21: Nekuřte při používání
 • S22: Nevdechujte prach
 • S23: Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly (příslušný výraz specifikuje výrobce)
 • S24: Zamezte styku s kůží
 • S25: Zamezte styku s očima
 • S26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
 • S27: Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení
 • S28: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím … (vhodnou kapalinu specifikuje výrobce)
 • S29: Nevylévejte do kanalizace
 • S30: K tomuto výrobku nikdy nepřidávejte vodu
 • S33: Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny
 • S35: Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem
 • S36: Používejte vhodný ochranný oděv
 • S37: Používejte vhodné ochranné rukavice
 • S38: V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů
 • S39: Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej
 • S40: Podlahy a předměty znečistěné tímto materiálem čistěte … (specifikuje výrobce)
 • S41: V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy
 • S42: Při fumigaci nebo rozprašování používejte vhodný ochranný prostředek k ochraně dýchacích orgánů (specifikaci uvede výrobce)
 • S43: V případě požáru použijte … (uveďte zde konkrétní typ hasicího zařízení. Pokud zvyšuje riziko voda, připojte „Nikdy nepoužívat vodu“)
 • S45: V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení)
 • S46: Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení
 • S47: Uchovávejte při teplotě nepřesahující … °C (specifikuje výrobce)
 • S48: Uchovávejte ve zvlhčeném stavu … (vhodnou látku specifikuje výrobce)
 • S49: Uchovávejte pouze v původním obalu
 • S50: Nesměšujte s … (specifikuje výrobce)
 • S51: Používejte pouze v dobře větraných prostorách
 • S52: Nedoporučuje se pro použití v interiéru na velké plochy
 • S53: Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce
 • S56: Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady
 • S57: Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí
 • S59: Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci
 • S60: Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad
 • S61: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy
 • S62: Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení
 • S63: V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu
 • S64: Při požití vypláchněte ústa velkým množstvím vody (pouze je-li postižený při vědomí)

Kombinované S-věty

editovat
 • S1/2: Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí
 • S3/7: Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném místě
 • S3/9/14: Uchovávejte na chladném, dobře větraném místě odděleně od … (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce)
 • S3/9/14/49: Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném dobře větraném místě, odděleně od … (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce)
 • S3/9/49: Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě
 • S3/14: Uchovávejte na chladném místě, odděleně od (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce)
 • S7/8: Uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý
 • S7/9: Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě
 • S7/47: Uchovávejte obal těsně uzavřený, při teplotě nepřesahující … °C (specifikuje výrobce)
 • S20/21: Nejezte, nepijte a nekuřte při používání
 • S24/25: Zamezte styku s kůží a očima
 • S27/28: Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím … (vhodnou kapalinu specifikuje výrobce)
 • S29/35: Nevylévejte do kanalizace, tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem
 • S29/56: Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady
 • S36/37: Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice
 • S36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
 • S36/39: Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít
 • S37/39: Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
 • S47/49: Uchovávejte pouze v původním obalu při teplotě nepřesahující … °C (specifikuje výrobce)

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat