H-věty

standardizovaná fráze informující o nebezpečnosti chemické látky podle standardu GHS

H-věty (podle anglického Hazard statements) jsou standardní věty o nebezpečnosti chemických látek a jejich směsí. Jsou součástí Globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemikálií a nahrazují dřívější R-věty se stejným účelem a obdobným obsahem.

Věta H314 – „Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí“ na obalu čističe odpadů obsahujícího hydroxid sodný

Přehled H-vět

editovat
H200 Nestabilní výbušnina.
H201 Výbušnina; nebezpečí masivního výbuchu.
H202 Výbušnina; vážné nebezpečí zasažení částicemi.
H203 Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
H204 Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
H205 Při požáru může způsobit masivní výbuch.
H220 Extrémně hořlavý plyn.
H221 Hořlavý plyn.
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H223 Hořlavý aerosol.
H224 Extrémně hořlavá kapalina a páry.
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H228 Hořlavá tuhá látka.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H240 Zahřívání může způsobit výbuch.
H241 Zahřívání může způsobit požár nebo výbuch.
H242 Zahřívání může způsobit požár.
H250 Při styku se vzduchem se samovolně vznítí.
H251 Samovolně se zahřívá: může se vznítit.
H252 Ve velkém množství se samovolně zahřívá; může se vznítit.
H260 Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny, které se mohou samovolně vznítit.
H261 Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny.
H270 Může způsobit nebo zesílit požár; oxidant.
H271 Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant.
H272 Může zesílit požár; oxidant.
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.
H281 Obsahuje zchlazený plyn; může způsobit omrzliny nebo poškození chladem.
H290 Může být korozivní pro kovy.
H300 Při požití může způsobit smrt.
H301 Toxický při požití.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H310 Při styku s kůží může způsobit smrt.
H311 Toxický při styku s kůží.
H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H330 Při vdechování může způsobit smrt.
H331 Toxický při vdechování.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H340 Může vyvolat genetické poškození.
H341 Podezření na genetické poškození.
H350 Může vyvolat rakovinu.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
H360 Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky.
H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.
H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.
H370 Způsobuje poškození orgánů.
H371 Může způsobit poškození orgánů.
H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H400 Škodlivý pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.
H420 Poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí tím, že ničí ozon ve svrchních vrstvách atmosféry.

Doplňkové informace o nebezpečnosti

editovat
EUH 001 Výbušný v suchém stavu.
EUH 006 Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu.
EUH 014 Prudce reaguje s vodou.
EUH 018 Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem.
EUH 019 Může vytvářet výbušné peroxidy.
EUH 044 Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu.
EUH 029 Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou.
EUH 031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
EUH 032 Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami.
EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH 070 Toxický při styku s očima.
EUH 071 Způsobuje poleptání dýchacích cest.
EUH 059 Nebezpečný pro ozonovou vrstvu. Pod kódem H420 je už součástí GHS ve verzi 5.1, ve druhém přizpůsobení technickému pokroku podle nařízení Evropské komise.
EUH 201 Obsahuje olovo. Nemá se používat na povrchy, které mohou okusovat nebo olizovat děti.
EUH 201A Pozor! Obsahuje olovo.
EUH 202 Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí.
EUH 203 Obsahuje chrom (VI). Může vyvolat alergickou reakci.
EUH 204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.
EUH 205 Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.
EUH 206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).
EUH 207 Pozor! Obsahuje kadmium. Při používání vznikají nebezpečné výpary. Viz informace dodané výrobcem. Dodržujte bezpečnostní pokyny.
EUH 208 Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.
EUH 209 Při používání se může stát vysoce hořlavým.
EUH 209A Při používání se může stát hořlavým.
EUH 210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat