Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad je takový druh odpadu, který je zároveň nebezpečným materiálem, tedy se vyznačuje negativním vlivem na životní prostředí a zdraví lidí nebo zvířat, nebo při manipulaci s ním hrozí nějaké další nebezpečí (viz níže). Nelze s ním proto nakládat jako např. se smíšeným komunálním odpadem nebo odpadem určeným k běžné recyklaci: Nelze ho tedy ukládat do otevřených skládek, ani spalovat v běžných spalovnách. Likviduje se buď ve speciálních spalovnách nebezpečných odpadů, nebo se dále recykluje ve specializovaných firmách.

Nádoba na nebezpečný odpad

Jako nebezpečný označujeme takový odpad, který vykazuje jednu nebo více z níže uvedených vlastností:

Mezi nebezpečný odpad patří:

Nebezpečný odpad vzniká ve výrobní sféře (průmyslová výroba, zemědělství, doprava...), komunální sféře (obchod, zdravotnictví, bydlení...), ale nachází se také v starých ekologických zátěžích (staré skládky, kontaminovaná půda apod.).

V roce 2011 bylo v České republice vyprodukováno 1 489 953 nebezpečných odpadů, přičemž recyklováno nebo odstraněno bylo pouze 15,3 %.