Otevřít hlavní menu
Nádoba na nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad je takový druh odpadu, který je zároveň nebezpečným materiálem, tedy se vyznačuje negativním vlivem na životní prostředí a zdraví lidí nebo zvířat, nebo při manipulaci s ním hrozí nějaké další nebezpečí (viz níže). Nelze s ním proto nakládat jako např. se smíšeným komunálním odpadem nebo odpadem určeným k běžné recyklaci: Nelze ho tedy ukládat do otevřených skládek, ani spalovat v běžných spalovnách. Likviduje se buď ve speciálních spalovnách nebezpečných odpadů, nebo se dále recykluje ve specializovaných firmách.

Jako nebezpečný označujeme takový odpad, který vykazuje jednu nebo více z níže uvedených vlastností:

Mezi nebezpečný odpad patří:

Nebezpečný odpad vzniká ve výrobní sféře (průmyslová výroba, zemědělství, doprava...), komunální sféře (obchod, zdravotnictví, bydlení...), ale nachází se také v starých ekologických zátěžích (staré skládky, kontaminovaná půda apod.).

V roce 2011 bylo v České republice vyprodukováno 1 489 953 nebezpečných odpadů, přičemž recyklováno nebo odstraněno bylo pouze 15,3 %.